ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1401 :  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 310015 14010003 ประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
2 310016 14010004 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
ยังไม่ยืนยัน
3 310029 14010005 วัดกลางคลองสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
4 310007 14010006 วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
ยังไม่ยืนยัน
5 310027 14010007 ประตูชัย
ยังไม่ยืนยัน
6 310028 14010008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ยังไม่ยืนยัน
7 310001 14010009 วัดไผ่
ยังไม่ยืนยัน
8 310020 14010010 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
ยังไม่ยืนยัน
9 310019 14010011 วัดกษัตราธิราช
ยังไม่ยืนยัน
10 310017 14010012 วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
ยังไม่ยืนยัน
11 310023 14010014 ปฐมวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
12 310024 14010015 วัดกุฎีลาย
ยังไม่ยืนยัน
13 310012 14010016 วัดทำใหม่
ยังไม่ยืนยัน
14 310018 14010017 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
15 310013 14010018 วัดช้าง
ยังไม่ยืนยัน
16 310014 14010019 วัดปากกราน
ยังไม่ยืนยัน
17 310004 14010020 วัดพระญาติการาม
ยังไม่ยืนยัน
18 310005 14010021 วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
19 310006 14010022 วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
ยังไม่ยืนยัน
20 310021 14010023 สุดินสหราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
21 310030 14010024 ลุมพลีชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
22 310025 14010025 วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
ยังไม่ยืนยัน
23 310026 14010026 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
24 310033 14010027 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
25 310011 14010030 พรพินิตพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
26 310010 14010031 วัดพุทไธศวรรย์
ยังไม่ยืนยัน
27 310002 14010032 วัดหันตรา
ยังไม่ยืนยัน
28 310038 14010034 วัดบัวงาม
ยังไม่ยืนยัน
29 310039 14010035 วัดจําปา
ยังไม่ยืนยัน
30 310043 14010036 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
31 310057 14010037 วัดสฎางค์
ยังไม่ยืนยัน
32 310036 14010038 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
33 310037 14010039 วัดหัวหิน
ยังไม่ยืนยัน
34 310034 14010040 วัดสะตือ
ยังไม่ยืนยัน
35 310049 14010042 ชุมชนวัดบ้านร่อม
ยังไม่ยืนยัน
36 310050 14010043 วัดดอนประดู่
ยังไม่ยืนยัน
37 310041 14010044 วัดแค
ยังไม่ยืนยัน
38 310040 14010045 วัดเทพคันธาราม
ยังไม่ยืนยัน
39 310051 14010046 วัดสามเรือน
ยังไม่ยืนยัน
40 310052 14010047 วัดโพธิ์เอน
ยังไม่ยืนยัน
41 310053 14010048 วัดบึง
ยังไม่ยืนยัน
42 310054 14010049 วัดวังแดงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
43 310042 14010051 วัดศาลาลอย
ยังไม่ยืนยัน
44 310056 14010052 วัดนางคุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
45 310044 14010053 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
46 310045 14010054 บ่อแร่
ยังไม่ยืนยัน
47 310046 14010056 วัดทุ่งมน
ยังไม่ยืนยัน
48 310047 14010057 วัดบ้านแถว
ยังไม่ยืนยัน
49 310071 14010058 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
50 310059 14010060 วัดมเหยงค์
ยังไม่ยืนยัน
51 310060 14010061 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
52 310066 14010063 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
53 310073 14010065 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
54 310074 14010066 วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
ยังไม่ยืนยัน
55 310075 14010067 วัดบ้านดาบ
ยังไม่ยืนยัน
56 310064 14010068 วัดลาย (ทวีปัญญา)
ยังไม่ยืนยัน
57 310069 14010069 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
58 310068 14010070 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
59 310070 14010071 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
ยังไม่ยืนยัน
60 310061 14010072 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
61 310062 14010073 วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
62 310063 14010074 วัดปรีดาราม
ยังไม่ยืนยัน
63 310058 14010075 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)
ยังไม่ยืนยัน
64 310076 14010076 วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
65 310175 14010078 วัดจอมเกษ
ยังไม่ยืนยัน
66 310162 14010080 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
67 310155 14010081 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
68 310165 14010082 วัดศรีภวังค์
ยังไม่ยืนยัน
69 310166 14010083 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
70 310156 14010084 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
71 310178 14010085 วัดพระงาม
ยังไม่ยืนยัน
72 310179 14010086 วัดบางเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
73 310164 14010087 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
74 310173 14010088 วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
75 310174 14010089 วัดเกาะเลิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
76 310159 14010091 วัดนาค
ยังไม่ยืนยัน
77 310154 14010092 วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
78 310153 14010093 วัดแก้วตา
ยังไม่ยืนยัน
79 310151 14010094 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
80 310167 14010095 วัดบ้านม้า
ยังไม่ยืนยัน
81 310168 14010096 วัดโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
82 310157 14010097 วัดอินกัลยา
ยังไม่ยืนยัน
83 310158 14010098 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
84 310176 14010099 วัดนนทรีย์
ยังไม่ยืนยัน
85 310177 14010100 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
86 310181 14010102 วัดโพธิ์หอม
ยังไม่ยืนยัน
87 310182 14010103 วัดดาวคะนอง
ยังไม่ยืนยัน
88 310152 14010104 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
89 310171 14010106 วัดดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
90 310170 14010109 วัดไก่
ยังไม่ยืนยัน
91 310244 14010110 วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
92 310262 14010112 ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
93 310263 14010113 วัดโคกกรวด
ยังไม่ยืนยัน
94 310264 14010114 วัดโคกสังข์
ยังไม่ยืนยัน
95 310265 14010115 บ้านดอนข่อย
ยังไม่ยืนยัน
96 310252 14010116 ตะโกดอนหญ้านาง
ยังไม่ยืนยัน
97 310242 14010119 วัดภาชี
ยังไม่ยืนยัน
98 310249 14010121 วัดนาอุ่น
ยังไม่ยืนยัน
99 310248 14010122 วัดหัวคุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
100 310246 14010124 วัดหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
101 310251 14010125 วัดอุทการาม
ยังไม่ยืนยัน
102 310243 14010126 วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
103 310257 14010127 ชุมชนวัดระโสม
ยังไม่ยืนยัน
104 310258 14010128 วัดมาบโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
105 310259 14010129 วัดผดุงธรรม
ยังไม่ยืนยัน
106 310260 14010130 วัดหนองนาง
ยังไม่ยืนยัน
107 310255 14010133 วัดหนองเป้า
ยังไม่ยืนยัน
108 310322 14010134 วัดธรรมจริยา
ยังไม่ยืนยัน
109 310308 14010135 วัดศรีประชา
ยังไม่ยืนยัน
110 310309 14010136 วัดวงษ์สวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
111 310310 14010137 กลางคลอง 27
ยังไม่ยืนยัน
112 310325 14010138 วัดยมนาตามธรรม
ยังไม่ยืนยัน
113 310326 14010139 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
114 310314 14010140 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
115 310316 14010141 บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
116 310317 14010142 บ้านบ่อตาโล่
ยังไม่ยืนยัน
117 310318 14010143 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
118 310319 14010144 มุสลิมบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
119 310315 14010145 วัดศิวาราม
ยังไม่ยืนยัน
120 310324 14010146 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
121 310333 14010147 วัดพะยอม
ยังไม่ยืนยัน
122 310334 14010148 ชลประทานอนุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
123 310320 14010149 วัดบ้านช้าง
ยังไม่ยืนยัน
124 310321 14010150 บ้านกะทุ่มลาย
ยังไม่ยืนยัน
125 310323 14010151 วังน้อยวิทยาภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
126 310313 14010152 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
127 310327 14010153 วัดลาดทราย
ยังไม่ยืนยัน
128 310328 14010154 วัดกุฎีประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
129 310329 14010155 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
130 310330 14010156 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
131 310331 14010157 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
132 310332 14010158 สิทธิพยากรณ์
ยังไม่ยืนยัน
133 310311 14010159 คอตันคลอง 27
ยังไม่ยืนยัน
134 310312 14010160 บ้านลำแดง
ยังไม่ยืนยัน
135 310392 14010161 วัดสะแก
ยังไม่ยืนยัน
136 310393 14010162 วัดโตนด
ยังไม่ยืนยัน
137 310394 14010163 บ้านเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
138 310397 14010164 วัดคานหาม
ยังไม่ยืนยัน
139 310389 14010165 วัดโคกมะยม
ยังไม่ยืนยัน
140 310390 14010166 เชาวน์วัศ
ยังไม่ยืนยัน
141 310398 14010167 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
142 310395 14010168 วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
143 310391 14010169 บ้านช้าง
ยังไม่ยืนยัน
144 310379 14010170 วัดบ้านหีบ
ยังไม่ยืนยัน
145 310380 14010171 วัดนางชี
ยังไม่ยืนยัน
146 310381 14010172 วัดไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
147 310372 14010173 วัดพรานนก
ยังไม่ยืนยัน
148 310374 14010175 วัดโพธิ์สาวหาญ
ยังไม่ยืนยัน
149 310375 14010176 วัดโคกโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
150 310376 14010178 วัดดอนพุดซา
ยังไม่ยืนยัน
151 310377 14010179 วัดกุ่มแต้
ยังไม่ยืนยัน
152 310382 14010180 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
153 310383 14010181 บ้านข่อยโทน
ยังไม่ยืนยัน
154 310384 14010182 วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
155 310378 14010183 บ้านคู้คด
ยังไม่ยืนยัน
156 310370 14010184 วัดหนองไม้ซุง
ยังไม่ยืนยัน
157 310371 14010185 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
ยังไม่ยืนยัน
158 310386 14010186 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
159 310387 14010187 วัดจำปา
ยังไม่ยืนยัน
160 310388 14010188 วัดโตนดเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
161 310271 14010189 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
162 310274 14010191 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
ยังไม่ยืนยัน
163 310282 14010192 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
164 310278 14010193 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
165 310273 14010196 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
166 310277 14010197 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
167 310281 14010199 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
168 310269 14010201 ชุมชนวัดสุเมธ
ยังไม่ยืนยัน
169 310268 14010203 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
170 310275 14010204 วัดโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
171 310266 14010205 วัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ยังไม่ยืนยัน
172 310219 14010206 วัดนครโปรดสัตว์
ยังไม่ยืนยัน
173 310220 14010207 วัดไก่เตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
174 310218 14010208 วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
175 310217 14010210 วัดท้าวอู่ทอง
ยังไม่ยืนยัน
176 310221 14010211 โพธิ์ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
177 310214 14010212 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน