ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1202 :  สพป.นนทบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 230100 12020002 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
2 230101 12020003 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
3 230109 12020006 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
ยังไม่ยืนยัน
4 230110 12020007 อนุบาลบางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
5 230103 12020008 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
6 230112 12020009 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
ยังไม่ยืนยัน
7 230106 12020012 วัดเอนกดิษฐาราม
ยังไม่ยืนยัน
8 230116 12020013 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
9 230111 12020017 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ยังไม่ยืนยัน
10 230107 12020019 วัดอินทร์
ยังไม่ยืนยัน
11 230108 12020020 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
12 230090 12020023 คล้ายสอนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
13 230083 12020024 ชุมชนไมตรีอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
14 230085 12020025 ประชารัฐบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
15 230086 12020026 แสงประเสริฐ
ยังไม่ยืนยัน
16 230079 12020028 ชุมชนวัดบางไผ่
ยังไม่ยืนยัน
17 230080 12020029 วัดลาดปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
18 230077 12020030 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
ยังไม่ยืนยัน
19 230078 12020031 วัดโมลี(นันทวิมล)
ยังไม่ยืนยัน
20 230095 12020035 สุเหร่าปากคลองลำรี
ยังไม่ยืนยัน
21 230096 12020036 สุเหร่าเขียว
ยังไม่ยืนยัน
22 230097 12020037 ประสานสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 230098 12020038 แสงประทีปรัฐบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
24 230091 12020040 วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
ยังไม่ยืนยัน
25 230094 12020041 เจริญรัฐอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
26 230030 12020042 วัดคลองขุนศรี
ยังไม่ยืนยัน
27 230031 12020043 บ้านคลองพระพิมล
ยังไม่ยืนยัน
28 230032 12020044 วัดยอดพระพิมล
ยังไม่ยืนยัน
29 230033 12020045 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
ยังไม่ยืนยัน
30 230036 12020046 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
31 230044 12020047 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
32 230043 12020048 วัดมะสงมิตรภาพที่ 55
ยังไม่ยืนยัน
33 230035 12020049 วัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
34 230037 12020050 ชุมชนวัดไทรน้อย
ยังไม่ยืนยัน
35 230038 12020051 วัดคลองตาคล้าย
ยังไม่ยืนยัน
36 230039 12020052 บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
37 230034 12020053 วัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
38 230051 12020054 ดีมากอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
39 230047 12020058 บ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
40 230045 12020059 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
ยังไม่ยืนยัน
41 230046 12020060 วัดลากค้อน
ยังไม่ยืนยัน
42 230040 12020061 วัดเพรางาย
ยังไม่ยืนยัน
43 230041 12020062 บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
44 230042 12020063 วัดเสนีวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
45 230142 12020064 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
46 230144 12020066 วัดศาลากุล
ยังไม่ยืนยัน
47 230132 12020067 คลองเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
48 230127 12020068 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
49 230129 12020069 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
50 230092 12020070 วัดศรีเขตนันทาราม
ยังไม่ยืนยัน
51 230121 12020071 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
52 230122 12020072 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
53 230125 12020073 รุ่งเรืองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 230145 12020075 วัดเชิงเลน
ยังไม่ยืนยัน
55 230139 12020076 ชลประทานสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
56 230140 12020077 ประเสริฐอิสลาม
ยังไม่ยืนยัน
57 230119 12020078 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
58 230120 12020079 วัดตาล
ยังไม่ยืนยัน
59 230138 12020082 วัดผาสุกมณีจักร
ยังไม่ยืนยัน
60 230135 12020083 วัดโพธิ์บ้านอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
61 230134 12020086 ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
ยังไม่ยืนยัน
62 230141 12020087 วัดกลางเกร็ด
ยังไม่ยืนยัน
63 230131 12020089 วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน