ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101738 :  สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 160237 63012001 ตากพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2 160238 63012002 ผดุงปัญญา
ยืนยันแล้ว
3 160239 63012003 วังหินกิตติวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
4 160240 63012004 ถนอมราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
5 160241 63012005 วังประจบวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
6 160244 63012008 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
7 160245 63012009 ทุ่งฟ้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
8 160246 63012010 สามเงาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
9 160247 63012011 ยกกระบัตรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
10 160257 63012012 นาโบสถ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
11 160258 63012013 วังเจ้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
12 160248 63022001 แม่ระมาดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
13 160249 63022002 แม่จะเราวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
14 160250 63022003 ท่าสองยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
15 160251 63022004 สรรพวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
16 160252 63022005 แม่ปะวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
17 160253 63022006 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
18 160254 63022007 แม่กุวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
19 160255 63022008 พบพระวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
20 160256 63022009 อุ้มผางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
21 620359 64012001 สุโขทัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
22 620364 64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยา
ยืนยันแล้ว
23 620366 64012003 คีรีมาศพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
24 620368 64012004 กงไกรลาศวิทยา
ยืนยันแล้ว
25 620365 64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
26 620369 64012006 หนองตูมวิทยา
ยืนยันแล้ว
27 620361 64012007 บ้านสวนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
28 620370 64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
29 620362 64012009 ยางซ้ายพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
30 620363 64012010 ลิไทพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
31 620360 64012011 อุดมดรุณี
ยืนยันแล้ว
32 620367 64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
33 620371 64022001 เมืองเชลียง
ยืนยันแล้ว
34 620375 64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
35 620379 64022003 สวรรค์อนันต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
36 620380 64022004 หนองปลาหมอวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
37 620376 64022005 บ้านไร่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
38 620377 64022006 วังทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
39 620381 64022007 หนองกลับวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
40 620373 64022008 บ้านแก่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
41 620374 64022009 เมืองด้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
42 620378 64022010 ขุนไกรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
43 620382 64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2
ยืนยันแล้ว
44 620372 64022012 ท่าชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
45 620383 64022013 ศรีนคร
ยืนยันแล้ว
46 620384 64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
47 620385 64022015 ชัยมงคลพิทยา
ยืนยันแล้ว