ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101733 :  สพม.เขต 33(สุรินทร์)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 650757 32012001 สุรวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
2 650758 32012002 สิรินธร
ยังไม่ยืนยัน
3 650759 32012003 สวายวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
4 650761 32012004 นาดีวิทยา
ยืนยันแล้ว
5 650762 32012005 ศรีไผทสมันต์
ยืนยันแล้ว
6 650763 32012006 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
7 650764 32012007 สุรินทร์ภักดี
ยืนยันแล้ว
8 650765 32012008 พญารามวิทยา
ยืนยันแล้ว
9 650766 32012009 สุรินทร์ราชมงคล
ยืนยันแล้ว
10 650767 32012010 โชคเพชรพิทยา
ยืนยันแล้ว
11 650768 32012011 สุรินทร์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
12 650769 32012012 วีรวัฒน์โยธิน
ยืนยันแล้ว
13 650770 32012013 มหิธรวิทยา
ยืนยันแล้ว
14 650771 32012014 นาบัววิทยา
ยืนยันแล้ว
15 650772 32012015 ศรีรามประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
16 650773 32012016 ตั้งใจวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
17 650774 32012017 ท่าสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
18 650775 32012018 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
19 650760 32012019 เทนมีย์มิตรประชา
ยืนยันแล้ว
20 650787 32012020 จอมพระประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
21 650788 32012021 เมืองลีงวิทยา
ยืนยันแล้ว
22 650789 32012022 บุแกรงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
23 650790 32012023 หนองสนิทวิทยา
ยืนยันแล้ว
24 650812 32012024 ศีขรภูมิพิสัย
ยังไม่ยืนยัน
25 650813 32012025 แตลศิริวิทยา
ยืนยันแล้ว
26 650814 32012026 ห้วยจริงวิทยา
ยืนยันแล้ว
27 650815 32012027 กุดไผทประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
28 650816 32012028 จารย์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
29 650817 32012029 มัธยมจารพัตวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 650818 32012030 หนองแวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
31 650819 32012031 ขวาวใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
32 650820 32012032 วังข่าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
33 650821 32012033 ยางวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
34 650829 32012034 สุรพินท์พิทยา
ยืนยันแล้ว
35 650830 32012035 พนาสนวิทยา
ยืนยันแล้ว
36 650832 32012036 ศรีสุขวิทยา
ยืนยันแล้ว
37 650831 32012037 สำโรงทาบวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
38 650837 32012038 สินรินทร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
39 650838 32012039 แร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
40 650839 32012040 บึงนครประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
41 650776 32022001 ชุมพลวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
42 650777 32022002 เมืองบัววิทยา
ยืนยันแล้ว
43 650778 32022003 ลำพลับพลาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
44 650779 32022004 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ยืนยันแล้ว
45 650780 32022005 ลานทรายพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
46 650781 32022006 เมืองแกพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
47 650782 32022007 พรมเทพพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
48 650783 32022008 ช้างบุญวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 650784 32022009 ทุ่งกุลาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
50 650785 32022010 โนนแท่นพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
51 650786 32022011 ศรีปทุมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
52 650803 32022012 รัตนบุรี
ยืนยันแล้ว
53 650804 32022013 ดอนแรดวิทยา
ยืนยันแล้ว
54 650805 32022014 เบิดพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
55 650806 32022015 ธาตุศรีนคร
ยืนยันแล้ว
56 650807 32022016 แกศึกษาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
57 650808 32022017 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
58 650810 32022018 หนองอียอวิทยา
ยืนยันแล้ว
59 650811 32022019 หนองขุนศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
60 650809 32022020 สนมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
61 650840 32022021 นารายณ์คำผงวิทยา
ยืนยันแล้ว
62 650841 32022022 โนนเทพ
ยืนยันแล้ว
63 650842 32022023 ประดู่แก้วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
64 650791 32032001 ประสาทวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
65 650792 32032002 โคกยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
66 650793 32032003 ตานีวิทยา
ยืนยันแล้ว
67 650794 32032004 ไทรแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
68 650795 32032005 ทุ่งมนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
69 650796 32032006 เชื้อเพลิงวิทยา
ยืนยันแล้ว
70 650797 32032007 ตาเบาวิทยา
ยืนยันแล้ว
71 650799 32032008 กาบเชิงวิทยา
ยืนยันแล้ว
72 650800 32032009 แนงมุดวิทยา
ยืนยันแล้ว
73 650801 32032010 โคกตะเคียนวิทยา
ยืนยันแล้ว
74 650802 32032011 ปราสาทเบงวิทยา
ยืนยันแล้ว
75 650822 32032012 สังขะ
ยืนยันแล้ว
76 650823 32032013 กระเทียมวิทยา
ยืนยันแล้ว
77 650824 32032014 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
78 650825 32032015 ขนาดมอญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
79 650826 32032016 มัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
80 650827 32032017 พระแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
81 650828 32032018 เทพอุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
82 650833 32032019 บัวเชดวิทยา
ยืนยันแล้ว
83 650834 32032020 มัธยมศรีลำเภาลูน
ยืนยันแล้ว
84 650835 32032021 พนมดงรักวิทยา
ยืนยันแล้ว
85 650836 32032022 ศรีณรงค์พิทยาลัย
ยืนยันแล้ว