ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1302 :  สพป.ปทุมธานี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 270061 13020001 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
ยังไม่ยืนยัน
2 270062 13020002 วัดสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
3 270067 13020003 วัดมูลจินดาราม
ยังไม่ยืนยัน
4 270068 13020004 วัดเขียนเขต
ยังไม่ยืนยัน
5 270064 13020005 วัดขุมแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
6 270069 13020006 วัดแสงสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
7 270070 13020007 ทองพูลอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
8 270071 13020008 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
9 270066 13020009 ธัญญสิทธิศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
10 270065 13020010 วัดนาบุญ
ยังไม่ยืนยัน
11 270063 13020011 วัดอัยยิการาม
ยังไม่ยืนยัน
12 270154 13020012 วัดนพรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
13 270160 13020013 แสนชื่นปานนุกูล
ยังไม่ยืนยัน
14 270161 13020014 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
15 270162 13020015 วัดจตุพิธวราวาส
ยังไม่ยืนยัน
16 270164 13020016 วัดราษฎรบํารุง
ยังไม่ยืนยัน
17 270165 13020017 วัดเจริญบุญ
ยังไม่ยืนยัน
18 270168 13020018 วัดจุฬาจินดาราม
ยังไม่ยืนยัน
19 270169 13020019 หิรัญพงษ์อนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
20 270170 13020020 วัดศรีคัคณางค์
ยังไม่ยืนยัน
21 270171 13020021 วัดสุขบุญฑริการาม
ยังไม่ยืนยัน
22 270172 13020022 วัดสอนดีศรีเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
23 270174 13020023 วัดพวงแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
24 270175 13020024 นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
25 270176 13020025 วัดศรีสโมสร
ยังไม่ยืนยัน
26 270173 13020026 ศาลาลอย
ยังไม่ยืนยัน
27 270166 13020027 ชุมชนบึงบา
ยังไม่ยืนยัน
28 270167 13020028 วัดแสงมณี
ยังไม่ยืนยัน
29 270152 13020029 วัดปทุมนายก
ยังไม่ยืนยัน
30 270153 13020030 อยู่ประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
31 270151 13020031 แสนจําหน่ายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32 270155 13020032 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล
ยังไม่ยืนยัน
33 270156 13020033 คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
34 270157 13020034 นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
35 270158 13020035 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36 270159 13020036 ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
ยังไม่ยืนยัน
37 270163 13020037 วัดโปรยฝน
ยังไม่ยืนยัน
38 270095 13020038 วัดลาดสนุ่น
ยังไม่ยืนยัน
39 270096 13020039 วัดโพสพผลเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
40 270102 13020041 วัดประยูรธรรมาราม
ยังไม่ยืนยัน
41 270123 13020042 วัดโสภณาราม
ยังไม่ยืนยัน
42 270124 13020043 รวมราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
43 270125 13020044 ร่วมจิตประสาท
ยังไม่ยืนยัน
44 270126 13020045 ร่วมใจประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
45 270105 13020046 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
46 270107 13020048 สหราษฎร์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
47 270101 13020049 วัดแจ้งลําหิน
ยังไม่ยืนยัน
48 270103 13020050 วัดประชุมราษฏร์
ยังไม่ยืนยัน
49 270104 13020051 วัดเกตุประภา
ยังไม่ยืนยัน
50 270113 13020052 วัดสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
51 270114 13020053 วัดพิรุณศาสตร์
ยังไม่ยืนยัน
52 270115 13020054 กลางคลองสิบ
ยังไม่ยืนยัน
53 270116 13020055 วัดทศทิศ
ยังไม่ยืนยัน
54 270117 13020056 วัดอดิศร
ยังไม่ยืนยัน
55 270118 13020057 ชุมชนวัดทําเลทอง
ยังไม่ยืนยัน
56 270121 13020058 วัดพืชอุดม
ยังไม่ยืนยัน
57 270122 13020059 วัดนิเทศน์
ยังไม่ยืนยัน
58 270100 13020060 วัดปัญจทายิกาวาส
ยังไม่ยืนยัน
59 270098 13020061 วัดคลองชัน
ยังไม่ยืนยัน
60 270099 13020062 วัดกลางคลองสี่
ยังไม่ยืนยัน
61 270119 13020063 วัดมงคลรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
62 270120 13020064 วัดชัยมังคลาราม
ยังไม่ยืนยัน
63 270108 13020065 วัดธัญญะผล
ยังไม่ยืนยัน
64 270109 13020066 เจริญดีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
65 270112 13020067 วัดสมุหราษฎร์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
66 270110 13020068 วัดดอนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
67 270111 13020069 วัดลานนา
ยังไม่ยืนยัน