ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101742 :  สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 220620 60012001 นครสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
2 220621 60012002 สตรีนครสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
3 220623 60012004 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
4 220624 60012005 พระบางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
5 220625 60012006 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ยังไม่ยืนยัน
6 220626 60012008 บึงบอระเพ็ดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
7 220628 60012010 โกรกพระ
ยังไม่ยืนยัน
8 220630 60012011 ทับกฤชพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
9 220629 60012012 ชุมแสงชนูทิศ
ยังไม่ยืนยัน
10 220636 60012013 เก้าเลี้ยววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
11 220637 60012014 หัวดงราชพรหมาภรณ์
ยังไม่ยืนยัน
12 220649 60012015 พยุหะพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
13 220650 60012016 เขาทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14 220651 60012017 เขากะลาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
15 220633 60022001 บรรพตพิสัยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16 220634 60022002 หนองกรดพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17 220635 60022003 รัฐราษฎร์อนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
18 220653 60022004 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 220654 60022005 เทพศาลาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
20 220652 60022006 ลาดยาววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21 220657 60022007 แม่วงก์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22 220658 60022008 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
23 220631 60032001 หนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
24 220632 60032002 วังบ่อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 220638 60032003 ตาคลีประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
26 220639 60032004 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
27 220640 60032005 หนองโพพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
28 220641 60032006 ทหารอากาศอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
29 220642 60032007 ลาดทิพรสพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 220643 60032008 ช่องแคพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31 220644 60032009 ท่าตะโกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32 220645 60032010 พนมรอกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 220646 60032011 ไพศาลีพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
34 220647 60032012 ตะคร้อพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
35 220648 60032013 วังข่อยพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36 220655 60032014 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
37 220656 60032015 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
38 700263 61012001 ทัพทันอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
39 700265 61012002 สว่างอารมณ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
40 700267 61012003 หนองฉางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41 700260 61012004 อุทัยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
42 700261 61012005 หนองเต่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 700264 61012006 ตลุกดู่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
44 700266 61012007 บ่อยางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 700268 61012008 บ้านทุ่งนาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46 700262 61012009 พุทธมงคลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47 700269 61012010 ทุ่งโพวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 700270 61012011 หนองขาหย่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 700271 61012012 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
ยังไม่ยืนยัน
50 700272 61012013 บ้านไร่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51 700273 61012014 การุ้งวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
52 700274 61012015 ทองหลางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
53 700275 61012016 หนองจอกประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
54 700276 61012017 วังหินวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
55 700277 61012018 ลานสักวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
56 700278 61012019 ร่องตาทีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
57 700279 61012020 ห้วยคตพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
58 700280 61012021 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน