ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101734 :  สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 130984 50012001 ยุพราชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2 130985 50012002 วัฒโนทัยพายัพ
ยืนยันแล้ว
3 130986 50012003 หอพระ
ยืนยันแล้ว
4 130987 50012004 กาวิละวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
5 130997 50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
6 131011 50012010 สันกำแพง
ยืนยันแล้ว
7 131022 50012011 แม่ออนวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
8 130998 50022001 แม่แตง
ยังไม่ยืนยัน
9 130999 50022002 แม่หอพระวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
10 131000 50022003 สันป่ายางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
11 131001 50022004 แม่ริมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
12 131002 50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ
ยืนยันแล้ว
13 131004 50022007 สะเมิงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
14 131008 50022008 พร้าววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
15 131012 50022009 สันทรายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
16 130994 50032001 เชียงดาววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
17 130995 50032002 อรุโณทัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
18 131005 50032004 ฝางชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
19 131019 50032007 เวียงแหงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
20 131020 50032008 ไชยปราการ
ยืนยันแล้ว
21 131009 50042001 สันป่าตองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
22 131010 50042002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
23 131013 50042003 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
24 131018 50042004 สารภีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
25 131021 50042005 บ้านกาดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
26 131023 50042006 สองแคววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
27 131024 50042007 สันติสุข
ยืนยันแล้ว
28 130991 50052001 จอมทอง
ยืนยันแล้ว
29 130992 50052002 แม่แจ่ม
ยืนยันแล้ว
30 131014 50052004 ฮอดพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31 131015 50052005 ดอยเต่าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
32 131016 50052006 อมก๋อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
33 131017 50052007 แม่ตื่นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
34 131065 50052008 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
35 420347 58012001 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
36 420349 58012003 ขุนยวมวิทยา
ยืนยันแล้ว
37 420350 58012004 ปายวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
38 420357 58012006 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
39 420353 58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
40 420355 58022002 สบเมยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
41 420356 58022003 เฉลิมรัชวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
42 420358 58022004 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ยืนยันแล้ว