ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101742 :  สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 220620 60012001 นครสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2 220621 60012002 สตรีนครสวรรค์
ยืนยันแล้ว
3 220623 60012004 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
4 220624 60012005 พระบางวิทยา
ยืนยันแล้ว
5 220625 60012006 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ยืนยันแล้ว
6 220626 60012008 บึงบอระเพ็ดวิทยา
ยืนยันแล้ว
7 220628 60012010 โกรกพระ
ยืนยันแล้ว
8 220630 60012011 ทับกฤชพัฒนา
ยืนยันแล้ว
9 220629 60012012 ชุมแสงชนูทิศ
ยืนยันแล้ว
10 220636 60012013 เก้าเลี้ยววิทยา
ยืนยันแล้ว
11 220637 60012014 หัวดงราชพรหมาภรณ์
ยืนยันแล้ว
12 220649 60012015 พยุหะพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
13 220650 60012016 เขาทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
14 220651 60012017 เขากะลาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
15 220633 60022001 บรรพตพิสัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
16 220634 60022002 หนองกรดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
17 220635 60022003 รัฐราษฎร์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
18 220653 60022004 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
19 220654 60022005 เทพศาลาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
20 220652 60022006 ลาดยาววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
21 220657 60022007 แม่วงก์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
22 220658 60022008 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
23 220631 60032001 หนองบัว
ยืนยันแล้ว
24 220632 60032002 วังบ่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
25 220638 60032003 ตาคลีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
26 220639 60032004 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
27 220640 60032005 หนองโพพิทยา
ยืนยันแล้ว
28 220641 60032006 ทหารอากาศอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
29 220642 60032007 ลาดทิพรสพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
30 220643 60032008 ช่องแคพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
31 220644 60032009 ท่าตะโกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
32 220645 60032010 พนมรอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
33 220646 60032011 ไพศาลีพิทยา
ยืนยันแล้ว
34 220647 60032012 ตะคร้อพิทยา
ยืนยันแล้ว
35 220648 60032013 วังข่อยพิทยา
ยืนยันแล้ว
36 220655 60032014 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
37 220656 60032015 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
38 700263 61012001 ทัพทันอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
39 700265 61012002 สว่างอารมณ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
40 700267 61012003 หนองฉางวิทยา
ยืนยันแล้ว
41 700260 61012004 อุทัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
42 700261 61012005 หนองเต่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 700264 61012006 ตลุกดู่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
44 700266 61012007 บ่อยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
45 700268 61012008 บ้านทุ่งนาวิทยา
ยืนยันแล้ว
46 700262 61012009 พุทธมงคลวิทยา
ยืนยันแล้ว
47 700269 61012010 ทุ่งโพวิทยา
ยืนยันแล้ว
48 700270 61012011 หนองขาหย่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 700271 61012012 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
ยืนยันแล้ว
50 700272 61012013 บ้านไร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
51 700273 61012014 การุ้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
52 700274 61012015 ทองหลางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
53 700275 61012016 หนองจอกประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
54 700276 61012017 วังหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
55 700277 61012018 ลานสักวิทยา
ยืนยันแล้ว
56 700278 61012019 ร่องตาทีวิทยา
ยืนยันแล้ว
57 700279 61012020 ห้วยคตพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
58 700280 61012021 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว