ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101741 :  สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 040430 62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2 040431 62012002 วชิรปราการวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
3 040432 62012003 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
ยืนยันแล้ว
4 040433 62012004 วัชรวิทยา
ยืนยันแล้ว
5 040434 62012005 คณฑีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
6 040435 62012006 นาบ่อคำวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
7 040436 62012007 นครไตรตรึงษ์
ยืนยันแล้ว
8 040437 62012008 วังตะเคียนประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
9 040438 62012009 หนองกองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
10 040439 62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
11 040440 62012011 ไทรงามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
12 040441 62012012 บ่อแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
13 040452 62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
14 040453 62012014 พิไกรวิทยา
ยืนยันแล้ว
15 040454 62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
16 040455 62012016 ลานกระบือวิทยา
ยืนยันแล้ว
17 040456 62012017 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
18 040457 62012018 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
19 040461 62012019 โกสัมพีวิทยา
ยืนยันแล้ว
20 040442 62022001 คลองลานวิทยา
ยืนยันแล้ว
21 040443 62022002 สักงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
22 040444 62022003 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
ยืนยันแล้ว
23 040445 62022004 ขาณุวิทยา
ยืนยันแล้ว
24 040446 62022005 โค้งไผ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
25 040447 62022006 ปางมะค่าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
26 040448 62022007 สลกบาตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
27 040449 62022008 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
28 040450 62022009 วังแขมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
29 040451 62022010 วังไทรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
30 040458 62022011 ทุ่งทรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
31 040459 62022012 ปางศิลาทองศึกษา
ยืนยันแล้ว
32 040460 62022013 ระหานวิทยา
ยืนยันแล้ว
33 350373 66012001 พิจิตรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
34 350374 66012002 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
35 350375 66012003 วังกรดพิทยา
ยืนยันแล้ว
36 350376 66012004 เมธีพิทยา
ยืนยันแล้ว
37 350377 66012005 สระหลวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
38 350379 66012007 วังทรายพูนวิทยา
ยืนยันแล้ว
39 350380 66012008 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
40 350381 66012009 ดงเสือเหลืองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
41 350391 66012010 สามง่ามชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
42 350392 66012011 กำแพงดินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
43 350393 66012012 เนินปอรังนกชนูทิศ
ยืนยันแล้ว
44 350394 66012013 หนองโสนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
45 350397 66012014 สากเหล็กวิทยา
ยืนยันแล้ว
46 350403 66012015 วชิรบารมีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
47 350404 66012016 วังโมกข์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
48 350382 66022001 ตะพานหิน
ยืนยันแล้ว
49 350383 66022002 วังสำโรงวังหว้า
ยืนยันแล้ว
50 350384 66022003 ทุ่งโพธิ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
51 350385 66022004 บางมูลนากภูมิวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
52 350386 66022005 วังตะกูราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
53 350387 66022006 โพธิธรรมสุวัฒน์
ยืนยันแล้ว
54 350388 66022007 พิบูลธรรมเวทวิทยา
ยืนยันแล้ว
55 350389 66022008 ท่าเสาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
56 350390 66022009 ห้วยยาวพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
57 350395 66022010 เขาทรายทับคล้อพิทยา
ยืนยันแล้ว
58 350396 66022011 วันทีสถิตย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
59 350400 66022013 แหลมรังวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
60 350399 66022014 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
61 350401 66022015 ดงเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
62 350402 66022016 วังงิ้ววิทยาคม
ยืนยันแล้ว