ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101719 :  สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 760327 39012001 หนองบัวพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
2 760328 39012002 บ้านขามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
3 760329 39012003 หนองสวรรค์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
4 760330 39012004 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยังไม่ยืนยัน
5 760334 39012005 โนนสังวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
6 760335 39012006 โนนเมืองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
7 760336 39012007 กุดดู่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
8 760337 39012008 หนองเรือพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9 760339 39012009 ยางหล่อวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
10 760340 39012010 กุงแก้ววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
11 760341 39012011 นากอกวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
12 760342 39012012 กุดสะเทียนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
13 760338 39012013 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
14 760343 39022001 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
15 760346 39022002 นาวังศึกษาวิช
ยังไม่ยืนยัน
16 760331 39022003 คำแสนวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
17 760344 39022004 ดงมะไฟวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
18 760347 39022005 นาแกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
19 760332 39022006 กุดดินจี่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20 760333 39022007 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
21 760345 39022008 ภูซางใหญ่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22 520456 42012001 เลยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23 520457 42012002 เลยอนุกูลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 520458 42012003 นาอ้อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 520459 42012004 น้ำสวยพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
26 520460 42012005 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27 520461 42012006 เชียงคาน
ยังไม่ยืนยัน
28 520462 42012007 เขาแก้ววิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
29 520463 42012008 ธาตุพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 520465 42012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ยังไม่ยืนยัน
31 520466 42012010 ปากชมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32 520467 42012011 เชียงกลมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 520468 42012012 คอนสาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
34 520470 42012013 วังโพนงามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
35 520471 42012014 พระแก้วอาสาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36 520469 42012015 ศรีสองรักษ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 520472 42012016 นาแห้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
38 520473 42012017 ภูเรือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 520474 42012018 ท่าลี่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 520475 42022002 ศรีสงครามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41 520483 42022004 ภูกระดึงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
42 520484 42022005 ภูหลวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 520485 42022006 สันติวิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
44 520486 42022007 เอราวัณวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
45 520487 42022009 ผาอินทร์แปลงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46 520477 42022010 วังทรายขาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47 520488 42022011 ผาสามยอดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
48 520478 42022012 เขาหลวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 520479 42022013 เซไลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
50 520480 42022014 ผาน้อยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
51 520481 42022015 เลยสว่างวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
52 520489 42022016 หนองหินวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน