ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3202 :  สพป.สุรินทร์ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 650177 32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่
ยืนยันแล้ว
2 650178 32020002 บ้านหนองพิมาน
ยืนยันแล้ว
3 650196 32020003 บ้านหัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
4 650198 32020004 บ้านทิพย์เนตร
ยืนยันแล้ว
5 650199 32020005 บ้านขุนหาญ
ยืนยันแล้ว
6 650150 32020006 อนุบาลชุมพลบุรี
ยืนยันแล้ว
7 650151 32020007 บ้านชุมพลบุรี
ยืนยันแล้ว
8 650152 32020008 บ้านตึกชุม
ยืนยันแล้ว
9 650153 32020009 บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
10 650154 32020010 บ้านระหาร
ยืนยันแล้ว
11 650155 32020011 บ้านแคนดำ
ยืนยันแล้ว
12 650156 32020012 บ้านสวนหม่อน
ยืนยันแล้ว
13 650157 32020013 โพนทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
14 650158 32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
15 650159 32020015 บ้านกระเบื้อง
ยืนยันแล้ว
16 650160 32020016 บ้านขวาวโค้ง
ยืนยันแล้ว
17 650161 32020017 บ้านกระสัง
ยืนยันแล้ว
18 650162 32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์
ยืนยันแล้ว
19 650163 32020019 บ้านทิพย์นวด
ยืนยันแล้ว
20 650164 32020020 โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
ยืนยันแล้ว
21 650168 32020021 บ้านโพนม่วง
ยืนยันแล้ว
22 650170 32020022 บ้านขามโพนทัน
ยืนยันแล้ว
23 650180 32020025 ชุมชนบ้านซาด
ยืนยันแล้ว
24 650181 32020026 บ้านโนนสัง
ยืนยันแล้ว
25 650182 32020027 บ้านกะทะ
ยืนยันแล้ว
26 650183 32020028 บ้านยางบ่ออี
ยืนยันแล้ว
27 650184 32020029 บ้านบุตาโสม
ยืนยันแล้ว
28 650185 32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม
ยืนยันแล้ว
29 650186 32020031 บ้านโพธิ์ห้วย
ยืนยันแล้ว
30 650176 32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน
ยืนยันแล้ว
31 650179 32020033 บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
32 650173 32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
33 650174 32020035 สามัคคีศึกษา
ยืนยันแล้ว
34 650175 32020036 บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
35 650192 32020037 บ้านยางชุม
ยืนยันแล้ว
36 650193 32020038 บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
37 650194 32020039 สนวนโคกเม็ก
ยืนยันแล้ว
38 650195 32020040 บ้านเบงท่าลาด
ยืนยันแล้ว
39 650197 32020041 บ้านศรีณรงค์
ยืนยันแล้ว
40 650190 32020042 บ้านสายสนอง
ยืนยันแล้ว
41 650191 32020043 บ้านม่วงน้อย
ยืนยันแล้ว
42 650187 32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 650188 32020045 บ้านตั้งใจ
ยืนยันแล้ว
44 650189 32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
45 650165 32020047 บ้านตลุงโนนกอก
ยืนยันแล้ว
46 650169 32020048 บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
47 650166 32020049 บ้านขุนไชยทอง
ยืนยันแล้ว
48 650167 32020050 บ้านยางขามเฒ่า
ยืนยันแล้ว
49 650247 32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
50 650248 32020052 บ้านตระมูง
ยืนยันแล้ว
51 650249 32020053 บ้านบอน
ยืนยันแล้ว
52 650250 32020054 บ้านอาคุณ
ยืนยันแล้ว
53 650251 32020055 บ้านโคกกุง
ยืนยันแล้ว
54 650252 32020056 บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
55 650253 32020057 บ้านหนองอีดำ
ยืนยันแล้ว
56 650254 32020058 บ้านภูดิน
ยืนยันแล้ว
57 650255 32020059 บ้านหนองบึง
ยืนยันแล้ว
58 650256 32020060 บ้านโนนโพ
ยืนยันแล้ว
59 650257 32020061 บ้านตาทิตย์
ยืนยันแล้ว
60 650258 32020062 บ้านบัว
ยืนยันแล้ว
61 650259 32020063 บ้านตากลาง
ยืนยันแล้ว
62 650200 32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
63 650201 32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
64 650202 32020066 บ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
65 650203 32020067 บ้านลุงปุง
ยืนยันแล้ว
66 650204 32020068 บ้านโพนทา
ยืนยันแล้ว
67 650205 32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย
ยืนยันแล้ว
68 650211 32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)
ยืนยันแล้ว
69 650212 32020071 บ้านหมากมี่
ยืนยันแล้ว
70 650206 32020073 บ้านตาฮะ
ยืนยันแล้ว
71 650220 32020074 บ้านปอหมัน
ยืนยันแล้ว
72 650226 32020075 บ้านตานบ
ยืนยันแล้ว
73 650227 32020076 บ้านโนนระเวียง
ยืนยันแล้ว
74 650229 32020077 บ้านน้ำอ้อม
ยืนยันแล้ว
75 650245 32020078 บ้านเฉนียง
ยืนยันแล้ว
76 650246 32020079 บ้านปรีง
ยืนยันแล้ว
77 650243 32020080 บ้านบะ
ยืนยันแล้ว
78 650244 32020081 บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
79 650230 32020082 บ้านบัวโคก
ยืนยันแล้ว
80 650231 32020083 บ้านธรรมษา
ยืนยันแล้ว
81 650232 32020084 บ้านจันทร์งาม
ยืนยันแล้ว
82 650233 32020085 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
83 650234 32020086 บ้านพิงพวย
ยืนยันแล้ว
84 650235 32020087 บ้านโสมน
ยืนยันแล้ว
85 650236 32020088 ไตรคามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
86 650214 32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
87 650215 32020090 บ้านยางกระจับ
ยืนยันแล้ว
88 650216 32020091 บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
89 650217 32020092 บ้านชายทุ่ง
ยืนยันแล้ว
90 650218 32020093 บ้านหัวพี
ยืนยันแล้ว
91 650219 32020094 บ้านสาโรช
ยืนยันแล้ว
92 650221 32020095 บ้านโพนครก
ยืนยันแล้ว
93 650228 32020096 บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
94 650222 32020097 บ้านโพนขวาว
ยืนยันแล้ว
95 650223 32020098 บ้านสะเอิง
ยืนยันแล้ว
96 650224 32020099 บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
97 650225 32020100 บ้านกุดมะโน
ยืนยันแล้ว
98 650237 32020101 บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
99 650238 32020102 บ้านหนองตาด
ยืนยันแล้ว
100 650239 32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)
ยืนยันแล้ว
101 650240 32020104 บ้านเมืองแก
ยืนยันแล้ว
102 650241 32020105 บ้านหนองคูน้อย
ยืนยันแล้ว
103 650242 32020106 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
104 650210 32020107 บ้านโพนงอย
ยืนยันแล้ว
105 650207 32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
ยืนยันแล้ว
106 650208 32020109 บ้านม่วงมูล
ยืนยันแล้ว
107 650209 32020110 บ้านไกลเสนียด
ยืนยันแล้ว
108 650260 32020111 บ้านหนองไม้ถี่
ยืนยันแล้ว
109 650261 32020112 บ้านทุ่งโก
ยืนยันแล้ว
110 650262 32020113 บ้านบุผาง
ยืนยันแล้ว
111 650263 32020114 บ้านหนองคูใหญ่
ยืนยันแล้ว
112 650264 32020115 บ้านนานวล
ยืนยันแล้ว
113 650352 32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
114 650353 32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
115 650354 32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
116 650355 32020119 บ้านดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
117 650349 32020120 บ้านแก
ยืนยันแล้ว
118 650350 32020121 บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
119 650380 32020123 บ้านหาญฮี
ยืนยันแล้ว
120 650381 32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
121 650382 32020125 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
122 650383 32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว
ยืนยันแล้ว
123 650384 32020127 บ้านโนนทราย
ยืนยันแล้ว
124 650379 32020128 บ้านดอนแรด
ยืนยันแล้ว
125 650358 32020129 บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
126 650359 32020130 บ้านทับน้อย
ยืนยันแล้ว
127 650360 32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
128 650378 32020132 บ้านแต้-หนองบก
ยืนยันแล้ว
129 650376 32020133 บ้านม่วงหมาก
ยืนยันแล้ว
130 650377 32020134 บ้านน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
131 650372 32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล
ยืนยันแล้ว
132 650375 32020136 บ้านโนนจำปา
ยืนยันแล้ว
133 650369 32020137 บ้านธาตุ
ยืนยันแล้ว
134 650370 32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา
ยืนยันแล้ว
135 650348 32020139 บ้านอาจญา
ยืนยันแล้ว
136 650345 32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
137 650346 32020141 บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
138 650347 32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม
ยืนยันแล้ว
139 650385 32020143 บ้านเบิด
ยืนยันแล้ว
140 650386 32020144 ไตรคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
141 650387 32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด
ยืนยันแล้ว
142 650388 32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว
ยืนยันแล้ว
143 650389 32020147 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
144 650368 32020148 บ้านนาวอง
ยืนยันแล้ว
145 650364 32020149 บ้านช่องยางชุม
ยืนยันแล้ว
146 650365 32020150 บ้านคอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
147 650366 32020151 บ้านสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
148 650367 32020152 บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
149 650363 32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)
ยืนยันแล้ว
150 650371 32020154 บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
151 650374 32020155 บ้านนางเข็ม
ยืนยันแล้ว
152 650373 32020156 บ้านขะยูง
ยืนยันแล้ว
153 650344 32020157 บ้านผือน้อย
ยืนยันแล้ว
154 650340 32020158 รัตนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
155 650341 32020159 อนุบาลรัตนบุรี
ยืนยันแล้ว
156 650342 32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
157 650343 32020161 บ้านหนองกา
ยืนยันแล้ว
158 650361 32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
159 650356 32020164 บ้านหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
160 650357 32020165 ปทุมมาศวิทยา
ยืนยันแล้ว
161 650390 32020166 บ้านหนองบัวบาน
ยืนยันแล้ว
162 650391 32020167 บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
163 650394 32020168 บ้านสร้างบก
ยืนยันแล้ว
164 650392 32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)
ยืนยันแล้ว
165 650393 32020170 บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
166 650482 32020171 บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม)
ยืนยันแล้ว
167 650483 32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
168 650484 32020173 บ้านแคนน้อย
ยืนยันแล้ว
169 650485 32020174 บ้านโนนจาน
ยืนยันแล้ว
170 650486 32020175 บ้านหนองขุนศรี
ยืนยันแล้ว
171 650487 32020176 บ้านสร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
172 650488 32020177 บ้านนานวน
ยืนยันแล้ว
173 650490 32020178 บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
174 650491 32020179 บ้านตาเพชร
ยืนยันแล้ว
175 650480 32020180 บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
176 650481 32020181 บ้านโนนเปือย
ยืนยันแล้ว
177 650477 32020182 บ้านโพนโก
ยืนยันแล้ว
178 650478 32020183 บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
179 650479 32020184 บ้านโพนดวน
ยืนยันแล้ว
180 650476 32020185 บ้านทัพไทย
ยืนยันแล้ว
181 650471 32020186 สนมศึกษาคาร
ยืนยันแล้ว
182 650472 32020187 บ้านนาศรีสุข
ยืนยันแล้ว
183 650473 32020188 วัดบึงบ้านสนม
ยืนยันแล้ว
184 650474 32020189 บ้านโสกแดง
ยืนยันแล้ว
185 650475 32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
186 650495 32020191 บ้านหนองระฆัง
ยืนยันแล้ว
187 650496 32020192 บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
188 650500 32020193 บ้านสะทืด
ยืนยันแล้ว
189 650497 32020194 บ้านหนองอียอ
ยืนยันแล้ว
190 650498 32020195 บ้านอาเลา
ยืนยันแล้ว
191 650499 32020196 บ้านโนนเซียง
ยืนยันแล้ว
192 650494 32020197 ผาแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
193 650492 32020198 บ้านกาพระ
ยืนยันแล้ว
194 650493 32020199 บ้านหนองครก
ยืนยันแล้ว
195 650489 32020200 บ้านหัวงัว
ยืนยันแล้ว
196 650736 32020201 บ้านคำผง
ยืนยันแล้ว
197 650738 32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่
ยืนยันแล้ว
198 650739 32020203 บ้านม่วงหนองตาด
ยืนยันแล้ว
199 650740 32020204 บ้านอาพืด
ยืนยันแล้ว
200 650747 32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
201 650748 32020206 บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
202 650749 32020207 บ้านหนองบัวงาม
ยืนยันแล้ว
203 650750 32020208 บ้านผักไหม
ยืนยันแล้ว
204 650751 32020209 บ้านหนองไม้งาม
ยืนยันแล้ว
205 650746 32020210 บ้านม่วงหวาน
ยืนยันแล้ว
206 650744 32020211 บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
207 650745 32020212 บ้านก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
208 650741 32020213 บ้านระเวียง
ยืนยันแล้ว
209 650742 32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)
ยืนยันแล้ว
210 650743 32020215 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
211 650752 32020216 บ้านหนองเทพ
ยืนยันแล้ว
212 650753 32020217 บ้านอีโสดหนองผาง
ยืนยันแล้ว
213 650754 32020218 บ้านผำ
ยืนยันแล้ว
214 650755 32020219 บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
215 650756 32020220 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
216 650737 32020221 บ้านขุมดิน
ยืนยันแล้ว
217 650734 32020222 บ้านหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
218 650735 32020223 โนนนารายณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว