ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101712 :  สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 210774 80012001 เบญจมราชูทิศ
ยังไม่ยืนยัน
2 210775 80012002 กัลยาณีศรีธรรมราช
ยังไม่ยืนยัน
3 210776 80012003 ปากพูน
ยังไม่ยืนยัน
4 210777 80012004 เมืองนครศรีธรรมราช
ยังไม่ยืนยัน
5 210778 80012005 โยธินบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
6 210779 80012006 ตรีนิมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
7 210780 80012007 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
8 210781 80012008 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ยังไม่ยืนยัน
9 210784 80012009 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ยังไม่ยืนยัน
10 210785 80012010 ขุนทะเลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11 210842 80012011 เฉลิมราชประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
12 210843 80012012 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ยังไม่ยืนยัน
13 210844 80012013 พระพรหมพิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
14 210848 80012014 ทางพูนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
15 210849 80012015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ยังไม่ยืนยัน
16 210786 80022001 ฉวางรัชดาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
17 210789 80022003 ละอายพิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
18 210790 80022004 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
19 210791 80022005 นางเอื้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 210804 80022006 ทุ่งสง
ยังไม่ยืนยัน
21 210805 80022007 สตรีทุ่งสง
ยังไม่ยืนยัน
22 210806 80022008 ทุ่งสงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 210807 80022009 ทุ่งสงสหประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
24 210808 80022010 ก้างปลาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25 210812 80022015 นาบอน
ยังไม่ยืนยัน
26 210813 80022016 ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27 210814 80022017 กรุงหยันวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
28 210815 80022018 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
29 210816 80022019 เสม็ดจวนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 210817 80022020 ทุ่งสังพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31 210838 80022021 บางขันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32 210839 80022022 วังหินวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33 210840 80022023 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
34 210847 80022024 ช้างกลางประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
35 210792 80032001 เชียรใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
36 210793 80032002 วิเชียรประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
37 210794 80032003 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
38 210795 80032004 ธัญญาวดีศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
39 210796 80032005 ชะอวด
ยังไม่ยืนยัน
40 210797 80032006 ชะอวดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
41 210798 80032007 เกาะขันธ์ประชาภิบาล
ยังไม่ยืนยัน
42 210799 80032008 ขอนหาดประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
43 210800 80032009 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
44 210818 80032012 ปากพนัง
ยังไม่ยืนยัน
45 210820 80032013 โศภนคณาภรณ์
ยังไม่ยืนยัน
46 210821 80032014 อินทร์ธานีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
47 210819 80032015 สตรีปากพนัง
ยังไม่ยืนยัน
48 210822 80032016 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ยังไม่ยืนยัน
49 210823 80032017 คีรีราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
50 210824 80032018 ควนเกยสุทธิวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51 210825 80032019 เสาธงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52 210826 80032020 ตระพังพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
53 210833 80032021 หัวไทรบำรุงราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
54 210834 80032022 แหลมราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
55 210835 80032023 นพคุณประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
56 210836 80032024 ทรายขาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
57 210837 80032025 เขาพังไกร
ยังไม่ยืนยัน
58 210841 80032026 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
ยังไม่ยืนยัน
59 210782 80042001 พรหมคีรีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
60 210783 80042002 บ้านเกาะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
61 210801 80042003 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
62 210802 80042004 โมคลานประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
63 210803 80042005 สระแก้วรัตนวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
64 210827 80042006 สิชลคุณาธารวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
65 210828 80042007 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
66 210829 80042008 สิชลประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
67 210830 80042009 เทพราชพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
68 210831 80042010 ขนอมพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
69 210832 80042011 ท้องเนียนคณาภิบาล
ยังไม่ยืนยัน
70 210845 80042012 คงคาประชารักษ์
ยังไม่ยืนยัน
71 210846 80042013 นบพิตำวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
72 340260 93012001 พัทลุง
ยังไม่ยืนยัน
73 340262 93012002 พัทลุงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
74 340263 93012003 พรหมพินิตชัยบุรี
ยังไม่ยืนยัน
75 340264 93012004 ประภัสสรรังสิต
ยังไม่ยืนยัน
76 340265 93012005 วชิรธรรมสถิต
ยังไม่ยืนยัน
77 340261 93012006 สตรีพัทลุง
ยังไม่ยืนยัน
78 340267 93012008 กงหราพิชากร
ยังไม่ยืนยัน
79 340268 93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
80 340270 93012010 หานโพธิ์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
81 340272 93012011 ประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
82 340271 93012012 ตะโหมด
ยังไม่ยืนยัน
83 340273 93012013 ควนขนุน
ยังไม่ยืนยัน
84 340274 93012014 พนางตุง
ยังไม่ยืนยัน
85 340277 93012015 ดอนศาลานำวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
86 340278 93012016 ปัญญาวุธ
ยังไม่ยืนยัน
87 340281 93012017 ควนพระสาครินทร์
ยังไม่ยืนยัน
88 340280 93012018 ปากพะยูนพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
89 340279 93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
90 340283 93012020 ศรีบรรพตพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
91 340284 93012021 ตะแพนพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
92 340285 93012022 ป่าบอนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
93 340286 93012023 บางแก้วพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
94 340287 93012024 ป่าพะยอมพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
95 340288 93012025 นิคมควนขนุนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
96 340269 93012026 เขาชัยสน
ยังไม่ยืนยัน
97 340276 93012027 นาขยาดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
98 340275 93012028 อุดมวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน