ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101735 :  สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 510296 51012001 บ้านแป้นพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2 510293 51012003 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ยืนยันแล้ว
3 510297 51012004 แม่ทาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
4 510305 51012005 ป่าซาง
ยืนยันแล้ว
5 510309 51012006 ป่าตาลบ้านธิพิทยา
ยืนยันแล้ว
6 510294 51012007 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ยืนยันแล้ว
7 510298 51012008 ทาขุมเงินวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
8 510295 51012009 อุโมงค์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
9 510307 51012010 น้ำดิบวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
10 510306 51012011 วชิรป่าซาง
ยืนยันแล้ว
11 510299 51022001 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ยืนยันแล้ว
12 510300 51022002 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
ยืนยันแล้ว
13 510304 51022003 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
14 510302 51022004 แม่ตืนวิทยา
ยืนยันแล้ว
15 510301 51022006 เวียงเจดีย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
16 500517 52012002 กิ่วลมวิทยา
ยืนยันแล้ว
17 500519 52012003 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
18 500520 52012004 เมืองมายวิทยา
ยืนยันแล้ว
19 500513 52012006 บุญวาทย์วิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
20 500522 52012007 แม่เมาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
21 500514 52012008 ลำปางกัลยาณี
ยืนยันแล้ว
22 500523 52012009 สบจางวิทยา
ยืนยันแล้ว
23 500516 52012010 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ยืนยันแล้ว
24 500518 52012011 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
25 500528 52012012 ประชาราชวิทยา
ยืนยันแล้ว
26 500527 52012013 ประชารัฐธรรมคุณ
ยืนยันแล้ว
27 500538 52012014 ห้างฉัตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
28 500539 52012015 แม่สันวิทยา
ยืนยันแล้ว
29 500540 52012016 เวียงตาลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
30 500534 52022001 แม่ทะวิทยา
ยืนยันแล้ว
31 500537 52022002 สบปราบพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
32 500524 52022003 เกาะคาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
33 500526 52022004 เสริมงามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
34 500533 52022005 แม่พริกวิทยา
ยืนยันแล้ว
35 500535 52022006 แม่ทะประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
36 500525 52022007 ไหล่หินวิทยา
ยืนยันแล้ว
37 500532 52022008 เวียงมอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
38 500536 52022009 แม่ทะพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
39 500531 52022010 เถินวิทยา
ยืนยันแล้ว
40 500541 52032001 เมืองปานวิทยา
ยืนยันแล้ว
41 500530 52032002 วังเหนือวิทยา
ยืนยันแล้ว
42 500542 52032003 ทุ่งกว๋าววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
43 500543 52032004 เมืองปานพัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
44 500544 52032005 ทุ่งอุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
45 500529 52032006 แจ้ห่มวิทยา
ยืนยันแล้ว