ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101734 :  สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 130984 50012001 ยุพราชวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
2 130985 50012002 วัฒโนทัยพายัพ
ยังไม่ยืนยัน
3 130986 50012003 หอพระ
ยังไม่ยืนยัน
4 130987 50012004 กาวิละวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
5 130997 50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
6 131011 50012010 สันกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
7 131022 50012011 แม่ออนวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
8 130998 50022001 แม่แตง
ยังไม่ยืนยัน
9 130999 50022002 แม่หอพระวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
10 131000 50022003 สันป่ายางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11 131001 50022004 แม่ริมวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12 131002 50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ
ยังไม่ยืนยัน
13 131004 50022007 สะเมิงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14 131008 50022008 พร้าววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
15 131012 50022009 สันทรายวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16 130994 50032001 เชียงดาววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17 130995 50032002 อรุโณทัยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
18 131005 50032004 ฝางชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
19 131019 50032007 เวียงแหงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20 131020 50032008 ไชยปราการ
ยังไม่ยืนยัน
21 131009 50042001 สันป่าตองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22 131010 50042002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
23 131013 50042003 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
24 131018 50042004 สารภีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25 131021 50042005 บ้านกาดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
26 131023 50042006 สองแคววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27 131024 50042007 สันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
28 130991 50052001 จอมทอง
ยังไม่ยืนยัน
29 130992 50052002 แม่แจ่ม
ยังไม่ยืนยัน
30 131014 50052004 ฮอดพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31 131015 50052005 ดอยเต่าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32 131016 50052006 อมก๋อยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33 131017 50052007 แม่ตื่นวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
34 131065 50052008 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
ยังไม่ยืนยัน
35 420347 58012001 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ยังไม่ยืนยัน
36 420349 58012003 ขุนยวมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 420350 58012004 ปายวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
38 420357 58012006 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
39 420353 58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
40 420355 58022002 สบเมยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 420356 58022003 เฉลิมรัชวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
42 420358 58022004 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ยังไม่ยืนยัน