ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101728 :  สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 530885 33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
2 530886 33012002 สตรีสิริเกศ
ยังไม่ยืนยัน
3 530887 33012003 คูซอดประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
4 530888 33012004 ไกรภักดีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
5 530890 33012005 สิริเกศน้อมเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
6 530892 33012006 น้ำคำวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
7 530893 33012007 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยังไม่ยืนยัน
8 530891 33012008 มัธยมโพนค้อ
ยังไม่ยืนยัน
9 530889 33012009 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
ยังไม่ยืนยัน
10 530895 33012011 ยางชุมน้อยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11 530896 33012012 ลิ้นฟ้าพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12 530897 33012013 กันทรารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
13 530898 33012014 ละทายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 530899 33012015 บัวน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
15 530903 33012019 ประสานมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 530954 33012022 โนนค้อวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17 530959 33012025 เขื่อนช้างวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
18 530960 33012026 น้ำเกลี้ยงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
19 530961 33012027 บัวเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 530962 33012028 นครศรีลำดวนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
21 530971 33012032 โนนเพ็กวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22 530972 33012033 พยุห์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 530938 33022001 ส้มป่อยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
24 530940 33022002 ไผ่งามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25 530945 33022005 กำแพง
ยังไม่ยืนยัน
26 530947 33022008 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
27 530948 33022009 ทุ่งสิมวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28 530949 33022011 จตุรภูมิพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
29 530950 33022013 โคกหล่ามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 530944 33022015 เบญจประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
31 530951 33022016 บึงบูรพ์
ยังไม่ยืนยัน
32 530952 33022017 ห้วยทับทันวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33 530953 33022018 ผักไหมวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
34 530967 33022019 วรคุณอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
35 530975 33022023 คลีกลิ้งพัฒนาทร
ยังไม่ยืนยัน
36 530923 33032001 ปรางค์กู่
ยังไม่ยืนยัน
37 530914 33032002 ขุขันธ์
ยังไม่ยืนยัน
38 530916 33032006 ลมศักดิ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39 530925 33032008 โนนกระสังวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
40 530917 33032009 ศรีตระกูลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41 530926 33032010 ตูมพิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
42 530918 33032011 สวงษ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
43 530927 33032012 หนองคูวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
44 530919 33032013 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
45 530928 33032014 สวายพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
46 530924 33032015 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
47 530965 33032016 ละลมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 530966 33032017 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
49 530911 33042002 กันทรลักษณ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
50 530905 33042004 กันทรลักษ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51 530907 33042008 บึงมะลูวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52 530910 33042012 กระแชงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
53 530934 33042013 มัธยมบักดองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 530913 33042017 ภูมิซรอลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
55 530957 33042018 ศรีรัตนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
56 530969 33042020 เบญจลักษ์พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
57 430394 35012001 ยโสธรพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
58 430406 35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
59 430395 35012003 สอนแก้วว่องไววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
60 430407 35012004 สมเด็จพระญาณสังวร
ยังไม่ยืนยัน
61 430408 35012005 กู่จานวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
62 430396 35012006 ยโสธรพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
63 430409 35012007 โพนทันเจริญวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
64 430397 35012008 สิงห์สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
65 430398 35012009 ศิลาทองพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
66 430413 35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
67 430414 35012013 ตระกูลประเทืองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
68 430415 35012014 ค้อวังวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
69 430416 35022001 เลิงนกทา
ยังไม่ยืนยัน
70 430399 35022002 ทรายมูลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
71 430401 35022003 กุดชุมวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
72 430411 35022004 ป่าติ้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
73 430412 35022005 ศรีฐานกระจายศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
74 430417 35022006 ห้องแซงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
75 430400 35022007 ดงมะไฟพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
76 430402 35022008 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
77 430418 35022009 บุ่งค้าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
78 430403 35022010 โพนงามพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
79 430419 35022012 ศรีแก้วประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
80 430405 35022013 เมืองกลางประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
81 430420 35022014 นาโปร่งประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
82 430421 35022015 คำเตยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
83 430422 35022016 น้ำคำวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน