ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3007 :  สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 200607 30070001 บ้านกระทุ่มราย
ยังไม่ยืนยัน
2 200608 30070002 บ้านเขว้าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
3 200610 30070003 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
4 200611 30070004 วัดบ้านดอนตะหนิน
ยังไม่ยืนยัน
5 200612 30070005 วัดบ้านสี่เหลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
6 200613 30070006 วัดบ้านหนองเดิ่น
ยังไม่ยืนยัน
7 200622 30070007 หนองกรดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
8 200618 30070008 บ้านละเลิงหิน
ยังไม่ยืนยัน
9 200619 30070009 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
10 200616 30070010 ดอนมัน
ยังไม่ยืนยัน
11 200615 30070011 ช่องแมวพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 200617 30070012 ดอนใหญ่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
13 200620 30070013 วัดปลักแรต
ยังไม่ยืนยัน
14 200621 30070014 สระประดู่
ยังไม่ยืนยัน
15 200639 30070015 วัดบ้านหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
16 200631 30070016 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
17 200632 30070017 บ้านตลาดไทร
ยังไม่ยืนยัน
18 200635 30070018 บ้านประทาย
ยังไม่ยืนยัน
19 200628 30070019 วัดบ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
20 200629 30070020 วัดบ้านทุ่งสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
21 200623 30070021 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
22 200625 30070022 บ้านฝาผนัง
ยังไม่ยืนยัน
23 200626 30070023 บ้านวังม่วง
ยังไม่ยืนยัน
24 200627 30070024 บ้านหญ้าคา
ยังไม่ยืนยัน
25 200614 30070025 วัดบ้านหนองสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
26 200624 30070026 บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
27 200609 30070027 ปราสาทหินนางรำ
ยังไม่ยืนยัน
28 200666 30070028 บ้านหนองห่าง
ยังไม่ยืนยัน
29 200650 30070029 บ้านหนองบัวนาค
ยังไม่ยืนยัน
30 200644 30070032 รวมมิตรพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
31 200647 30070033 โนนเพ็ดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32 200630 30070034 ชุมชนประทาย
ยังไม่ยืนยัน
33 200633 30070035 บ้านเตยกระโตน
ยังไม่ยืนยัน
34 200636 30070036 บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
35 200637 30070037 บ้านหันเตย
ยังไม่ยืนยัน
36 200638 30070038 วัดบ้านถนนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
37 200660 30070039 วัดบ้านนางิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
38 200640 30070040 บ้านดอนวัว
ยังไม่ยืนยัน
39 200641 30070041 บ้านดอนสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
40 200643 30070042 เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
41 200645 30070043 วัดบ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
42 200646 30070044 หนองม่วงหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
43 200648 30070045 บ้านคึมหญ้านาง
ยังไม่ยืนยัน
44 200649 30070046 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
45 200651 30070047 บ้านหนองพลวงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
46 200652 30070048 วัดบ้านโคกพระ
ยังไม่ยืนยัน
47 200653 30070049 วัดบ้านโคกสีโนนรัง
ยังไม่ยืนยัน
48 200654 30070050 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
49 200634 30070051 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
50 200656 30070052 ไตรราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
51 200658 30070053 วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52 200659 30070054 วัดบ้านตำแย
ยังไม่ยืนยัน
53 200657 30070055 บ้านหนองพลวง
ยังไม่ยืนยัน
54 200661 30070056 วัดบ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
55 200662 30070057 วัดบ้านหนองคึม
ยังไม่ยืนยัน
56 200663 30070058 หนองกุงวันชาติ
ยังไม่ยืนยัน
57 200655 30070059 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
58 200664 30070060 คมเพชรวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
59 200667 30070061 บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
60 200668 30070062 สัมพันธมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
61 200669 30070063 สี่แยกศรีอรัญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
62 200670 30070064 อัมพวันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
63 200827 30070066 บ้านกระเบื้อง
ยังไม่ยืนยัน
64 200830 30070067 บ้านตลาดประดู่
ยังไม่ยืนยัน
65 200833 30070068 บ้านโนนตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
66 200834 30070069 บ้านโนนพุทรา
ยังไม่ยืนยัน
67 200837 30070070 ราษฎร์สโมสร
ยังไม่ยืนยัน
68 200859 30070071 บ้านกระเบื้องใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
69 200861 30070072 บ้านเตยประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
70 200824 30070073 บ้านทับควาย
ยังไม่ยืนยัน
71 200820 30070074 บ้านชีวาน
ยังไม่ยืนยัน
72 200821 30070075 บ้านซาด
ยังไม่ยืนยัน
73 200822 30070076 บ้านดอนเขว้า
ยังไม่ยืนยัน
74 200828 30070077 บ้านขามใต้
ยังไม่ยืนยัน
75 200829 30070078 บ้านดงประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
76 200832 30070079 บ้านโนนโชงโลง
ยังไม่ยืนยัน
77 200835 30070080 บ้านมะกอก
ยังไม่ยืนยัน
78 200836 30070081 บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
79 200849 30070082 บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
80 200826 30070083 บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
81 200825 30070084 บ้านท่าหลวง
ยังไม่ยืนยัน
82 200823 30070085 บ้านถนน
ยังไม่ยืนยัน
83 200819 30070086 จารย์ตำรา
ยังไม่ยืนยัน
84 200870 30070087 บ้านหวายโนนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
85 200871 30070088 มะค่าสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
86 200840 30070090 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3
ยังไม่ยืนยัน
87 200842 30070091 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6
ยังไม่ยืนยัน
88 200844 30070092 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
89 200845 30070093 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
90 200846 30070094 บ้านสะแกงาม
ยังไม่ยืนยัน
91 200847 30070095 บ้านใหม่ฉมวก
ยังไม่ยืนยัน
92 200873 30070096 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2
ยังไม่ยืนยัน
93 200857 30070097 กุลโน
ยังไม่ยืนยัน
94 200858 30070098 ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
95 200863 30070099 บ้านม่วงขามประชารักษ์
ยังไม่ยืนยัน
96 200865 30070100 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
ยังไม่ยืนยัน
97 200838 30070101 ชุมชนบ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
98 200843 30070102 บ้านดอนแซะ
ยังไม่ยืนยัน
99 200855 30070103 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
100 200848 30070105 ชุมชนบ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
101 200850 30070106 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
102 200851 30070107 บ้านตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
103 200852 30070108 บ้านตะบอง
ยังไม่ยืนยัน
104 200853 30070109 บ้านลุงตามัน
ยังไม่ยืนยัน
105 200854 30070110 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
106 200860 30070111 บ้านฉกาจช่องโค
ยังไม่ยืนยัน
107 200862 30070112 บ้านพุทรา
ยังไม่ยืนยัน
108 200864 30070113 พิมายสามัคคี ๑
ยังไม่ยืนยัน
109 200841 30070114 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5
ยังไม่ยืนยัน
110 200872 30070115 วัดวังน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
111 200866 30070116 บ้านคล้า
ยังไม่ยืนยัน
112 200867 30070117 บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
113 200868 30070118 บ้านท่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
114 200869 30070119 บ้านสัมฤทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
115 200874 30070120 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4
ยังไม่ยืนยัน
116 200879 30070121 หนองบัวลอย
ยังไม่ยืนยัน
117 200875 30070122 บ้านดอนหวาย
ยังไม่ยืนยัน
118 200876 30070123 บ้านหนองบัวคำ
ยังไม่ยืนยัน
119 200877 30070124 บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
120 200878 30070125 เพชรหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
121 200230 30070126 พิกุลทอง
ยังไม่ยืนยัน
122 200231 30070127 หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
123 200233 30070128 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
124 200234 30070129 สองห้องแวงน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
125 200235 30070130 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
126 200236 30070131 บ้านหนองแวงสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
127 200237 30070132 วัดเจริญราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
128 200238 30070133 วัดโพธิ์ศรีบรรจง
ยังไม่ยืนยัน
129 200239 30070134 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
130 200251 30070135 บ้านหนองตาด
ยังไม่ยืนยัน
131 200241 30070136 ท่าลาด
ยังไม่ยืนยัน
132 200242 30070137 บ้านพะงาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
133 200243 30070138 บ้านลุงประดู่
ยังไม่ยืนยัน
134 200244 30070139 บ้านหนองตะคลอง
ยังไม่ยืนยัน
135 200245 30070140 บ้านหนองนกคู่
ยังไม่ยืนยัน
136 200246 30070141 บ้านหนองปรือแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
137 200226 30070142 ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)
ยังไม่ยืนยัน
138 200232 30070143 ห้วยบงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
139 200240 30070144 บ้านโคกหินช้าง
ยังไม่ยืนยัน
140 200265 30070145 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์"
ยังไม่ยืนยัน
141 200266 30070146 บ้านสว่างนาดี
ยังไม่ยืนยัน
142 200267 30070147 บ้านสาหร่ายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
143 200268 30070148 บ้านหนองโดนรกฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
144 200269 30070149 บ้านหนองหว้าตาดำ
ยังไม่ยืนยัน
145 200270 30070150 วัดสองพี่น้อง
ยังไม่ยืนยัน
146 200271 30070151 หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)
ยังไม่ยืนยัน
147 200259 30070152 บ้านโนนยอ
ยังไม่ยืนยัน
148 200228 30070153 บ้านยางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
149 200227 30070154 อนุบาลชุมพวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
150 200247 30070155 บ้านโคกเพชร
ยังไม่ยืนยัน
151 200248 30070156 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
152 200249 30070157 บ้านโนนรัง
ยังไม่ยืนยัน
153 200250 30070158 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
154 200252 30070159 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
155 200253 30070160 บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
156 200254 30070161 บ้านใหม่ปฎิรูป
ยังไม่ยืนยัน
157 200229 30070162 บ้านละโว้
ยังไม่ยืนยัน
158 200260 30070163 บ้านขามขุนร่ม
ยังไม่ยืนยัน
159 200261 30070164 บ้านดอนลำดวน
ยังไม่ยืนยัน
160 200262 30070165 บ้านประสุข
ยังไม่ยืนยัน
161 200263 30070166 วัดโชติการาม
ยังไม่ยืนยัน
162 200264 30070167 อาสนาราม
ยังไม่ยืนยัน
163 200258 30070168 ประโดกสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
164 200256 30070169 บ้านเมืองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
165 200257 30070170 บ้านหนองหลักสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
166 200255 30070171 โนนขุยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
167 200409 30070172 บ้านโกรกสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
168 200410 30070173 บ้านดอนยาว
ยังไม่ยืนยัน
169 200411 30070174 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
170 200413 30070175 บ้านป่าตะแบง
ยังไม่ยืนยัน
171 200403 30070176 ชุมชนโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
172 200404 30070177 บ้านจาบ
ยังไม่ยืนยัน
173 200405 30070178 บ้านดอนตัดเรือ
ยังไม่ยืนยัน
174 200407 30070179 บ้านหนองบง
ยังไม่ยืนยัน
175 200408 30070180 วัดบ้านตะเภาหนุน
ยังไม่ยืนยัน
176 200414 30070181 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
177 200415 30070182 วัดบ้านโคกหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
178 200412 30070183 บ้านโนนตาเถร
ยังไม่ยืนยัน
179 200421 30070184 วัดบ้านทุ่งรี
ยังไม่ยืนยัน
180 200422 30070185 วัดบ้านหินตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
181 200419 30070186 วังหินประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
182 200420 30070187 แกสำโรงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
183 200417 30070188 บ้านฝาง
ยังไม่ยืนยัน
184 200418 30070189 บ้านหนองหญ้าขาว
ยังไม่ยืนยัน
185 200406 30070190 บ้านสำพะเนียง
ยังไม่ยืนยัน
186 200416 30070191 คูเตยราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
187 201221 30070192 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
188 201226 30070193 ท่าเรือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
189 201219 30070194 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
ยังไม่ยืนยัน
190 201220 30070195 จตุคามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
191 201227 30070196 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
192 201228 30070197 บ้านโนนปีบ
ยังไม่ยืนยัน
193 201230 30070198 เมืองจากวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
194 201231 30070199 บ้านโนนตำหนัก
ยังไม่ยืนยัน
195 201229 30070200 อรพิมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
196 201232 30070201 บ้านโนนไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
197 201215 30070202 เมืองยาง
ยังไม่ยืนยัน
198 201216 30070203 บ้านนางโทพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
199 201217 30070204 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
200 201218 30070205 บ้านโนนเพชรพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
201 201224 30070206 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ
ยังไม่ยืนยัน
202 201222 30070208 บ้านครบุรีศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
203 201223 30070209 บ้านละหานสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
204 201279 30070210 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
205 201280 30070211 บ้านขุยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
206 201283 30070212 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
207 201290 30070213 บ้านหนองไผ่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
208 201286 30070214 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
209 201287 30070215 บ้านมาบป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
210 201288 30070216 บ้านสี่เหลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
211 201289 30070217 บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
212 201291 30070218 วัดจันทนาราม
ยังไม่ยืนยัน
213 201292 30070219 บ้านหนองมะเขือ
ยังไม่ยืนยัน
214 201293 30070220 บ้านหนองจานใต้
ยังไม่ยืนยัน
215 201294 30070221 บ้านช่องแมว
ยังไม่ยืนยัน
216 201295 30070222 บ้านโสกดู่
ยังไม่ยืนยัน
217 201296 30070223 บ้านหนองดู่
ยังไม่ยืนยัน
218 201297 30070224 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
219 201298 30070225 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
220 201299 30070226 บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
221 201300 30070227 หนองอ้อวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
222 201281 30070228 บ้านลำทะเมนชัย
ยังไม่ยืนยัน
223 201282 30070229 บ้านไพล
ยังไม่ยืนยัน
224 201284 30070230 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
225 201285 30070231 บ้านอ้อประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน