ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101735 :  สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 510296 51012001 บ้านแป้นพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
2 510293 51012003 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ยังไม่ยืนยัน
3 510297 51012004 แม่ทาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
4 510305 51012005 ป่าซาง
ยังไม่ยืนยัน
5 510309 51012006 ป่าตาลบ้านธิพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 510294 51012007 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ยังไม่ยืนยัน
7 510298 51012008 ทาขุมเงินวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
8 510295 51012009 อุโมงค์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9 510307 51012010 น้ำดิบวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
10 510306 51012011 วชิรป่าซาง
ยังไม่ยืนยัน
11 510299 51022001 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ยังไม่ยืนยัน
12 510300 51022002 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 510304 51022003 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14 510302 51022004 แม่ตืนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
15 510301 51022006 เวียงเจดีย์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 500517 52012002 กิ่วลมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
17 500519 52012003 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
18 500520 52012004 เมืองมายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
19 500513 52012006 บุญวาทย์วิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
20 500522 52012007 แม่เมาะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
21 500514 52012008 ลำปางกัลยาณี
ยังไม่ยืนยัน
22 500523 52012009 สบจางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 500516 52012010 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ยังไม่ยืนยัน
24 500518 52012011 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 500528 52012012 ประชาราชวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
26 500527 52012013 ประชารัฐธรรมคุณ
ยังไม่ยืนยัน
27 500538 52012014 ห้างฉัตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
28 500539 52012015 แม่สันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
29 500540 52012016 เวียงตาลพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 500534 52022001 แม่ทะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31 500537 52022002 สบปราบพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32 500524 52022003 เกาะคาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33 500526 52022004 เสริมงามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
34 500533 52022005 แม่พริกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
35 500535 52022006 แม่ทะประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
36 500525 52022007 ไหล่หินวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 500532 52022008 เวียงมอกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
38 500536 52022009 แม่ทะพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
39 500531 52022010 เถินวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 500541 52032001 เมืองปานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41 500530 52032002 วังเหนือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
42 500542 52032003 ทุ่งกว๋าววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
43 500543 52032004 เมืองปานพัฒนวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
44 500544 52032005 ทุ่งอุดมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 500529 52032006 แจ้ห่มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน