ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101727 :  สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 450819 45012001 ธวัชบุรีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
2 450816 45012002 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
3 450817 45012003 โคกล่ามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
4 450820 45012004 ธงธานี
ยังไม่ยืนยัน
5 450805 45012005 สตรีศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
6 450818 45012006 ดู่น้อยประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
7 450806 45012007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ยังไม่ยืนยัน
8 450822 45012008 ศรีธวัชวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
9 450807 45012009 ขัติยะวงษา
ยังไม่ยืนยัน
10 450808 45012010 สตรีศึกษา 2
ยังไม่ยืนยัน
11 450860 45012012 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 450861 45012013 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ยังไม่ยืนยัน
13 450862 45012014 ม่วงลาดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
14 450863 45012015 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
15 450864 45012016 เชียงขวัญพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16 450865 45012017 พลับพลาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17 450868 45012018 เทอดไทยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
18 450804 45012019 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
19 450821 45012020 เมืองน้อยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20 450825 45022001 พนมไพรวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
21 450809 45022002 จันทรุเบกษาอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
22 450814 45022003 ปทุมรัตต์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23 450826 45022004 น้ำใสวรวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
24 450810 45022005 หนองผึ้งวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
25 450815 45022006 โพนสูงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
26 450812 45022009 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
27 450813 45022010 เหล่าหลวงประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
28 450845 45022011 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ยังไม่ยืนยัน
29 450846 45022012 หัวโทนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 450847 45022013 สุวรรณภูมิวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
31 450848 45022014 ช้างเผือกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32 450849 45022015 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
ยังไม่ยืนยัน
33 450850 45022016 หินกองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
34 450851 45022017 เมืองสรวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
35 450852 45022018 สูงยางวิทยาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
36 450853 45022019 ทรายทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 450854 45022020 สามขาท่าหาดยาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
38 450855 45022021 อาจสามารถวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 450856 45022022 หนองหมื่นถ่านวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 450858 45022024 โพนเมืองประชารัฐ
ยังไม่ยืนยัน
41 450866 45022025 หนองฮีเจริญวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
42 450867 45022026 ดูกอึ่งประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
43 450831 45032001 โนนชัยศรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
44 450835 45032002 เชียงใหม่ประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
45 450844 45032003 วังหลวงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
46 450859 45032004 เมยวดีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
47 450828 45032005 โพนทองพัฒนาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 450834 45032006 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
49 450836 45032007 หนองพอกวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
50 450839 45032008 เสลภูมิพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
51 450829 45032009 โพนทองวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
52 450840 45032010 ขวาววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
53 450830 45032011 ม่วงมิตรวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
54 450838 45032012 โพธิ์แก้วประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
55 450841 45032013 เสลภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
56 450842 45032014 โพธิ์ทองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
57 450843 45032015 ท่าม่วงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
58 450832 45032016 คำนาดีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
59 450833 45032017 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
60 450837 45032018 ผาน้ำทิพย์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน