ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2002 :  สพป.ชลบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 080180 20020001 วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2 080182 20020003 วัดโคกขี้หนอน
ยืนยันแล้ว
3 080188 20020004 วัดวรพรตสังฆาวาส
ยืนยันแล้ว
4 080189 20020005 บ้านบางแสม
ยืนยันแล้ว
5 080190 20020006 วัดบางนาง
ยืนยันแล้ว
6 080191 20020007 บ้านเนินถาวร
ยืนยันแล้ว
7 080183 20020008 บ้านบางหัก
ยืนยันแล้ว
8 080185 20020009 วัดบ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
9 080186 20020010 วัดศรีประชาราม
ยืนยันแล้ว
10 080187 20020011 บ้านย่านซื่อ
ยืนยันแล้ว
11 080167 20020012 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
ยืนยันแล้ว
12 080168 20020013 วัดพานทอง
ยืนยันแล้ว
13 080169 20020014 วัดหนองแช่แว่น
ยืนยันแล้ว
14 080170 20020015 วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
15 080173 20020016 วัดบ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
16 080176 20020017 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
17 080174 20020018 ชุมชนวัดหนองตำลึง
ยืนยันแล้ว
18 080175 20020019 บ้านห้วยตากด้าย
ยืนยันแล้ว
19 080177 20020020 วัดหนองกะขะ
ยืนยันแล้ว
20 080178 20020021 วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยืนยันแล้ว
21 080179 20020022 วัดหนองกาน้ำ
ยืนยันแล้ว
22 080172 20020023 วัดโป่งตามุข
ยืนยันแล้ว
23 080184 20020024 วัดแหลมแค
ยืนยันแล้ว
24 080113 20020025 อนุบาลพนัสศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
25 080126 20020026 วัดโคกเพลาะ
ยืนยันแล้ว
26 080127 20020027 วัดเนินตามาก
ยืนยันแล้ว
27 080119 20020029 บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
28 080166 20020030 วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
29 080118 20020031 วัดใหม่ท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
30 080159 20020032 ไทยรัฐวิทยา42
ยืนยันแล้ว
31 080157 20020033 วัดโคกพระศิลาราม
ยืนยันแล้ว
32 080158 20020034 บ้านเนิน
ยืนยันแล้ว
33 080155 20020035 วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
34 080156 20020036 วัดเนินสัก
ยืนยันแล้ว
35 080144 20020037 บ้านน้ำซับ
ยืนยันแล้ว
36 080145 20020038 บ้านสระนา
ยืนยันแล้ว
37 080146 20020039 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
38 080147 20020040 วัดอัมพวนาราม
ยืนยันแล้ว
39 080143 20020041 วัดนาวังหิน
ยืนยันแล้ว
40 080154 20020042 บ้านเนินหลังเต่า
ยืนยันแล้ว
41 080114 20020043 วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
42 080115 20020044 วัดบ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
43 080124 20020045 วัดกลางคลองหลวง
ยืนยันแล้ว
44 080122 20020046 ชุมชนวัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
45 080125 20020047 วัดหลวงพรหมาวาส
ยืนยันแล้ว
46 080134 20020048 บ้านเขาดินวังตาสี
ยืนยันแล้ว
47 080135 20020049 วัดแก้วศิลาราม
ยืนยันแล้ว
48 080133 20020050 บ้านสระสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
49 080121 20020051 วัดหนองม่วงใหม่
ยืนยันแล้ว
50 080120 20020052 บ้านหนองขยาด
ยืนยันแล้ว
51 080138 20020053 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
52 080139 20020054 วัดทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
53 080140 20020056 บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
54 080141 20020057 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
55 080148 20020058 บ้านหนองข่า
ยืนยันแล้ว
56 080149 20020059 บ้านไร่เสธ์
ยืนยันแล้ว
57 080150 20020060 บ้านหนองไผ่แก้ว
ยืนยันแล้ว
58 080151 20020061 วัดแปลงเกต
ยืนยันแล้ว
59 080152 20020062 บ้านเขาอำนวยสุข
ยืนยันแล้ว
60 080136 20020063 วัดหนองสังข์
ยืนยันแล้ว
61 080117 20020064 วัดหน้าพระธาตุ
ยืนยันแล้ว
62 080116 20020065 วัดบ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
63 080160 20020066 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
ยืนยันแล้ว
64 080161 20020067 วัดทุ่งเหียง
ยืนยันแล้ว
65 080162 20020068 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
66 080163 20020069 วัดชุมแสงศรีวนาราม
ยืนยันแล้ว
67 080164 20020070 บ้านหนองพรหม
ยืนยันแล้ว
68 080132 20020071 วัดป่าแก้ว
ยืนยันแล้ว
69 080130 20020072 บ้านแปลงกระถิน
ยืนยันแล้ว
70 080131 20020073 วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
71 080129 20020074 วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)
ยืนยันแล้ว
72 080272 20020075 บ้านอ่างกระพงศ์
ยืนยันแล้ว
73 080273 20020076 บ้านธรรมรัตน์
ยืนยันแล้ว
74 080274 20020077 บ้านคลองโค
ยืนยันแล้ว
75 080275 20020078 บ้านขุนชำนาญ
ยืนยันแล้ว
76 080276 20020079 บ้านวังมะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
77 080289 20020080 บ้านคลองปริง
ยืนยันแล้ว
78 080266 20020081 บ้านบึงตะกู
ยืนยันแล้ว
79 080268 20020082 บ้านตลาดเนินหิน
ยืนยันแล้ว
80 080278 20020084 บ้านเนินดินแดง
ยืนยันแล้ว
81 080279 20020085 บ้านโปร่งเกตุ
ยืนยันแล้ว
82 080267 20020086 บ้านบ่อกวางทอง
ยืนยันแล้ว
83 080263 20020087 วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา)
ยืนยันแล้ว
84 080264 20020088 บ้านหนองเกตุ
ยืนยันแล้ว
85 080265 20020089 บ้านหนองเสม็ด
ยืนยันแล้ว
86 080280 20020090 อนุบาลบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
87 080281 20020091 บ้านทับสูง
ยืนยันแล้ว
88 080283 20020093 บ้านทับร้าง
ยืนยันแล้ว
89 080284 20020094 บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
90 080290 20020095 บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
91 080291 20020096 บ้านคลองกุ่ม
ยืนยันแล้ว
92 080285 20020097 สวนป่าคลองตาเพชรบน
ยืนยันแล้ว
93 080286 20020098 บ้านคลองตาเพชร
ยืนยันแล้ว
94 080288 20020100 บ้านเขาใหญ่
ยืนยันแล้ว
95 080269 20020101 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส
ยืนยันแล้ว
96 080270 20020102 บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
97 080271 20020103 บ้านคลองโอ่ง
ยืนยันแล้ว
98 080297 20020104 วัดเขาวนาพุทธาราม
ยืนยันแล้ว
99 080301 20020105 บ้านหนองชุมเห็ด
ยืนยันแล้ว
100 080302 20020106 บ้านเนินทุ่ง
ยืนยันแล้ว
101 080303 20020107 บ้านเขาสัตตพรหม
ยืนยันแล้ว
102 080304 20020108 บ้านหนองยายหมาด
ยืนยันแล้ว
103 080306 20020109 บ้านเขาวังแก้ว
ยืนยันแล้ว
104 080307 20020110 บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗)
ยืนยันแล้ว
105 080296 20020111 อนุบาลเกาะจันทน์
ยืนยันแล้ว
106 080298 20020112 บ้านโค้งประดู่
ยืนยันแล้ว
107 080299 20020113 บ้านเจ็ดเนิน
ยืนยันแล้ว
108 080300 20020114 บ้านชุมนุมปรกฟ้า
ยืนยันแล้ว
109 080294 20020116 วัดท่าบุญมี
ยืนยันแล้ว
110 080295 20020117 บ้านห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
111 080292 20020118 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
ยืนยันแล้ว
112 080293 20020119 บ้านสามแยก
ยืนยันแล้ว