ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3004 :  สพป.นครราชสีมา เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 201025 30040001 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2 201031 30040002 บ้านสลักใด
ยืนยันแล้ว
3 201024 30040003 จตุรคามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
4 201029 30040004 โค้งยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
5 201047 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
6 201040 30040009 บ้านนากลาง
ยืนยันแล้ว
7 201041 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)
ยืนยันแล้ว
8 201044 30040011 บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
9 201030 30040012 โนนค่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
10 201026 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่
ยืนยันแล้ว
11 201027 30040014 บ้านกุดหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
12 201028 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ
ยืนยันแล้ว
13 201033 30040016 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
14 201037 30040018 วัดกุดเวียน
ยืนยันแล้ว
15 201038 30040019 สันติวิทยา
ยืนยันแล้ว
16 201060 30040020 บ้านห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
17 201072 30040021 บ้านบุตาสง
ยืนยันแล้ว
18 201073 30040022 บ้านวังรางใหญ่
ยืนยันแล้ว
19 201074 30040023 บ้านวังรางน้อย
ยืนยันแล้ว
20 201075 30040024 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
21 201076 30040025 บ้านหนองไม้ตาย
ยืนยันแล้ว
22 201077 30040026 บ้านหนองเลา
ยืนยันแล้ว
23 201051 30040027 บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
24 201053 30040028 บ้านไร่โคกสูง
ยืนยันแล้ว
25 201057 30040029 บ้านหนองเบน
ยืนยันแล้ว
26 201048 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
27 201050 30040032 บ้านทุ่งสะแบง
ยืนยันแล้ว
28 201052 30040033 บ้านมะเกลือใหม่
ยืนยันแล้ว
29 201054 30040034 บ้านใหม่สันติ(พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
30 201055 30040035 กิริวัฒนศักดิ์
ยืนยันแล้ว
31 201056 30040036 บ้านบุใหญ่
ยืนยันแล้ว
32 201058 30040037 บ้านสระเพลง
ยืนยันแล้ว
33 201061 30040038 อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ยืนยันแล้ว
34 201062 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
35 201063 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
36 201071 30040042 เสมาวิทยา
ยืนยันแล้ว
37 201069 30040043 บ้านส้มกบงาม
ยืนยันแล้ว
38 201070 30040044 บ้านโสกแจ้ง
ยืนยันแล้ว
39 201065 30040045 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
40 201066 30040046 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
41 201067 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า
ยืนยันแล้ว
42 201043 30040049 บ้านหนองตะไก้
ยืนยันแล้ว
43 201046 30040051 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
44 201039 30040053 บ้านกุดขมิ้น
ยืนยันแล้ว
45 201042 30040054 บ้านสองคร
ยืนยันแล้ว
46 200961 30040055 บ้านปางละกอ
ยืนยันแล้ว
47 200962 30040056 บ้านวังกระสวย
ยืนยันแล้ว
48 200964 30040057 บ้านวังโรงน้อย
ยืนยันแล้ว
49 200958 30040058 บ้านซับใต้
ยืนยันแล้ว
50 200960 30040059 บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
51 200968 30040060 บ้านกุดน้อย
ยืนยันแล้ว
52 200970 30040062 บ้านโนนเสลา
ยืนยันแล้ว
53 200972 30040064 บ้านหนองสลักได
ยืนยันแล้ว
54 200973 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
55 200974 30040066 พรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
56 201002 30040067 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1
ยืนยันแล้ว
57 201003 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
58 201004 30040069 บ้านซับศรีจันทร์
ยืนยันแล้ว
59 200981 30040070 บ้านมะค่างาม
ยืนยันแล้ว
60 200997 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา
ยืนยันแล้ว
61 201020 30040072 บ้านปางโก
ยืนยันแล้ว
62 200983 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
63 200984 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
64 200979 30040075 บ้านดอนเมือง
ยืนยันแล้ว
65 200980 30040076 นาหว้าไตรประชาคม
ยืนยันแล้ว
66 200982 30040077 หนองแวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
67 200991 30040078 บ้านหนองโอง
ยืนยันแล้ว
68 200994 30040079 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
69 201009 30040080 คีรีวัฒนา
ยืนยันแล้ว
70 201011 30040081 บ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิอุทิศ"
ยืนยันแล้ว
71 201014 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ยืนยันแล้ว
72 201001 30040083 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
73 200995 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1
ยืนยันแล้ว
74 200996 30040085 ถนนมิตรภาพ
ยืนยันแล้ว
75 200998 30040086 บ้านคลองตะแบก
ยืนยันแล้ว
76 200999 30040087 บ้านซับตะเคียน
ยืนยันแล้ว
77 201000 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
78 201005 30040089 บ้านลาดบัวขาว
ยืนยันแล้ว
79 201006 30040090 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
80 201007 30040091 บ้านใหม่สำโรง
ยืนยันแล้ว
81 201008 30040092 หนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
82 200967 30040093 บ้านห้วยลุง
ยืนยันแล้ว
83 200959 30040094 บ้านโนนประดู่
ยืนยันแล้ว
84 200963 30040095 บ้านวังราง
ยืนยันแล้ว
85 200965 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
86 200966 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
87 201016 30040098 สันติพัฒนา
ยืนยันแล้ว
88 201012 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
89 201013 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด
ยืนยันแล้ว
90 201010 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
91 200976 30040103 คลองแจ้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
92 200977 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
93 200978 30040105 ทับ6วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
94 200985 30040106 สง่าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
95 200986 30040107 หนองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
96 200988 30040108 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
97 200975 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
98 200993 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้
ยืนยันแล้ว
99 200992 30040111 บ้านห้วยตะแคง
ยืนยันแล้ว
100 200989 30040112 บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
101 200990 30040113 บ้านหนองไม้ตาย
ยืนยันแล้ว
102 201017 30040114 โนนกราดสามัคคี
ยืนยันแล้ว
103 201018 30040115 บ้านซับชุมพล
ยืนยันแล้ว
104 201019 30040116 บ้านโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
105 201021 30040117 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
106 201022 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
107 201023 30040119 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
108 200748 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
109 200749 30040121 เบทาโกรวิทยา
ยืนยันแล้ว
110 200751 30040122 วัดกลางดง
ยืนยันแล้ว
111 200752 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม
ยืนยันแล้ว
112 200771 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5
ยืนยันแล้ว
113 200773 30040125 บ้านหนองตะกู
ยืนยันแล้ว
114 200760 30040126 ขนงพระใต้
ยืนยันแล้ว
115 200783 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม
ยืนยันแล้ว
116 200818 30040129 วัดขนงพระเหนือ
ยืนยันแล้ว
117 200772 30040130 บ้านซับเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
118 200781 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ยืนยันแล้ว
119 200787 30040132 บ้านหนองหมาก
ยืนยันแล้ว
120 200789 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520
ยืนยันแล้ว
121 200794 30040134 บ้านโป่งวัวแดง
ยืนยันแล้ว
122 200796 30040135 บ้านวังสีสด
ยืนยันแล้ว
123 200757 30040136 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง)
ยืนยันแล้ว
124 200758 30040137 บ้านหนองตอ
ยืนยันแล้ว
125 200759 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
126 200753 30040139 บ้านป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
127 200754 30040140 บ้านสอยดาว
ยืนยันแล้ว
128 200755 30040141 บ้านสายชนวน
ยืนยันแล้ว
129 200756 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม
ยืนยันแล้ว
130 200774 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ยืนยันแล้ว
131 200775 30040144 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
132 200776 30040145 บ้านลำทองหลาง
ยืนยันแล้ว
133 200778 30040147 บ้านหนองตาแก้ว
ยืนยันแล้ว
134 200779 30040148 บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
135 200780 30040149 บ้านหนองอีเหลอ
ยืนยันแล้ว
136 200761 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ยืนยันแล้ว
137 200763 30040151 บ้านซับน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
138 200766 30040152 วัดบันไดม้า
ยืนยันแล้ว
139 200801 30040153 บ้านโป่งตาลอง
ยืนยันแล้ว
140 200802 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา
ยืนยันแล้ว
141 200803 30040155 บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
142 200804 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
143 200805 30040157 สระน้ำใสวิทยา
ยืนยันแล้ว
144 200750 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
145 200744 30040159 บ้านซับใต้
ยืนยันแล้ว
146 200745 30040160 บ้านโนนกระโดน
ยืนยันแล้ว
147 200746 30040161 บ้านโศกน้อย
ยืนยันแล้ว
148 200747 30040162 บ้านหัวป้าง
ยืนยันแล้ว
149 200782 30040163 บ้านเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
150 200784 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน
ยืนยันแล้ว
151 200785 30040165 บ้านวังกะทะ
ยืนยันแล้ว
152 200786 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา
ยืนยันแล้ว
153 200788 30040167 ประชารัฐวิทยา
ยืนยันแล้ว
154 200790 30040168 บ้านป่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
155 200791 30040169 บ้านกุดโง้ง
ยืนยันแล้ว
156 200792 30040170 บ้านซับน้อย
ยืนยันแล้ว
157 200795 30040171 บ้านวังไทร
ยืนยันแล้ว
158 200770 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
ยืนยันแล้ว
159 200797 30040173 บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
160 200798 30040174 บ้านหินเพิง
ยืนยันแล้ว
161 200762 30040175 บ้านเขาวง
ยืนยันแล้ว
162 200816 30040176 บ้านโป่งกะสัง
ยืนยันแล้ว
163 200764 30040177 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
164 200767 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม
ยืนยันแล้ว
165 200806 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
166 200807 30040180 บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
167 200808 30040181 บ้านซับหวาย
ยืนยันแล้ว
168 200809 30040182 บ้านท่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
169 200810 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
170 200811 30040184 บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
171 200768 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
172 200769 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ยืนยันแล้ว
173 200793 30040187 บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
174 200812 30040188 บ้านคลองเดื่อ
ยืนยันแล้ว
175 200813 30040189 บ้านคลองเสือ
ยืนยันแล้ว
176 200814 30040190 บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
177 200815 30040191 บ้านปรางคล้า
ยืนยันแล้ว
178 200817 30040192 บ้านหมูสี
ยืนยันแล้ว
179 200799 30040193 บ้านคลองดินดำ
ยืนยันแล้ว
180 200800 30040194 บ้านบุ่งเตย
ยืนยันแล้ว