ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101732 :  สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 260846 31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2 260847 31012002 ภัทรบพิตร
ยืนยันแล้ว
3 260848 31012003 บัวหลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
4 260849 31012004 พระครูพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
5 260850 31012005 สองห้องพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
6 260851 31012006 กนกศิลป์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
7 260852 31012007 สวายจีกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
8 260853 31012008 หนองตาดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
9 260854 31012009 กลันทาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
10 260885 31012010 ธารทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
11 260886 31012011 ลำปลายมาศ
ยืนยันแล้ว
12 260887 31012012 ตลาดโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
13 260888 31012013 จตุราษฏร์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
14 260889 31012014 เมืองแฝกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
15 260890 31012015 ทะเมนชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
16 260907 31012016 ชำนิพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
17 260910 31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
18 260859 31022001 กระสังพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
19 260860 31022002 ลำดวนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
20 260862 31022003 ชุมแสงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
21 260861 31022004 สูงเนินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
22 260877 31022005 ประโคนชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
23 260878 31022006 บ้านบุวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
24 260879 31022007 ไพศาลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
25 260880 31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
26 260881 31022009 แสลงโทนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
27 260882 31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
28 260883 31022011 โนนเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
29 260903 31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
30 260904 31022013 ห้วยราชพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
31 260863 31032001 นางรอง
ยืนยันแล้ว
32 260864 31032002 สิงหวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
33 260865 31032003 นางรองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
34 260866 31032004 ทุ่งแสงทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
35 260867 31032005 พิมพ์รัฐประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
36 260868 31032006 เหลืองพนาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
37 260869 31032007 ถนนหักพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
38 260871 31032010 หนองกี่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
39 260872 31032011 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
40 260874 31032012 ร่วมจิตต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
41 260875 31032013 ละหานทรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
42 260876 31032014 ตาจงพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
43 260873 31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
44 260897 31032016 ไทยเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
45 260898 31032017 ปะคำพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
46 260901 31032018 หนองหงส์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
47 260902 31032019 ห้วยหินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
48 260905 31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
49 260906 31032021 สามัคคีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
50 260909 31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
51 260913 31032023 พนมรุ้ง
ยืนยันแล้ว
52 260855 31042001 คูเมืองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
53 260856 31042002 ตูมใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
54 260857 31042003 มัธยมพรสำราญ
ยืนยันแล้ว
55 260884 31042005 พุทไธสง
ยืนยันแล้ว
56 260892 31042006 เมืองแกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
57 260893 31042007 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
58 260894 31042008 สะแกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
59 260896 31042009 สมเสม็ดวิทยา
ยืนยันแล้ว
60 260895 31042010 ร่อนทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
61 260891 31042011 สตึก
ยืนยันแล้ว
62 260899 31042012 นาโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
63 260900 31042013 อุดมอักษรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
64 260908 31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
65 260911 31042015 แคนดงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
66 260912 31042016 ดงพลองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว