ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101724 :  สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 030585 46012001 หนองสอพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2 030581 46012003 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
3 030591 46012004 กมลาไสย
ยืนยันแล้ว
4 030582 46012005 อนุกูลนารี
ยืนยันแล้ว
5 030592 46012006 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
6 030593 46012007 ดอนไทรงามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
7 030583 46012008 เมืองกาฬสินธุ์
ยืนยันแล้ว
8 030584 46012009 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
9 030594 46012010 โคกศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
10 030595 46012011 ธัญญาพัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
11 030586 46012012 แก่งนาจารย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
12 030587 46012013 เมืองเหนือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
13 030596 46012014 ร่องคำ
ยืนยันแล้ว
14 030620 46012015 สหัสขันธ์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
15 030621 46012016 นามะเขือพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
16 030622 46012017 โนนศิลาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
17 030641 46012018 สามชัย
ยืนยันแล้ว
18 030644 46012019 ดอนจานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
19 030645 46012020 จำปาหลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
20 030607 46022001 ยางตลาดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
21 030608 46022002 โนนสูงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
22 030617 46022005 หัวหินวัฒนาลัย
ยืนยันแล้ว
23 030610 46022006 เขาพระนอนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
24 030618 46022007 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
25 030611 46022008 วังมนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
26 030619 46022009 คำเจริญวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
27 030615 46022012 ห้วยเม็กวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
28 030625 46022013 ท่าคันโทวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
29 030626 46022014 ดงกลางพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
30 030627 46022015 หนองกุงศรีวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
31 030630 46022018 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
32 030631 46022019 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
33 030646 46022020 ฆ้องชัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
34 030647 46022021 เหล่ากลางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
35 030648 46022022 ไตรรัตนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
36 030604 46032002 เขาวงพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
37 030589 46032003 นามนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
38 030598 46032004 กุฉินารายณ์
ยืนยันแล้ว
39 030605 46032005 พุทโธภาวนาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
40 030590 46032006 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
41 030606 46032008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ยืนยันแล้ว
42 030600 46032009 สามขาสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
43 030601 46032010 โนนคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
44 030602 46032011 นาไคร้พิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
45 030623 46032013 คำม่วง
ยืนยันแล้ว
46 030632 46032015 สมเด็จพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
47 030633 46032016 มหาไชยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
48 030634 46032017 แก้วเสด็จพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
49 030635 46032018 ประชารัฐพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
50 030636 46032019 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
51 030638 46032021 ผาเสวยรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
52 030639 46032022 ห้วยผึ้งพิทยา
ยืนยันแล้ว
53 030640 46032023 พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
54 030642 46032024 บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
55 030643 46032025 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว