ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101739 :  สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 690315 53012001 อุตรดิตถ์
ยืนยันแล้ว
2 690317 53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ยืนยันแล้ว
3 690322 53012003 ตรอนตรีสินธุ์
ยืนยันแล้ว
4 690316 53012004 อุตรดิตถ์ดรุณี
ยืนยันแล้ว
5 690328 53012005 บ้านโคนพิทยา
ยืนยันแล้ว
6 690329 53012006 ดาราพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
7 690318 53012007 ทุ่งกะโล่วิทยา
ยืนยันแล้ว
8 690319 53012008 แสนตอวิทยา
ยืนยันแล้ว
9 690321 53012010 น้ำริดวิทยา
ยืนยันแล้ว
10 690327 53012011 พิชัย
ยืนยันแล้ว
11 690330 53012012 ลับแลศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
12 690332 53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
13 690331 53012014 ลับแลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
14 690333 53012015 ทองแสนขันวิทยา
ยืนยันแล้ว
15 690325 53022001 ฟากท่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
16 690323 53022002 ท่าปลาประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
17 690326 53022003 บ้านโคกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
18 690324 53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
19 360459 65012001 พิษณุโลกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
20 360460 65012002 เฉลิมขวัญสตรี
ยืนยันแล้ว
21 360461 65012003 จ่านกร้อง
ยืนยันแล้ว
22 360462 65012004 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
ยืนยันแล้ว
23 360463 65012005 วังน้ำคู้ศึกษา
ยืนยันแล้ว
24 360464 65012006 ท่าทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
25 360465 65012007 ดอนทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
26 360466 65012008 บ้านกร่างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
27 360467 65012009 พุทธชินราชพิทยา
ยืนยันแล้ว
28 360468 65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ยืนยันแล้ว
29 360481 65012011 บางระกำวิทยศึกษา
ยืนยันแล้ว
30 360482 65012012 ชุมแสงสงคราม
ยืนยันแล้ว
31 360483 65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
32 360484 65022001 เนินกุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
33 360485 65022002 บางกระทุ่มพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
34 360491 65022003 วังทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
35 360492 65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
36 360493 65022005 หนองพระพิทยา
ยืนยันแล้ว
37 360494 65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
38 360495 65022007 บ้านกลางพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
39 360496 65022008 เนินสะอาดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
40 360497 65022009 น้ำรินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
41 360498 65022010 วังพิกุลวิทยศึกษา
ยืนยันแล้ว
42 360499 65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 360500 65022012 วังโพรงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
44 360501 65022013 ไทรย้อยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
45 360470 65032001 นครไทย
ยืนยันแล้ว
46 360471 65032002 นาบัววิทยา
ยืนยันแล้ว
47 360472 65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
48 360473 65032004 นครบางยางพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
49 360474 65032005 บ่อโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
50 360475 65032006 ยางโกลนวิทยา
ยืนยันแล้ว
51 360479 65032010 ชาติตระการวิทยา
ยืนยันแล้ว
52 360480 65032011 สวนเมี่ยงวิทยา
ยืนยันแล้ว
53 360486 65032012 พรหมพิรามวิทยา
ยืนยันแล้ว
54 360487 65032013 วังมะด่านพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
55 360488 65032014 ดงประคำพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
56 360489 65032015 วัดโบสถ์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
57 360490 65032016 คันโช้งพิทยาคม
ยืนยันแล้ว