ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101719 :  สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 760327 39012001 หนองบัวพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2 760328 39012002 บ้านขามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
3 760329 39012003 หนองสวรรค์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
4 760330 39012004 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
5 760334 39012005 โนนสังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
6 760335 39012006 โนนเมืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
7 760336 39012007 กุดดู่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
8 760337 39012008 หนองเรือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
9 760339 39012009 ยางหล่อวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
10 760340 39012010 กุงแก้ววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
11 760341 39012011 นากอกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
12 760342 39012012 กุดสะเทียนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
13 760338 39012013 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
14 760343 39022001 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
15 760346 39022002 นาวังศึกษาวิช
ยืนยันแล้ว
16 760331 39022003 คำแสนวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
17 760344 39022004 ดงมะไฟวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
18 760347 39022005 นาแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
19 760332 39022006 กุดดินจี่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
20 760333 39022007 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
21 760345 39022008 ภูซางใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
22 520456 42012001 เลยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
23 520457 42012002 เลยอนุกูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
24 520458 42012003 นาอ้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
25 520459 42012004 น้ำสวยพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
26 520460 42012005 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
27 520461 42012006 เชียงคาน
ยืนยันแล้ว
28 520462 42012007 เขาแก้ววิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
29 520463 42012008 ธาตุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
30 520465 42012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ยืนยันแล้ว
31 520466 42012010 ปากชมวิทยา
ยืนยันแล้ว
32 520467 42012011 เชียงกลมวิทยา
ยืนยันแล้ว
33 520468 42012012 คอนสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
34 520470 42012013 วังโพนงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
35 520471 42012014 พระแก้วอาสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
36 520469 42012015 ศรีสองรักษ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
37 520472 42012016 นาแห้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
38 520473 42012017 ภูเรือวิทยา
ยืนยันแล้ว
39 520474 42012018 ท่าลี่วิทยา
ยืนยันแล้ว
40 520475 42022002 ศรีสงครามวิทยา
ยืนยันแล้ว
41 520483 42022004 ภูกระดึงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
42 520484 42022005 ภูหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 520485 42022006 สันติวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
44 520486 42022007 เอราวัณวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
45 520487 42022009 ผาอินทร์แปลงวิทยา
ยืนยันแล้ว
46 520477 42022010 วังทรายขาววิทยา
ยืนยันแล้ว
47 520488 42022011 ผาสามยอดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
48 520478 42022012 เขาหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 520479 42022013 เซไลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
50 520480 42022014 ผาน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
51 520481 42022015 เลยสว่างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
52 520489 42022016 หนองหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว