ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3203 :  สพป.สุรินทร์ เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 650265 32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ยืนยันแล้ว
2 650270 32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
3 650271 32030003 บ้านตาเสาะ
ยืนยันแล้ว
4 650272 32030004 บ้านสีโค
ยืนยันแล้ว
5 650273 32030005 ปราสาท
ยืนยันแล้ว
6 650281 32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
7 650284 32030007 บ้านทำนบ
ยืนยันแล้ว
8 650290 32030008 อมรินทราวารี
ยืนยันแล้ว
9 650291 32030009 บ้านจบก
ยืนยันแล้ว
10 650292 32030010 บ้านโคกทม
ยืนยันแล้ว
11 650293 32030011 บ้านสวายซอ
ยังไม่ยืนยัน
12 650294 32030012 บ้านกะดาด
ยืนยันแล้ว
13 650295 32030013 บ้านโคลด
ยืนยันแล้ว
14 650296 32030014 บ้านจรูกแขวะ
ยืนยันแล้ว
15 650334 32030015 บ้านกูน
ยืนยันแล้ว
16 650335 32030016 บ้านรันเดง
ยืนยันแล้ว
17 650336 32030017 บ้านตายัวะ
ยืนยันแล้ว
18 650337 32030018 บ้านตาวร
ยืนยันแล้ว
19 650338 32030019 บ้านกาบกระบือ
ยืนยันแล้ว
20 650339 32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3
ยืนยันแล้ว
21 650297 32030021 รัฐประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
22 650301 32030022 บ้านโพธิ์กอง
ยืนยันแล้ว
23 650303 32030023 บ้านเชื้อเพลิง
ยืนยันแล้ว
24 650320 32030024 บ้านโชคนาสาม
ยืนยันแล้ว
25 650321 32030025 บ้านเจ้าคุณ
ยืนยันแล้ว
26 650322 32030026 บ้านมะเมียง
ยืนยันแล้ว
27 650323 32030027 มหาราช ๔
ยืนยันแล้ว
28 650325 32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
29 650326 32030029 บ้านจีกแดก
ยืนยันแล้ว
30 650319 32030030 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
31 650324 32030031 บ้านนาครอง
ยืนยันแล้ว
32 650314 32030032 บ้านตานี
ยืนยันแล้ว
33 650317 32030033 บ้านโคกจำเริญ
ยืนยันแล้ว
34 650275 32030034 บ้านตาเตียว
ยืนยันแล้ว
35 650276 32030035 บ้านสวาย
ยืนยันแล้ว
36 650277 32030036 บ้านลำพุก
ยืนยันแล้ว
37 650278 32030037 บ้านโชค
ยืนยันแล้ว
38 650279 32030038 บ้านตาเบา
ยืนยันแล้ว
39 650280 32030039 บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
40 650289 32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
41 650286 32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
42 650287 32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
43 650288 32030043 บ้านเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
44 650309 32030044 บ้านหนองหรี่
ยืนยันแล้ว
45 650310 32030045 บ้านกำไสจาน
ยืนยันแล้ว
46 650311 32030046 บ้านสะพานหัน
ยืนยันแล้ว
47 650305 32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
48 650285 32030048 บ้านลำดวนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
49 650283 32030049 วันเจริญสามัคคี
ยืนยันแล้ว
50 650282 32030050 บ้านไทร
ยืนยันแล้ว
51 650267 32030051 บ้านอำปึลกง
ยืนยันแล้ว
52 650269 32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
53 650300 32030053 เจริญราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
54 650304 32030054 บ้านพนม
ยืนยันแล้ว
55 650274 32030055 บ้านบุอันโนง
ยืนยันแล้ว
56 650268 32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
57 650266 32030057 บ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
58 650312 32030058 บ้านคลอง
ยืนยันแล้ว
59 650318 32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1
ยืนยันแล้ว
60 650313 32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาท
ยืนยันแล้ว
61 650316 32030061 บ้านละลมระไซ
ยืนยันแล้ว
62 650315 32030062 บ้านบักดอก
ยืนยันแล้ว
63 650302 32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
64 650299 32030064 บ้านสองสะโกม
ยืนยันแล้ว
65 650298 32030065 ไพลศึกษาคาร
ยืนยันแล้ว
66 650306 32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
67 650307 32030067 บ้านสมุด
ยืนยันแล้ว
68 650308 32030068 บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
69 650327 32030069 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
70 650328 32030070 บ้านปลัด
ยืนยันแล้ว
71 650329 32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)
ยืนยันแล้ว
72 650330 32030072 บ้านก็วล
ยืนยันแล้ว
73 650331 32030073 บ้านเสกกอง
ยืนยันแล้ว
74 650332 32030074 บ้านลังโกม
ยืนยันแล้ว
75 650333 32030075 บ้านกระวัน
ยืนยันแล้ว
76 650598 32030076 อนุบาลกาบเชิง
ยืนยันแล้ว
77 650599 32030077 บ้านปราสาทเบง
ยืนยันแล้ว
78 650602 32030078 บ้านบักจรัง
ยืนยันแล้ว
79 650603 32030079 เพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ
ยืนยันแล้ว
80 650619 32030080 หวลถวิลวิทยา
ยืนยันแล้ว
81 650613 32030081 บ้านคูตัน
ยืนยันแล้ว
82 650615 32030082 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
83 650616 32030083 บ้านหนองโยโคกปืด
ยืนยันแล้ว
84 650618 32030084 บ้านราวนคร
ยืนยันแล้ว
85 650600 32030085 บ้านโคกตะเคียน
ยืนยันแล้ว
86 650607 32030086 บ้านจารย์
ยืนยันแล้ว
87 650612 32030087 เกษตรอีสานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
88 650601 32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)
ยืนยันแล้ว
89 650604 32030089 บ้านถนนชัย
ยืนยันแล้ว
90 650605 32030090 บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
91 650606 32030091 บ้านกู่
ยืนยันแล้ว
92 650625 32030092 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
93 650623 32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
94 650624 32030094 บ้านโจรก
ยืนยันแล้ว
95 650620 32030095 บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
96 650621 32030096 บ้านเกษตรถาวร
ยืนยันแล้ว
97 650622 32030097 เรืองเจริญพัฒนา
ยืนยันแล้ว
98 650617 32030098 บ้านสกล
ยืนยันแล้ว
99 650614 32030099 บ้านตะเคียน
ยืนยันแล้ว
100 650611 32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2
ยืนยันแล้ว
101 650609 32030101 บ้านสระทอง
ยืนยันแล้ว
102 650610 32030102 ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
103 650608 32030103 บ้านแนงมุด
ยืนยันแล้ว
104 650523 32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
105 650524 32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146
ยืนยันแล้ว
106 650525 32030106 บ้านโนนสบาย
ยืนยันแล้ว
107 650526 32030107 บ้านถนน
ยืนยันแล้ว
108 650527 32030108 บ้านโคกรัมย์
ยืนยันแล้ว
109 650528 32030109 สหราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
110 650552 32030110 บ้านขอนแตก
ยืนยันแล้ว
111 650553 32030111 บ้านอาวอก
ยืนยันแล้ว
112 650554 32030112 บ้านโตงน้อย
ยืนยันแล้ว
113 650555 32030113 บ้านตอกตรา
ยืนยันแล้ว
114 650556 32030114 หนองโสนวิทยา
ยืนยันแล้ว
115 650557 32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ
ยืนยันแล้ว
116 650521 32030116 บ้านศรีมงคล
ยืนยันแล้ว
117 650515 32030117 ดมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
118 650516 32030118 บ้านสนบ
ยืนยันแล้ว
119 650558 32030119 บ้านเถกิง
ยืนยันแล้ว
120 650559 32030120 บ้านกะปู
ยืนยันแล้ว
121 650560 32030121 บ้านตาคง
ยืนยันแล้ว
122 650562 32030122 จตุคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
123 650563 32030123 บ้านห้วยปูน
ยืนยันแล้ว
124 650564 32030124 บ้านสนวน
ยืนยันแล้ว
125 650530 32030125 บ้านขนาดมอญ
ยืนยันแล้ว
126 650531 32030126 บ้านตาแตรวทัพดัด
ยืนยันแล้ว
127 650532 32030127 บ้านปวงตึก
ยืนยันแล้ว
128 650533 32030128 บ้านห้วยสิงห์
ยืนยันแล้ว
129 650534 32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
130 650536 32030130 สตรีวิทยาสมาคม
ยืนยันแล้ว
131 650537 32030131 บ้านคะนา
ยืนยันแล้ว
132 650545 32030132 บ้านทัพทัน
ยืนยันแล้ว
133 650546 32030133 บ้านเลิศอรุณ
ยืนยันแล้ว
134 650547 32030134 บ้านเสรียง
ยืนยันแล้ว
135 650548 32030135 บ้านร่มเย็น
ยืนยันแล้ว
136 650549 32030136 บ้านลำหาด
ยืนยันแล้ว
137 650550 32030137 บ้านโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
138 650551 32030138 บ้านวังปลัด
ยืนยันแล้ว
139 650517 32030139 บ้านตาพราม
ยืนยันแล้ว
140 650518 32030140 บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
141 650519 32030141 บ้านชำเบง
ยืนยันแล้ว
142 650520 32030142 บ้านลันแต้
ยืนยันแล้ว
143 650522 32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
ยืนยันแล้ว
144 650544 32030144 บ้านโคกไทร
ยืนยันแล้ว
145 650529 32030145 บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
146 650535 32030146 บ้านอังกอล
ยืนยันแล้ว
147 650543 32030147 บ้านจารย์
ยืนยันแล้ว
148 650508 32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
149 650504 32030149 บ้านโพนชาย
ยืนยันแล้ว
150 650505 32030150 บ้านชำสมิง
ยืนยันแล้ว
151 650506 32030151 บ้านศาลาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
152 650561 32030152 บ้านพรหมสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
153 650513 32030153 ราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
154 650514 32030154 บ้านหนองขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
155 650510 32030155 บ้านพระแก้ว
ยืนยันแล้ว
156 650511 32030156 บ้านกระสัง
ยืนยันแล้ว
157 650512 32030157 บ้านแสนกาง
ยืนยันแล้ว
158 650542 32030158 สหมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
159 650538 32030159 บ้านสะกาด
ยืนยันแล้ว
160 650539 32030160 บ้านตาโมม
ยืนยันแล้ว
161 650540 32030161 บ้านจังเอิล
ยืนยันแล้ว
162 650541 32030162 บ้านหลัก
ยืนยันแล้ว
163 650509 32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
164 650501 32030164 สังขะวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
165 650502 32030165 บ้านสังขะ
ยืนยันแล้ว
166 650507 32030166 บ้านศรีนวล
ยืนยันแล้ว
167 650503 32030167 บ้านโดง
ยืนยันแล้ว
168 650661 32030168 บ้านโชค
ยืนยันแล้ว
169 650663 32030169 บ้านจรัส
ยืนยันแล้ว
170 650664 32030170 กลาโหมราชเสนา 2
ยืนยันแล้ว
171 650666 32030171 บ้านโอทะลัน
ยืนยันแล้ว
172 650657 32030172 บ้านตาวัง
ยืนยันแล้ว
173 650658 32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
174 650659 32030174 บ้านนา
ยืนยันแล้ว
175 650655 32030175 บ้านจบก
ยืนยันแล้ว
176 650656 32030176 บ้านหนองโจงโลง
ยืนยันแล้ว
177 650648 32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
178 650649 32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
179 650645 32030179 บ้านบัวเชด
ยังไม่ยืนยัน
180 650646 32030180 อนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ)
ยืนยันแล้ว
181 650647 32030181 บ้านโนนสังข์
ยืนยันแล้ว
182 650652 32030182 บ้านสะเดา
ยืนยันแล้ว
183 650665 32030183 บ้านสน
ยืนยันแล้ว
184 650653 32030184 บ้านสำเภาลูน
ยืนยันแล้ว
185 650654 32030185 บ้านไทยเดิม
ยืนยันแล้ว
186 650651 32030186 บ้านโคกสมอง
ยืนยันแล้ว
187 650650 32030187 บ้านสวาท
ยืนยันแล้ว
188 650660 32030188 บ้านอาโพน
ยืนยันแล้ว
189 650662 32030189 บ้านสะแร
ยืนยันแล้ว
190 650705 32030190 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
191 650707 32030191 บ้านสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
192 650709 32030192 บ้านโคกโบสถ์
ยืนยันแล้ว
193 650708 32030193 บ้านโคกกรม
ยืนยันแล้ว
194 650710 32030194 บ้านตาลวก
ยืนยันแล้ว
195 650711 32030195 บ้านศรีสวาย
ยืนยันแล้ว
196 650706 32030196 บ้านจีกแดก
ยืนยันแล้ว
197 650704 32030197 บ้านละเอาะ
ยืนยันแล้ว
198 650696 32030198 บ้านพนมดิน
ยืนยันแล้ว
199 650697 32030199 บ้านตาเมียง
ยืนยันแล้ว
200 650698 32030200 บ้านหนองคันนา
ยืนยันแล้ว
201 650700 32030201 บ้านหนองจูบ
ยืนยันแล้ว
202 650694 32030202 บ้านอำปึล
ยืนยันแล้ว
203 650695 32030203 บ้านรุน
ยืนยันแล้ว
204 650699 32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4
ยืนยันแล้ว
205 650701 32030205 บ้านไทยสันติสุข
ยืนยันแล้ว
206 650703 32030207 บ้านอุโลก
ยืนยันแล้ว
207 650691 32030208 บ้านเกาะแจนแวน
ยืนยันแล้ว
208 650685 32030209 บ้านแดง
ยืนยันแล้ว
209 650686 32030210 บ้านตะโนน
ยืนยันแล้ว
210 650687 32030211 บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
211 650688 32030212 บ้านพะเนาว์
ยืนยันแล้ว
212 650668 32030213 อนุบาลศรีณรงค์
ยืนยันแล้ว
213 650669 32030214 บ้านละมงค์
ยืนยันแล้ว
214 650670 32030215 รัฐราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
215 650671 32030216 บ้านมหาชัย
ยืนยันแล้ว
216 650684 32030217 บ้านโสน
ยืนยันแล้ว
217 650667 32030218 บ้านณรงค์
ยืนยันแล้ว
218 650676 32030219 บ้านตรวจ
ยืนยันแล้ว
219 650677 32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซว
ยืนยันแล้ว
220 650678 32030221 บ้านเตาแดก
ยืนยันแล้ว
221 650679 32030222 บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
222 650680 32030223 บ้านเกาะตรวจ
ยืนยันแล้ว
223 650681 32030224 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
224 650682 32030225 บ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
225 650672 32030226 ไพลอำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
226 650673 32030227 บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
227 650674 32030228 พระจันทร์ศรีสุข
ยืนยันแล้ว
228 650675 32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์
ยืนยันแล้ว
229 650683 32030230 วิทยาราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
230 650689 32030231 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
231 650690 32030232 บ้านกุง
ยืนยันแล้ว
232 650692 32030233 บ้านคูขาด
ยืนยันแล้ว
233 650693 32030234 บ้านตราด
ยืนยันแล้ว