ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101729 :  สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 711095 34012001 เบ็ญจะมะมหาราช
ยืนยันแล้ว
2 711110 34012002 เขื่องในพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
3 711096 34012003 นารีนุกูล
ยืนยันแล้ว
4 711111 34012004 สหธาตุศึกษา
ยืนยันแล้ว
5 711097 34012005 ปทุมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
6 711112 34012006 ชีทวนวิทยาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
7 711098 34012008 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
8 711114 34012009 บ้านไทยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
9 711099 34012010 หนองบ่อสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
10 711115 34012011 เสียมทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
11 711100 34012012 หนองขอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
12 711116 34012014 เก่าขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
13 711102 34012015 นารีนุกูล 2
ยืนยันแล้ว
14 711103 34012016 อุบลราชธานีศรีวนาลัย
ยืนยันแล้ว
15 711140 34012019 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ยืนยันแล้ว
16 711141 34012020 ศรีน้ำคำศึกษา
ยืนยันแล้ว
17 711142 34012021 ไผ่ใหญ่ศึกษา
ยืนยันแล้ว
18 711143 34012022 ดงยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
19 711159 34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
20 711160 34012024 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
21 711132 34022001 มัธยมตระการพืชผล
ยืนยันแล้ว
22 711117 34022002 เขมราฐพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
23 711133 34022003 สะพือวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
24 711138 34022004 โนนสวางประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
25 711134 34022006 โนนกุงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
26 711139 34022007 ขุมคำวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
27 711135 34022008 เกษมสีมาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
28 711137 34022010 กุดข้าวปุ้นวิทยา
ยืนยันแล้ว
29 711155 34022011 โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
30 711165 34022013 พังเคนพิทยา
ยืนยันแล้ว
31 711166 34022014 พะลานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
32 711108 34032001 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
33 711106 34032003 ศรีเมืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
34 711109 34032004 โขงเจียมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
35 711107 34032006 เอือดใหญ่พิทยา
ยืนยันแล้ว
36 711150 34032007 อ่างศิลา
ยืนยันแล้ว
37 711153 34032010 ตาลสุมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
38 711154 34032011 เชียงแก้วพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
39 711161 34032012 สิรินธรวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
40 711164 34042001 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
41 711157 34042002 สำโรงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
42 711167 34042003 สว่างวีระวงศ์
ยืนยันแล้ว
43 711144 34042004 ลือคำหาญวารินชำราบ
ยืนยันแล้ว
44 711145 34042005 ห้วยขะยุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
45 711158 34042006 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
46 711146 34042007 วารินชำราบ
ยืนยันแล้ว
47 711147 34042008 วิจิตราพิทยา
ยืนยันแล้ว
48 711119 34052001 เดชอุดม
ยืนยันแล้ว
49 711125 34052002 นาจะหลวย
ยืนยันแล้ว
50 711120 34052003 นาส่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
51 711126 34052004 ดงสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
52 711122 34052006 นากระแซงศึกษา
ยืนยันแล้ว
53 711123 34052007 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
ยืนยันแล้ว
54 711124 34052008 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
ยืนยันแล้ว
55 711127 34052009 น้ำยืนวิทยา
ยืนยันแล้ว
56 711128 34052010 โดมประดิษฐ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
57 711129 34052011 บุณฑริกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
58 711130 34052012 นาโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
59 711163 34052014 ทุ่งศรีอุดม
ยืนยันแล้ว
60 750262 37012001 อำนาจเจริญ
ยืนยันแล้ว
61 750272 37012002 ชานุมานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
62 750274 37012003 ปทุมราชวงศา
ยืนยันแล้ว
63 750275 37012004 ลือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
64 750263 37012005 คึมใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
65 750273 37012006 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
66 750264 37012007 ปลาค้าววิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
67 750265 37012008 น้ำปลีกศึกษา
ยืนยันแล้ว
68 750266 37012009 นาวังวิทยา
ยืนยันแล้ว
69 750267 37012010 นาจิกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
70 750268 37012011 นายมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
71 750269 37012012 สร้างนกทาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
72 750270 37012013 อำนาจเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
73 750276 37012015 พนาศึกษา
ยืนยันแล้ว
74 750277 37012016 ศรีคูณวิทยบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
75 750278 37012017 เสนางคนิคม
ยืนยันแล้ว
76 750279 37012018 นาเวียงจุลดิศวิทยา
ยืนยันแล้ว
77 750280 37012019 หัวตะพานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
78 750281 37012020 ศรีเจริญศึกษา
ยืนยันแล้ว
79 750282 37012021 จิกดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
80 750283 37012022 ลืออำนาจวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
81 750284 37012023 มัธยมแมด
ยืนยันแล้ว