ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1602 :  สพป.ลพบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 490271 16020001 วัดโคกสลุง
ยังไม่ยืนยัน
2 490272 16020002 วัดหนองตามิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
3 490274 16020003 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐(บ้านคันนาหิน)
ยังไม่ยืนยัน
4 490275 16020004 บ้านเขาขวาง
ยังไม่ยืนยัน
5 490288 16020005 บ้านห้วยสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
6 490290 16020007 วัดดำรงบุล
ยังไม่ยืนยัน
7 490291 16020008 วัดมณีศรีโสภณ
ยังไม่ยืนยัน
8 490292 16020009 ช่องสาริกา
ยังไม่ยืนยัน
9 490293 16020010 บ้านหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
10 490281 16020012 ซอย 19 สาย 2 ขวา
ยังไม่ยืนยัน
11 490276 16020013 บ้านดีลัง
ยังไม่ยืนยัน
12 490286 16020014 พรหมรังษี
ยังไม่ยืนยัน
13 490287 16020015 ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
14 490294 16020016 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
15 490295 16020017 บ้านคลองสาริกา
ยังไม่ยืนยัน
16 490284 16020019 วัดหนองนา
ยังไม่ยืนยัน
17 490282 16020021 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
18 490283 16020022 ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
19 490277 16020023 อนุบาลพัฒนานิคม
ยังไม่ยืนยัน
20 490273 16020024 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
21 490297 16020025 บ้านมะนาวหวาน
ยังไม่ยืนยัน
22 490278 16020027 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
ยังไม่ยืนยัน
23 490279 16020028 บ้านสหพันธ์อ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
24 490299 16020029 บ้านสวนมะเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
25 490300 16020030 บ้านซับโศก
ยังไม่ยืนยัน
26 490301 16020031 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
ยังไม่ยืนยัน
27 490302 16020032 บ้านคลองกลุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
28 490303 16020033 บ้านหนองปีกนก
ยังไม่ยืนยัน
29 490146 16020034 บ้านเกาะรัง
ยังไม่ยืนยัน
30 490147 16020035 บ้านหนองบง
ยังไม่ยืนยัน
31 490148 16020036 บ้านลังกาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
32 490149 16020037 บ้านหนองปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
33 490143 16020038 บ้านเขาแหลม
ยังไม่ยืนยัน
34 490141 16020040 บ้านเขายายกะตา
ยังไม่ยืนยัน
35 490181 16020041 บ้านโกรกรกฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
36 490180 16020042 วัดศิริบรรพต
ยังไม่ยืนยัน
37 490134 16020043 ชุมชนบ้านชัยบาดาล
ยังไม่ยืนยัน
38 490135 16020044 บ้านลำโกฎิทอง
ยังไม่ยืนยัน
39 490136 16020045 บ้านท่ามะกอก
ยังไม่ยืนยัน
40 490172 16020047 บ้านหนองโกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41 490164 16020048 บ้านเขาตะแคง
ยังไม่ยืนยัน
42 490156 16020050 บ้านท่าดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
43 490157 16020051 บ้านวังก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
44 490158 16020052 บ้านหนองปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
45 490154 16020053 บ้านท่ามะนาว
ยังไม่ยืนยัน
46 490155 16020054 บ้านสันตะลุง
ยังไม่ยืนยัน
47 490168 16020055 บ้านนาโสม
ยังไม่ยืนยัน
48 490169 16020056 บ้านซับงูเหลือม
ยังไม่ยืนยัน
49 490170 16020057 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
50 490182 16020058 นิคมลำนารายณ์
ยังไม่ยืนยัน
51 490151 16020059 บ้านไร่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
52 490150 16020060 บ้านโค้งรถไฟ
ยังไม่ยืนยัน
53 490159 16020061 บ้านบัวชุม
ยังไม่ยืนยัน
54 490160 16020062 บ้านเขาสมโภชน์
ยังไม่ยืนยัน
55 490161 16020063 บ้านซับเค้าแมว
ยังไม่ยืนยัน
56 490163 16020065 บ้านธงชัยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
57 490184 16020066 บ้านซับหินขวาง
ยังไม่ยืนยัน
58 490183 16020067 บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
59 490138 16020068 บ้านห้วยนา
ยังไม่ยืนยัน
60 490139 16020069 บ้านม่วงค่อม
ยังไม่ยืนยัน
61 490140 16020070 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
62 490137 16020071 บ้านมะกอกหวาน
ยังไม่ยืนยัน
63 490153 16020072 อนุบาลลำนารายณ์
ยังไม่ยืนยัน
64 490173 16020075 วัดสุนทรเทพคีรี
ยังไม่ยืนยัน
65 490175 16020076 บ้านซับไทร
ยังไม่ยืนยัน
66 490176 16020077 บ้านซับผาสุก
ยังไม่ยืนยัน
67 490177 16020078 บ้านดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
68 490166 16020080 วัดโพธิ์งาม
ยังไม่ยืนยัน
69 490152 16020081 บ้านบ่อน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
