ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101741 :  สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 040430 62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
2 040431 62012002 วชิรปราการวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
3 040432 62012003 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
4 040433 62012004 วัชรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
5 040434 62012005 คณฑีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
6 040435 62012006 นาบ่อคำวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7 040436 62012007 นครไตรตรึงษ์
ยังไม่ยืนยัน
8 040437 62012008 วังตะเคียนประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
9 040438 62012009 หนองกองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
10 040439 62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
ยังไม่ยืนยัน
11 040440 62012011 ไทรงามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12 040441 62012012 บ่อแก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 040452 62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14 040453 62012014 พิไกรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
15 040454 62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16 040455 62012016 ลานกระบือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
17 040456 62012017 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
ยังไม่ยืนยัน
18 040457 62012018 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 040461 62012019 โกสัมพีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 040442 62022001 คลองลานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
21 040443 62022002 สักงามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22 040444 62022003 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
ยังไม่ยืนยัน
23 040445 62022004 ขาณุวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 040446 62022005 โค้งไผ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 040447 62022006 ปางมะค่าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
26 040448 62022007 สลกบาตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27 040449 62022008 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
28 040450 62022009 วังแขมวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
29 040451 62022010 วังไทรวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 040458 62022011 ทุ่งทรายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31 040459 62022012 ปางศิลาทองศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
32 040460 62022013 ระหานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 350373 66012001 พิจิตรพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
34 350374 66012002 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
35 350375 66012003 วังกรดพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36 350376 66012004 เมธีพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 350377 66012005 สระหลวงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38 350379 66012007 วังทรายพูนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 350380 66012008 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
40 350381 66012009 ดงเสือเหลืองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 350391 66012010 สามง่ามชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
42 350392 66012011 กำแพงดินพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
43 350393 66012012 เนินปอรังนกชนูทิศ
ยังไม่ยืนยัน
44 350394 66012013 หนองโสนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
45 350397 66012014 สากเหล็กวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46 350403 66012015 วชิรบารมีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
47 350404 66012016 วังโมกข์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
48 350382 66022001 ตะพานหิน
ยังไม่ยืนยัน
49 350383 66022002 วังสำโรงวังหว้า
ยังไม่ยืนยัน
50 350384 66022003 ทุ่งโพธิ์พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51 350385 66022004 บางมูลนากภูมิวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
52 350386 66022005 วังตะกูราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
53 350387 66022006 โพธิธรรมสุวัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
54 350388 66022007 พิบูลธรรมเวทวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
55 350389 66022008 ท่าเสาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
56 350390 66022009 ห้วยยาวพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
57 350395 66022010 เขาทรายทับคล้อพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
58 350396 66022011 วันทีสถิตย์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
59 350400 66022013 แหลมรังวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
60 350399 66022014 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
61 350401 66022015 ดงเจริญพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
62 350402 66022016 วังงิ้ววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน