ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101722 :  สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 190456 48012001 ปิยะมหาราชาลัย
ยังไม่ยืนยัน
2 190457 48012002 คำเตยอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
3 190458 48012003 นครพนมวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
4 190459 48012004 ศรีโคตรบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
5 190460 48012005 บ้านผึ้งวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
6 190461 48012006 ศรีบัวบานวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7 190462 48012007 วังกระแสวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
8 190463 48012008 ปลาปากวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9 190464 48012009 กุตาไก้วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
10 190465 48012010 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
ยังไม่ยืนยัน
11 190466 48012011 ธรรมโฆษิตวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 190467 48012012 โคกสว่างประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
13 190468 48012013 มหาชัยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14 190478 48012014 ธาตุพนม
ยังไม่ยืนยัน
15 190480 48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
16 190481 48012016 โพนแพงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17 190482 48012017 กุดฉิมวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
18 190506 48012018 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
19 190479 48012019 นาถ่อนพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
20 190483 48012020 เรณูนครวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
21 190484 48012021 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
22 190485 48012022 นาแกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23 190487 48012023 พระซองสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 190488 48012024 หนองบ่อวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
25 190489 48012025 ธรรมากรวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
26 190486 48012026 นาแกสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27 190504 48012027 วังยางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28 190505 48012028 หนองโพธิ์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
29 190469 48022001 อุเทนพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
30 190470 48022002 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. 22
ยังไม่ยืนยัน
31 190471 48022003 พะทายพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32 190472 48022004 รามราชพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33 190473 48022005 ท่าจำปาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
34 190474 48022006 เชียงยืนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
35 190475 48022007 บ้านแพงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
36 190477 48022008 ภูลังกาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37 190490 48022009 สหราษฎร์รังสฤษดิ์
ยังไม่ยืนยัน
38 190491 48022010 สามผงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39 190492 48022011 สนธิราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 190494 48022012 นาคำราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
41 190495 48022013 นาเดื่อพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
42 190493 48022014 บ้านข่าพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
43 190496 48022015 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
44 190497 48022016 นางัวราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
45 190498 48022017 ดอนเสียวแดงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
46 190499 48022018 อุดมพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
47 190500 48022019 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
48 190501 48022020 ค้อวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
49 190502 48022021 นาทมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
50 190503 48022022 หนองซนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
51 190507 48022023 หนองแวงวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
52 730247 49012001 มุกดาหาร
ยังไม่ยืนยัน
53 730248 49012002 นาโสกวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
54 730249 49012003 ผึ่งแดดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
55 730250 49012004 นวมินทราชูทิศ อีสาน
ยังไม่ยืนยัน
56 730251 49012005 คำป่าหลายสรรพวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
57 730252 49012006 ดงเย็นวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
58 730253 49012007 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
59 730254 49012008 มุกดาวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
60 730255 49012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ยังไม่ยืนยัน
61 730256 49012010 ดงมอนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
62 730257 49012011 เมืองมุกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
63 730259 49012012 คำสร้อยพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
64 730260 49012013 อุดมวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
65 730261 49012014 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
66 730262 49012015 แวงใหญ่พิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
67 730263 49012016 โชคชัยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
68 730264 49012017 ดอนตาลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
69 730265 49012018 โพธิ์ไทรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
70 730266 49012019 ผาเทิบวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
71 730267 49012020 ดงหลวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
72 730268 49012021 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
73 730269 49012022 คำชะอีวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
74 730270 49012023 คำบกวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
75 730271 49012024 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
76 730272 49012025 คำชะอีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
77 730273 49012026 เหล่าประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
78 730274 49012027 หว้านใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
79 730275 49012028 หนองสูงสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
80 730276 49012029 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
81 730277 49012030 หนองแวงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน