ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101739 :  สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 690315 53012001 อุตรดิตถ์
ยังไม่ยืนยัน
2 690317 53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ยังไม่ยืนยัน
3 690322 53012003 ตรอนตรีสินธุ์
ยังไม่ยืนยัน
4 690316 53012004 อุตรดิตถ์ดรุณี
ยังไม่ยืนยัน
5 690328 53012005 บ้านโคนพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 690329 53012006 ดาราพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7 690318 53012007 ทุ่งกะโล่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
8 690319 53012008 แสนตอวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9 690321 53012010 น้ำริดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10 690327 53012011 พิชัย
ยังไม่ยืนยัน
11 690330 53012012 ลับแลศรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 690332 53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
13 690331 53012014 ลับแลพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14 690333 53012015 ทองแสนขันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
15 690325 53022001 ฟากท่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 690323 53022002 ท่าปลาประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
17 690326 53022003 บ้านโคกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
18 690324 53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
19 360459 65012001 พิษณุโลกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20 360460 65012002 เฉลิมขวัญสตรี
ยังไม่ยืนยัน
21 360461 65012003 จ่านกร้อง
ยังไม่ยืนยัน
22 360462 65012004 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
ยังไม่ยืนยัน
23 360463 65012005 วังน้ำคู้ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
24 360464 65012006 ท่าทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25 360465 65012007 ดอนทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
26 360466 65012008 บ้านกร่างวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27 360467 65012009 พุทธชินราชพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
28 360468 65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ยังไม่ยืนยัน
29 360481 65012011 บางระกำวิทยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
30 360482 65012012 ชุมแสงสงคราม
ยังไม่ยืนยัน
31 360483 65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32 360484 65022001 เนินกุ่มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 360485 65022002 บางกระทุ่มพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
34 360491 65022003 วังทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 360492 65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
36 360493 65022005 หนองพระพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 360494 65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38 360495 65022007 บ้านกลางพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39 360496 65022008 เนินสะอาดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
40 360497 65022009 น้ำรินพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 360498 65022010 วังพิกุลวิทยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
42 360499 65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 360500 65022012 วังโพรงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
44 360501 65022013 ไทรย้อยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
45 360470 65032001 นครไทย
ยังไม่ยืนยัน
46 360471 65032002 นาบัววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47 360472 65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
48 360473 65032004 นครบางยางพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
49 360474 65032005 บ่อโพธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
50 360475 65032006 ยางโกลนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51 360479 65032010 ชาติตระการวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52 360480 65032011 สวนเมี่ยงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
53 360486 65032012 พรหมพิรามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 360487 65032013 วังมะด่านพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
55 360488 65032014 ดงประคำพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
56 360489 65032015 วัดโบสถ์ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
57 360490 65032016 คันโช้งพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน