ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1302 :  สพป.ปทุมธานี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 270061 13020001 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
ยืนยันแล้ว
2 270062 13020002 วัดสระบัว
ยืนยันแล้ว
3 270067 13020003 วัดมูลจินดาราม
ยืนยันแล้ว
4 270068 13020004 วัดเขียนเขต
ยืนยันแล้ว
5 270064 13020005 วัดขุมแก้ว
ยืนยันแล้ว
6 270069 13020006 วัดแสงสรรค์
ยืนยันแล้ว
7 270070 13020007 ทองพูลอุทิศ
ยืนยันแล้ว
8 270071 13020008 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
9 270066 13020009 ธัญญสิทธิศิลป์
ยืนยันแล้ว
10 270065 13020010 วัดนาบุญ
ยืนยันแล้ว
11 270063 13020011 วัดอัยยิการาม
ยืนยันแล้ว
12 270154 13020012 วัดนพรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
13 270160 13020013 แสนชื่นปานนุกูล
ยืนยันแล้ว
14 270161 13020014 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
15 270162 13020015 วัดจตุพิธวราวาส
ยืนยันแล้ว
16 270164 13020016 วัดราษฎรบํารุง
ยืนยันแล้ว
17 270165 13020017 วัดเจริญบุญ
ยืนยันแล้ว
18 270168 13020018 วัดจุฬาจินดาราม
ยืนยันแล้ว
19 270169 13020019 หิรัญพงษ์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
20 270170 13020020 วัดศรีคัคณางค์
ยืนยันแล้ว
21 270171 13020021 วัดสุขบุญฑริการาม
ยืนยันแล้ว
22 270172 13020022 วัดสอนดีศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
23 270174 13020023 วัดพวงแก้ว
ยืนยันแล้ว
24 270175 13020024 นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
25 270176 13020025 วัดศรีสโมสร
ยืนยันแล้ว
26 270173 13020026 ศาลาลอย
ยืนยันแล้ว
27 270166 13020027 ชุมชนบึงบา
ยืนยันแล้ว
28 270167 13020028 วัดแสงมณี
ยืนยันแล้ว
29 270152 13020029 วัดปทุมนายก
ยืนยันแล้ว
30 270153 13020030 อยู่ประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
31 270151 13020031 แสนจําหน่ายวิทยา
ยืนยันแล้ว
32 270155 13020032 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล
ยืนยันแล้ว
33 270156 13020033 คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
34 270157 13020034 นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
35 270158 13020035 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
36 270159 13020036 ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
ยืนยันแล้ว
37 270163 13020037 วัดโปรยฝน
ยืนยันแล้ว
38 270095 13020038 วัดลาดสนุ่น
ยืนยันแล้ว
39 270096 13020039 วัดโพสพผลเจริญ
ยืนยันแล้ว
40 270102 13020041 วัดประยูรธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
41 270123 13020042 วัดโสภณาราม
ยืนยันแล้ว
42 270124 13020043 รวมราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
43 270125 13020044 ร่วมจิตประสาท
ยืนยันแล้ว
44 270126 13020045 ร่วมใจประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
45 270105 13020046 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
46 270107 13020048 สหราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
47 270101 13020049 วัดแจ้งลําหิน
ยืนยันแล้ว
48 270103 13020050 วัดประชุมราษฏร์
ยืนยันแล้ว
49 270104 13020051 วัดเกตุประภา
ยืนยันแล้ว
50 270113 13020052 วัดสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
51 270114 13020053 วัดพิรุณศาสตร์
ยืนยันแล้ว
52 270115 13020054 กลางคลองสิบ
ยืนยันแล้ว
53 270116 13020055 วัดทศทิศ
ยืนยันแล้ว
54 270117 13020056 วัดอดิศร
ยืนยันแล้ว
55 270118 13020057 ชุมชนวัดทําเลทอง
ยืนยันแล้ว
56 270121 13020058 วัดพืชอุดม
ยืนยันแล้ว
57 270122 13020059 วัดนิเทศน์
ยืนยันแล้ว
58 270100 13020060 วัดปัญจทายิกาวาส
ยืนยันแล้ว
59 270098 13020061 วัดคลองชัน
ยืนยันแล้ว
60 270099 13020062 วัดกลางคลองสี่
ยืนยันแล้ว
61 270119 13020063 วัดมงคลรัตน์
ยืนยันแล้ว
62 270120 13020064 วัดชัยมังคลาราม
ยืนยันแล้ว
63 270108 13020065 วัดธัญญะผล
ยืนยันแล้ว
64 270109 13020066 เจริญดีวิทยา
ยืนยันแล้ว
65 270112 13020067 วัดสมุหราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
66 270110 13020068 วัดดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
67 270111 13020069 วัดลานนา
ยืนยันแล้ว