ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3005 :  สพป.นครราชสีมา เขต 5

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 200313 30050001 บ้านถนนหักใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
2 200316 30050002 บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
3 200317 30050003 บ้านสำนักพิมาน
ยังไม่ยืนยัน
4 200318 30050004 บ้านหนองกระเทียมเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
5 200321 30050005 วัดกุดพิมาน
ยังไม่ยืนยัน
6 200400 30050006 บ้านหาญ
ยังไม่ยืนยัน
7 200402 30050007 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย
ยังไม่ยืนยัน
8 200328 30050008 บ้านใหม่เจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
9 200365 30050009 บ้านจั่นโคกรักษ์
ยังไม่ยืนยัน
10 200384 30050010 ด่านขุนทด
ยังไม่ยืนยัน
11 200346 30050011 บ้านละเลิงพิมาน
ยังไม่ยืนยัน
12 200350 30050012 วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
13 200345 30050013 บ้านพระมะขามสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
14 200347 30050014 บ้านหนองบง
ยังไม่ยืนยัน
15 200344 30050015 บ้านดอนด่านใน
ยังไม่ยืนยัน
16 200361 30050016 ชุมชนบ้านกุดม่วง
ยังไม่ยืนยัน
17 200362 30050017 ไชยณรงค์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 200364 30050018 บ้านโกรกลึก
ยังไม่ยืนยัน
19 200366 30050019 บ้านหนองละมั่ง
ยังไม่ยืนยัน
20 200367 30050020 บ้านหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
21 200368 30050021 บ้านหินหล่อง
ยังไม่ยืนยัน
22 200331 30050022 บ้านตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
23 200369 30050023 บ้านคลองแค
ยังไม่ยืนยัน
24 200371 30050024 บ้านโนนเต็ง
ยังไม่ยืนยัน
25 200372 30050025 บ้านโนนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
26 200323 30050028 บ้านเก่า-บ้านน้อย
ยังไม่ยืนยัน
27 200325 30050030 บ้านมะเริง
ยังไม่ยืนยัน
28 200326 30050031 บ้านวังโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
29 200327 30050032 บ้านสระพัง
ยังไม่ยืนยัน
30 200376 30050034 บ้านประดู่งาม
ยังไม่ยืนยัน
31 200377 30050035 บ้านแปรง
ยังไม่ยืนยัน
32 200378 30050036 บ้านฝายโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
33 200381 30050038 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
34 200389 30050039 บ้านหนองพลวง
ยังไม่ยืนยัน
35 200383 30050040 บ้านดอน
ยังไม่ยืนยัน
36 200385 30050041 บ้านโนนสง่า
ยังไม่ยืนยัน
37 200386 30050042 บ้านโป่งกระสัง
ยังไม่ยืนยัน
38 200387 30050043 บ้านพันชนะ
ยังไม่ยืนยัน
39 200388 30050044 บ้านมาบกราด
ยังไม่ยืนยัน
40 200349 30050045 บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
ยังไม่ยืนยัน
41 200351 30050046 วัดสระจรเข้
ยังไม่ยืนยัน
42 200348 30050047 บ้านหนองสาร
ยังไม่ยืนยัน
43 200352 30050048 บ้านเกาะลอย
ยังไม่ยืนยัน
44 200353 30050049 บ้านดอนใหญ่หนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
45 200354 30050050 บ้านวังสนวน
ยังไม่ยืนยัน
46 200355 30050051 บ้านหนองขุยคูเมือง
ยังไม่ยืนยัน
47 200356 30050052 บ้านหนองหัน
ยังไม่ยืนยัน
48 200357 30050053 บ้านหนองแหน
ยังไม่ยืนยัน
49 200358 30050054 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์
ยังไม่ยืนยัน
50 200359 30050055 บ้านใหม่ศรีสุข
ยังไม่ยืนยัน
51 200360 30050056 วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
52 200380 30050057 บ้านหนองไทร
ยังไม่ยืนยัน
53 200374 30050058 บ้านหนองแดง
ยังไม่ยืนยัน
54 200382 30050059 บ้านหนองสะแก
ยังไม่ยืนยัน
55 200370 30050060 บ้านโคกสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
56 200398 30050061 บ้านหนองกระเทียมใต้
ยังไม่ยืนยัน
57 200401 30050062 วัดกุดน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
58 200312 30050063 บ้านจะบู
ยังไม่ยืนยัน
59 200314 30050064 บ้านโนนระเวียง
ยังไม่ยืนยัน
60 200315 30050065 บ้านเมืองตะโก
ยังไม่ยืนยัน
61 200319 30050066 บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
62 200320 30050067 บ้านห้วย
ยังไม่ยืนยัน
63 200373 30050068 บ้านสระขี้ตุ่น
ยังไม่ยืนยัน
64 200397 30050069 บ้านดอนมุกมัน
ยังไม่ยืนยัน
65 200396 30050070 บ้านโค้งตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
66 200399 30050071 บ้านหนองบัวละคร
ยังไม่ยืนยัน
67 200395 30050072 บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
68 200393 30050073 บ้านหินเพิง
ยังไม่ยืนยัน
69 200391 30050074 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
70 200392 30050075 บ้านห้วยบง
ยังไม่ยืนยัน
71 200336 30050076 บ้านซับพลู
ยังไม่ยืนยัน
72 200337 30050077 บ้านซับยาง
ยังไม่ยืนยัน
73 200340 30050078 บ้านป่ารังงาม
ยังไม่ยืนยัน
74 200341 30050079 บ้านศิลาร่วมสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
75 200342 30050080 บ้านหนองกราดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
76 200390 30050081 บ้านน้อยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
77 200339 30050082 บ้านปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
78 200343 30050083 บ้านห้วยจรเข้
ยังไม่ยืนยัน
79 200329 30050084 บ้านกุดนางทอหูก
ยังไม่ยืนยัน
80 200330 30050085 บ้านค่ายทะยิง
ยังไม่ยืนยัน
81 200332 30050086 บ้านทุ่งสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
82 200335 30050089 บ้านหินดาด
ยังไม่ยืนยัน
83 200338 30050090 บ้านท่าขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
84 200423 30050091 บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
85 200424 30050092 บ้านกำปัง
ยังไม่ยืนยัน
86 200425 30050093 บ้านจาน
ยังไม่ยืนยัน
87 200426 30050094 บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
88 200428 30050095 บ้านอ้อไพล
ยังไม่ยืนยัน
89 200429 30050096 ศรีชลสินธุ์
ยังไม่ยืนยัน
90 200452 30050097 บ้านกะพี้
ยังไม่ยืนยัน
91 200453 30050098 บ้านค้างพลู
ยังไม่ยืนยัน
92 200464 30050100 บ้านซินหนองเขวา
ยังไม่ยืนยัน
93 200432 30050101 บ้านโนนพุทรา
ยังไม่ยืนยัน
94 200436 30050102 ชุมชนบ้านด่านจาก
ยังไม่ยืนยัน
95 200439 30050103 บ้านตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
96 200443 30050104 บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
97 200431 30050105 บ้านถนนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
98 200430 30050106 บ้านดอนสระจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
99 200437 30050107 โนนไทย
ยังไม่ยืนยัน
100 200438 30050108 บ้านด่านกรงกราง
ยังไม่ยืนยัน
101 200440 30050109 บ้านโนนหวาย
ยังไม่ยืนยัน
102 200441 30050110 วัดสระจรเข้
ยังไม่ยืนยัน
103 200442 30050111 ศิริบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
104 200462 30050112 บ้านใหม่โคกพรม
ยังไม่ยืนยัน
105 200444 30050113 บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
106 200445 30050114 บ้านบัลลังก์สะอาด
ยังไม่ยืนยัน
107 200446 30050115 บ้านโพธิ์ตาสี
ยังไม่ยืนยัน
108 200447 30050116 บ้านเมืองเก่า
ยังไม่ยืนยัน
109 200448 30050117 บ้านสระตะเฆ่
ยังไม่ยืนยัน
110 200449 30050118 บ้านหนองแจง
ยังไม่ยืนยัน
111 200450 30050119 บึงคำคู
ยังไม่ยืนยัน
112 200463 30050120 เทพคงคา
ยังไม่ยืนยัน
113 200455 30050121 บ้านหนองกลางดอน
ยังไม่ยืนยัน
114 200456 30050122 บุ่งสะอาดวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
115 200454 30050123 บ้านวัง(สายอนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
116 200451 30050124 ดอนน้ำใสวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
117 200435 30050125 บ้านหนองดุม
ยังไม่ยืนยัน
118 200433 30050126 บ้านมะเกลือโกรกกระสัง
ยังไม่ยืนยัน
119 200434 30050127 บ้านมะค่าดอนทะยิง
ยังไม่ยืนยัน
120 200458 30050128 ชุมชนบ้านโคกสวาย
ยังไม่ยืนยัน
121 200459 30050129 บ้านโคกหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
122 200460 30050130 บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
ยังไม่ยืนยัน
123 200461 30050131 บ้านสระตอง
ยังไม่ยืนยัน
124 200465 30050133 บ้านทรงธรรม
ยังไม่ยืนยัน
125 200466 30050134 บ้านนารายณ์
ยังไม่ยืนยัน
126 200467 30050135 บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
127 200468 30050136 บ้านหนองประดู่
ยังไม่ยืนยัน
128 200043 30050137 อนุบาลขามสะแกแสง
ยังไม่ยืนยัน
129 200044 30050138 บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
130 200046 30050139 บ้านหญ้าคาโนนแจง
ยังไม่ยืนยัน
131 200047 30050140 บ้านหนองจาน
ยังไม่ยืนยัน
132 200049 30050141 บ้านหนุก
ยังไม่ยืนยัน
133 200051 30050142 บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
134 200053 30050143 บ้านโนนผักชี
ยังไม่ยืนยัน
135 200054 30050144 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต
ยังไม่ยืนยัน
136 200055 30050145 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
ยังไม่ยืนยัน
137 200056 30050146 บ้านหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
138 200057 30050147 บ้านครึมม่วง
ยังไม่ยืนยัน
139 200060 30050148 บ้านงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
140 200062 30050149 บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
141 200063 30050150 บ้านสระแจง
ยังไม่ยืนยัน
142 200052 30050151 บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
143 200050 30050152 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ
ยังไม่ยืนยัน
144 200064 30050153 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
145 200045 30050154 บ้านบุตะโก
ยังไม่ยืนยัน
146 200058 30050156 บ้านคูเมือง
ยังไม่ยืนยัน
147 200067 30050157 บ้านเมืองนาท
ยังไม่ยืนยัน
148 200068 30050158 บ้านเสมา
ยังไม่ยืนยัน
149 200071 30050160 บ้านห้วยโนนพฤกษ์
ยังไม่ยืนยัน
150 200072 30050161 บ้านเหนือทัพรั้ง
ยังไม่ยืนยัน
151 200061 30050163 บ้านโนนมะเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
152 200065 30050164 ชุมชนหนองหัวฟาน
ยังไม่ยืนยัน
153 200066 30050165 บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
ยังไม่ยืนยัน
154 200069 30050166 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
155 200027 30050167 บ้านขามทะเลสอ
ยังไม่ยืนยัน
156 200028 30050168 บ้านโคกแฝก
ยังไม่ยืนยัน
157 200032 30050169 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
158 200035 30050170 บ้านโนนตาล
ยังไม่ยืนยัน
159 200036 30050171 บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
160 200037 30050172 บ้านบุระไหว
ยังไม่ยืนยัน
161 200025 30050173 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
162 200031 30050174 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
163 200030 30050175 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
164 200029 30050176 บ้านโนน
ยังไม่ยืนยัน
165 200026 30050177 บ้านโกรกกระหาด
ยังไม่ยืนยัน
166 200033 30050178 บ้านโคกแขวน
ยังไม่ยืนยัน
167 200034 30050179 บ้านโตนดพูนผลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
168 200038 30050180 บ้านพันดุง
ยังไม่ยืนยัน
169 200041 30050182 บ้านหนองสรวง
ยังไม่ยืนยัน
170 200039 30050183 บ้านหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
171 200040 30050184 บ้านหนองตะครอง
ยังไม่ยืนยัน
172 201246 30050185 บ้านบึงปรือ
ยังไม่ยืนยัน
173 201249 30050186 บ้านห้วยน้ำเค็ม
ยังไม่ยืนยัน
174 201245 30050187 บ้านคลองขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
175 201240 30050188 บ้านกุดสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
176 201242 30050189 บ้านวังยายทอง
ยังไม่ยืนยัน
177 201241 30050190 บ้านทำนบเทวดา
ยังไม่ยืนยัน
178 201243 30050191 บ้านสำนักตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
179 201244 30050192 บ้านหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
180 201248 30050193 บ้านหนองบัวหลวง
ยังไม่ยืนยัน
181 201233 30050194 โรงเรียนบ้านโคกกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
182 201234 30050195 บ้านโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
183 201236 30050197 บ้านวังสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
184 201237 30050198 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
185 201238 30050199 บ้านหิงห้อย
ยังไม่ยืนยัน
186 201239 30050200 บ้านใหม่เจริญผล
ยังไม่ยืนยัน
187 201247 30050201 บ้านสะพานหิน
ยังไม่ยืนยัน
188 201265 30050202 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
189 201266 30050203 บ้านกุดไผ่
ยังไม่ยืนยัน
190 201267 30050204 บ้านดอนขวาง
ยังไม่ยืนยัน
191 201268 30050205 บ้านตะเคียนงาม
ยังไม่ยืนยัน
192 201270 30050206 บ้านโนนงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
193 201271 30050207 บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
194 201272 30050208 บ้านห้วยหุงเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
195 201255 30050209 บ้านห้วยสามขา
ยังไม่ยืนยัน
196 201253 30050210 บ้านป่าเพกา
ยังไม่ยืนยัน
197 201264 30050212 พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)
ยังไม่ยืนยัน
198 201259 30050213 บ้านโกรกช้างน้อย
ยังไม่ยืนยัน
199 201260 30050214 บ้านหนองกกตลุกผักไร
ยังไม่ยืนยัน
200 201261 30050215 บ้านทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
201 201262 30050216 โรงเรียนบ้านโพนไพล
ยังไม่ยืนยัน
202 201257 30050217 ชายพะเนาหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
203 201258 30050218 บ้านกุดจิกหนองแห้ว
ยังไม่ยืนยัน
204 201254 30050219 มาบกราดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
205 201252 30050221 บ้านเจริญผล
ยังไม่ยืนยัน
206 201250 30050222 ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
207 201256 30050223 สระพระขมาดไพร
ยังไม่ยืนยัน
208 201274 30050225 บ้านตลุกชั่งโค
ยังไม่ยืนยัน
209 201275 30050226 บ้านถนนหัก
ยังไม่ยืนยัน
210 201276 30050227 บ้านหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
211 201277 30050228 บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
212 201278 30050229 บ้านบุเขว้า
ยังไม่ยืนยัน
213 201269 30050230 บ้านทำนบพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน