ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101726 :  สพม.เขต 26(มหาสารคาม)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 410580 44012001 สารคามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2 410581 44012002 ผดุงนารี
ยืนยันแล้ว
3 410582 44012003 มหาวิชานุกูล
ยืนยันแล้ว
4 410584 44012005 มหาชัยพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
5 410586 44012007 แกดำวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
6 410587 44012008 มิตรภาพ
ยังไม่ยืนยัน
7 410588 44012009 โกสุมวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
8 410589 44012010 เขวาไร่ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
9 410590 44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
10 410591 44012012 โพนงามพิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
11 410592 44012013 วังยาวศึกษาวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
12 410596 44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
13 410595 44012021 กันทรวิชัย
ยืนยันแล้ว
14 410601 44012022 เชียงยืนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
15 410602 44012023 กู่ทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
16 410631 44012025 กุดรังประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
17 410632 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
18 410634 44012028 ชื่นชมพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
19 410604 44022001 บรบือ
ยืนยันแล้ว
20 410606 44022002 เหล่ายาววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
21 410607 44022003 โนนแดงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
22 410609 44022005 ยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
23 410610 44022006 โนนราษีวิทยา
ยืนยันแล้ว
24 410611 44022007 หนองม่วงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
25 410605 44022008 บรบือวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
26 410612 44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
27 410613 44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
28 410615 44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
29 410618 44022015 วาปีปทุม
ยืนยันแล้ว
30 410621 44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
31 410623 44022020 ประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
32 410626 44022023 นาดูนประชาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
33 410627 44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
34 410629 44022026 นาภูพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 410630 44022027 มัธยมยางสีสุราช
ยืนยันแล้ว