ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101737 :  สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 390301 54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ยังไม่ยืนยัน
2 390302 54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่
ยังไม่ยืนยัน
3 390303 54012003 เมืองแพร่
ยังไม่ยืนยัน
4 390304 54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา
ยืนยันแล้ว
5 390305 54012005 ท่าข้ามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
6 390306 54012006 ห้วยม้าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7 390308 54012008 ร้องกวางอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
8 390314 54012010 สองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
9 390315 54012011 เวียงเทพวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10 390318 54012012 ม่วงไข่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11 390310 54022001 ลองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 390311 54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
13 390312 54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
14 390313 54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
15 390316 54022005 วังชิ้นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 390317 54022006 สรอยเสรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
17 250426 55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
18 250427 55012002 สตรีศรีน่าน
ยืนยันแล้ว
19 250428 55012003 บ่อสวกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
20 250429 55012004 น่านประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
21 250430 55012006 แม่จริม
ยืนยันแล้ว
22 250431 55012007 บ้านหลวง
ยังไม่ยืนยัน
23 250432 55012008 นาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
24 250441 55012009 สา
ยืนยันแล้ว
25 250443 55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
26 250444 55012012 ยาบหัวนาวิทยา
ยืนยันแล้ว
27 250449 55012014 นาหมื่นพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
28 250450 55012015 เมืองลีประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
29 250451 55012016 สันติสุขพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 250454 55012017 น่านนคร
ยืนยันแล้ว
31 250455 55012018 ศรีนครน่าน
ยังไม่ยืนยัน
32 250462 55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
33 250433 55022001 ปัว
ยืนยันแล้ว
34 250434 55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
35 250435 55022003 เมืองแงง
ยังไม่ยืนยัน
36 250436 55022004 มัธยมป่ากลาง
ยังไม่ยืนยัน
37 250437 55022005 ท่าวังผาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38 250438 55022006 สารธรรมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
39 250439 55022007 หนองบัวพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
40 250440 55022008 เมืองยมวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
41 250446 55022009 ทุ่งช้าง
ยืนยันแล้ว
42 250447 55022010 เชียงกลาง
ยืนยันแล้ว
43 250448 55022011 พระธาตุพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
44 250452 55022012 บ่อเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
45 250453 55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
46 250457 55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ยังไม่ยืนยัน