ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101730 :  สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 100757 36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล
ยืนยันแล้ว
2 100758 36012002 สตรีชัยภูมิ
ยืนยันแล้ว
3 100759 36012003 เมืองพญาแลวิทยา
ยืนยันแล้ว
4 100760 36012004 กุดตุ้มวิทยา
ยืนยันแล้ว
5 100761 36012005 บ้านค่ายวิทยา
ยืนยันแล้ว
6 100764 36012008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ยืนยันแล้ว
7 100765 36012009 ภูพระวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
8 100767 36012011 ชีลองวิทยา
ยืนยันแล้ว
9 100769 36012013 บ้านเขว้าวิทยายน
ยืนยันแล้ว
10 100772 36012016 คอนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
11 100773 36012017 สามหมอวิทยา
ยืนยันแล้ว
12 100774 36012018 โนนสะอาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
13 100775 36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
14 100781 36012020 หนองบัวแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
15 100782 36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
16 100783 36012022 คูเมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
17 100817 36012023 ภักดีชุมพลวิทยา
ยืนยันแล้ว
18 100818 36012024 เจียงทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
19 100799 36022006 ภูเขียว
ยืนยันแล้ว
20 100802 36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
21 100803 36022009 พระธาตุหนองสามหมื่น
ยืนยันแล้ว
22 100805 36022013 บ้านแท่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
23 100807 36022014 แก้งคร้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
24 100809 36022016 นาหนองทุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
25 100810 36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
26 100814 36022021 คอนสารวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
27 100815 36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
28 100784 36032001 จัตุรัสวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
29 100786 36032003 หนองบัวบานวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 100787 36032004 ละหานเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
31 100790 36032007 บางอำพันธ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
32 100791 36032008 เพชรพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
33 100792 36032009 เริงรมย์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
34 100793 36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
35 100794 36032011 ห้วยแย้วิทยา
ยืนยันแล้ว
36 100795 36032012 เทพสถิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
37 100796 36032013 นายางกลักพิทยาคม
ยืนยันแล้ว