ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1202 :  สพป.นนทบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 230100 12020002 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2 230101 12020003 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
ยืนยันแล้ว
3 230109 12020006 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
ยืนยันแล้ว
4 230110 12020007 อนุบาลบางใหญ่
ยืนยันแล้ว
5 230103 12020008 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
6 230112 12020009 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
ยืนยันแล้ว
7 230106 12020012 วัดเอนกดิษฐาราม
ยืนยันแล้ว
8 230116 12020013 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
9 230111 12020017 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ยืนยันแล้ว
10 230107 12020019 วัดอินทร์
ยืนยันแล้ว
11 230108 12020020 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
12 230090 12020023 คล้ายสอนศึกษา
ยืนยันแล้ว
13 230083 12020024 ชุมชนไมตรีอุทิศ
ยืนยันแล้ว
14 230085 12020025 ประชารัฐบำรุง
ยืนยันแล้ว
15 230086 12020026 แสงประเสริฐ
ยืนยันแล้ว
16 230079 12020028 ชุมชนวัดบางไผ่
ยืนยันแล้ว
17 230080 12020029 วัดลาดปลาดุก
ยืนยันแล้ว
18 230077 12020030 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
ยืนยันแล้ว
19 230078 12020031 วัดโมลี(นันทวิมล)
ยืนยันแล้ว
20 230095 12020035 สุเหร่าปากคลองลำรี
ยืนยันแล้ว
21 230096 12020036 สุเหร่าเขียว
ยืนยันแล้ว
22 230097 12020037 ประสานสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
23 230098 12020038 แสงประทีปรัฐบำรุง
ยืนยันแล้ว
24 230091 12020040 วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
25 230094 12020041 เจริญรัฐอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
26 230030 12020042 วัดคลองขุนศรี
ยืนยันแล้ว
27 230031 12020043 บ้านคลองพระพิมล
ยืนยันแล้ว
28 230032 12020044 วัดยอดพระพิมล
ยืนยันแล้ว
29 230033 12020045 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
ยืนยันแล้ว
30 230036 12020046 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
31 230044 12020047 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
32 230043 12020048 วัดมะสงมิตรภาพที่ 55
ยืนยันแล้ว
33 230035 12020049 วัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
34 230037 12020050 ชุมชนวัดไทรน้อย
ยืนยันแล้ว
35 230038 12020051 วัดคลองตาคล้าย
ยืนยันแล้ว
36 230039 12020052 บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
ยืนยันแล้ว
37 230034 12020053 วัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
38 230051 12020054 ดีมากอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
39 230047 12020058 บ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
40 230045 12020059 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
ยืนยันแล้ว
41 230046 12020060 วัดลากค้อน
ยืนยันแล้ว
42 230040 12020061 วัดเพรางาย
ยืนยันแล้ว
43 230041 12020062 บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
44 230042 12020063 วัดเสนีวงศ์
ยืนยันแล้ว
45 230142 12020064 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
46 230144 12020066 วัดศาลากุล
ยืนยันแล้ว
47 230132 12020067 คลองเกลือ
ยืนยันแล้ว
48 230127 12020068 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
49 230129 12020069 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
50 230092 12020070 วัดศรีเขตนันทาราม
ยืนยันแล้ว
51 230121 12020071 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
52 230122 12020072 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
53 230125 12020073 รุ่งเรืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
54 230145 12020075 วัดเชิงเลน
ยืนยันแล้ว
55 230139 12020076 ชลประทานสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
56 230140 12020077 ประเสริฐอิสลาม
ยืนยันแล้ว
57 230119 12020078 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
58 230120 12020079 วัดตาล
ยืนยันแล้ว
59 230138 12020082 วัดผาสุกมณีจักร
ยืนยันแล้ว
60 230135 12020083 วัดโพธิ์บ้านอ้อย
ยืนยันแล้ว
61 230134 12020086 ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
ยืนยันแล้ว
62 230141 12020087 วัดกลางเกร็ด
ยืนยันแล้ว
63 230131 12020089 วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
ยืนยันแล้ว