ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101738 :  สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 160237 63012001 ตากพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
2 160238 63012002 ผดุงปัญญา
ยังไม่ยืนยัน
3 160239 63012003 วังหินกิตติวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
4 160240 63012004 ถนอมราษฏร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
5 160241 63012005 วังประจบวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
6 160244 63012008 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
7 160245 63012009 ทุ่งฟ้าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
8 160246 63012010 สามเงาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9 160247 63012011 ยกกระบัตรวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
10 160257 63012012 นาโบสถ์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11 160258 63012013 วังเจ้าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12 160248 63022001 แม่ระมาดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
13 160249 63022002 แม่จะเราวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14 160250 63022003 ท่าสองยางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
15 160251 63022004 สรรพวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16 160252 63022005 แม่ปะวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17 160253 63022006 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
18 160254 63022007 แม่กุวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 160255 63022008 พบพระวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20 160256 63022009 อุ้มผางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21 620359 64012001 สุโขทัยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22 620364 64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 620366 64012003 คีรีมาศพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
24 620368 64012004 กงไกรลาศวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 620365 64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
26 620369 64012006 หนองตูมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27 620361 64012007 บ้านสวนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28 620370 64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
29 620362 64012009 ยางซ้ายพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 620363 64012010 ลิไทพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31 620360 64012011 อุดมดรุณี
ยังไม่ยืนยัน
32 620367 64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33 620371 64022001 เมืองเชลียง
ยังไม่ยืนยัน
34 620375 64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
35 620379 64022003 สวรรค์อนันต์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36 620380 64022004 หนองปลาหมอวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37 620376 64022005 บ้านไร่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38 620377 64022006 วังทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 620381 64022007 หนองกลับวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
40 620373 64022008 บ้านแก่งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41 620374 64022009 เมืองด้งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
42 620378 64022010 ขุนไกรพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
43 620382 64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2
ยังไม่ยืนยัน
44 620372 64022012 ท่าชัยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 620383 64022013 ศรีนคร
ยังไม่ยืนยัน
46 620384 64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
47 620385 64022015 ชัยมงคลพิทยา
ยังไม่ยืนยัน