ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3201 :  สพป.สุรินทร์ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 650081 32010001 บ้านขนาด
ยืนยันแล้ว
2 650082 32010002 บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
3 650083 32010003 บ้านโคกอารักษ์
ยืนยันแล้ว
4 650086 32010004 บ้านขามระกา
ยืนยันแล้ว
5 650071 32010005 บ้านแกใหญ่
ยืนยันแล้ว
6 650072 32010006 บ้านแกน้อย
ยืนยันแล้ว
7 650076 32010007 บ้านนาเกา
ยืนยันแล้ว
8 650078 32010009 บ้านจักจรูก
ยืนยันแล้ว
9 650010 32010011 บ้านคอโค
ยืนยันแล้ว
10 650011 32010012 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
11 650016 32010013 บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
12 650027 32010014 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
13 650028 32010015 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
14 650029 32010016 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
15 650030 32010017 บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
16 650031 32010018 บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
17 650032 32010019 บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
18 650017 32010020 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
ยืนยันแล้ว
19 650012 32010021 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
20 650013 32010022 บ้านตระแสง
ยืนยันแล้ว
21 650014 32010023 บ้านโคกเพชร
ยืนยันแล้ว
22 650015 32010024 รุ่งรัฐวิทยา
ยืนยันแล้ว
23 650103 32010025 บ้านตั้งใจ
ยืนยันแล้ว
24 650104 32010026 บ้านระกาสังแก
ยืนยันแล้ว
25 650105 32010027 บ้านปะตาเมาะ
ยืนยันแล้ว
26 650106 32010028 บ้านหนองกระดาน
ยืนยันแล้ว
27 650107 32010029 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
28 650045 32010030 บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
ยืนยันแล้ว
29 650046 32010031 บ้านขยอง
ยืนยันแล้ว
30 650047 32010032 เสกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
31 650039 32010033 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
32 650040 32010034 บ้านตาอ็อง
ยืนยันแล้ว
33 650041 32010035 บ้านจันรม
ยืนยันแล้ว
34 650042 32010036 บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
ยืนยันแล้ว
35 650043 32010037 บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
ยืนยันแล้ว
36 650044 32010038 บ้านกาเกาะ
ยืนยันแล้ว
37 650102 32010039 บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
38 650100 32010040 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
39 650101 32010041 บ้านระเภาว์
ยืนยันแล้ว
40 650096 32010042 บ้านกาเกาะระโยง
ยืนยันแล้ว
41 650097 32010043 บ้านสำโรง-โคกเพชร
ยืนยันแล้ว
42 650098 32010044 บ้านท่าสว่าง
ยืนยันแล้ว
43 650099 32010045 บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
44 650038 32010046 บ้านตาเพชร
ยืนยันแล้ว
45 650036 32010047 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
ยืนยันแล้ว
46 650037 32010048 บ้านโคกปราสาท
ยืนยันแล้ว
47 650033 32010049 บ้านคาบ
ยืนยันแล้ว
48 650034 32010050 บ้านเทนมีย์
ยืนยันแล้ว
49 650035 32010051 บ้านระหาร
ยืนยันแล้ว
50 650008 32010052 บ้านไถงตรง
ยืนยันแล้ว
51 650009 32010053 บ้านตะตึงไถง
ยืนยันแล้ว
52 650004 32010054 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
53 650005 32010055 บ้านหนองกง
ยืนยันแล้ว
54 650006 32010056 บ้านพันธุลี
ยืนยันแล้ว
55 650007 32010057 บ้านโคกกระเพอ
ยืนยันแล้ว
56 650003 32010058 หนองโตง"สุรวิทยาคม"
ยืนยันแล้ว
57 650092 32010059 บ้านโคกพระ
ยืนยันแล้ว
58 650093 32010060 บ้านประทัดบุอาลอ
ยืนยันแล้ว
59 650094 32010061 บ้านตำปูง
ยืนยันแล้ว
60 650095 32010062 บ้านโดนออง
ยืนยันแล้ว
61 650088 32010063 บ้านสำโรงนาดี
ยืนยันแล้ว
62 650089 32010064 บ้านระไซร์สองชั้น
ยืนยันแล้ว
63 650090 32010065 บ้านโคกวัด
ยืนยันแล้ว
64 650091 32010066 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
65 650026 32010067 บ้านนาเสือก
ยืนยันแล้ว
66 650024 32010068 บ้านละหุ่งหนองกก
ยืนยันแล้ว
67 650025 32010069 บ้านโดนโอก
ยืนยันแล้ว
68 650021 32010070 บ้านนาบัว
ยืนยันแล้ว
69 650022 32010071 บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
ยืนยันแล้ว
70 650023 32010072 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
ยืนยันแล้ว
71 650002 32010073 เมืองสุรินทร์
ยืนยันแล้ว
72 650001 32010074 อนุบาลสุรินทร์
ยืนยันแล้ว
73 650063 32010075 วัดประสพ
ยืนยันแล้ว
74 650061 32010076 บ้านบุฤๅษี
ยืนยันแล้ว
75 650070 32010077 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
ยืนยันแล้ว
76 650065 32010078 บ้านรัตนะ
ยืนยันแล้ว
77 650087 32010079 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
78 650084 32010080 บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
ยืนยันแล้ว
79 650085 32010081 บ้านหัวตะพาน
ยืนยันแล้ว
80 650080 32010082 บ้านเพี้ยราม
ยืนยันแล้ว
81 650066 32010083 บ้านหนองกัว
ยืนยันแล้ว
82 650067 32010084 บ้านตาเปาว์
ยืนยันแล้ว
83 650068 32010085 บ้านทะนงชัย
ยืนยันแล้ว
84 650069 32010086 บ้านบุทม
ยืนยันแล้ว
85 650064 32010087 บ้านประปืด
ยืนยันแล้ว
86 650062 32010088 เมืองที
ยืนยันแล้ว
87 650052 32010089 บ้านโคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
88 650053 32010090 บ้านราม
ยืนยันแล้ว
89 650054 32010091 บ้านบรมสุข
ยืนยันแล้ว
90 650060 32010092 บ้านเล้าข้าว
ยืนยันแล้ว
91 650059 32010093 บ้านกันแสง
ยืนยันแล้ว
92 650055 32010094 บ้านสลักได
ยืนยันแล้ว
93 650056 32010095 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
94 650057 32010096 บ้านตระแบก
ยืนยันแล้ว
95 650058 32010097 บ้านตะบัล
ยืนยันแล้ว
96 650020 32010098 บ้านโคกเมือง
ยืนยันแล้ว
97 650018 32010099 บ้านสวาย
ยืนยันแล้ว
98 650019 32010100 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
99 650048 32010101 บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
100 650049 32010102 บ้านทัพกระบือ
ยืนยันแล้ว
101 650050 32010103 บ้านแสลงพันธ์
ยืนยันแล้ว
102 650051 32010104 บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
ยืนยันแล้ว
103 650073 32010105 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
104 650074 32010106 บ้านโสน(พิทยศึกษา)
ยืนยันแล้ว
105 650075 32010107 บ้านแสลงพันบุณเยิง
ยืนยันแล้ว
106 650139 32010108 บ้านกันโจรง
ยืนยันแล้ว
107 650142 32010109 บ้านเวียย
ยืนยันแล้ว
108 650143 32010110 บ้านอันโนง
ยืนยันแล้ว
109 650114 32010111 อนุบาลจอมพระ
ยืนยันแล้ว
110 650115 32010112 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
111 650116 32010113 บ้านจอมพระ
ยืนยันแล้ว
112 650118 32010114 ไตรมิตรวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
113 650119 32010115 ทวีคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
114 650141 32010118 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
115 650140 32010119 บ้านชุมแสง
ยืนยันแล้ว
116 650144 32010120 บ้านจบก
ยืนยันแล้ว
117 650145 32010121 บ้านบุอาไร
ยืนยันแล้ว
118 650146 32010122 บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
119 650147 32010123 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
