ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2601 :  สพป.นครนายก

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 170001 26010001 วัดกุดตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2 170002 26010002 วัดวังทิพย์พันธาราม
ยืนยันแล้ว
3 170003 26010003 วัดเกาะกระชาย
ยืนยันแล้ว
4 170005 26010005 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
5 170035 26010006 วัดหนองทองทราย
ยืนยันแล้ว
6 170037 26010008 วัดคลองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
7 170016 26010010 วัดสันติวัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
8 170008 26010011 บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
9 170009 26010012 บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
ยืนยันแล้ว
10 170011 26010013 วัดดอนยอ
ยืนยันแล้ว
11 170014 26010014 บ้านชวดบัว
ยืนยันแล้ว
12 170017 26010015 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
13 170018 26010016 ชลนายกสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
14 170019 26010017 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
15 170020 26010018 วัดโบสถ์การ้อง
ยืนยันแล้ว
16 170029 26010019 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
ยืนยันแล้ว
17 170013 26010021 วัดท่าทราย
ยืนยันแล้ว
18 170034 26010023 อนุบาลนครนายก
ยืนยันแล้ว
19 170006 26010024 วัดวังไทร
ยืนยันแล้ว
20 170032 26010025 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
ยืนยันแล้ว
21 170033 26010026 วัดวังตูม
ยืนยันแล้ว
22 170021 26010027 วัดโคกลำดวน
ยืนยันแล้ว
23 170022 26010028 วัดวังปลาจีด
ยืนยันแล้ว
24 170023 26010029 วัดเอี่ยมประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
25 170024 26010030 วัดธรรมปัญญา
ยืนยันแล้ว
26 170025 26010031 วัดสุตธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
27 170026 26010032 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
28 170027 26010033 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
29 170028 26010034 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
ยืนยันแล้ว
30 170007 26010035 วัดสันตยาราม
ยืนยันแล้ว
31 170030 26010036 ชุมชนบ้านคลองเหมือง
ยืนยันแล้ว
32 170031 26010037 บ้านดอนเจริญ
ยืนยันแล้ว
33 170041 26010038 วัดบางปรัง
ยืนยันแล้ว
34 170039 26010039 บ้านกำแพงเศียร
ยืนยันแล้ว
35 170040 26010040 วัดบางหอย
ยืนยันแล้ว
36 170038 26010041 วัดศรีจุฬา
ยืนยันแล้ว
37 170048 26010042 วัดคีรีวัน
ยืนยันแล้ว
38 170052 26010043 วัดสบกเขียว
ยืนยันแล้ว
39 170053 26010044 ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
ยืนยันแล้ว
40 170047 26010045 วัดพราหมณี
ยืนยันแล้ว
41 170045 26010046 สาริกา
ยืนยันแล้ว
42 170046 26010047 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ยืนยันแล้ว
43 170042 26010048 หัวเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
44 170043 26010049 วังดอกไม้
ยืนยันแล้ว
45 170044 26010050 บ้านดงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
46 170054 26010051 วัดหุบเมย
ยืนยันแล้ว
47 170051 26010052 วัดวังยายฉิม
ยืนยันแล้ว
48 170049 26010053 วัดท่าด่าน
ยืนยันแล้ว
49 170050 26010054 วัดท่าชัย
ยืนยันแล้ว
50 170094 26010055 วันครู 2504
ยืนยันแล้ว
51 170099 26010058 บ้านดงแขวน
ยืนยันแล้ว
52 170093 26010059 อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
ยืนยันแล้ว
53 170098 26010061 วัดพรหมเพชร
ยืนยันแล้ว
54 170100 26010062 วัดเกาะกา
ยืนยันแล้ว
55 170102 26010063 วัดลำบัวลอย
ยืนยันแล้ว
56 170107 26010066 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
57 170108 26010067 วัดท่ามะปราง
ยืนยันแล้ว
58 170109 26010068 วัดนาหินลาด
ยืนยันแล้ว
59 170106 26010070 วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
60 170110 26010071 วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
61 170111 26010072 บ้านบุ่งเข้
ยืนยันแล้ว
62 170067 26010073 วัดเนินสะอาด
ยืนยันแล้ว
63 170068 26010074 บ้านเขาเพิ่ม
ยืนยันแล้ว
64 170069 26010075 บ้านเขาส่องกล้อง
ยืนยันแล้ว
65 170083 26010076 บ้านเขาหัวนา
ยืนยันแล้ว
66 170089 26010077 วัดโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
67 170091 26010078 บ้านเขาไม้ไผ่
ยืนยันแล้ว
68 170057 26010079 บ้านคลอง 30
ยืนยันแล้ว
69 170058 26010080 วัดโบสถ์เจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
70 170055 26010082 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
71 170056 26010083 วัดท่าทราย(พิมพานุสร)
ยืนยันแล้ว
72 170060 26010084 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
73 170061 26010085 วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
74 170070 26010086 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
ยืนยันแล้ว
75 170072 26010087 วัดทองจรรยา
ยืนยันแล้ว
76 170063 26010088 ชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
77 170064 26010089 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
78 170077 26010090 ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
ยืนยันแล้ว
79 170078 26010091 วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
80 170079 26010092 วัดหนองรี
ยืนยันแล้ว
81 170084 26010093 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ยืนยันแล้ว
82 170085 26010094 วัดศรีสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
83 170086 26010095 วัดบ้านพริก
ยืนยันแล้ว
84 170087 26010096 วัดหนองคันจาม
ยืนยันแล้ว
85 170088 26010097 บ้านคลอง 33
ยืนยันแล้ว
86 170090 26010098 บ้านชะวากยาว
ยืนยันแล้ว
87 170075 26010100 บ้านคลอง 31
ยืนยันแล้ว
88 170065 26010101 ชุมชนวัดป่าขะ
ยืนยันแล้ว
89 170066 26010102 วัดหนองเคี่ยม
ยืนยันแล้ว
90 170076 26010103 วัดแหลมไม้ย้อย
ยืนยันแล้ว
91 170071 26010104 วัดพิกุลแก้ว
ยืนยันแล้ว
92 170082 26010105 วัดเกาะพิกุล
ยืนยันแล้ว
93 170080 26010106 บ้านหนองกันเกรา
ยืนยันแล้ว
94 170081 26010107 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
ยืนยันแล้ว
95 170073 26010108 วัดกุฎีเตี้ย
ยืนยันแล้ว
96 170074 26010109 วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
97 170143 26010110 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
ยืนยันแล้ว
98 170112 26010111 บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
99 170124 26010112 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
ยืนยันแล้ว
100 170118 26010113 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
101 170131 26010114 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
102 170114 26010115 บ้านคลอง 14
ยืนยันแล้ว
103 170115 26010116 บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
104 170125 26010117 วัดทวีพูลรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
105 170139 26010118 บ้านคลอง 1
ยืนยันแล้ว
106 170123 26010119 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
107 170119 26010120 วัดประสิทธิเวช
ยืนยันแล้ว
108 170122 26010121 บ้านกลางคลอง 30
ยืนยันแล้ว
109 170127 26010123 วัดใหม่พงษ์โสภณ
ยืนยันแล้ว
110 170144 26010124 วัดอรุณรังษี
ยืนยันแล้ว
111 170148 26010125 วัดพลอยกระจ่างศรี
ยืนยันแล้ว
112 170149 26010126 วัดปากคลองพระอาจารย์
ยืนยันแล้ว
113 170150 26010127 บ้านเตยใหญ่
ยืนยันแล้ว
114 170128 26010128 วัดจันทร์เรือง
ยืนยันแล้ว
115 170130 26010130 วัดเข็มทอง
ยืนยันแล้ว
116 170116 26010131 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
117 170117 26010132 บ้านหัวหมอน
ยืนยันแล้ว
118 170113 26010133 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
ยืนยันแล้ว
119 170132 26010134 บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
120 170136 26010135 บ้านปากคลอง 17
ยืนยันแล้ว
121 170137 26010136 บ้านคลองหกวา
ยืนยันแล้ว
122 170147 26010137 วัดสุนทรพิชิตาราม
ยืนยันแล้ว
123 170121 26010138 บ้านปากคลอง31
ยืนยันแล้ว
124 170120 26010139 วัดโพธิ์แทน
ยืนยันแล้ว
125 170145 26010140 วัดอารีราษฎร์
ยืนยันแล้ว
126 170146 26010141 วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
127 170140 26010142 บ้านคลอง 24
ยืนยันแล้ว
128 170133 26010144 บ้านคลอง 23
ยืนยันแล้ว
129 170134 26010145 บ้านปลายคลอง 22
ยืนยันแล้ว
130 170135 26010146 บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
131 170138 26010147 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
ยืนยันแล้ว
132 170142 26010148 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
ยืนยันแล้ว