70 490145 16020082 บ้านทุ่งตาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
71 490142 16020083 บ้านห้วยดีเลิศ
ยังไม่ยืนยัน
72 490307 16020084 บ้านท่ากรวด
ยังไม่ยืนยัน
73 490308 16020085 บ้านเนินทอง
ยังไม่ยืนยัน
74 490316 16020086 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
ยังไม่ยืนยัน
75 490317 16020087 บ้านทรัพย์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
76 490320 16020088 บ้านซับจำปา
ยังไม่ยืนยัน
77 490322 16020089 บ้านทะเลวังวัด
ยังไม่ยืนยัน
78 490309 16020090 บ้านบ่อคู่
ยังไม่ยืนยัน
79 490304 16020091 บ้านท่าตะโก
ยังไม่ยืนยัน
80 490305 16020092 บ้านท่าหลวง
ยังไม่ยืนยัน
81 490306 16020093 อนุบาลท่าหลวง
ยังไม่ยืนยัน
82 490310 16020094 บ้านหนองประดู่
ยังไม่ยืนยัน
83 490311 16020095 บ้านหนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
84 490315 16020099 ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
85 490321 16020100 บ้านทุ่งดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
86 490318 16020101 บ้านหัวลำ
ยังไม่ยืนยัน
87 490319 16020102 บ้านหนองจาน
ยังไม่ยืนยัน
88 490334 16020104 บ้านทุ่งท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
89 490331 16020106 บ้านด่านจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
90 490336 16020108 บ้านเขาหมูมัน
ยังไม่ยืนยัน
91 490337 16020109 บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
ยังไม่ยืนยัน
92 490329 16020110 บ้านห้วยเขว้า
ยังไม่ยืนยัน
93 490330 16020111 บ้านวังแขม
ยังไม่ยืนยัน
94 490328 16020112 บ้านคลอง
ยังไม่ยืนยัน
95 490327 16020113 บ้านมหาโพธิ
ยังไม่ยืนยัน
96 490326 16020114 อนุบาลสระโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
97 490335 16020116 บ้านห้วยใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
98 490346 16020117 อนุบาลโคกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
99 490347 16020118 บ้านทะเลทอง
ยังไม่ยืนยัน
100 490354 16020120 บ้านโคกแสมสาร
ยังไม่ยืนยัน
101 490345 16020121 บ้านเขาราบ
ยังไม่ยืนยัน
102 490341 16020122 บ้านวังตาอินทร์
ยังไม่ยืนยัน
103 490342 16020123 บ้านสระเพลง
ยังไม่ยืนยัน
104 490339 16020125 บ้านยางราก
ยังไม่ยืนยัน
105 490353 16020127 บ้านพุกะชัด
ยังไม่ยืนยัน
106 490349 16020128 บ้านห้วยสาราม
ยังไม่ยืนยัน
107 490351 16020129 บ้านลำโป่งเพชร
ยังไม่ยืนยัน
108 490343 16020131 บ้านแหลมชนแดน
ยังไม่ยืนยัน
109 490340 16020132 บ้านหนองมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
110 490361 16020133 บ้านกุดตาเพชร
ยังไม่ยืนยัน
111 490362 16020134 บ้านราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
112 490363 16020135 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
ยังไม่ยืนยัน
113 490368 16020136 บ้านเหวตาบัว
ยังไม่ยืนยัน
114 490369 16020137 บ้านปรางค์น้อย
ยังไม่ยืนยัน
115 490359 16020138 บ้านเขารวก
ยังไม่ยืนยัน
116 490360 16020139 บ้านวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
117 490366 16020140 บ้านศรีเมือง
ยังไม่ยืนยัน
118 490367 16020141 บ้านด่านไทยล้อม
ยังไม่ยืนยัน
119 490358 16020143 บ้านท่าเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
120 490364 16020144 บ้านลำสนธิ
ยังไม่ยืนยัน
121 490357 16020145 บ้านหนองเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
122 490355 16020146 อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
ยังไม่ยืนยัน
123 490356 16020147 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
ยังไม่ยืนยัน
124 490370 16020148 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
125 490372 16020150 บ้านชอนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
126 490376 16020151 บ้านหนองไทร
ยังไม่ยืนยัน
127 490389 16020153 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
128 490381 16020156 บ้านป่าเขว้า
ยังไม่ยืนยัน
129 490382 16020157 บ้านหนองสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
130 490383 16020158 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
131 490379 16020159 บ้านบ่อดินสอพอง
ยังไม่ยืนยัน
132 490380 16020160 บ้านดงดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
133 490388 16020161 บ้านหนองเสมา
ยังไม่ยืนยัน
134 490385 16020163 บ้านใหม่โสพิมพ์
ยังไม่ยืนยัน
135 490387 16020164 บ้านหนองไก่ห้าว
ยังไม่ยืนยัน
136 490375 16020165 บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
137 490373 16020166 บ้านหนองตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
138 490374 16020167 บ้านยางโทน
ยังไม่ยืนยัน
139 490392 16020168 อนุบาลวัดหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน