ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2601 :  สพป.นครนายก

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 170001 26010001 วัดกุดตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
2 170002 26010002 วัดวังทิพย์พันธาราม
ยังไม่ยืนยัน
3 170003 26010003 วัดเกาะกระชาย
ยังไม่ยืนยัน
4 170005 26010005 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
5 170035 26010006 วัดหนองทองทราย
ยังไม่ยืนยัน
6 170037 26010008 วัดคลองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
7 170016 26010010 วัดสันติวัฒนาราม
ยังไม่ยืนยัน
8 170008 26010011 บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
9 170009 26010012 บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
10 170011 26010013 วัดดอนยอ
ยังไม่ยืนยัน
11 170014 26010014 บ้านชวดบัว
ยังไม่ยืนยัน
12 170017 26010015 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
13 170018 26010016 ชลนายกสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
14 170019 26010017 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
15 170020 26010018 วัดโบสถ์การ้อง
ยังไม่ยืนยัน
16 170029 26010019 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
ยังไม่ยืนยัน
17 170013 26010021 วัดท่าทราย
ยังไม่ยืนยัน
18 170034 26010023 อนุบาลนครนายก
ยังไม่ยืนยัน
19 170006 26010024 วัดวังไทร
ยังไม่ยืนยัน
20 170032 26010025 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
ยังไม่ยืนยัน
21 170033 26010026 วัดวังตูม
ยังไม่ยืนยัน
22 170021 26010027 วัดโคกลำดวน
ยังไม่ยืนยัน
23 170022 26010028 วัดวังปลาจีด
ยังไม่ยืนยัน
24 170023 26010029 วัดเอี่ยมประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
25 170024 26010030 วัดธรรมปัญญา
ยังไม่ยืนยัน
26 170025 26010031 วัดสุตธรรมาราม
ยังไม่ยืนยัน
27 170026 26010032 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
28 170027 26010033 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
29 170028 26010034 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
ยังไม่ยืนยัน
30 170007 26010035 วัดสันตยาราม
ยังไม่ยืนยัน
31 170030 26010036 ชุมชนบ้านคลองเหมือง
ยังไม่ยืนยัน
32 170031 26010037 บ้านดอนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
33 170041 26010038 วัดบางปรัง
ยังไม่ยืนยัน
34 170039 26010039 บ้านกำแพงเศียร
ยังไม่ยืนยัน
35 170040 26010040 วัดบางหอย
ยังไม่ยืนยัน
36 170038 26010041 วัดศรีจุฬา
ยังไม่ยืนยัน
37 170048 26010042 วัดคีรีวัน
ยังไม่ยืนยัน
38 170052 26010043 วัดสบกเขียว
ยังไม่ยืนยัน
39 170053 26010044 ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
ยังไม่ยืนยัน
40 170047 26010045 วัดพราหมณี
ยังไม่ยืนยัน
41 170045 26010046 สาริกา
ยังไม่ยืนยัน
42 170046 26010047 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ยังไม่ยืนยัน
43 170042 26010048 หัวเขาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
44 170043 26010049 วังดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
45 170044 26010050 บ้านดงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
46 170054 26010051 วัดหุบเมย
ยังไม่ยืนยัน
47 170051 26010052 วัดวังยายฉิม
ยังไม่ยืนยัน
48 170049 26010053 วัดท่าด่าน
ยังไม่ยืนยัน
49 170050 26010054 วัดท่าชัย
ยังไม่ยืนยัน
50 170094 26010055 วันครู 2504
ยังไม่ยืนยัน
51 170099 26010058 บ้านดงแขวน
ยังไม่ยืนยัน
52 170093 26010059 อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
ยังไม่ยืนยัน
53 170098 26010061 วัดพรหมเพชร
ยังไม่ยืนยัน
54 170100 26010062 วัดเกาะกา
ยังไม่ยืนยัน
55 170102 26010063 วัดลำบัวลอย
ยังไม่ยืนยัน
56 170107 26010066 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
57 170108 26010067 วัดท่ามะปราง
ยังไม่ยืนยัน
58 170109 26010068 วัดนาหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
59 170106 26010070 วัดโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
60 170110 26010071 วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
61 170111 26010072 บ้านบุ่งเข้
ยังไม่ยืนยัน
62 170067 26010073 วัดเนินสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
63 170068 26010074 บ้านเขาเพิ่ม
ยังไม่ยืนยัน
64 170069 26010075 บ้านเขาส่องกล้อง
ยังไม่ยืนยัน
65 170083 26010076 บ้านเขาหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
66 170089 26010077 วัดโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
67 170091 26010078 บ้านเขาไม้ไผ่
ยังไม่ยืนยัน
68 170057 26010079 บ้านคลอง 30
ยังไม่ยืนยัน
69 170058 26010080 วัดโบสถ์เจริญธรรม
ยังไม่ยืนยัน
70 170055 26010082 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
71 170056 26010083 วัดท่าทราย(พิมพานุสร)
ยืนยันแล้ว
72 170060 26010084 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
73 170061 26010085 วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
74 170070 26010086 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
ยังไม่ยืนยัน
75 170072 26010087 วัดทองจรรยา
ยังไม่ยืนยัน
76 170063 26010088 ชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
77 170064 26010089 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
78 170077 26010090 ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
ยังไม่ยืนยัน
79 170078 26010091 วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
80 170079 26010092 วัดหนองรี
ยังไม่ยืนยัน
81 170084 26010093 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ยังไม่ยืนยัน
82 170085 26010094 วัดศรีสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
83 170086 26010095 วัดบ้านพริก
ยังไม่ยืนยัน
84 170087 26010096 วัดหนองคันจาม
ยังไม่ยืนยัน
85 170088 26010097 บ้านคลอง 33
ยังไม่ยืนยัน
86 170090 26010098 บ้านชะวากยาว
ยังไม่ยืนยัน
87 170075 26010100 บ้านคลอง 31
ยังไม่ยืนยัน
88 170065 26010101 ชุมชนวัดป่าขะ
ยังไม่ยืนยัน
89 170066 26010102 วัดหนองเคี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
90 170076 26010103 วัดแหลมไม้ย้อย
ยังไม่ยืนยัน
91 170071 26010104 วัดพิกุลแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
92 170082 26010105 วัดเกาะพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
93 170080 26010106 บ้านหนองกันเกรา
ยังไม่ยืนยัน
94 170081 26010107 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
95 170073 26010108 วัดกุฎีเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
96 170074 26010109 วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
97 170143 26010110 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
98 170112 26010111 บ้านคลองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
99 170124 26010112 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
ยังไม่ยืนยัน
100 170118 26010113 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
101 170131 26010114 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยังไม่ยืนยัน
102 170114 26010115 บ้านคลอง 14
ยังไม่ยืนยัน
103 170115 26010116 บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
104 170125 26010117 วัดทวีพูลรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
105 170139 26010118 บ้านคลอง 1
ยังไม่ยืนยัน
106 170123 26010119 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
107 170119 26010120 วัดประสิทธิเวช
ยังไม่ยืนยัน
108 170122 26010121 บ้านกลางคลอง 30
ยังไม่ยืนยัน
109 170127 26010123 วัดใหม่พงษ์โสภณ
ยังไม่ยืนยัน
110 170144 26010124 วัดอรุณรังษี
ยังไม่ยืนยัน
111 170148 26010125 วัดพลอยกระจ่างศรี
ยังไม่ยืนยัน
112 170149 26010126 วัดปากคลองพระอาจารย์
ยังไม่ยืนยัน
113 170150 26010127 บ้านเตยใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
114 170128 26010128 วัดจันทร์เรือง
ยังไม่ยืนยัน
115 170130 26010130 วัดเข็มทอง
ยังไม่ยืนยัน
116 170116 26010131 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
117 170117 26010132 บ้านหัวหมอน
ยังไม่ยืนยัน
118 170113 26010133 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
119 170132 26010134 บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
120 170136 26010135 บ้านปากคลอง 17
ยังไม่ยืนยัน
121 170137 26010136 บ้านคลองหกวา
ยังไม่ยืนยัน
122 170147 26010137 วัดสุนทรพิชิตาราม
ยังไม่ยืนยัน
123 170121 26010138 บ้านปากคลอง31
ยังไม่ยืนยัน
124 170120 26010139 วัดโพธิ์แทน
ยังไม่ยืนยัน
125 170145 26010140 วัดอารีราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
126 170146 26010141 วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
127 170140 26010142 บ้านคลอง 24
ยังไม่ยืนยัน
128 170133 26010144 บ้านคลอง 23
ยังไม่ยืนยัน
129 170134 26010145 บ้านปลายคลอง 22
ยังไม่ยืนยัน
130 170135 26010146 บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
131 170138 26010147 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
ยังไม่ยืนยัน
132 170142 26010148 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน