ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2701 :  สพป.สระแก้ว เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 740008 27010001 บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
2 740009 27010002 บ้านลุงพลู
ยังไม่ยืนยัน
3 740011 27010003 วนาสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
4 740012 27010004 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
5 740013 27010005 บ้านคลองน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
6 740014 27010006 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
ยังไม่ยืนยัน
7 740015 27010007 สามัคคีประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
8 740017 27010009 วัดใหม่โพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
9 740026 27010010 บ้านวังจั่น
ยังไม่ยืนยัน
10 740027 27010011 บ้านท่าเกษม
ยังไม่ยืนยัน
11 740028 27010012 บ้านคลองอุดมสุข
ยังไม่ยืนยัน
12 740029 27010013 บ้านหนองนกกระเรียน
ยังไม่ยืนยัน
13 740030 27010014 บ้านทุ่งพระ
ยังไม่ยืนยัน
14 740032 27010015 อนุบาลเมืองสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
15 740057 27010016 บ้านคลองปลาโด
ยังไม่ยืนยัน
16 740058 27010017 บ้านคลองศรีเมือง
ยังไม่ยืนยัน
17 740059 27010018 บ้านคลองผักขม
ยังไม่ยืนยัน
18 740060 27010019 บ้านโป่งดาวเรือง
ยังไม่ยืนยัน
19 740061 27010020 บ้านคลองน้ำเขียว
ยังไม่ยืนยัน
20 740062 27010021 บ้านท่ากะบาก
ยังไม่ยืนยัน
21 740036 27010022 บ้านหนองเตียน
ยังไม่ยืนยัน
22 740037 27010023 บ้านกิโลสาม
ยังไม่ยืนยัน
23 740038 27010024 บ้านป่าระกำ
ยังไม่ยืนยัน
24 740048 27010025 บ้านแก้ง
ยังไม่ยืนยัน
25 740049 27010026 บ้านห้วย
ยังไม่ยืนยัน
26 740050 27010027 บ้านเหล่ากกโก
ยังไม่ยืนยัน
27 740051 27010028 เขาสิงโต
ยังไม่ยืนยัน
28 740052 27010029 บ้านแสงจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
29 740053 27010030 บ้านเนินดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
30 740054 27010031 บ้านคลองหมากนัด
ยังไม่ยืนยัน
31 740056 27010033 บ้านท่าระพา
ยังไม่ยืนยัน
32 740022 27010034 บ้านเนินสวนอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
33 740023 27010035 บ้านหนองไทร
ยังไม่ยืนยัน
34 740024 27010036 บ้านเขามะกา
ยังไม่ยืนยัน
35 740025 27010037 บ้านหนองข่า
ยังไม่ยืนยัน
36 740018 27010038 บ้านศาลาลำดวน
ยังไม่ยืนยัน
37 740019 27010039 บ้านหนองผูกเต่า
ยังไม่ยืนยัน
38 740020 27010040 บ้านท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
39 740021 27010041 บ้านคลองสำอางค์
ยังไม่ยืนยัน
40 740005 27010042 บ้านคลองหมี
ยังไม่ยืนยัน
41 740031 27010043 บ้านสี่แยก
ยังไม่ยืนยัน
42 740001 27010044 อนุบาลวัดสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
43 740002 27010045 บ้านเนินสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
44 740039 27010048 บ้านทุ่งหินโคน
ยังไม่ยืนยัน
45 740040 27010049 บ้านแก่งสีเสียด
ยังไม่ยืนยัน
46 740041 27010050 ธรรมยานประยุต
ยังไม่ยืนยัน
47 740042 27010051 บ้านน้ำซับเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
48 740043 27010052 บ้านทุ่งพลวง
ยังไม่ยืนยัน
49 740044 27010053 บ้านใหม่ถาวร
ยังไม่ยืนยัน
50 740045 27010054 บ้านเนินผาสุก
ยังไม่ยืนยัน
51 740046 27010055 บ้านคลองมะละกอ
ยังไม่ยืนยัน
52 740047 27010056 บ้านเขาข่า
ยังไม่ยืนยัน
53 740006 27010057 บ้านคลองคันฉอ
ยังไม่ยืนยัน
54 740034 27010058 บ้านหน้าสถานี
ยังไม่ยืนยัน
55 740035 27010059 บ้านโคกมะตูม
ยังไม่ยืนยัน
56 740033 27010060 บ้านคลองบุหรี่
ยังไม่ยืนยัน
57 740007 27010061 บ้านท่าแยก
ยังไม่ยืนยัน
58 740078 27010062 บ้านคลองไก่เถื่อน
ยังไม่ยืนยัน
59 740084 27010063 บ้านเขาตาง้อก
ยังไม่ยืนยัน
60 740085 27010064 ทับทิมสยาม05
ยังไม่ยืนยัน
61 740064 27010065 บ้านคลองหาด
ยังไม่ยืนยัน
62 740067 27010066 บ้านเขาดิน(คลองหาด)
ยังไม่ยืนยัน
63 740069 27010067 บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ
ยังไม่ยืนยัน
64 740077 27010068 อนุบาลคลองหาด
ยังไม่ยืนยัน
65 740080 27010069 บ้านเขาเลื่อม
ยังไม่ยืนยัน
66 740086 27010070 อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)
ยังไม่ยืนยัน
67 740073 27010071 บ้านวังวน
ยังไม่ยืนยัน
68 740074 27010072 บ้านวังยาง
ยังไม่ยืนยัน
69 740076 27010073 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
70 740083 27010074 บ้านซับถาวร
ยังไม่ยืนยัน
71 740079 27010075 บ้านพรหมนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
72 740081 27010076 บ้านวังปืน
ยังไม่ยืนยัน
73 740082 27010077 บ้านซับน้อย
ยังไม่ยืนยัน
74 740071 27010078 สามัคคีราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
75 740072 27010079 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
76 740063 27010080 บ้านหินกอง
ยังไม่ยืนยัน
77 740070 27010081 มหาธิคุณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
78 740065 27010082 บ้านชุมทอง
ยังไม่ยืนยัน
79 740066 27010083 บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
80 740121 27010084 วัดคลองตาสูตรสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
81 740122 27010085 บ้านคลองหินปูน
ยังไม่ยืนยัน
82 740123 27010086 บ้านหนองสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
83 740125 27010087 บ้านดอนดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
84 740128 27010089 ชุมชนบ้านตาหลังใน
ยังไม่ยืนยัน
85 740130 27010090 บ้านท่าตาสี
ยังไม่ยืนยัน
86 740131 27010091 บ้านทัพหลวง
ยังไม่ยืนยัน
87 740133 27010092 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
88 740134 27010093 บ้านใหม่สระบุรี
ยังไม่ยืนยัน
89 740120 27010094 บ้านหนองผักหนาม
ยังไม่ยืนยัน
90 740127 27010095 บ้านหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
91 740135 27010096 บ้านมหาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
92 740136 27010097 บ้านพรสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
93 740137 27010098 บ้านด่านชัยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
94 740138 27010099 บ้านซับเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
95 740139 27010100 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
96 740140 27010101 วังจระเข้
ยังไม่ยืนยัน
97 740129 27010102 บ้านคลองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
98 740132 27010103 บ้านแก่งสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
99 740124 27010104 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
ยังไม่ยืนยัน
100 740115 27010105 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179
ยังไม่ยืนยัน
101 740116 27010106 วัดเกศแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
102 740118 27010108 บ้านวังบูรพา
ยังไม่ยืนยัน
103 740119 27010109 บ้านวังแดง
ยังไม่ยืนยัน
104 740236 27010110 อนุบาลเขาฉกรรจ์
ยังไม่ยืนยัน
105 740238 27010111 บ้านนา(สามัคคีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
106 740239 27010112 บ้านวังรี
ยังไม่ยืนยัน
107 740245 27010114 บ้านพรสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
108 740242 27010116 บ้านเขาสามสิบ
ยังไม่ยืนยัน
109 740243 27010117 วัดพวงนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
110 740237 27010118 บ้านคลองสิบสาม
ยังไม่ยืนยัน
111 740254 27010119 บ้านพระเพลิง
ยังไม่ยืนยัน
112 740256 27010121 บ้านภูเงิน
ยังไม่ยืนยัน
113 740257 27010122 บ้านบึงพระราม
ยังไม่ยืนยัน
114 740258 27010123 บ้านหนองปักหลัก
ยังไม่ยืนยัน
115 740259 27010124 บ้านใหม่ไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
116 740260 27010125 บ้านท่าเต้น
ยังไม่ยืนยัน
117 740261 27010126 บ้านท่าผักชี
ยังไม่ยืนยัน
118 740293 27010127 บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
ยังไม่ยืนยัน
119 740252 27010128 บ้านคลองนางาม
ยังไม่ยืนยัน
120 740253 27010129 บ้านเขาน้อยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
121 740240 27010130 บ้านคลองเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
122 740241 27010131 บ้านหนองกะทะ
ยังไม่ยืนยัน
123 740247 27010132 บ้านซับมะนาว
ยังไม่ยืนยัน
124 740248 27010133 บ้านธารนพเก้า
ยังไม่ยืนยัน
125 740249 27010134 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
126 740250 27010135 บ้านคลองธรรมชาติ
ยังไม่ยืนยัน
127 740251 27010136 บ้านเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
128 740287 27010137 บ้านวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
129 740288 27010138 บ้านเขาแหลม
ยังไม่ยืนยัน
130 740289 27010139 บ้านคลองยายอินทร์
ยังไม่ยืนยัน
131 740290 27010140 บ้านคลองอุดม
ยังไม่ยืนยัน
132 740291 27010141 บ้านวังดารา
ยังไม่ยืนยัน
133 740292 27010142 วังไผ่
ยังไม่ยืนยัน
134 740276 27010143 อนุบาลวังสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
135 740277 27010144 บ้านซับสิงโต
ยังไม่ยืนยัน
136 740278 27010145 บ้านไร่สามศรี
ยังไม่ยืนยัน
137 740279 27010146 บ้านคลองทราย
ยังไม่ยืนยัน
138 740281 27010147 บ้านวังใหม่
ยังไม่ยืนยัน
139 740282 27010148 ซับเกษมวังชุมทอง
ยังไม่ยืนยัน
140 740283 27010149 บ้านวังสำลี
ยังไม่ยืนยัน
141 740284 27010150 บ้านไพรจิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
142 740285 27010151 วังศรีทอง
ยังไม่ยืนยัน
143 740280 27010152 บ้านไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
144 740315 27010153 บ้านคลองเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
145 740316 27010154 บ้านโคกน้อย
ยังไม่ยืนยัน