ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101728 :  สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 530885 33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2 530886 33012002 สตรีสิริเกศ
ยืนยันแล้ว
3 530887 33012003 คูซอดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
4 530888 33012004 ไกรภักดีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
5 530890 33012005 สิริเกศน้อมเกล้า
ยืนยันแล้ว
6 530892 33012006 น้ำคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
7 530893 33012007 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
8 530891 33012008 มัธยมโพนค้อ
ยืนยันแล้ว
9 530889 33012009 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
ยืนยันแล้ว
10 530895 33012011 ยางชุมน้อยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
11 530896 33012012 ลิ้นฟ้าพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
12 530897 33012013 กันทรารมณ์
ยืนยันแล้ว
13 530898 33012014 ละทายวิทยา
ยืนยันแล้ว
14 530899 33012015 บัวน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
15 530903 33012019 ประสานมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
16 530954 33012022 โนนค้อวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
17 530959 33012025 เขื่อนช้างวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
18 530960 33012026 น้ำเกลี้ยงวิทยา
ยืนยันแล้ว
19 530961 33012027 บัวเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
20 530962 33012028 นครศรีลำดวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
21 530971 33012032 โนนเพ็กวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
22 530972 33012033 พยุห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
23 530938 33022001 ส้มป่อยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
24 530940 33022002 ไผ่งามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
25 530945 33022005 กำแพง
ยืนยันแล้ว
26 530947 33022008 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
27 530948 33022009 ทุ่งสิมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
28 530949 33022011 จตุรภูมิพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
29 530950 33022013 โคกหล่ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 530944 33022015 เบญจประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
31 530951 33022016 บึงบูรพ์
ยืนยันแล้ว
32 530952 33022017 ห้วยทับทันวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
33 530953 33022018 ผักไหมวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
34 530967 33022019 วรคุณอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
35 530975 33022023 คลีกลิ้งพัฒนาทร
ยืนยันแล้ว
36 530923 33032001 ปรางค์กู่
ยืนยันแล้ว
37 530914 33032002 ขุขันธ์
ยืนยันแล้ว
38 530916 33032006 ลมศักดิ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
39 530925 33032008 โนนกระสังวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
40 530917 33032009 ศรีตระกูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
41 530926 33032010 ตูมพิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
42 530918 33032011 สวงษ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
43 530927 33032012 หนองคูวิทยา
ยืนยันแล้ว
44 530919 33032013 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
45 530928 33032014 สวายพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
46 530924 33032015 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
47 530965 33032016 ละลมวิทยา
ยืนยันแล้ว
48 530966 33032017 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ยืนยันแล้ว
49 530911 33042002 กันทรลักษณ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
50 530905 33042004 กันทรลักษ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
51 530907 33042008 บึงมะลูวิทยา
ยืนยันแล้ว
52 530910 33042012 กระแชงวิทยา
ยืนยันแล้ว
53 530934 33042013 มัธยมบักดองวิทยา
ยืนยันแล้ว
54 530913 33042017 ภูมิซรอลวิทยา
ยืนยันแล้ว
55 530957 33042018 ศรีรัตนวิทยา
ยืนยันแล้ว
56 530969 33042020 เบญจลักษ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
57 430394 35012001 ยโสธรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
58 430406 35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
59 430395 35012003 สอนแก้วว่องไววิทยา
ยืนยันแล้ว
60 430407 35012004 สมเด็จพระญาณสังวร
ยืนยันแล้ว
61 430408 35012005 กู่จานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
62 430396 35012006 ยโสธรพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
63 430409 35012007 โพนทันเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
64 430397 35012008 สิงห์สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
65 430398 35012009 ศิลาทองพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
66 430413 35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
67 430414 35012013 ตระกูลประเทืองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
68 430415 35012014 ค้อวังวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
69 430416 35022001 เลิงนกทา
ยืนยันแล้ว
70 430399 35022002 ทรายมูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
71 430401 35022003 กุดชุมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
72 430411 35022004 ป่าติ้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
73 430412 35022005 ศรีฐานกระจายศึกษา
ยืนยันแล้ว
74 430417 35022006 ห้องแซงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
75 430400 35022007 ดงมะไฟพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
76 430402 35022008 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
77 430418 35022009 บุ่งค้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
78 430403 35022010 โพนงามพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
79 430419 35022012 ศรีแก้วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
80 430405 35022013 เมืองกลางประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
81 430420 35022014 นาโปร่งประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
82 430421 35022015 คำเตยวิทยา
ยืนยันแล้ว
83 430422 35022016 น้ำคำวิทยาคม
ยืนยันแล้ว