ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3202 :  สพป.สุรินทร์ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 650177 32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
2 650178 32020002 บ้านหนองพิมาน
ยังไม่ยืนยัน
3 650196 32020003 บ้านหัวนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
4 650198 32020004 บ้านทิพย์เนตร
ยังไม่ยืนยัน
5 650199 32020005 บ้านขุนหาญ
ยังไม่ยืนยัน
6 650150 32020006 อนุบาลชุมพลบุรี
ยังไม่ยืนยัน
7 650151 32020007 บ้านชุมพลบุรี
ยังไม่ยืนยัน
8 650152 32020008 บ้านตึกชุม
ยังไม่ยืนยัน
9 650153 32020009 บ้านโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
10 650154 32020010 บ้านระหาร
ยังไม่ยืนยัน
11 650155 32020011 บ้านแคนดำ
ยังไม่ยืนยัน
12 650156 32020012 บ้านสวนหม่อน
ยังไม่ยืนยัน
13 650157 32020013 โพนทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14 650158 32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
15 650159 32020015 บ้านกระเบื้อง
ยังไม่ยืนยัน
16 650160 32020016 บ้านขวาวโค้ง
ยังไม่ยืนยัน
17 650161 32020017 บ้านกระสัง
ยังไม่ยืนยัน
18 650162 32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์
ยังไม่ยืนยัน
19 650163 32020019 บ้านทิพย์นวด
ยังไม่ยืนยัน
20 650164 32020020 โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
ยังไม่ยืนยัน
21 650168 32020021 บ้านโพนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
22 650170 32020022 บ้านขามโพนทัน
ยังไม่ยืนยัน
23 650180 32020025 ชุมชนบ้านซาด
ยังไม่ยืนยัน
24 650181 32020026 บ้านโนนสัง
ยังไม่ยืนยัน
25 650182 32020027 บ้านกะทะ
ยังไม่ยืนยัน
26 650183 32020028 บ้านยางบ่ออี
ยังไม่ยืนยัน
27 650184 32020029 บ้านบุตาโสม
ยังไม่ยืนยัน
28 650185 32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม
ยังไม่ยืนยัน
29 650186 32020031 บ้านโพธิ์ห้วย
ยังไม่ยืนยัน
30 650176 32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน
ยังไม่ยืนยัน
31 650179 32020033 บ้านงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
32 650173 32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
33 650174 32020035 สามัคคีศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
34 650175 32020036 บ้านแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
35 650192 32020037 บ้านยางชุม
ยังไม่ยืนยัน
36 650193 32020038 บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
37 650194 32020039 สนวนโคกเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
38 650195 32020040 บ้านเบงท่าลาด
ยังไม่ยืนยัน
39 650197 32020041 บ้านศรีณรงค์
ยังไม่ยืนยัน
40 650190 32020042 บ้านสายสนอง
ยังไม่ยืนยัน
41 650191 32020043 บ้านม่วงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
42 650187 32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 650188 32020045 บ้านตั้งใจ
ยังไม่ยืนยัน
44 650189 32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน
ยังไม่ยืนยัน
45 650165 32020047 บ้านตลุงโนนกอก
ยังไม่ยืนยัน
46 650169 32020048 บ้านหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
47 650166 32020049 บ้านขุนไชยทอง
ยังไม่ยืนยัน
48 650167 32020050 บ้านยางขามเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
49 650247 32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
50 650248 32020052 บ้านตระมูง
ยังไม่ยืนยัน
51 650249 32020053 บ้านบอน
ยังไม่ยืนยัน
52 650250 32020054 บ้านอาคุณ
ยังไม่ยืนยัน
53 650251 32020055 บ้านโคกกุง
ยังไม่ยืนยัน
54 650252 32020056 บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
55 650253 32020057 บ้านหนองอีดำ
ยังไม่ยืนยัน
56 650254 32020058 บ้านภูดิน
ยังไม่ยืนยัน
57 650255 32020059 บ้านหนองบึง
ยังไม่ยืนยัน
58 650256 32020060 บ้านโนนโพ
ยังไม่ยืนยัน
59 650257 32020061 บ้านตาทิตย์
ยังไม่ยืนยัน
60 650258 32020062 บ้านบัว
ยังไม่ยืนยัน
61 650259 32020063 บ้านตากลาง
ยังไม่ยืนยัน
62 650200 32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
63 650201 32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
64 650202 32020066 บ้านปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
65 650203 32020067 บ้านลุงปุง
ยังไม่ยืนยัน
66 650204 32020068 บ้านโพนทา
ยังไม่ยืนยัน
67 650205 32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย
ยังไม่ยืนยัน
68 650211 32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)
ยังไม่ยืนยัน
69 650212 32020071 บ้านหมากมี่
ยังไม่ยืนยัน
70 650206 32020073 บ้านตาฮะ
ยังไม่ยืนยัน
71 650220 32020074 บ้านปอหมัน
ยังไม่ยืนยัน
72 650226 32020075 บ้านตานบ
ยังไม่ยืนยัน
73 650227 32020076 บ้านโนนระเวียง
ยังไม่ยืนยัน
74 650229 32020077 บ้านน้ำอ้อม
ยังไม่ยืนยัน
75 650245 32020078 บ้านเฉนียง
ยังไม่ยืนยัน
76 650246 32020079 บ้านปรีง
ยังไม่ยืนยัน
77 650243 32020080 บ้านบะ
ยังไม่ยืนยัน
78 650244 32020081 บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
79 650230 32020082 บ้านบัวโคก
ยังไม่ยืนยัน
80 650231 32020083 บ้านธรรมษา
ยังไม่ยืนยัน
81 650232 32020084 บ้านจันทร์งาม
ยังไม่ยืนยัน
82 650233 32020085 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
83 650234 32020086 บ้านพิงพวย
ยังไม่ยืนยัน
84 650235 32020087 บ้านโสมน
ยังไม่ยืนยัน
85 650236 32020088 ไตรคามสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
86 650214 32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
87 650215 32020090 บ้านยางกระจับ
ยังไม่ยืนยัน
88 650216 32020091 บ้านเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
89 650217 32020092 บ้านชายทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
90 650218 32020093 บ้านหัวพี
ยังไม่ยืนยัน
91 650219 32020094 บ้านสาโรช
ยังไม่ยืนยัน
92 650221 32020095 บ้านโพนครก
ยังไม่ยืนยัน
93 650228 32020096 บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
94 650222 32020097 บ้านโพนขวาว
ยังไม่ยืนยัน
95 650223 32020098 บ้านสะเอิง
ยังไม่ยืนยัน
96 650224 32020099 บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
97 650225 32020100 บ้านกุดมะโน
ยังไม่ยืนยัน
98 650237 32020101 บ้านท่าศิลา
ยังไม่ยืนยัน
99 650238 32020102 บ้านหนองตาด
ยังไม่ยืนยัน
100 650239 32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)
ยังไม่ยืนยัน
101 650240 32020104 บ้านเมืองแก
ยังไม่ยืนยัน
102 650241 32020105 บ้านหนองคูน้อย
ยังไม่ยืนยัน
103 650242 32020106 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
104 650210 32020107 บ้านโพนงอย
ยังไม่ยืนยัน
105 650207 32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
ยังไม่ยืนยัน
106 650208 32020109 บ้านม่วงมูล
ยังไม่ยืนยัน
107 650209 32020110 บ้านไกลเสนียด
ยังไม่ยืนยัน
108 650260 32020111 บ้านหนองไม้ถี่
ยังไม่ยืนยัน
109 650261 32020112 บ้านทุ่งโก
ยังไม่ยืนยัน
110 650262 32020113 บ้านบุผาง
ยังไม่ยืนยัน
111 650263 32020114 บ้านหนองคูใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
112 650264 32020115 บ้านนานวล
ยังไม่ยืนยัน
113 650352 32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
114 650353 32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
115 650354 32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
116 650355 32020119 บ้านดงเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
117 650349 32020120 บ้านแก
ยังไม่ยืนยัน
118 650350 32020121 บ้านหนองบัวน้อย
ยังไม่ยืนยัน
119 650380 32020123 บ้านหาญฮี
ยังไม่ยืนยัน
120 650381 32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
121 650382 32020125 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
122 650383 32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว
ยังไม่ยืนยัน
123 650384 32020127 บ้านโนนทราย
ยังไม่ยืนยัน
124 650379 32020128 บ้านดอนแรด
ยังไม่ยืนยัน
125 650358 32020129 บ้านจาน
ยังไม่ยืนยัน
126 650359 32020130 บ้านทับน้อย
ยังไม่ยืนยัน
127 650360 32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
128 650378 32020132 บ้านแต้-หนองบก
ยังไม่ยืนยัน
129 650376 32020133 บ้านม่วงหมาก
ยังไม่ยืนยัน
130 650377 32020134 บ้านน้ำคำ
ยังไม่ยืนยัน
131 650372 32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล
ยังไม่ยืนยัน
132 650375 32020136 บ้านโนนจำปา
ยังไม่ยืนยัน
133 650369 32020137 บ้านธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
134 650370 32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา
ยังไม่ยืนยัน
135 650348 32020139 บ้านอาจญา
ยังไม่ยืนยัน
136 650345 32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
137 650346 32020141 บ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
138 650347 32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม
ยังไม่ยืนยัน
139 650385 32020143 บ้านเบิด
ยังไม่ยืนยัน
140 650386 32020144 ไตรคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
141 650387 32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด
ยังไม่ยืนยัน
142 650388 32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
143 650389 32020147 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
144 650368 32020148 บ้านนาวอง
ยังไม่ยืนยัน
145 650364 32020149 บ้านช่องยางชุม
ยังไม่ยืนยัน
146 650365 32020150 บ้านคอนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
147 650366 32020151 บ้านสี่เหลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
148 650367 32020152 บ้านนาอุดม
ยังไม่ยืนยัน
149 650363 32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)
ยังไม่ยืนยัน
150 650371 32020154 บ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
151 650374 32020155 บ้านนางเข็ม
ยังไม่ยืนยัน
152 650373 32020156 บ้านขะยูง
ยังไม่ยืนยัน
153 650344 32020157 บ้านผือน้อย
ยังไม่ยืนยัน
154 650340 32020158 รัตนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
155 650341 32020159 อนุบาลรัตนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
156 650342 32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
157 650343 32020161 บ้านหนองกา
ยังไม่ยืนยัน
158 650361 32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
159 650356 32020164 บ้านหนองบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
160 650357 32020165 ปทุมมาศวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
161 650390 32020166 บ้านหนองบัวบาน
ยังไม่ยืนยัน
162 650391 32020167 บ้านขาม
ยังไม่ยืนยัน
163 650394 32020168 บ้านสร้างบก
ยังไม่ยืนยัน
164 650392 32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)
ยังไม่ยืนยัน
165 650393 32020170 บ้านดู่
ยังไม่ยืนยัน
166 650482 32020171 บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม)
ยังไม่ยืนยัน
167 650483 32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
168 650484 32020173 บ้านแคนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
169 650485 32020174 บ้านโนนจาน
ยังไม่ยืนยัน
170 650486 32020175 บ้านหนองขุนศรี
ยังไม่ยืนยัน
171 650487 32020176 บ้านสร้างแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
172 650488 32020177 บ้านนานวน
ยังไม่ยืนยัน
173 650490 32020178 บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
174 650491 32020179 บ้านตาเพชร
ยังไม่ยืนยัน
175 650480 32020180 บ้านหนองบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
176 650481 32020181 บ้านโนนเปือย
ยังไม่ยืนยัน
177 650477 32020182 บ้านโพนโก
ยังไม่ยืนยัน
178 650478 32020183 บ้านเป้า
ยังไม่ยืนยัน
179 650479 32020184 บ้านโพนดวน
ยังไม่ยืนยัน
180 650476 32020185 บ้านทัพไทย
ยังไม่ยืนยัน
181 650471 32020186 สนมศึกษาคาร
ยังไม่ยืนยัน
182 650472 32020187 บ้านนาศรีสุข
ยังไม่ยืนยัน
183 650473 32020188 วัดบึงบ้านสนม
ยังไม่ยืนยัน
184 650474 32020189 บ้านโสกแดง
ยังไม่ยืนยัน
185 650475 32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ
ยังไม่ยืนยัน
186 650495 32020191 บ้านหนองระฆัง
ยังไม่ยืนยัน
187 650496 32020192 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
188 650500 32020193 บ้านสะทืด
ยังไม่ยืนยัน
189 650497 32020194 บ้านหนองอียอ
ยังไม่ยืนยัน
190 650498 32020195 บ้านอาเลา
ยังไม่ยืนยัน
191 650499 32020196 บ้านโนนเซียง
ยังไม่ยืนยัน
192 650494 32020197 ผาแดงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
193 650492 32020198 บ้านกาพระ
ยังไม่ยืนยัน
194 650493 32020199 บ้านหนองครก
ยังไม่ยืนยัน
195 650489 32020200 บ้านหัวงัว
ยังไม่ยืนยัน
196 650736 32020201 บ้านคำผง
ยังไม่ยืนยัน
197 650738 32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่
ยังไม่ยืนยัน
198 650739 32020203 บ้านม่วงหนองตาด
ยังไม่ยืนยัน
199 650740 32020204 บ้านอาพืด
ยังไม่ยืนยัน
200 650747 32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
201 650748 32020206 บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
202 650749 32020207 บ้านหนองบัวงาม
ยังไม่ยืนยัน
203 650750 32020208 บ้านผักไหม
ยังไม่ยืนยัน
204 650751 32020209 บ้านหนองไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
205 650746 32020210 บ้านม่วงหวาน
ยังไม่ยืนยัน
206 650744 32020211 บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
207 650745 32020212 บ้านก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
208 650741 32020213 บ้านระเวียง
ยังไม่ยืนยัน
209 650742 32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
210 650743 32020215 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
211 650752 32020216 บ้านหนองเทพ
ยังไม่ยืนยัน
212 650753 32020217 บ้านอีโสดหนองผาง
ยังไม่ยืนยัน
213 650754 32020218 บ้านผำ
ยังไม่ยืนยัน
214 650755 32020219 บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
215 650756 32020220 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
216 650737 32020221 บ้านขุมดิน
ยังไม่ยืนยัน
217 650734 32020222 บ้านหนองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
218 650735 32020223 โนนนารายณ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน