ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101725 :  สพม.เขต 25(ขอนแก่น)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 051089 40012001 ขอนแก่นวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2 051090 40012002 กัลยาณวัตร
ยืนยันแล้ว
3 051091 40012003 แก่นนครวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
4 051092 40012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
5 051093 40012005 สาวะถีพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
6 051094 40012006 โคกสีพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
7 051095 40012007 นครขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
8 051097 40012008 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
9 051098 40012009 ขอนแก่นวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
10 051099 40012010 สีหราชเดโชชัย
ยืนยันแล้ว
11 051100 40012011 ขอนแก่นพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
12 051101 40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2
ยืนยันแล้ว
13 051103 40012014 ขอนแก่นวิทยายน 3
ยืนยันแล้ว
14 051104 40012015 แก่นนครวิทยาลัย 2
ยืนยันแล้ว
15 051096 40012016 ขามแก่นนคร
ยืนยันแล้ว
16 051107 40012019 ฝางวิทยายน
ยืนยันแล้ว
17 051109 40012021 ป่าหวายวิทยายน
ยืนยันแล้ว
18 051110 40012022 ประชารัฐวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
19 051146 40022001 บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
20 051147 40022002 บ้านลานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
21 051148 40022003 บ้านไผ่ศึกษา
ยืนยันแล้ว
22 051149 40022004 บ้านไผ่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
23 051151 40022005 เปือยน้อยศึกษา
ยืนยันแล้ว
24 051152 40022006 กู่ทองพิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
25 051171 40022007 มัญจาศึกษา
ยืนยันแล้ว
26 051172 40022008 คำแคนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
27 051173 40022009 โคกนางามพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
28 051174 40022010 มัธยมโพนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
29 051175 40022011 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
30 051176 40022012 ท่าศาลาประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
31 051177 40022013 ชนบทศึกษา
ยืนยันแล้ว
32 051179 40022015 ประชารัฐพัฒนาการ
ยืนยันแล้ว
33 051186 40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา
ยืนยันแล้ว
34 051189 40022018 บ้านแฮดศึกษา
ยืนยันแล้ว
35 051190 40022019 หนองขามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
36 051153 40032002 พล
ยืนยันแล้ว
37 051155 40032004 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
38 051156 40032005 โนนข่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
39 051157 40032006 พลพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
40 051158 40032007 แวงใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
41 051159 40032008 โนนสะอาดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
42 051160 40032009 แวงน้อยศึกษา
ยืนยันแล้ว
43 051161 40032010 ท่านางแนววิทยายน
ยืนยันแล้ว
44 051162 40032011 ก้านเหลืองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
45 051163 40032012 หนองสองห้องวิทยา
ยืนยันแล้ว
46 051164 40032013 ไตรคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
47 051165 40032014 เบญจมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
48 051166 40032015 ศรีหนองกาววิทยา
ยืนยันแล้ว
49 051191 40032016 โนนศิลาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
50 051192 40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา
ยืนยันแล้ว
51 051128 40042001 น้ำพองศึกษา
ยืนยันแล้ว
52 051129 40042002 ดงมันพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
53 051130 40042003 บัวใหญ่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
54 051131 40042004 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
55 051132 40042005 พังทุยพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
56 051134 40042007 ม่วงหวานพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
57 051137 40042010 ลำน้ำพอง
ยืนยันแล้ว
58 051139 40042011 บึงไทรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
59 051140 40042012 บัวแก้วพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
60 051138 40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
61 051142 40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
62 051143 40042016 ยางคำพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
63 051145 40042018 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
ยืนยันแล้ว
64 051180 40042019 เขาสวนกวางวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
65 051182 40042021 ดงบังวิทยายน
ยืนยันแล้ว
66 051112 40052001 หนองเรือวิทยา
ยืนยันแล้ว
67 051113 40052002 จระเข้วิทยายน
ยืนยันแล้ว
68 051114 40052003 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
69 051115 40052004 ชุมแพศึกษา
ยืนยันแล้ว
70 051117 40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
71 051118 40052007 ขัวเรียงศึกษา
ยืนยันแล้ว
72 051120 40052008 ชุมแพพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
73 051121 40052009 หนองเสาเล้าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
74 051122 40052010 ชุมแพวิทยายน
ยืนยันแล้ว
75 051124 40052013 นาจานศึกษา
ยืนยันแล้ว
76 051125 40052014 ผาขามวิทยายน
ยืนยันแล้ว
77 051126 40052015 หนองตาไก้ศึกษา
ยืนยันแล้ว
78 051127 40052016 ซำยางวิทยายน
ยืนยันแล้ว
79 051167 40052017 ภูเวียงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
80 051168 40052018 กุดขอนแก่นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
81 051169 40052019 เวียงวงกตวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
82 051170 40052020 เวียงนครวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
83 051183 40052021 ภูผาม่าน
ยืนยันแล้ว
84 051188 40052022 หนองนาคำวิทยาคม
ยืนยันแล้ว