ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101712 :  สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 210774 80012001 เบญจมราชูทิศ
ยืนยันแล้ว
2 210775 80012002 กัลยาณีศรีธรรมราช
ยังไม่ยืนยัน
3 210776 80012003 ปากพูน
ยืนยันแล้ว
4 210777 80012004 เมืองนครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
5 210778 80012005 โยธินบำรุง
ยืนยันแล้ว
6 210779 80012006 ตรีนิมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
7 210780 80012007 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ยืนยันแล้ว
8 210781 80012008 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
9 210784 80012009 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
10 210785 80012010 ขุนทะเลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
11 210842 80012011 เฉลิมราชประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
12 210843 80012012 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ยืนยันแล้ว
13 210844 80012013 พระพรหมพิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
14 210848 80012014 ทางพูนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
15 210849 80012015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
16 210786 80022001 ฉวางรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
17 210789 80022003 ละอายพิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
18 210790 80022004 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
19 210791 80022005 นางเอื้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
20 210804 80022006 ทุ่งสง
ยืนยันแล้ว
21 210805 80022007 สตรีทุ่งสง
ยืนยันแล้ว
22 210806 80022008 ทุ่งสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
23 210807 80022009 ทุ่งสงสหประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
24 210808 80022010 ก้างปลาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
25 210812 80022015 นาบอน
ยืนยันแล้ว
26 210813 80022016 ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
27 210814 80022017 กรุงหยันวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
28 210815 80022018 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
29 210816 80022019 เสม็ดจวนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
30 210817 80022020 ทุ่งสังพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
31 210838 80022021 บางขันวิทยา
ยืนยันแล้ว
32 210839 80022022 วังหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
33 210840 80022023 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
34 210847 80022024 ช้างกลางประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
35 210792 80032001 เชียรใหญ่
ยืนยันแล้ว
36 210793 80032002 วิเชียรประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
37 210794 80032003 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
38 210795 80032004 ธัญญาวดีศึกษา
ยืนยันแล้ว
39 210796 80032005 ชะอวด
ยืนยันแล้ว
40 210797 80032006 ชะอวดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
41 210798 80032007 เกาะขันธ์ประชาภิบาล
ยืนยันแล้ว
42 210799 80032008 ขอนหาดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
43 210800 80032009 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ยืนยันแล้ว
44 210818 80032012 ปากพนัง
ยืนยันแล้ว
45 210820 80032013 โศภนคณาภรณ์
ยืนยันแล้ว
46 210821 80032014 อินทร์ธานีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
47 210819 80032015 สตรีปากพนัง
ยืนยันแล้ว
48 210822 80032016 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ยืนยันแล้ว
49 210823 80032017 คีรีราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
50 210824 80032018 ควนเกยสุทธิวิทยา
ยืนยันแล้ว
51 210825 80032019 เสาธงวิทยา
ยืนยันแล้ว
52 210826 80032020 ตระพังพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
53 210833 80032021 หัวไทรบำรุงราษฎร์
ยืนยันแล้ว
54 210834 80032022 แหลมราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
55 210835 80032023 นพคุณประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
56 210836 80032024 ทรายขาววิทยา
ยืนยันแล้ว
57 210837 80032025 เขาพังไกร
ยืนยันแล้ว
58 210841 80032026 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
ยืนยันแล้ว
59 210782 80042001 พรหมคีรีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
60 210783 80042002 บ้านเกาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
61 210801 80042003 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
62 210802 80042004 โมคลานประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
63 210803 80042005 สระแก้วรัตนวิทย์
ยืนยันแล้ว
64 210827 80042006 สิชลคุณาธารวิทยา
ยืนยันแล้ว
65 210828 80042007 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
66 210829 80042008 สิชลประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
67 210830 80042009 เทพราชพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
68 210831 80042010 ขนอมพิทยา
ยืนยันแล้ว
69 210832 80042011 ท้องเนียนคณาภิบาล
ยืนยันแล้ว
70 210845 80042012 คงคาประชารักษ์
ยืนยันแล้ว
71 210846 80042013 นบพิตำวิทยา
ยืนยันแล้ว
72 340260 93012001 พัทลุง
ยืนยันแล้ว
73 340262 93012002 พัทลุงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
74 340263 93012003 พรหมพินิตชัยบุรี
ยืนยันแล้ว
75 340264 93012004 ประภัสสรรังสิต
ยืนยันแล้ว
76 340265 93012005 วชิรธรรมสถิต
ยืนยันแล้ว
77 340261 93012006 สตรีพัทลุง
ยืนยันแล้ว
78 340267 93012008 กงหราพิชากร
ยืนยันแล้ว
79 340268 93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
80 340270 93012010 หานโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
81 340272 93012011 ประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
82 340271 93012012 ตะโหมด
ยืนยันแล้ว
83 340273 93012013 ควนขนุน
ยืนยันแล้ว
84 340274 93012014 พนางตุง
ยืนยันแล้ว
85 340277 93012015 ดอนศาลานำวิทยา
ยืนยันแล้ว
86 340278 93012016 ปัญญาวุธ
ยืนยันแล้ว
87 340281 93012017 ควนพระสาครินทร์
ยืนยันแล้ว
88 340280 93012018 ปากพะยูนพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
89 340279 93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
90 340283 93012020 ศรีบรรพตพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
91 340284 93012021 ตะแพนพิทยา
ยืนยันแล้ว
92 340285 93012022 ป่าบอนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
93 340286 93012023 บางแก้วพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
94 340287 93012024 ป่าพะยอมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
95 340288 93012025 นิคมควนขนุนวิทยา
ยืนยันแล้ว
96 340269 93012026 เขาชัยสน
ยืนยันแล้ว
97 340276 93012027 นาขยาดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
98 340275 93012028 อุดมวิทยายน
ยืนยันแล้ว