ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101729 :  สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 711095 34012001 เบ็ญจะมะมหาราช
ยังไม่ยืนยัน
2 711110 34012002 เขื่องในพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
3 711096 34012003 นารีนุกูล
ยังไม่ยืนยัน
4 711111 34012004 สหธาตุศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
5 711097 34012005 ปทุมพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
6 711112 34012006 ชีทวนวิทยาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
7 711098 34012008 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ยังไม่ยืนยัน
8 711114 34012009 บ้านไทยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9 711099 34012010 หนองบ่อสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10 711115 34012011 เสียมทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11 711100 34012012 หนองขอนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 711116 34012014 เก่าขามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 711102 34012015 นารีนุกูล 2
ยังไม่ยืนยัน
14 711103 34012016 อุบลราชธานีศรีวนาลัย
ยังไม่ยืนยัน
15 711140 34012019 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 711141 34012020 ศรีน้ำคำศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
17 711142 34012021 ไผ่ใหญ่ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
18 711143 34012022 ดงยางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 711159 34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20 711160 34012024 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
ยังไม่ยืนยัน
21 711132 34022001 มัธยมตระการพืชผล
ยังไม่ยืนยัน
22 711117 34022002 เขมราฐพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23 711133 34022003 สะพือวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
24 711138 34022004 โนนสวางประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
25 711134 34022006 โนนกุงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
26 711139 34022007 ขุมคำวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
27 711135 34022008 เกษมสีมาวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
28 711137 34022010 กุดข้าวปุ้นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
29 711155 34022011 โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
30 711165 34022013 พังเคนพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31 711166 34022014 พะลานวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32 711108 34032001 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
33 711106 34032003 ศรีเมืองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
34 711109 34032004 โขงเจียมวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 711107 34032006 เอือดใหญ่พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36 711150 34032007 อ่างศิลา
ยังไม่ยืนยัน
37 711153 34032010 ตาลสุมพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
38 711154 34032011 เชียงแก้วพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39 711161 34032012 สิรินธรวิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
40 711164 34042001 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
41 711157 34042002 สำโรงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
42 711167 34042003 สว่างวีระวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
43 711144 34042004 ลือคำหาญวารินชำราบ
ยังไม่ยืนยัน
44 711145 34042005 ห้วยขะยุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 711158 34042006 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
46 711146 34042007 วารินชำราบ
ยังไม่ยืนยัน
47 711147 34042008 วิจิตราพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 711119 34052001 เดชอุดม
ยังไม่ยืนยัน
49 711125 34052002 นาจะหลวย
ยังไม่ยืนยัน
50 711120 34052003 นาส่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51 711126 34052004 ดงสว่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52 711122 34052006 นากระแซงศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
53 711123 34052007 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 711124 34052008 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
55 711127 34052009 น้ำยืนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
56 711128 34052010 โดมประดิษฐ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
57 711129 34052011 บุณฑริกวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
58 711130 34052012 นาโพธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
59 711163 34052014 ทุ่งศรีอุดม
ยังไม่ยืนยัน
60 750262 37012001 อำนาจเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
61 750272 37012002 ชานุมานวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
62 750274 37012003 ปทุมราชวงศา
ยังไม่ยืนยัน
63 750275 37012004 ลือวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
64 750263 37012005 คึมใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
65 750273 37012006 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
66 750264 37012007 ปลาค้าววิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
67 750265 37012008 น้ำปลีกศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
68 750266 37012009 นาวังวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
69 750267 37012010 นาจิกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
70 750268 37012011 นายมวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
71 750269 37012012 สร้างนกทาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
72 750270 37012013 อำนาจเจริญพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
73 750276 37012015 พนาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
74 750277 37012016 ศรีคูณวิทยบัลลังก์
ยังไม่ยืนยัน
75 750278 37012017 เสนางคนิคม
ยังไม่ยืนยัน
76 750279 37012018 นาเวียงจุลดิศวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
77 750280 37012019 หัวตะพานวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
78 750281 37012020 ศรีเจริญศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
79 750282 37012021 จิกดู่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
80 750283 37012022 ลืออำนาจวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
81 750284 37012023 มัธยมแมด
ยังไม่ยืนยัน