ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101727 :  สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 450819 45012001 ธวัชบุรีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2 450816 45012002 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
3 450817 45012003 โคกล่ามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
4 450820 45012004 ธงธานี
ยืนยันแล้ว
5 450805 45012005 สตรีศึกษา
ยืนยันแล้ว
6 450818 45012006 ดู่น้อยประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
7 450806 45012007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ยืนยันแล้ว
8 450822 45012008 ศรีธวัชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
9 450807 45012009 ขัติยะวงษา
ยืนยันแล้ว
10 450808 45012010 สตรีศึกษา 2
ยืนยันแล้ว
11 450860 45012012 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
ยืนยันแล้ว
12 450861 45012013 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ยืนยันแล้ว
13 450862 45012014 ม่วงลาดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
14 450863 45012015 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
15 450864 45012016 เชียงขวัญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
16 450865 45012017 พลับพลาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
17 450868 45012018 เทอดไทยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
18 450804 45012019 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
19 450821 45012020 เมืองน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
20 450825 45022001 พนมไพรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
21 450809 45022002 จันทรุเบกษาอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
22 450814 45022003 ปทุมรัตต์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
23 450826 45022004 น้ำใสวรวิทย์
ยืนยันแล้ว
24 450810 45022005 หนองผึ้งวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
25 450815 45022006 โพนสูงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
26 450812 45022009 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
27 450813 45022010 เหล่าหลวงประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
28 450845 45022011 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ยืนยันแล้ว
29 450846 45022012 หัวโทนวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 450847 45022013 สุวรรณภูมิวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
31 450848 45022014 ช้างเผือกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
32 450849 45022015 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
ยังไม่ยืนยัน
33 450850 45022016 หินกองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
34 450851 45022017 เมืองสรวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
35 450852 45022018 สูงยางวิทยาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
36 450853 45022019 ทรายทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
37 450854 45022020 สามขาท่าหาดยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
38 450855 45022021 อาจสามารถวิทยา
ยืนยันแล้ว
39 450856 45022022 หนองหมื่นถ่านวิทยา
ยืนยันแล้ว
40 450858 45022024 โพนเมืองประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
41 450866 45022025 หนองฮีเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
42 450867 45022026 ดูกอึ่งประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
43 450831 45032001 โนนชัยศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
44 450835 45032002 เชียงใหม่ประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
45 450844 45032003 วังหลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
46 450859 45032004 เมยวดีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
47 450828 45032005 โพนทองพัฒนาวิทยา
ยืนยันแล้ว
48 450834 45032006 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
49 450836 45032007 หนองพอกวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
50 450839 45032008 เสลภูมิพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
51 450829 45032009 โพนทองวิทยายน
ยืนยันแล้ว
52 450840 45032010 ขวาววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
53 450830 45032011 ม่วงมิตรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
54 450838 45032012 โพธิ์แก้วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
55 450841 45032013 เสลภูมิ
ยืนยันแล้ว
56 450842 45032014 โพธิ์ทองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
57 450843 45032015 ท่าม่วงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
58 450832 45032016 คำนาดีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
59 450833 45032017 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
60 450837 45032018 ผาน้ำทิพย์วิทยา
ยืนยันแล้ว