ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3005 :  สพป.นครราชสีมา เขต 5

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 200313 30050001 บ้านถนนหักใหญ่
ยืนยันแล้ว
2 200316 30050002 บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
3 200317 30050003 บ้านสำนักพิมาน
ยืนยันแล้ว
4 200318 30050004 บ้านหนองกระเทียมเหนือ
ยืนยันแล้ว
5 200321 30050005 วัดกุดพิมาน
ยืนยันแล้ว
6 200400 30050006 บ้านหาญ
ยืนยันแล้ว
7 200402 30050007 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย
ยืนยันแล้ว
8 200328 30050008 บ้านใหม่เจริญสุข
ยืนยันแล้ว
9 200365 30050009 บ้านจั่นโคกรักษ์
ยืนยันแล้ว
10 200384 30050010 ด่านขุนทด
ยืนยันแล้ว
11 200346 30050011 บ้านละเลิงพิมาน
ยืนยันแล้ว
12 200350 30050012 วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
ยืนยันแล้ว
13 200345 30050013 บ้านพระมะขามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
14 200347 30050014 บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
15 200344 30050015 บ้านดอนด่านใน
ยืนยันแล้ว
16 200361 30050016 ชุมชนบ้านกุดม่วง
ยืนยันแล้ว
17 200362 30050017 ไชยณรงค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
18 200364 30050018 บ้านโกรกลึก
ยืนยันแล้ว
19 200366 30050019 บ้านหนองละมั่ง
ยืนยันแล้ว
20 200367 30050020 บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
21 200368 30050021 บ้านหินหล่อง
ยืนยันแล้ว
22 200331 30050022 บ้านตะเคียน
ยืนยันแล้ว
23 200369 30050023 บ้านคลองแค
ยืนยันแล้ว
24 200371 30050024 บ้านโนนเต็ง
ยืนยันแล้ว
25 200372 30050025 บ้านโนนเมือง
ยืนยันแล้ว
26 200323 30050028 บ้านเก่า-บ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
27 200325 30050030 บ้านมะเริง
ยืนยันแล้ว
28 200326 30050031 บ้านวังโป่ง
ยืนยันแล้ว
29 200327 30050032 บ้านสระพัง
ยืนยันแล้ว
30 200376 30050034 บ้านประดู่งาม
ยืนยันแล้ว
31 200377 30050035 บ้านแปรง
ยืนยันแล้ว
32 200378 30050036 บ้านฝายโบสถ์
ยืนยันแล้ว
33 200381 30050038 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
34 200389 30050039 บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
35 200383 30050040 บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
36 200385 30050041 บ้านโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
37 200386 30050042 บ้านโป่งกระสัง
ยืนยันแล้ว
38 200387 30050043 บ้านพันชนะ
ยืนยันแล้ว
39 200388 30050044 บ้านมาบกราด
ยืนยันแล้ว
40 200349 30050045 บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
ยืนยันแล้ว
41 200351 30050046 วัดสระจรเข้
ยืนยันแล้ว
42 200348 30050047 บ้านหนองสาร
ยืนยันแล้ว
43 200352 30050048 บ้านเกาะลอย
ยืนยันแล้ว
44 200353 30050049 บ้านดอนใหญ่หนองโสน
ยืนยันแล้ว
45 200354 30050050 บ้านวังสนวน
ยืนยันแล้ว
46 200355 30050051 บ้านหนองขุยคูเมือง
ยืนยันแล้ว
47 200356 30050052 บ้านหนองหัน
ยืนยันแล้ว
48 200357 30050053 บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
49 200358 30050054 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
50 200359 30050055 บ้านใหม่ศรีสุข
ยืนยันแล้ว
51 200360 30050056 วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
52 200380 30050057 บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
53 200374 30050058 บ้านหนองแดง
ยืนยันแล้ว
54 200382 30050059 บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
55 200370 30050060 บ้านโคกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
56 200398 30050061 บ้านหนองกระเทียมใต้
ยืนยันแล้ว
57 200401 30050062 วัดกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
58 200312 30050063 บ้านจะบู
ยืนยันแล้ว
59 200314 30050064 บ้านโนนระเวียง
ยืนยันแล้ว
60 200315 30050065 บ้านเมืองตะโก
ยืนยันแล้ว
61 200319 30050066 บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
ยืนยันแล้ว
62 200320 30050067 บ้านห้วย
ยืนยันแล้ว
63 200373 30050068 บ้านสระขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
64 200397 30050069 บ้านดอนมุกมัน
ยืนยันแล้ว
65 200396 30050070 บ้านโค้งตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
66 200399 30050071 บ้านหนองบัวละคร
ยืนยันแล้ว
67 200395 30050072 บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
68 200393 30050073 บ้านหินเพิง
ยืนยันแล้ว
69 200391 30050074 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
70 200392 30050075 บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
71 200336 30050076 บ้านซับพลู
ยืนยันแล้ว
72 200337 30050077 บ้านซับยาง
ยืนยันแล้ว
73 200340 30050078 บ้านป่ารังงาม
ยืนยันแล้ว
74 200341 30050079 บ้านศิลาร่วมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
75 200342 30050080 บ้านหนองกราดน้อย
ยืนยันแล้ว
76 200390 30050081 บ้านน้อยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
77 200339 30050082 บ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
78 200343 30050083 บ้านห้วยจรเข้
ยืนยันแล้ว
79 200329 30050084 บ้านกุดนางทอหูก
ยืนยันแล้ว
80 200330 30050085 บ้านค่ายทะยิง
ยืนยันแล้ว
81 200332 30050086 บ้านทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
82 200335 30050089 บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
83 200338 30050090 บ้านท่าขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
84 200423 30050091 บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
85 200424 30050092 บ้านกำปัง
ยืนยันแล้ว
86 200425 30050093 บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
87 200426 30050094 บ้านนา
ยืนยันแล้ว
88 200428 30050095 บ้านอ้อไพล
ยืนยันแล้ว
89 200429 30050096 ศรีชลสินธุ์
ยืนยันแล้ว
90 200452 30050097 บ้านกะพี้
ยืนยันแล้ว
91 200453 30050098 บ้านค้างพลู
ยืนยันแล้ว
92 200464 30050100 บ้านซินหนองเขวา
ยืนยันแล้ว
93 200432 30050101 บ้านโนนพุทรา
ยืนยันแล้ว
94 200436 30050102 ชุมชนบ้านด่านจาก
ยืนยันแล้ว
95 200439 30050103 บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
96 200443 30050104 บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
97 200431 30050105 บ้านถนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
98 200430 30050106 บ้านดอนสระจันทร์
ยืนยันแล้ว
99 200437 30050107 โนนไทย
ยืนยันแล้ว
100 200438 30050108 บ้านด่านกรงกราง
ยืนยันแล้ว
101 200440 30050109 บ้านโนนหวาย
ยืนยันแล้ว
102 200441 30050110 วัดสระจรเข้
ยืนยันแล้ว
103 200442 30050111 ศิริบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
104 200462 30050112 บ้านใหม่โคกพรม
ยืนยันแล้ว
105 200444 30050113 บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
106 200445 30050114 บ้านบัลลังก์สะอาด
ยืนยันแล้ว
107 200446 30050115 บ้านโพธิ์ตาสี
ยืนยันแล้ว
108 200447 30050116 บ้านเมืองเก่า
ยืนยันแล้ว
109 200448 30050117 บ้านสระตะเฆ่
ยืนยันแล้ว
110 200449 30050118 บ้านหนองแจง
ยืนยันแล้ว
111 200450 30050119 บึงคำคู
ยืนยันแล้ว
112 200463 30050120 เทพคงคา
ยืนยันแล้ว
113 200455 30050121 บ้านหนองกลางดอน
ยืนยันแล้ว
114 200456 30050122 บุ่งสะอาดวัฒนา
ยืนยันแล้ว
115 200454 30050123 บ้านวัง(สายอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
116 200451 30050124 ดอนน้ำใสวิทยา
ยืนยันแล้ว
117 200435 30050125 บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
118 200433 30050126 บ้านมะเกลือโกรกกระสัง
ยืนยันแล้ว
119 200434 30050127 บ้านมะค่าดอนทะยิง
ยืนยันแล้ว
120 200458 30050128 ชุมชนบ้านโคกสวาย
ยืนยันแล้ว
121 200459 30050129 บ้านโคกหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
122 200460 30050130 บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
ยืนยันแล้ว
123 200461 30050131 บ้านสระตอง
ยืนยันแล้ว
124 200465 30050133 บ้านทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
125 200466 30050134 บ้านนารายณ์
ยืนยันแล้ว
126 200467 30050135 บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
127 200468 30050136 บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว
128 200043 30050137 อนุบาลขามสะแกแสง
ยืนยันแล้ว
129 200044 30050138 บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
130 200046 30050139 บ้านหญ้าคาโนนแจง
ยืนยันแล้ว
131 200047 30050140 บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
132 200049 30050141 บ้านหนุก
ยืนยันแล้ว
133 200051 30050142 บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
134 200053 30050143 บ้านโนนผักชี
ยืนยันแล้ว
135 200054 30050144 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต
ยืนยันแล้ว
136 200055 30050145 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
ยืนยันแล้ว
137 200056 30050146 บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
138 200057 30050147 บ้านครึมม่วง
ยืนยันแล้ว
139 200060 30050148 บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
140 200062 30050149 บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
141 200063 30050150 บ้านสระแจง
ยืนยันแล้ว
142 200052 30050151 บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
143 200050 30050152 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ
ยืนยันแล้ว
144 200064 30050153 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
145 200045 30050154 บ้านบุตะโก
ยืนยันแล้ว
146 200058 30050156 บ้านคูเมือง
ยืนยันแล้ว
147 200067 30050157 บ้านเมืองนาท
ยืนยันแล้ว
148 200068 30050158 บ้านเสมา
ยืนยันแล้ว
149 200071 30050160 บ้านห้วยโนนพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
150 200072 30050161 บ้านเหนือทัพรั้ง
ยืนยันแล้ว
151 200061 30050163 บ้านโนนมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
152 200065 30050164 ชุมชนหนองหัวฟาน
ยืนยันแล้ว
153 200066 30050165 บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
ยืนยันแล้ว
154 200069 30050166 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
155 200027 30050167 บ้านขามทะเลสอ
ยืนยันแล้ว
156 200028 30050168 บ้านโคกแฝก
ยืนยันแล้ว
157 200032 30050169 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
158 200035 30050170 บ้านโนนตาล
ยืนยันแล้ว
159 200036 30050171 บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
160 200037 30050172 บ้านบุระไหว
ยืนยันแล้ว
161 200025 30050173 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
162 200031 30050174 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี
ยืนยันแล้ว
163 200030 30050175 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
164 200029 30050176 บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
165 200026 30050177 บ้านโกรกกระหาด
ยืนยันแล้ว
166 200033 30050178 บ้านโคกแขวน
ยืนยันแล้ว
167 200034 30050179 บ้านโตนดพูนผลวิทยา
ยืนยันแล้ว
168 200038 30050180 บ้านพันดุง
ยืนยันแล้ว
169 200041 30050182 บ้านหนองสรวง
ยืนยันแล้ว
170 200039 30050183 บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
171 200040 30050184 บ้านหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
172 201246 30050185 บ้านบึงปรือ
ยืนยันแล้ว
173 201249 30050186 บ้านห้วยน้ำเค็ม
ยืนยันแล้ว
174 201245 30050187 บ้านคลองขามป้อม
ยืนยันแล้ว
175 201240 30050188 บ้านกุดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
176 201242 30050189 บ้านวังยายทอง
ยืนยันแล้ว
177 201241 30050190 บ้านทำนบเทวดา
ยืนยันแล้ว
178 201243 30050191 บ้านสำนักตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
179 201244 30050192 บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
180 201248 30050193 บ้านหนองบัวหลวง
ยืนยันแล้ว
181 201233 30050194 โรงเรียนบ้านโคกกระบือ
ยืนยันแล้ว
182 201234 30050195 บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
183 201236 30050197 บ้านวังสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
184 201237 30050198 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
185 201238 30050199 บ้านหิงห้อย
ยืนยันแล้ว
186 201239 30050200 บ้านใหม่เจริญผล
ยืนยันแล้ว
187 201247 30050201 บ้านสะพานหิน
ยืนยันแล้ว
188 201265 30050202 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
189 201266 30050203 บ้านกุดไผ่
ยืนยันแล้ว
190 201267 30050204 บ้านดอนขวาง
ยืนยันแล้ว
191 201268 30050205 บ้านตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
192 201270 30050206 บ้านโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
193 201271 30050207 บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
194 201272 30050208 บ้านห้วยหุงเกลือ
ยืนยันแล้ว
195 201255 30050209 บ้านห้วยสามขา
ยืนยันแล้ว
196 201253 30050210 บ้านป่าเพกา
ยืนยันแล้ว
197 201264 30050212 พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)
ยืนยันแล้ว
198 201259 30050213 บ้านโกรกช้างน้อย
ยืนยันแล้ว
199 201260 30050214 บ้านหนองกกตลุกผักไร
ยืนยันแล้ว
200 201261 30050215 บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
201 201262 30050216 โรงเรียนบ้านโพนไพล
ยืนยันแล้ว
202 201257 30050217 ชายพะเนาหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
203 201258 30050218 บ้านกุดจิกหนองแห้ว
ยืนยันแล้ว
204 201254 30050219 มาบกราดวิทยา
ยืนยันแล้ว
205 201252 30050221 บ้านเจริญผล
ยืนยันแล้ว
206 201250 30050222 ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
207 201256 30050223 สระพระขมาดไพร
ยืนยันแล้ว
208 201274 30050225 บ้านตลุกชั่งโค
ยืนยันแล้ว
209 201275 30050226 บ้านถนนหัก
ยืนยันแล้ว
210 201276 30050227 บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
211 201277 30050228 บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
212 201278 30050229 บ้านบุเขว้า
ยืนยันแล้ว
213 201269 30050230 บ้านทำนบพัฒนา
ยืนยันแล้ว