ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101733 :  สพม.เขต 33(สุรินทร์)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 650757 32012001 สุรวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
2 650758 32012002 สิรินธร
ยังไม่ยืนยัน
3 650759 32012003 สวายวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
4 650761 32012004 นาดีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
5 650762 32012005 ศรีไผทสมันต์
ยังไม่ยืนยัน
6 650763 32012006 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
7 650764 32012007 สุรินทร์ภักดี
ยังไม่ยืนยัน
8 650765 32012008 พญารามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9 650766 32012009 สุรินทร์ราชมงคล
ยังไม่ยืนยัน
10 650767 32012010 โชคเพชรพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
11 650768 32012011 สุรินทร์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12 650769 32012012 วีรวัฒน์โยธิน
ยังไม่ยืนยัน
13 650770 32012013 มหิธรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 650771 32012014 นาบัววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
15 650772 32012015 ศรีรามประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
16 650773 32012016 ตั้งใจวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17 650774 32012017 ท่าสว่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 650775 32012018 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
19 650760 32012019 เทนมีย์มิตรประชา
ยังไม่ยืนยัน
20 650787 32012020 จอมพระประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
21 650788 32012021 เมืองลีงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22 650789 32012022 บุแกรงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23 650790 32012023 หนองสนิทวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 650812 32012024 ศีขรภูมิพิสัย
ยังไม่ยืนยัน
25 650813 32012025 แตลศิริวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
26 650814 32012026 ห้วยจริงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27 650815 32012027 กุดไผทประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
28 650816 32012028 จารย์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
29 650817 32012029 มัธยมจารพัตวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 650818 32012030 หนองแวงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31 650819 32012031 ขวาวใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32 650820 32012032 วังข่าพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
33 650821 32012033 ยางวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
34 650829 32012034 สุรพินท์พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
35 650830 32012035 พนาสนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36 650832 32012036 ศรีสุขวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 650831 32012037 สำโรงทาบวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38 650837 32012038 สินรินทร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 650838 32012039 แร่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 650839 32012040 บึงนครประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
41 650776 32022001 ชุมพลวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
42 650777 32022002 เมืองบัววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 650778 32022003 ลำพลับพลาวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
44 650779 32022004 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
45 650780 32022005 ลานทรายพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
46 650781 32022006 เมืองแกพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
47 650782 32022007 พรมเทพพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
48 650783 32022008 ช้างบุญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 650784 32022009 ทุ่งกุลาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
50 650785 32022010 โนนแท่นพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
51 650786 32022011 ศรีปทุมพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
52 650803 32022012 รัตนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
53 650804 32022013 ดอนแรดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 650805 32022014 เบิดพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
55 650806 32022015 ธาตุศรีนคร
ยังไม่ยืนยัน
56 650807 32022016 แกศึกษาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
57 650808 32022017 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
58 650810 32022018 หนองอียอวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
59 650811 32022019 หนองขุนศรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
60 650809 32022020 สนมวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
61 650840 32022021 นารายณ์คำผงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
62 650841 32022022 โนนเทพ
ยังไม่ยืนยัน
63 650842 32022023 ประดู่แก้วประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
64 650791 32032001 ประสาทวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
65 650792 32032002 โคกยางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
66 650793 32032003 ตานีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
67 650794 32032004 ไทรแก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
68 650795 32032005 ทุ่งมนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
69 650796 32032006 เชื้อเพลิงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
70 650797 32032007 ตาเบาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
71 650799 32032008 กาบเชิงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
72 650800 32032009 แนงมุดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
73 650801 32032010 โคกตะเคียนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
74 650802 32032011 ปราสาทเบงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
75 650822 32032012 สังขะ
ยังไม่ยืนยัน
76 650823 32032013 กระเทียมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
77 650824 32032014 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
78 650825 32032015 ขนาดมอญพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
79 650826 32032016 มัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
80 650827 32032017 พระแก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
81 650828 32032018 เทพอุดมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
82 650833 32032019 บัวเชดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
83 650834 32032020 มัธยมศรีลำเภาลูน
ยังไม่ยืนยัน
84 650835 32032021 พนมดงรักวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
85 650836 32032022 ศรีณรงค์พิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน