ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3201 :  สพป.สุรินทร์ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 650081 32010001 บ้านขนาด
ยังไม่ยืนยัน
2 650082 32010002 บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
3 650083 32010003 บ้านโคกอารักษ์
ยังไม่ยืนยัน
4 650086 32010004 บ้านขามระกา
ยังไม่ยืนยัน
5 650071 32010005 บ้านแกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
6 650072 32010006 บ้านแกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
7 650076 32010007 บ้านนาเกา
ยังไม่ยืนยัน
8 650078 32010009 บ้านจักจรูก
ยังไม่ยืนยัน
9 650010 32010011 บ้านคอโค
ยังไม่ยืนยัน
10 650011 32010012 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
11 650016 32010013 บ้านดงมัน
ยังไม่ยืนยัน
12 650027 32010014 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
13 650028 32010015 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
14 650029 32010016 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
15 650030 32010017 บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
16 650031 32010018 บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
17 650032 32010019 บ้านหนองเต่า
ยังไม่ยืนยัน
18 650017 32010020 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
19 650012 32010021 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
20 650013 32010022 บ้านตระแสง
ยังไม่ยืนยัน
21 650014 32010023 บ้านโคกเพชร
ยังไม่ยืนยัน
22 650015 32010024 รุ่งรัฐวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 650103 32010025 บ้านตั้งใจ
ยังไม่ยืนยัน
24 650104 32010026 บ้านระกาสังแก
ยังไม่ยืนยัน
25 650105 32010027 บ้านปะตาเมาะ
ยังไม่ยืนยัน
26 650106 32010028 บ้านหนองกระดาน
ยังไม่ยืนยัน
27 650107 32010029 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
28 650045 32010030 บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
ยังไม่ยืนยัน
29 650046 32010031 บ้านขยอง
ยังไม่ยืนยัน
30 650047 32010032 เสกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31 650039 32010033 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
32 650040 32010034 บ้านตาอ็อง
ยังไม่ยืนยัน
33 650041 32010035 บ้านจันรม
ยังไม่ยืนยัน
34 650042 32010036 บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
ยังไม่ยืนยัน
35 650043 32010037 บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
ยังไม่ยืนยัน
36 650044 32010038 บ้านกาเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
37 650102 32010039 บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
38 650100 32010040 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
39 650101 32010041 บ้านระเภาว์
ยังไม่ยืนยัน
40 650096 32010042 บ้านกาเกาะระโยง
ยังไม่ยืนยัน
41 650097 32010043 บ้านสำโรง-โคกเพชร
ยังไม่ยืนยัน
42 650098 32010044 บ้านท่าสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
43 650099 32010045 บ้านส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
44 650038 32010046 บ้านตาเพชร
ยังไม่ยืนยัน
45 650036 32010047 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
ยังไม่ยืนยัน
46 650037 32010048 บ้านโคกปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
47 650033 32010049 บ้านคาบ
ยังไม่ยืนยัน
48 650034 32010050 บ้านเทนมีย์
ยังไม่ยืนยัน
49 650035 32010051 บ้านระหาร
ยังไม่ยืนยัน
50 650008 32010052 บ้านไถงตรง
ยังไม่ยืนยัน
51 650009 32010053 บ้านตะตึงไถง
ยังไม่ยืนยัน
52 650004 32010054 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
53 650005 32010055 บ้านหนองกง
ยังไม่ยืนยัน
54 650006 32010056 บ้านพันธุลี
ยังไม่ยืนยัน
55 650007 32010057 บ้านโคกกระเพอ
ยังไม่ยืนยัน
56 650003 32010058 หนองโตง"สุรวิทยาคม"
ยังไม่ยืนยัน
57 650092 32010059 บ้านโคกพระ
ยังไม่ยืนยัน
58 650093 32010060 บ้านประทัดบุอาลอ
ยังไม่ยืนยัน
59 650094 32010061 บ้านตำปูง
ยังไม่ยืนยัน
60 650095 32010062 บ้านโดนออง
ยังไม่ยืนยัน
61 650088 32010063 บ้านสำโรงนาดี
ยังไม่ยืนยัน
62 650089 32010064 บ้านระไซร์สองชั้น
ยังไม่ยืนยัน
63 650090 32010065 บ้านโคกวัด
ยังไม่ยืนยัน
64 650091 32010066 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
65 650026 32010067 บ้านนาเสือก
ยังไม่ยืนยัน
66 650024 32010068 บ้านละหุ่งหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
67 650025 32010069 บ้านโดนโอก
ยังไม่ยืนยัน
68 650021 32010070 บ้านนาบัว
ยังไม่ยืนยัน
69 650022 32010071 บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
ยังไม่ยืนยัน
70 650023 32010072 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
ยังไม่ยืนยัน
71 650002 32010073 เมืองสุรินทร์
ยังไม่ยืนยัน
72 650001 32010074 อนุบาลสุรินทร์
ยังไม่ยืนยัน
73 650063 32010075 วัดประสพ
ยังไม่ยืนยัน
74 650061 32010076 บ้านบุฤๅษี
ยังไม่ยืนยัน
75 650070 32010077 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
ยังไม่ยืนยัน
76 650065 32010078 บ้านรัตนะ
ยังไม่ยืนยัน
77 650087 32010079 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
78 650084 32010080 บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
ยังไม่ยืนยัน
79 650085 32010081 บ้านหัวตะพาน
ยังไม่ยืนยัน
80 650080 32010082 บ้านเพี้ยราม
ยังไม่ยืนยัน
81 650066 32010083 บ้านหนองกัว
ยังไม่ยืนยัน
82 650067 32010084 บ้านตาเปาว์
ยังไม่ยืนยัน
83 650068 32010085 บ้านทะนงชัย
ยังไม่ยืนยัน
84 650069 32010086 บ้านบุทม
ยังไม่ยืนยัน
85 650064 32010087 บ้านประปืด
ยังไม่ยืนยัน
86 650062 32010088 เมืองที
ยังไม่ยืนยัน
87 650052 32010089 บ้านโคกสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
88 650053 32010090 บ้านราม
ยังไม่ยืนยัน
89 650054 32010091 บ้านบรมสุข
ยังไม่ยืนยัน
90 650060 32010092 บ้านเล้าข้าว
ยังไม่ยืนยัน
91 650059 32010093 บ้านกันแสง
ยังไม่ยืนยัน
92 650055 32010094 บ้านสลักได
ยังไม่ยืนยัน
93 650056 32010095 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
94 650057 32010096 บ้านตระแบก
ยังไม่ยืนยัน
95 650058 32010097 บ้านตะบัล
ยังไม่ยืนยัน
96 650020 32010098 บ้านโคกเมือง
ยังไม่ยืนยัน
97 650018 32010099 บ้านสวาย
ยังไม่ยืนยัน
98 650019 32010100 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
99 650048 32010101 บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
100 650049 32010102 บ้านทัพกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
101 650050 32010103 บ้านแสลงพันธ์
ยังไม่ยืนยัน
102 650051 32010104 บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
ยังไม่ยืนยัน
103 650073 32010105 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
104 650074 32010106 บ้านโสน(พิทยศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
105 650075 32010107 บ้านแสลงพันบุณเยิง
ยังไม่ยืนยัน
106 650139 32010108 บ้านกันโจรง
ยังไม่ยืนยัน
107 650142 32010109 บ้านเวียย
ยังไม่ยืนยัน
108 650143 32010110 บ้านอันโนง
ยังไม่ยืนยัน
109 650114 32010111 อนุบาลจอมพระ
ยังไม่ยืนยัน
110 650115 32010112 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
111 650116 32010113 บ้านจอมพระ
ยังไม่ยืนยัน
112 650118 32010114 ไตรมิตรวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
113 650119 32010115 ทวีคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
114 650141 32010118 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
115 650140 32010119 บ้านชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
116 650144 32010120 บ้านจบก
ยังไม่ยืนยัน
117 650145 32010121 บ้านบุอาไร
ยังไม่ยืนยัน
118 650146 32010122 บ้านผือ
ยังไม่ยืนยัน
119 650147 32010123 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
120 650148 32010124 สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
121 650120 32010126 บ้านขามศึกษาคาร
ยังไม่ยืนยัน
122 650121 32010127 บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
123 650122 32010128 บ้านว่าน
ยังไม่ยืนยัน
124 650123 32010129 บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
125 650124 32010130 บ้านอาแวะ
ยังไม่ยืนยัน
126 650108 32010131 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
127 650109 32010132 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
128 650111 32010133 บ้านดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
129 650112 32010134 บ้านระวี
ยังไม่ยืนยัน
130 650125 32010135 บ้านกรูดหนองซำ
ยังไม่ยืนยัน
131 650126 32010136 บ้านดงเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
132 650127 32010137 บ้านทวารไพร
ยังไม่ยืนยัน
133 650128 32010138 บ้านทุ่งนาค
ยังไม่ยืนยัน
134 650129 32010139 บ้านเมืองลีง
ยังไม่ยืนยัน
135 650130 32010140 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
136 650117 32010141 บ้านตากวน
ยังไม่ยืนยัน
137 650131 32010142 ลุ่มระวีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
138 650136 32010143 บ้านหนองพลวง
ยังไม่ยืนยัน
139 650138 32010144 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
140 650132 32010145 บ้านโนนงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
141 650133 32010146 บ้านวารไพรศรี
ยังไม่ยืนยัน
142 650134 32010147 บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
ยังไม่ยืนยัน
143 650135 32010148 บ้านหนองกับ
ยังไม่ยืนยัน
144 650137 32010149 บ้านหนองสนิท
ยังไม่ยืนยัน
145 650405 32010150 บ้านกุดหวาย
ยังไม่ยืนยัน
146 650406 32010151 บ้านโคกสนวน
ยังไม่ยืนยัน
147 650407 32010152 บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
148 650408 32010153 บ้านดงถาวร
ยังไม่ยืนยัน
149 650409 32010154 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
ยังไม่ยืนยัน
150 650410 32010155 บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
ยังไม่ยืนยัน
151 650442 32010156 บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
152 650443 32010157 บ้านขวาวใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
153 650419 32010158 บ้านคาละแมะ
ยังไม่ยืนยัน
154 650420 32010159 บ้านหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
155 650421 32010160 บ้านบึงขวาง
ยังไม่ยืนยัน
156 650452 32010162 บ้านจารพัต
ยังไม่ยืนยัน
157 650453 32010163 บ้านเปรียง
ยังไม่ยืนยัน
158 650454 32010164 กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
159 650455 32010165 บ้านพม่า
ยังไม่ยืนยัน
160 650456 32010166 บ้านพันษี
ยังไม่ยืนยัน
161 650444 32010167 บ้านช่างปี่
ยังไม่ยืนยัน
162 650445 32010168 บ้านตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
163 650446 32010169 บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
164 650447 32010170 บ้านหัวแรตนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
165 650448 32010171 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
166 650449 32010172 บ้านโคกอาโพน
ยังไม่ยืนยัน
167 650450 32010173 บ้านหนองผือโนนแคน
ยังไม่ยืนยัน
168 650451 32010174 บ้านข่า
ยังไม่ยืนยัน
169 650464 32010175 บ้านตรมไพร
ยังไม่ยืนยัน
170 650465 32010176 จตุรมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
171 650466 32010177 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
172 650467 32010178 บ้านตะเคียนสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
173 650468 32010179 บึงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
174 650418 32010180 กาเจาะกุดทองหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
175 650416 32010181 บ้านหัวแรต
ยังไม่ยืนยัน
176 650417 32010182 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
ยังไม่ยืนยัน
177 650411 32010183 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
