ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101722 :  สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 190456 48012001 ปิยะมหาราชาลัย
ยืนยันแล้ว
2 190457 48012002 คำเตยอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
3 190458 48012003 นครพนมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
4 190459 48012004 ศรีโคตรบูรณ์
ยืนยันแล้ว
5 190460 48012005 บ้านผึ้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
6 190461 48012006 ศรีบัวบานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
7 190462 48012007 วังกระแสวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
8 190463 48012008 ปลาปากวิทยา
ยืนยันแล้ว
9 190464 48012009 กุตาไก้วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
10 190465 48012010 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
ยืนยันแล้ว
11 190466 48012011 ธรรมโฆษิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
12 190467 48012012 โคกสว่างประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
13 190468 48012013 มหาชัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
14 190478 48012014 ธาตุพนม
ยืนยันแล้ว
15 190480 48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
16 190481 48012016 โพนแพงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
17 190482 48012017 กุดฉิมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
18 190506 48012018 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
19 190479 48012019 นาถ่อนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
20 190483 48012020 เรณูนครวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
21 190484 48012021 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
22 190485 48012022 นาแกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
23 190487 48012023 พระซองสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
24 190488 48012024 หนองบ่อวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
25 190489 48012025 ธรรมากรวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
26 190486 48012026 นาแกสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
27 190504 48012027 วังยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
28 190505 48012028 หนองโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
29 190469 48022001 อุเทนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
30 190470 48022002 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. 22
ยืนยันแล้ว
31 190471 48022003 พะทายพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
32 190472 48022004 รามราชพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
33 190473 48022005 ท่าจำปาวิทยา
ยืนยันแล้ว
34 190474 48022006 เชียงยืนวิทยา
ยืนยันแล้ว
35 190475 48022007 บ้านแพงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
36 190477 48022008 ภูลังกาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
37 190490 48022009 สหราษฎร์รังสฤษดิ์
ยืนยันแล้ว
38 190491 48022010 สามผงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
39 190492 48022011 สนธิราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
40 190494 48022012 นาคำราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
41 190495 48022013 นาเดื่อพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
42 190493 48022014 บ้านข่าพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
43 190496 48022015 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
44 190497 48022016 นางัวราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
45 190498 48022017 ดอนเสียวแดงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
46 190499 48022018 อุดมพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
47 190500 48022019 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
48 190501 48022020 ค้อวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
49 190502 48022021 นาทมวิทยา
ยืนยันแล้ว
50 190503 48022022 หนองซนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
51 190507 48022023 หนองแวงวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
52 730247 49012001 มุกดาหาร
ยืนยันแล้ว
53 730248 49012002 นาโสกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
54 730249 49012003 ผึ่งแดดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
55 730250 49012004 นวมินทราชูทิศ อีสาน
ยืนยันแล้ว
56 730251 49012005 คำป่าหลายสรรพวิทย์
ยืนยันแล้ว
57 730252 49012006 ดงเย็นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
58 730253 49012007 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
59 730254 49012008 มุกดาวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
60 730255 49012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ยืนยันแล้ว
61 730256 49012010 ดงมอนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
62 730257 49012011 เมืองมุกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
63 730259 49012012 คำสร้อยพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
64 730260 49012013 อุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
65 730261 49012014 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
66 730262 49012015 แวงใหญ่พิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
67 730263 49012016 โชคชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
68 730264 49012017 ดอนตาลวิทยา
ยืนยันแล้ว
69 730265 49012018 โพธิ์ไทรวิทยา
ยืนยันแล้ว
70 730266 49012019 ผาเทิบวิทยา
ยืนยันแล้ว
71 730267 49012020 ดงหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
72 730268 49012021 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
73 730269 49012022 คำชะอีวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
74 730270 49012023 คำบกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
75 730271 49012024 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
76 730272 49012025 คำชะอีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
77 730273 49012026 เหล่าประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
78 730274 49012027 หว้านใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
79 730275 49012028 หนองสูงสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
80 730276 49012029 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
81 730277 49012030 หนองแวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว