ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2701 :  สพป.สระแก้ว เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 740008 27010001 บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2 740009 27010002 บ้านลุงพลู
ยืนยันแล้ว
3 740011 27010003 วนาสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
4 740012 27010004 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
5 740013 27010005 บ้านคลองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
6 740014 27010006 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
ยืนยันแล้ว
7 740015 27010007 สามัคคีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
8 740017 27010009 วัดใหม่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
9 740026 27010010 บ้านวังจั่น
ยืนยันแล้ว
10 740027 27010011 บ้านท่าเกษม
ยืนยันแล้ว
11 740028 27010012 บ้านคลองอุดมสุข
ยืนยันแล้ว
12 740029 27010013 บ้านหนองนกกระเรียน
ยืนยันแล้ว
13 740030 27010014 บ้านทุ่งพระ
ยืนยันแล้ว
14 740032 27010015 อนุบาลเมืองสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
15 740057 27010016 บ้านคลองปลาโด
ยืนยันแล้ว
16 740058 27010017 บ้านคลองศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
17 740059 27010018 บ้านคลองผักขม
ยืนยันแล้ว
18 740060 27010019 บ้านโป่งดาวเรือง
ยืนยันแล้ว
19 740061 27010020 บ้านคลองน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
20 740062 27010021 บ้านท่ากะบาก
ยืนยันแล้ว
21 740036 27010022 บ้านหนองเตียน
ยืนยันแล้ว
22 740037 27010023 บ้านกิโลสาม
ยืนยันแล้ว
23 740038 27010024 บ้านป่าระกำ
ยืนยันแล้ว
24 740048 27010025 บ้านแก้ง
ยืนยันแล้ว
25 740049 27010026 บ้านห้วย
ยืนยันแล้ว
26 740050 27010027 บ้านเหล่ากกโก
ยืนยันแล้ว
27 740051 27010028 เขาสิงโต
ยืนยันแล้ว
28 740052 27010029 บ้านแสงจันทร์
ยืนยันแล้ว
29 740053 27010030 บ้านเนินดินแดง
ยืนยันแล้ว
30 740054 27010031 บ้านคลองหมากนัด
ยืนยันแล้ว
31 740056 27010033 บ้านท่าระพา
ยืนยันแล้ว
32 740022 27010034 บ้านเนินสวนอ้อย
ยืนยันแล้ว
33 740023 27010035 บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
34 740024 27010036 บ้านเขามะกา
ยืนยันแล้ว
35 740025 27010037 บ้านหนองข่า
ยืนยันแล้ว
36 740018 27010038 บ้านศาลาลำดวน
ยืนยันแล้ว
37 740019 27010039 บ้านหนองผูกเต่า
ยืนยันแล้ว
38 740020 27010040 บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
39 740021 27010041 บ้านคลองสำอางค์
ยืนยันแล้ว
40 740005 27010042 บ้านคลองหมี
ยืนยันแล้ว
41 740031 27010043 บ้านสี่แยก
ยืนยันแล้ว
42 740001 27010044 อนุบาลวัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
43 740002 27010045 บ้านเนินสะอาด
ยืนยันแล้ว
44 740039 27010048 บ้านทุ่งหินโคน
ยืนยันแล้ว
45 740040 27010049 บ้านแก่งสีเสียด
ยืนยันแล้ว
46 740041 27010050 ธรรมยานประยุต
ยืนยันแล้ว
47 740042 27010051 บ้านน้ำซับเจริญ
ยืนยันแล้ว
48 740043 27010052 บ้านทุ่งพลวง
ยืนยันแล้ว
49 740044 27010053 บ้านใหม่ถาวร
ยืนยันแล้ว
50 740045 27010054 บ้านเนินผาสุก
ยืนยันแล้ว
51 740046 27010055 บ้านคลองมะละกอ
ยืนยันแล้ว
52 740047 27010056 บ้านเขาข่า
ยืนยันแล้ว
53 740006 27010057 บ้านคลองคันฉอ
ยืนยันแล้ว
54 740034 27010058 บ้านหน้าสถานี
ยืนยันแล้ว
55 740035 27010059 บ้านโคกมะตูม
ยืนยันแล้ว
56 740033 27010060 บ้านคลองบุหรี่
ยืนยันแล้ว
57 740007 27010061 บ้านท่าแยก
ยืนยันแล้ว
58 740078 27010062 บ้านคลองไก่เถื่อน
ยืนยันแล้ว
59 740084 27010063 บ้านเขาตาง้อก
ยืนยันแล้ว
60 740085 27010064 ทับทิมสยาม05
ยืนยันแล้ว
61 740064 27010065 บ้านคลองหาด
ยืนยันแล้ว
62 740067 27010066 บ้านเขาดิน(คลองหาด)
ยืนยันแล้ว
63 740069 27010067 บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ
ยืนยันแล้ว
64 740077 27010068 อนุบาลคลองหาด
ยืนยันแล้ว
65 740080 27010069 บ้านเขาเลื่อม
ยืนยันแล้ว
66 740086 27010070 อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)
ยืนยันแล้ว
67 740073 27010071 บ้านวังวน
ยืนยันแล้ว
68 740074 27010072 บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
69 740076 27010073 บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
70 740083 27010074 บ้านซับถาวร
ยืนยันแล้ว
71 740079 27010075 บ้านพรหมนิมิต
ยืนยันแล้ว
72 740081 27010076 บ้านวังปืน
ยืนยันแล้ว
73 740082 27010077 บ้านซับน้อย
ยืนยันแล้ว
74 740071 27010078 สามัคคีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
75 740072 27010079 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา
ยืนยันแล้ว
76 740063 27010080 บ้านหินกอง
ยืนยันแล้ว
77 740070 27010081 มหาธิคุณวิทยา
ยืนยันแล้ว
78 740065 27010082 บ้านชุมทอง
ยืนยันแล้ว
79 740066 27010083 บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
80 740121 27010084 วัดคลองตาสูตรสามัคคี
ยืนยันแล้ว
81 740122 27010085 บ้านคลองหินปูน
ยืนยันแล้ว
82 740123 27010086 บ้านหนองสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
83 740125 27010087 บ้านดอนดินแดง
ยืนยันแล้ว
84 740128 27010089 ชุมชนบ้านตาหลังใน
ยืนยันแล้ว
85 740130 27010090 บ้านท่าตาสี
ยืนยันแล้ว
86 740131 27010091 บ้านทัพหลวง
ยืนยันแล้ว
87 740133 27010092 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
88 740134 27010093 บ้านใหม่สระบุรี
ยืนยันแล้ว
89 740120 27010094 บ้านหนองผักหนาม
ยืนยันแล้ว
90 740127 27010095 บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
91 740135 27010096 บ้านมหาเจริญ
ยืนยันแล้ว
92 740136 27010097 บ้านพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
93 740137 27010098 บ้านด่านชัยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
94 740138 27010099 บ้านซับเจริญ
ยืนยันแล้ว
95 740139 27010100 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา
ยืนยันแล้ว
96 740140 27010101 วังจระเข้
ยืนยันแล้ว
97 740129 27010102 บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
98 740132 27010103 บ้านแก่งสะเดา
ยืนยันแล้ว
99 740124 27010104 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
ยืนยันแล้ว
100 740115 27010105 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179
ยืนยันแล้ว
101 740116 27010106 วัดเกศแก้ว
ยืนยันแล้ว
102 740118 27010108 บ้านวังบูรพา
ยืนยันแล้ว
103 740119 27010109 บ้านวังแดง
ยืนยันแล้ว
104 740236 27010110 อนุบาลเขาฉกรรจ์
ยืนยันแล้ว
105 740238 27010111 บ้านนา(สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
106 740239 27010112 บ้านวังรี
ยืนยันแล้ว
107 740245 27010114 บ้านพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
108 740242 27010116 บ้านเขาสามสิบ
ยืนยันแล้ว
109 740243 27010117 วัดพวงนิมิต
ยืนยันแล้ว
110 740237 27010118 บ้านคลองสิบสาม
ยืนยันแล้ว
111 740254 27010119 บ้านพระเพลิง
ยืนยันแล้ว
112 740256 27010121 บ้านภูเงิน
ยืนยันแล้ว
113 740257 27010122 บ้านบึงพระราม
ยืนยันแล้ว
114 740258 27010123 บ้านหนองปักหลัก
ยืนยันแล้ว
115 740259 27010124 บ้านใหม่ไทรทอง
ยืนยันแล้ว
116 740260 27010125 บ้านท่าเต้น
ยืนยันแล้ว
117 740261 27010126 บ้านท่าผักชี
ยืนยันแล้ว
118 740293 27010127 บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
ยืนยันแล้ว
119 740252 27010128 บ้านคลองนางาม
ยืนยันแล้ว
120 740253 27010129 บ้านเขาน้อยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
121 740240 27010130 บ้านคลองเจริญ
ยืนยันแล้ว
122 740241 27010131 บ้านหนองกะทะ
ยืนยันแล้ว
123 740247 27010132 บ้านซับมะนาว
ยืนยันแล้ว
124 740248 27010133 บ้านธารนพเก้า
ยืนยันแล้ว
125 740249 27010134 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
126 740250 27010135 บ้านคลองธรรมชาติ
ยืนยันแล้ว
127 740251 27010136 บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
128 740287 27010137 บ้านวังทอง
ยืนยันแล้ว
129 740288 27010138 บ้านเขาแหลม
ยืนยันแล้ว
130 740289 27010139 บ้านคลองยายอินทร์
ยืนยันแล้ว
131 740290 27010140 บ้านคลองอุดม
ยืนยันแล้ว
132 740291 27010141 บ้านวังดารา
ยืนยันแล้ว
133 740292 27010142 วังไผ่
ยืนยันแล้ว
134 740276 27010143 อนุบาลวังสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
135 740277 27010144 บ้านซับสิงโต
ยืนยันแล้ว
136 740278 27010145 บ้านไร่สามศรี
ยืนยันแล้ว
137 740279 27010146 บ้านคลองทราย
ยืนยันแล้ว
138 740281 27010147 บ้านวังใหม่
ยืนยันแล้ว
139 740282 27010148 ซับเกษมวังชุมทอง
ยืนยันแล้ว
140 740283 27010149 บ้านวังสำลี
ยืนยันแล้ว
141 740284 27010150 บ้านไพรจิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
142 740285 27010151 วังศรีทอง
ยืนยันแล้ว
143 740280 27010152 บ้านไทรทอง
ยืนยันแล้ว
144 740315 27010153 บ้านคลองเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
145 740316 27010154 บ้านโคกน้อย
ยืนยันแล้ว