120 650148 32010124 สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
121 650120 32010126 บ้านขามศึกษาคาร
ยืนยันแล้ว
122 650121 32010127 บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
ยืนยันแล้ว
123 650122 32010128 บ้านว่าน
ยืนยันแล้ว
124 650123 32010129 บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
ยืนยันแล้ว
125 650124 32010130 บ้านอาแวะ
ยืนยันแล้ว
126 650108 32010131 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
127 650109 32010132 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
128 650111 32010133 บ้านดินแดง
ยืนยันแล้ว
129 650112 32010134 บ้านระวี
ยืนยันแล้ว
130 650125 32010135 บ้านกรูดหนองซำ
ยืนยันแล้ว
131 650126 32010136 บ้านดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
132 650127 32010137 บ้านทวารไพร
ยืนยันแล้ว
133 650128 32010138 บ้านทุ่งนาค
ยืนยันแล้ว
134 650129 32010139 บ้านเมืองลีง
ยืนยันแล้ว
135 650130 32010140 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
ยืนยันแล้ว
136 650117 32010141 บ้านตากวน
ยืนยันแล้ว
137 650131 32010142 ลุ่มระวีวิทยา
ยืนยันแล้ว
138 650136 32010143 บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
139 650138 32010144 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
140 650132 32010145 บ้านโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
141 650133 32010146 บ้านวารไพรศรี
ยืนยันแล้ว
142 650134 32010147 บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
ยืนยันแล้ว
143 650135 32010148 บ้านหนองกับ
ยืนยันแล้ว
144 650137 32010149 บ้านหนองสนิท
ยืนยันแล้ว
145 650405 32010150 บ้านกุดหวาย
ยืนยันแล้ว
146 650406 32010151 บ้านโคกสนวน
ยืนยันแล้ว
147 650407 32010152 บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
ยืนยันแล้ว
148 650408 32010153 บ้านดงถาวร
ยืนยันแล้ว
149 650409 32010154 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
ยืนยันแล้ว
150 650410 32010155 บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
ยืนยันแล้ว
151 650442 32010156 บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
ยืนยันแล้ว
152 650443 32010157 บ้านขวาวใหญ่
ยืนยันแล้ว
153 650419 32010158 บ้านคาละแมะ
ยืนยันแล้ว
154 650420 32010159 บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
155 650421 32010160 บ้านบึงขวาง
ยืนยันแล้ว
156 650452 32010162 บ้านจารพัต
ยืนยันแล้ว
157 650453 32010163 บ้านเปรียง
ยืนยันแล้ว
158 650454 32010164 กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
159 650455 32010165 บ้านพม่า
ยืนยันแล้ว
160 650456 32010166 บ้านพันษี
ยืนยันแล้ว
161 650444 32010167 บ้านช่างปี่
ยืนยันแล้ว
162 650445 32010168 บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
163 650446 32010169 บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
164 650447 32010170 บ้านหัวแรตนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
165 650448 32010171 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
166 650449 32010172 บ้านโคกอาโพน
ยืนยันแล้ว
167 650450 32010173 บ้านหนองผือโนนแคน
ยืนยันแล้ว
168 650451 32010174 บ้านข่า
ยืนยันแล้ว
169 650464 32010175 บ้านตรมไพร
ยืนยันแล้ว
170 650465 32010176 จตุรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
171 650466 32010177 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
ยืนยันแล้ว
172 650467 32010178 บ้านตะเคียนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
173 650468 32010179 บึงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
174 650418 32010180 กาเจาะกุดทองหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
175 650416 32010181 บ้านหัวแรต
ยืนยันแล้ว
176 650417 32010182 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
ยืนยันแล้ว
177 650411 32010183 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
178 650413 32010184 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
179 650415 32010185 บ้านบ่อน้ำใส
ยืนยันแล้ว
180 650429 32010186 บ้านแตล
ยืนยันแล้ว
181 650430 32010187 บ้านประทุนอายอง
ยืนยันแล้ว
182 650431 32010188 บ้านสวายไตรภูมิ
ยืนยันแล้ว
183 650432 32010189 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
184 650433 32010190 บ้านหนองท่ม
ยืนยันแล้ว
185 650434 32010191 บ้านโนนถ่อน
ยืนยันแล้ว
186 650435 32010192 บ้านสังแกหนองคู
ยืนยันแล้ว
187 650436 32010193 บ้านอาวุธ
ยืนยันแล้ว
188 650414 32010194 บ้านดู่อาราง
ยืนยันแล้ว
189 650412 32010195 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
190 650399 32010196 บ้านผักไหม
ยืนยันแล้ว
191 650400 32010197 บ้านก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
192 650469 32010198 บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
ยืนยันแล้ว
193 650470 32010199 บ้านทุ่งรูง
ยืนยันแล้ว
194 650404 32010200 บ้านสว่างโนนแดง
ยืนยันแล้ว
195 650402 32010201 บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
196 650403 32010202 บ้านกะลัน
ยืนยันแล้ว
197 650401 32010203 บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
198 650398 32010204 บ้านกางของ
ยืนยันแล้ว
199 650396 32010205 บ้านระเวียง
ยืนยันแล้ว
200 650397 32010206 บ้านยางเตี้ย
ยืนยันแล้ว
201 650395 32010207 อนุบาลศีขรภูมิ
ยืนยันแล้ว
202 650437 32010208 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
203 650438 32010209 บ้านขะเนก
ยืนยันแล้ว
204 650439 32010210 บ้านแกสระใหญ่
ยืนยันแล้ว
205 650440 32010211 บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
ยืนยันแล้ว
206 650441 32010212 บ้านหนองขามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
207 650428 32010213 บ้านสะโน
ยืนยันแล้ว
208 650423 32010214 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
209 650424 32010215 บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
210 650425 32010216 บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
211 650426 32010217 บ้านหนองขนาด
ยืนยันแล้ว
212 650427 32010218 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
213 650461 32010219 บ้านลุมพุกหนองกุง
ยืนยันแล้ว
214 650462 32010220 บ้านโคกลำดวน
ยืนยันแล้ว
215 650463 32010221 บ้านห้วยโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
216 650457 32010222 บ้านปะนอยไถง
ยืนยันแล้ว
217 650458 32010223 บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
218 650459 32010224 บ้านจารย์
ยืนยันแล้ว
219 650460 32010225 บ้านกระดาน
ยืนยันแล้ว
220 650631 32010226 บ้านภูมิสตึง
ยืนยันแล้ว
221 650632 32010227 บ้านโชกเหนือ
ยืนยันแล้ว
222 650633 32010228 บ้านตระเปียงเตีย
ยืนยันแล้ว
223 650634 32010229 บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
224 650635 32010230 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
225 650636 32010231 ดรุณวิทยากร
ยืนยันแล้ว
226 650637 32010232 บ้านตรำดม
ยืนยันแล้ว
227 650638 32010233 บ้านระไซร์
ยืนยันแล้ว
228 650639 32010234 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
229 650630 32010235 ศิริราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
230 650628 32010236 บ้านตาเมาะ
ยืนยันแล้ว
231 650629 32010237 บ้านจรวย
ยืนยันแล้ว
232 650626 32010238 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
233 650627 32010239 วัดทักษิณวารี
ยืนยันแล้ว
234 650644 32010240 บ้านอู่โลก
ยืนยันแล้ว
235 650640 32010241 บ้านตะเคียน
ยืนยันแล้ว
236 650641 32010242 บ้านโชกใต้
ยืนยันแล้ว
237 650642 32010243 บ้านโคกเกาะ
ยืนยันแล้ว
238 650643 32010244 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง
ยืนยันแล้ว
239 650565 32010245 บ้านกระออม
ยืนยันแล้ว
240 650566 32010246 หนองเหล็กเบญจวิทยา
ยืนยันแล้ว
241 650567 32010247 บ้านหนองอีเลิง
ยืนยันแล้ว
242 650569 32010248 บ้านเกาะแก้ว
ยืนยันแล้ว
243 650570 32010249 บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
244 650571 32010250 บ้านตะมะหนองกระจาน
ยืนยันแล้ว
245 650572 32010251 บ้านตางมาง
ยืนยันแล้ว
246 650586 32010252 บ้านขนวน
ยืนยันแล้ว
247 650587 32010253 บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
248 650589 32010254 บ้านหนองพญา
ยืนยันแล้ว
249 650590 32010255 บ้านศรีราชา
ยืนยันแล้ว
250 650588 32010256 บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
251 650568 32010257 สะโนวิทยา
ยืนยันแล้ว
252 650591 32010258 บ้านกุง
ยืนยันแล้ว
253 650592 32010259 บ้านตะเคียนกูยวิทยา
ยืนยันแล้ว
254 650593 32010260 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
ยืนยันแล้ว
255 650584 32010261 การุญวิทยา
ยืนยันแล้ว
256 650585 32010262 บ้านสังแก
ยืนยันแล้ว
257 650573 32010263 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
258 650574 32010264 บ้านจังเอิดหนองแมว
ยืนยันแล้ว
259 650575 32010265 บ้านหนองคูสะแบะ
ยืนยันแล้ว
260 650576 32010266 บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
261 650577 32010267 บ้านหนองแล้ง
ยืนยันแล้ว
262 650578 32010268 บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
263 650579 32010269 บ้านโนนลี
ยืนยันแล้ว
264 650580 32010270 บ้านขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
265 650581 32010271 บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
266 650582 32010272 บ้านดู่โศกโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
267 650583 32010273 บ้านหนองฮะ
ยืนยันแล้ว
268 650594 32010274 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
ยืนยันแล้ว
269 650596 32010276 หมื่นศรีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
270 650597 32010277 บ้านหมื่นศรีน้อย
ยืนยันแล้ว
271 650712 32010278 อนุบาลเขวาสินรินทร์
ยืนยันแล้ว
272 650713 32010279 บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
273 650714 32010280 บ้านสดอ
ยืนยันแล้ว
274 650715 32010281 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
275 650721 32010282 บ้านตากูก
ยืนยันแล้ว
276 650722 32010283 บ้านโชค
ยืนยันแล้ว
277 650723 32010284 บ้านอำปึลสนวน
ยืนยันแล้ว
278 650725 32010285 บ้านตากแดด
ยืนยันแล้ว
279 650718 32010286 บ้านภูดินหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
280 650719 32010287 บ้านบึง-เบาะอุ่น
ยืนยันแล้ว
281 650716 32010288 บ้านกันเตรียง
ยืนยันแล้ว
282 650717 32010289 บ้านพระปืด
ยืนยันแล้ว
283 650732 32010290 บ้านตลาดตาโหมก
ยืนยันแล้ว
284 650733 32010291 บ้านโคกกรวด
ยืนยันแล้ว
285 650729 32010292 บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
ยืนยันแล้ว
286 650730 32010293 บ้านกันตรง
ยืนยันแล้ว
287 650731 32010294 บ้านสนวนนางแก้ว
ยืนยันแล้ว
288 650728 32010295 บ้านบุญโลก
ยืนยันแล้ว
289 650720 32010296 บ้านแสรออ
ยืนยันแล้ว
290 650724 32010297 บ้านสามโค
ยืนยันแล้ว
291 650726 32010298 บ้านฉันเพล
ยืนยันแล้ว
292 650727 32010299 บ้านพะเนา
ยืนยันแล้ว