178 650413 32010184 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
179 650415 32010185 บ้านบ่อน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
180 650429 32010186 บ้านแตล
ยังไม่ยืนยัน
181 650430 32010187 บ้านประทุนอายอง
ยังไม่ยืนยัน
182 650431 32010188 บ้านสวายไตรภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
183 650432 32010189 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
184 650433 32010190 บ้านหนองท่ม
ยังไม่ยืนยัน
185 650434 32010191 บ้านโนนถ่อน
ยังไม่ยืนยัน
186 650435 32010192 บ้านสังแกหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
187 650436 32010193 บ้านอาวุธ
ยังไม่ยืนยัน
188 650414 32010194 บ้านดู่อาราง
ยังไม่ยืนยัน
189 650412 32010195 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
190 650399 32010196 บ้านผักไหม
ยังไม่ยืนยัน
191 650400 32010197 บ้านก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
192 650469 32010198 บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
ยังไม่ยืนยัน
193 650470 32010199 บ้านทุ่งรูง
ยังไม่ยืนยัน
194 650404 32010200 บ้านสว่างโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
195 650402 32010201 บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
196 650403 32010202 บ้านกะลัน
ยังไม่ยืนยัน
197 650401 32010203 บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
198 650398 32010204 บ้านกางของ
ยังไม่ยืนยัน
199 650396 32010205 บ้านระเวียง
ยังไม่ยืนยัน
200 650397 32010206 บ้านยางเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
201 650395 32010207 อนุบาลศีขรภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
202 650437 32010208 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
203 650438 32010209 บ้านขะเนก
ยังไม่ยืนยัน
204 650439 32010210 บ้านแกสระใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
205 650440 32010211 บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
206 650441 32010212 บ้านหนองขามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
207 650428 32010213 บ้านสะโน
ยังไม่ยืนยัน
208 650423 32010214 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
209 650424 32010215 บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
210 650425 32010216 บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
211 650426 32010217 บ้านหนองขนาด
ยังไม่ยืนยัน
212 650427 32010218 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
213 650461 32010219 บ้านลุมพุกหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
214 650462 32010220 บ้านโคกลำดวน
ยังไม่ยืนยัน
215 650463 32010221 บ้านห้วยโนนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
216 650457 32010222 บ้านปะนอยไถง
ยังไม่ยืนยัน
217 650458 32010223 บ้านหนองเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
218 650459 32010224 บ้านจารย์
ยังไม่ยืนยัน
219 650460 32010225 บ้านกระดาน
ยังไม่ยืนยัน
220 650631 32010226 บ้านภูมิสตึง
ยังไม่ยืนยัน
221 650632 32010227 บ้านโชกเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
222 650633 32010228 บ้านตระเปียงเตีย
ยังไม่ยืนยัน
223 650634 32010229 บ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
224 650635 32010230 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
225 650636 32010231 ดรุณวิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
226 650637 32010232 บ้านตรำดม
ยังไม่ยืนยัน
227 650638 32010233 บ้านระไซร์
ยังไม่ยืนยัน
228 650639 32010234 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
229 650630 32010235 ศิริราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
230 650628 32010236 บ้านตาเมาะ
ยังไม่ยืนยัน
231 650629 32010237 บ้านจรวย
ยังไม่ยืนยัน
232 650626 32010238 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
233 650627 32010239 วัดทักษิณวารี
ยังไม่ยืนยัน
234 650644 32010240 บ้านอู่โลก
ยังไม่ยืนยัน
235 650640 32010241 บ้านตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
236 650641 32010242 บ้านโชกใต้
ยังไม่ยืนยัน
237 650642 32010243 บ้านโคกเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
238 650643 32010244 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง
ยังไม่ยืนยัน
239 650565 32010245 บ้านกระออม
ยังไม่ยืนยัน
240 650566 32010246 หนองเหล็กเบญจวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
241 650567 32010247 บ้านหนองอีเลิง
ยังไม่ยืนยัน
242 650569 32010248 บ้านเกาะแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
243 650570 32010249 บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
244 650571 32010250 บ้านตะมะหนองกระจาน
ยังไม่ยืนยัน
245 650572 32010251 บ้านตางมาง
ยังไม่ยืนยัน
246 650586 32010252 บ้านขนวน
ยังไม่ยืนยัน
247 650587 32010253 บ้านดู่
ยังไม่ยืนยัน
248 650589 32010254 บ้านหนองพญา
ยังไม่ยืนยัน
249 650590 32010255 บ้านศรีราชา
ยังไม่ยืนยัน
250 650588 32010256 บ้านหนองดุม
ยังไม่ยืนยัน
251 650568 32010257 สะโนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
252 650591 32010258 บ้านกุง
ยังไม่ยืนยัน
253 650592 32010259 บ้านตะเคียนกูยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
254 650593 32010260 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
ยังไม่ยืนยัน
255 650584 32010261 การุญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
256 650585 32010262 บ้านสังแก
ยังไม่ยืนยัน
257 650573 32010263 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
258 650574 32010264 บ้านจังเอิดหนองแมว
ยังไม่ยืนยัน
259 650575 32010265 บ้านหนองคูสะแบะ
ยังไม่ยืนยัน
260 650576 32010266 บ้านหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
261 650577 32010267 บ้านหนองแล้ง
ยังไม่ยืนยัน
262 650578 32010268 บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
ยังไม่ยืนยัน
263 650579 32010269 บ้านโนนลี
ยังไม่ยืนยัน
264 650580 32010270 บ้านขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
265 650581 32010271 บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
266 650582 32010272 บ้านดู่โศกโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
267 650583 32010273 บ้านหนองฮะ
ยังไม่ยืนยัน
268 650594 32010274 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
269 650596 32010276 หมื่นศรีประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
270 650597 32010277 บ้านหมื่นศรีน้อย
ยังไม่ยืนยัน
271 650712 32010278 อนุบาลเขวาสินรินทร์
ยังไม่ยืนยัน
272 650713 32010279 บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
273 650714 32010280 บ้านสดอ
ยังไม่ยืนยัน
274 650715 32010281 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
275 650721 32010282 บ้านตากูก
ยังไม่ยืนยัน
276 650722 32010283 บ้านโชค
ยังไม่ยืนยัน
277 650723 32010284 บ้านอำปึลสนวน
ยังไม่ยืนยัน
278 650725 32010285 บ้านตากแดด
ยังไม่ยืนยัน
279 650718 32010286 บ้านภูดินหนองตะครอง
ยังไม่ยืนยัน
280 650719 32010287 บ้านบึง-เบาะอุ่น
ยังไม่ยืนยัน
281 650716 32010288 บ้านกันเตรียง
ยังไม่ยืนยัน
282 650717 32010289 บ้านพระปืด
ยังไม่ยืนยัน
283 650732 32010290 บ้านตลาดตาโหมก
ยังไม่ยืนยัน
284 650733 32010291 บ้านโคกกรวด
ยังไม่ยืนยัน
285 650729 32010292 บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
ยังไม่ยืนยัน
286 650730 32010293 บ้านกันตรง
ยังไม่ยืนยัน
287 650731 32010294 บ้านสนวนนางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
288 650728 32010295 บ้านบุญโลก
ยังไม่ยืนยัน
289 650720 32010296 บ้านแสรออ
ยังไม่ยืนยัน
290 650724 32010297 บ้านสามโค
ยังไม่ยืนยัน
291 650726 32010298 บ้านฉันเพล
ยังไม่ยืนยัน
292 650727 32010299 บ้านพะเนา
ยังไม่ยืนยัน