ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101724 :  สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 030585 46012001 หนองสอพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
2 030581 46012003 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
3 030591 46012004 กมลาไสย
ยังไม่ยืนยัน
4 030582 46012005 อนุกูลนารี
ยังไม่ยืนยัน
5 030592 46012006 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
6 030593 46012007 ดอนไทรงามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7 030583 46012008 เมืองกาฬสินธุ์
ยังไม่ยืนยัน
8 030584 46012009 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
9 030594 46012010 โคกศรีเมือง
ยังไม่ยืนยัน
10 030595 46012011 ธัญญาพัฒนวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
11 030586 46012012 แก่งนาจารย์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12 030587 46012013 เมืองเหนือวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
13 030596 46012014 ร่องคำ
ยังไม่ยืนยัน
14 030620 46012015 สหัสขันธ์ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
15 030621 46012016 นามะเขือพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
16 030622 46012017 โนนศิลาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17 030641 46012018 สามชัย
ยังไม่ยืนยัน
18 030644 46012019 ดอนจานวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 030645 46012020 จำปาหลวงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20 030607 46022001 ยางตลาดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
21 030608 46022002 โนนสูงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22 030617 46022005 หัวหินวัฒนาลัย
ยังไม่ยืนยัน
23 030610 46022006 เขาพระนอนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
24 030618 46022007 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25 030611 46022008 วังมนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
26 030619 46022009 คำเจริญวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27 030615 46022012 ห้วยเม็กวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28 030625 46022013 ท่าคันโทวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
29 030626 46022014 ดงกลางพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
30 030627 46022015 หนองกุงศรีวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
31 030630 46022018 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
32 030631 46022019 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
33 030646 46022020 ฆ้องชัยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
34 030647 46022021 เหล่ากลางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 030648 46022022 ไตรรัตนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
36 030604 46032002 เขาวงพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
37 030589 46032003 นามนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38 030598 46032004 กุฉินารายณ์
ยังไม่ยืนยัน
39 030605 46032005 พุทโธภาวนาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
40 030590 46032006 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
41 030606 46032008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ยังไม่ยืนยัน
42 030600 46032009 สามขาสว่างวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
43 030601 46032010 โนนคำวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
44 030602 46032011 นาไคร้พิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
45 030623 46032013 คำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
46 030632 46032015 สมเด็จพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
47 030633 46032016 มหาไชยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
48 030634 46032017 แก้วเสด็จพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
49 030635 46032018 ประชารัฐพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
50 030636 46032019 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
51 030638 46032021 ผาเสวยรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
52 030639 46032022 ห้วยผึ้งพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
53 030640 46032023 พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
54 030642 46032024 บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
55 030643 46032025 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน