ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3007 :  สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 200607 30070001 บ้านกระทุ่มราย
ยังไม่ยืนยัน
2 200608 30070002 บ้านเขว้าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
3 200610 30070003 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
4 200611 30070004 วัดบ้านดอนตะหนิน
ยังไม่ยืนยัน
5 200612 30070005 วัดบ้านสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
6 200613 30070006 วัดบ้านหนองเดิ่น
ยืนยันแล้ว
7 200622 30070007 หนองกรดวิทยา
ยืนยันแล้ว
8 200618 30070008 บ้านละเลิงหิน
ยืนยันแล้ว
9 200619 30070009 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
10 200616 30070010 ดอนมัน
ยังไม่ยืนยัน
11 200615 30070011 ช่องแมวพิทยา
ยืนยันแล้ว
12 200617 30070012 ดอนใหญ่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
13 200620 30070013 วัดปลักแรต
ยืนยันแล้ว
14 200621 30070014 สระประดู่
ยืนยันแล้ว
15 200639 30070015 วัดบ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
16 200631 30070016 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
17 200632 30070017 บ้านตลาดไทร
ยืนยันแล้ว
18 200635 30070018 บ้านประทาย
ยังไม่ยืนยัน
19 200628 30070019 วัดบ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
20 200629 30070020 วัดบ้านทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
21 200623 30070021 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
22 200625 30070022 บ้านฝาผนัง
ยังไม่ยืนยัน
23 200626 30070023 บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
24 200627 30070024 บ้านหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
25 200614 30070025 วัดบ้านหนองสะแบง
ยืนยันแล้ว
26 200624 30070026 บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
27 200609 30070027 ปราสาทหินนางรำ
ยังไม่ยืนยัน
28 200666 30070028 บ้านหนองห่าง
ยังไม่ยืนยัน
29 200650 30070029 บ้านหนองบัวนาค
ยืนยันแล้ว
30 200644 30070032 รวมมิตรพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
31 200647 30070033 โนนเพ็ดวิทยา
ยืนยันแล้ว
32 200630 30070034 ชุมชนประทาย
ยืนยันแล้ว
33 200633 30070035 บ้านเตยกระโตน
ยืนยันแล้ว
34 200636 30070036 บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
35 200637 30070037 บ้านหันเตย
ยืนยันแล้ว
36 200638 30070038 วัดบ้านถนนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
37 200660 30070039 วัดบ้านนางิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
38 200640 30070040 บ้านดอนวัว
ยืนยันแล้ว
39 200641 30070041 บ้านดอนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
40 200643 30070042 เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
41 200645 30070043 วัดบ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
42 200646 30070044 หนองม่วงหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
43 200648 30070045 บ้านคึมหญ้านาง
ยังไม่ยืนยัน
44 200649 30070046 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
45 200651 30070047 บ้านหนองพลวงน้อย
ยืนยันแล้ว
46 200652 30070048 วัดบ้านโคกพระ
ยังไม่ยืนยัน
47 200653 30070049 วัดบ้านโคกสีโนนรัง
ยังไม่ยืนยัน
48 200654 30070050 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
49 200634 30070051 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
50 200656 30070052 ไตรราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
51 200658 30070053 วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา
ยืนยันแล้ว
52 200659 30070054 วัดบ้านตำแย
ยืนยันแล้ว
53 200657 30070055 บ้านหนองพลวง
ยังไม่ยืนยัน
54 200661 30070056 วัดบ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
55 200662 30070057 วัดบ้านหนองคึม
ยังไม่ยืนยัน
56 200663 30070058 หนองกุงวันชาติ
ยังไม่ยืนยัน
57 200655 30070059 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
58 200664 30070060 คมเพชรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
59 200667 30070061 บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
60 200668 30070062 สัมพันธมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
61 200669 30070063 สี่แยกศรีอรัญวิทยา
ยืนยันแล้ว
62 200670 30070064 อัมพวันวิทยา
ยืนยันแล้ว
63 200827 30070066 บ้านกระเบื้อง
ยังไม่ยืนยัน
64 200830 30070067 บ้านตลาดประดู่
ยังไม่ยืนยัน
65 200833 30070068 บ้านโนนตะแบก
ยืนยันแล้ว
66 200834 30070069 บ้านโนนพุทรา
ยืนยันแล้ว
67 200837 30070070 ราษฎร์สโมสร
ยืนยันแล้ว
68 200859 30070071 บ้านกระเบื้องใหญ่
ยืนยันแล้ว
69 200861 30070072 บ้านเตยประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
70 200824 30070073 บ้านทับควาย
ยืนยันแล้ว
71 200820 30070074 บ้านชีวาน
ยืนยันแล้ว
72 200821 30070075 บ้านซาด
ยืนยันแล้ว
73 200822 30070076 บ้านดอนเขว้า
ยืนยันแล้ว
74 200828 30070077 บ้านขามใต้
ยืนยันแล้ว
75 200829 30070078 บ้านดงประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
76 200832 30070079 บ้านโนนโชงโลง
ยืนยันแล้ว
77 200835 30070080 บ้านมะกอก
ยังไม่ยืนยัน
78 200836 30070081 บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
79 200849 30070082 บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
80 200826 30070083 บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
81 200825 30070084 บ้านท่าหลวง
ยืนยันแล้ว
82 200823 30070085 บ้านถนน
ยืนยันแล้ว
83 200819 30070086 จารย์ตำรา
ยืนยันแล้ว
84 200870 30070087 บ้านหวายโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
85 200871 30070088 มะค่าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
86 200840 30070090 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3
ยังไม่ยืนยัน
87 200842 30070091 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6
ยืนยันแล้ว
88 200844 30070092 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
ยืนยันแล้ว
89 200845 30070093 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
90 200846 30070094 บ้านสะแกงาม
ยืนยันแล้ว
91 200847 30070095 บ้านใหม่ฉมวก
ยืนยันแล้ว
92 200873 30070096 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2
ยืนยันแล้ว
93 200857 30070097 กุลโน
ยืนยันแล้ว
94 200858 30070098 ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
95 200863 30070099 บ้านม่วงขามประชารักษ์
ยังไม่ยืนยัน
96 200865 30070100 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
ยืนยันแล้ว
97 200838 30070101 ชุมชนบ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
98 200843 30070102 บ้านดอนแซะ
ยังไม่ยืนยัน
99 200855 30070103 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
100 200848 30070105 ชุมชนบ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
101 200850 30070106 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
102 200851 30070107 บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
103 200852 30070108 บ้านตะบอง
ยังไม่ยืนยัน
104 200853 30070109 บ้านลุงตามัน
ยังไม่ยืนยัน
105 200854 30070110 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
106 200860 30070111 บ้านฉกาจช่องโค
ยังไม่ยืนยัน
107 200862 30070112 บ้านพุทรา
ยืนยันแล้ว
108 200864 30070113 พิมายสามัคคี ๑
ยืนยันแล้ว
109 200841 30070114 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5
ยังไม่ยืนยัน
110 200872 30070115 วัดวังน้ำ
ยืนยันแล้ว
111 200866 30070116 บ้านคล้า
ยืนยันแล้ว
112 200867 30070117 บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
113 200868 30070118 บ้านท่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
114 200869 30070119 บ้านสัมฤทธิ์
ยืนยันแล้ว
115 200874 30070120 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4
ยังไม่ยืนยัน
116 200879 30070121 หนองบัวลอย
ยืนยันแล้ว
117 200875 30070122 บ้านดอนหวาย
ยังไม่ยืนยัน
118 200876 30070123 บ้านหนองบัวคำ
ยืนยันแล้ว
119 200877 30070124 บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
120 200878 30070125 เพชรหนองขาม
ยืนยันแล้ว
121 200230 30070126 พิกุลทอง
ยืนยันแล้ว
122 200231 30070127 หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
123 200233 30070128 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา
ยืนยันแล้ว
124 200234 30070129 สองห้องแวงน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
125 200235 30070130 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
126 200236 30070131 บ้านหนองแวงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
127 200237 30070132 วัดเจริญราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
128 200238 30070133 วัดโพธิ์ศรีบรรจง
ยืนยันแล้ว
129 200239 30070134 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
130 200251 30070135 บ้านหนองตาด
ยืนยันแล้ว
131 200241 30070136 ท่าลาด
ยืนยันแล้ว
132 200242 30070137 บ้านพะงาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
133 200243 30070138 บ้านลุงประดู่
ยืนยันแล้ว
134 200244 30070139 บ้านหนองตะคลอง
ยืนยันแล้ว
135 200245 30070140 บ้านหนองนกคู่
ยืนยันแล้ว
136 200246 30070141 บ้านหนองปรือแก้ว
ยืนยันแล้ว
137 200226 30070142 ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)
ยืนยันแล้ว
138 200232 30070143 ห้วยบงวิทยา
ยืนยันแล้ว
139 200240 30070144 บ้านโคกหินช้าง
ยืนยันแล้ว
140 200265 30070145 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์"
ยืนยันแล้ว
141 200266 30070146 บ้านสว่างนาดี
ยืนยันแล้ว
142 200267 30070147 บ้านสาหร่ายวิทยา
ยืนยันแล้ว
143 200268 30070148 บ้านหนองโดนรกฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
144 200269 30070149 บ้านหนองหว้าตาดำ
ยืนยันแล้ว
145 200270 30070150 วัดสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
146 200271 30070151 หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)
ยืนยันแล้ว
147 200259 30070152 บ้านโนนยอ
ยืนยันแล้ว
148 200228 30070153 บ้านยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
149 200227 30070154 อนุบาลชุมพวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
150 200247 30070155 บ้านโคกเพชร
ยังไม่ยืนยัน
151 200248 30070156 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)
ยืนยันแล้ว
152 200249 30070157 บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
153 200250 30070158 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
154 200252 30070159 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
155 200253 30070160 บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
156 200254 30070161 บ้านใหม่ปฎิรูป
ยืนยันแล้ว
157 200229 30070162 บ้านละโว้
ยืนยันแล้ว
158 200260 30070163 บ้านขามขุนร่ม
ยังไม่ยืนยัน
159 200261 30070164 บ้านดอนลำดวน
ยืนยันแล้ว
160 200262 30070165 บ้านประสุข
ยืนยันแล้ว
161 200263 30070166 วัดโชติการาม
ยืนยันแล้ว
162 200264 30070167 อาสนาราม
ยืนยันแล้ว
163 200258 30070168 ประโดกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
164 200256 30070169 บ้านเมืองไผ่
ยืนยันแล้ว
165 200257 30070170 บ้านหนองหลักสามัคคี
ยืนยันแล้ว
166 200255 30070171 โนนขุยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
167 200409 30070172 บ้านโกรกสำโรง
ยืนยันแล้ว
168 200410 30070173 บ้านดอนยาว
ยืนยันแล้ว
169 200411 30070174 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
170 200413 30070175 บ้านป่าตะแบง
ยืนยันแล้ว
171 200403 30070176 ชุมชนโนนแดง
ยืนยันแล้ว
172 200404 30070177 บ้านจาบ
ยืนยันแล้ว
173 200405 30070178 บ้านดอนตัดเรือ
ยืนยันแล้ว
174 200407 30070179 บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
175 200408 30070180 วัดบ้านตะเภาหนุน
ยืนยันแล้ว
176 200414 30070181 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
177 200415 30070182 วัดบ้านโคกหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
178 200412 30070183 บ้านโนนตาเถร
ยืนยันแล้ว
179 200421 30070184 วัดบ้านทุ่งรี
ยืนยันแล้ว
180 200422 30070185 วัดบ้านหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
181 200419 30070186 วังหินประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
182 200420 30070187 แกสำโรงวิทยา
ยืนยันแล้ว
183 200417 30070188 บ้านฝาง
ยืนยันแล้ว
184 200418 30070189 บ้านหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
185 200406 30070190 บ้านสำพะเนียง
ยืนยันแล้ว
186 200416 30070191 คูเตยราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
187 201221 30070192 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
188 201226 30070193 ท่าเรือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
189 201219 30070194 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
ยังไม่ยืนยัน
190 201220 30070195 จตุคามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
191 201227 30070196 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
192 201228 30070197 บ้านโนนปีบ
ยังไม่ยืนยัน
193 201230 30070198 เมืองจากวิทยา
ยืนยันแล้ว
194 201231 30070199 บ้านโนนตำหนัก
ยืนยันแล้ว
195 201229 30070200 อรพิมวิทยา
ยืนยันแล้ว
196 201232 30070201 บ้านโนนไม้งาม
ยืนยันแล้ว
197 201215 30070202 เมืองยาง
ยืนยันแล้ว
198 201216 30070203 บ้านนางโทพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
199 201217 30070204 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
200 201218 30070205 บ้านโนนเพชรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
201 201224 30070206 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ
ยืนยันแล้ว
202 201222 30070208 บ้านครบุรีศึกษา
ยืนยันแล้ว
203 201223 30070209 บ้านละหานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
204 201279 30070210 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
ยืนยันแล้ว
205 201280 30070211 บ้านขุยวิทยา
ยืนยันแล้ว
206 201283 30070212 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
207 201290 30070213 บ้านหนองไผ่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
208 201286 30070214 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
209 201287 30070215 บ้านมาบป่าแดง
ยืนยันแล้ว
210 201288 30070216 บ้านสี่เหลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
211 201289 30070217 บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
212 201291 30070218 วัดจันทนาราม
ยืนยันแล้ว
213 201292 30070219 บ้านหนองมะเขือ
ยืนยันแล้ว
214 201293 30070220 บ้านหนองจานใต้
ยืนยันแล้ว
215 201294 30070221 บ้านช่องแมว
ยืนยันแล้ว
216 201295 30070222 บ้านโสกดู่
ยืนยันแล้ว
217 201296 30070223 บ้านหนองดู่
ยืนยันแล้ว
218 201297 30070224 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
219 201298 30070225 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
220 201299 30070226 บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
ยืนยันแล้ว
221 201300 30070227 หนองอ้อวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
222 201281 30070228 บ้านลำทะเมนชัย
ยังไม่ยืนยัน
223 201282 30070229 บ้านไพล
ยืนยันแล้ว
224 201284 30070230 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
225 201285 30070231 บ้านอ้อประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว