ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1401 :  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 310015 14010003 ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2 310016 14010004 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
ยืนยันแล้ว
3 310029 14010005 วัดกลางคลองสระบัว
ยืนยันแล้ว
4 310007 14010006 วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
ยืนยันแล้ว
5 310027 14010007 ประตูชัย
ยืนยันแล้ว
6 310028 14010008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ยืนยันแล้ว
7 310001 14010009 วัดไผ่
ยืนยันแล้ว
8 310020 14010010 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
ยืนยันแล้ว
9 310019 14010011 วัดกษัตราธิราช
ยืนยันแล้ว
10 310017 14010012 วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
ยืนยันแล้ว
11 310023 14010014 ปฐมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
12 310024 14010015 วัดกุฎีลาย
ยืนยันแล้ว
13 310012 14010016 วัดทำใหม่
ยืนยันแล้ว
14 310018 14010017 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
15 310013 14010018 วัดช้าง
ยืนยันแล้ว
16 310014 14010019 วัดปากกราน
ยืนยันแล้ว
17 310004 14010020 วัดพระญาติการาม
ยืนยันแล้ว
18 310005 14010021 วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
19 310006 14010022 วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
ยืนยันแล้ว
20 310021 14010023 สุดินสหราษฎร์
ยืนยันแล้ว
21 310030 14010024 ลุมพลีชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
22 310025 14010025 วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
ยืนยันแล้ว
23 310026 14010026 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
24 310033 14010027 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
25 310011 14010030 พรพินิตพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
26 310010 14010031 วัดพุทไธศวรรย์
ยืนยันแล้ว
27 310002 14010032 วัดหันตรา
ยืนยันแล้ว
28 310038 14010034 วัดบัวงาม
ยืนยันแล้ว
29 310039 14010035 วัดจําปา
ยืนยันแล้ว
30 310043 14010036 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
31 310057 14010037 วัดสฎางค์
ยืนยันแล้ว
32 310036 14010038 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
33 310037 14010039 วัดหัวหิน
ยืนยันแล้ว
34 310034 14010040 วัดสะตือ
ยืนยันแล้ว
35 310049 14010042 ชุมชนวัดบ้านร่อม
ยืนยันแล้ว
36 310050 14010043 วัดดอนประดู่
ยืนยันแล้ว
37 310041 14010044 วัดแค
ยืนยันแล้ว
38 310040 14010045 วัดเทพคันธาราม
ยืนยันแล้ว
39 310051 14010046 วัดสามเรือน
ยืนยันแล้ว
40 310052 14010047 วัดโพธิ์เอน
ยืนยันแล้ว
41 310053 14010048 วัดบึง
ยืนยันแล้ว
42 310054 14010049 วัดวังแดงเหนือ
ยืนยันแล้ว
43 310042 14010051 วัดศาลาลอย
ยืนยันแล้ว
44 310056 14010052 วัดนางคุ่ม
ยืนยันแล้ว
45 310044 14010053 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
46 310045 14010054 บ่อแร่
ยืนยันแล้ว
47 310046 14010056 วัดทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
48 310047 14010057 วัดบ้านแถว
ยืนยันแล้ว
49 310071 14010058 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
50 310059 14010060 วัดมเหยงค์
ยืนยันแล้ว
51 310060 14010061 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
52 310066 14010063 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
ยืนยันแล้ว
53 310073 14010065 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
54 310074 14010066 วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
ยืนยันแล้ว
55 310075 14010067 วัดบ้านดาบ
ยืนยันแล้ว
56 310064 14010068 วัดลาย (ทวีปัญญา)
ยืนยันแล้ว
57 310069 14010069 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
58 310068 14010070 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
ยืนยันแล้ว
59 310070 14010071 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
ยืนยันแล้ว
60 310061 14010072 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
61 310062 14010073 วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
62 310063 14010074 วัดปรีดาราม
ยืนยันแล้ว
63 310058 14010075 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)
ยืนยันแล้ว
64 310076 14010076 วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
65 310175 14010078 วัดจอมเกษ
ยืนยันแล้ว
66 310162 14010080 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
67 310155 14010081 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
68 310165 14010082 วัดศรีภวังค์
ยืนยันแล้ว
69 310166 14010083 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
70 310156 14010084 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
71 310178 14010085 วัดพระงาม
ยืนยันแล้ว
72 310179 14010086 วัดบางเดื่อ
ยืนยันแล้ว
73 310164 14010087 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
74 310173 14010088 วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
75 310174 14010089 วัดเกาะเลิ่ง
ยืนยันแล้ว
76 310159 14010091 วัดนาค
ยืนยันแล้ว
77 310154 14010092 วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
78 310153 14010093 วัดแก้วตา
ยืนยันแล้ว
79 310151 14010094 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)
ยืนยันแล้ว
80 310167 14010095 วัดบ้านม้า
ยืนยันแล้ว
81 310168 14010096 วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
82 310157 14010097 วัดอินกัลยา
ยืนยันแล้ว
83 310158 14010098 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
84 310176 14010099 วัดนนทรีย์
ยืนยันแล้ว
85 310177 14010100 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
86 310181 14010102 วัดโพธิ์หอม
ยืนยันแล้ว
87 310182 14010103 วัดดาวคะนอง
ยืนยันแล้ว
88 310152 14010104 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
89 310171 14010106 วัดดอกไม้
ยืนยันแล้ว
90 310170 14010109 วัดไก่
ยืนยันแล้ว
91 310244 14010110 วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
92 310262 14010112 ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
93 310263 14010113 วัดโคกกรวด
ยืนยันแล้ว
94 310264 14010114 วัดโคกสังข์
ยืนยันแล้ว
95 310265 14010115 บ้านดอนข่อย
ยืนยันแล้ว
96 310252 14010116 ตะโกดอนหญ้านาง
ยืนยันแล้ว
97 310242 14010119 วัดภาชี
ยืนยันแล้ว
98 310249 14010121 วัดนาอุ่น
ยืนยันแล้ว
99 310248 14010122 วัดหัวคุ้ง
ยืนยันแล้ว
100 310246 14010124 วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
101 310251 14010125 วัดอุทการาม
ยืนยันแล้ว
102 310243 14010126 วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
103 310257 14010127 ชุมชนวัดระโสม
ยืนยันแล้ว
104 310258 14010128 วัดมาบโพธิ์
ยืนยันแล้ว
105 310259 14010129 วัดผดุงธรรม
ยืนยันแล้ว
106 310260 14010130 วัดหนองนาง
ยืนยันแล้ว
107 310255 14010133 วัดหนองเป้า
ยืนยันแล้ว
108 310322 14010134 วัดธรรมจริยา
ยืนยันแล้ว
109 310308 14010135 วัดศรีประชา
ยืนยันแล้ว
110 310309 14010136 วัดวงษ์สวรรค์
ยืนยันแล้ว
111 310310 14010137 กลางคลอง 27
ยืนยันแล้ว
112 310325 14010138 วัดยมนาตามธรรม
ยืนยันแล้ว
113 310326 14010139 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
114 310314 14010140 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
115 310316 14010141 บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
116 310317 14010142 บ้านบ่อตาโล่
ยืนยันแล้ว
117 310318 14010143 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
118 310319 14010144 มุสลิมบำรุง
ยืนยันแล้ว
119 310315 14010145 วัดศิวาราม
ยืนยันแล้ว
120 310324 14010146 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
121 310333 14010147 วัดพะยอม
ยืนยันแล้ว
122 310334 14010148 ชลประทานอนุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
123 310320 14010149 วัดบ้านช้าง
ยืนยันแล้ว
124 310321 14010150 บ้านกะทุ่มลาย
ยืนยันแล้ว
125 310323 14010151 วังน้อยวิทยาภูมิ
ยืนยันแล้ว
126 310313 14010152 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
127 310327 14010153 วัดลาดทราย
ยืนยันแล้ว
128 310328 14010154 วัดกุฎีประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
129 310329 14010155 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
ยืนยันแล้ว
130 310330 14010156 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
131 310331 14010157 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
132 310332 14010158 สิทธิพยากรณ์
ยืนยันแล้ว
133 310311 14010159 คอตันคลอง 27
ยืนยันแล้ว
134 310312 14010160 บ้านลำแดง
ยืนยันแล้ว
135 310392 14010161 วัดสะแก
ยืนยันแล้ว
136 310393 14010162 วัดโตนด
ยืนยันแล้ว
137 310394 14010163 บ้านเป็ด
ยืนยันแล้ว
138 310397 14010164 วัดคานหาม
ยืนยันแล้ว
139 310389 14010165 วัดโคกมะยม
ยืนยันแล้ว
140 310390 14010166 เชาวน์วัศ
ยืนยันแล้ว
141 310398 14010167 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
142 310395 14010168 วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
143 310391 14010169 บ้านช้าง
ยืนยันแล้ว
144 310379 14010170 วัดบ้านหีบ
ยืนยันแล้ว
145 310380 14010171 วัดนางชี
ยืนยันแล้ว
146 310381 14010172 วัดไทรงาม
ยืนยันแล้ว
147 310372 14010173 วัดพรานนก
ยืนยันแล้ว
148 310374 14010175 วัดโพธิ์สาวหาญ
ยืนยันแล้ว
149 310375 14010176 วัดโคกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
150 310376 14010178 วัดดอนพุดซา
ยืนยันแล้ว
151 310377 14010179 วัดกุ่มแต้
ยืนยันแล้ว
152 310382 14010180 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
153 310383 14010181 บ้านข่อยโทน
ยืนยันแล้ว
154 310384 14010182 วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
155 310378 14010183 บ้านคู้คด
ยืนยันแล้ว
156 310370 14010184 วัดหนองไม้ซุง
ยืนยันแล้ว
157 310371 14010185 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
ยืนยันแล้ว
158 310386 14010186 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
159 310387 14010187 วัดจำปา
ยืนยันแล้ว
160 310388 14010188 วัดโตนดเตี้ย
ยืนยันแล้ว
161 310271 14010189 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
162 310274 14010191 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
ยืนยันแล้ว
163 310282 14010192 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
164 310278 14010193 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
165 310273 14010196 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
166 310277 14010197 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
167 310281 14010199 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
168 310269 14010201 ชุมชนวัดสุเมธ
ยืนยันแล้ว
169 310268 14010203 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
170 310275 14010204 วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
171 310266 14010205 วัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ยืนยันแล้ว
172 310219 14010206 วัดนครโปรดสัตว์
ยืนยันแล้ว
173 310220 14010207 วัดไก่เตี้ย
ยืนยันแล้ว
174 310218 14010208 วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
175 310217 14010210 วัดท้าวอู่ทอง
ยืนยันแล้ว
176 310221 14010211 โพธิ์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
177 310214 14010212 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
ยืนยันแล้ว