ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3203 :  สพป.สุรินทร์ เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 650265 32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ยังไม่ยืนยัน
2 650270 32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
3 650271 32030003 บ้านตาเสาะ
ยังไม่ยืนยัน
4 650272 32030004 บ้านสีโค
ยังไม่ยืนยัน
5 650273 32030005 ปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
6 650281 32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
7 650284 32030007 บ้านทำนบ
ยังไม่ยืนยัน
8 650290 32030008 อมรินทราวารี
ยังไม่ยืนยัน
9 650291 32030009 บ้านจบก
ยังไม่ยืนยัน
10 650292 32030010 บ้านโคกทม
ยังไม่ยืนยัน
11 650293 32030011 บ้านสวายซอ
ยังไม่ยืนยัน
12 650294 32030012 บ้านกะดาด
ยังไม่ยืนยัน
13 650295 32030013 บ้านโคลด
ยังไม่ยืนยัน
14 650296 32030014 บ้านจรูกแขวะ
ยังไม่ยืนยัน
15 650334 32030015 บ้านกูน
ยังไม่ยืนยัน
16 650335 32030016 บ้านรันเดง
ยังไม่ยืนยัน
17 650336 32030017 บ้านตายัวะ
ยังไม่ยืนยัน
18 650337 32030018 บ้านตาวร
ยังไม่ยืนยัน
19 650338 32030019 บ้านกาบกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
20 650339 32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3
ยังไม่ยืนยัน
21 650297 32030021 รัฐประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
22 650301 32030022 บ้านโพธิ์กอง
ยังไม่ยืนยัน
23 650303 32030023 บ้านเชื้อเพลิง
ยังไม่ยืนยัน
24 650320 32030024 บ้านโชคนาสาม
ยังไม่ยืนยัน
25 650321 32030025 บ้านเจ้าคุณ
ยังไม่ยืนยัน
26 650322 32030026 บ้านมะเมียง
ยังไม่ยืนยัน
27 650323 32030027 มหาราช ๔
ยังไม่ยืนยัน
28 650325 32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
29 650326 32030029 บ้านจีกแดก
ยังไม่ยืนยัน
30 650319 32030030 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
31 650324 32030031 บ้านนาครอง
ยังไม่ยืนยัน
32 650314 32030032 บ้านตานี
ยังไม่ยืนยัน
33 650317 32030033 บ้านโคกจำเริญ
ยังไม่ยืนยัน
34 650275 32030034 บ้านตาเตียว
ยังไม่ยืนยัน
35 650276 32030035 บ้านสวาย
ยังไม่ยืนยัน
36 650277 32030036 บ้านลำพุก
ยังไม่ยืนยัน
37 650278 32030037 บ้านโชค
ยังไม่ยืนยัน
38 650279 32030038 บ้านตาเบา
ยังไม่ยืนยัน
39 650280 32030039 บ้านตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
40 650289 32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
41 650286 32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
42 650287 32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
43 650288 32030043 บ้านเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
44 650309 32030044 บ้านหนองหรี่
ยังไม่ยืนยัน
45 650310 32030045 บ้านกำไสจาน
ยังไม่ยืนยัน
46 650311 32030046 บ้านสะพานหัน
ยังไม่ยืนยัน
47 650305 32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
48 650285 32030048 บ้านลำดวนพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
49 650283 32030049 วันเจริญสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
50 650282 32030050 บ้านไทร
ยังไม่ยืนยัน
51 650267 32030051 บ้านอำปึลกง
ยังไม่ยืนยัน
52 650269 32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
53 650300 32030053 เจริญราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 650304 32030054 บ้านพนม
ยังไม่ยืนยัน
55 650274 32030055 บ้านบุอันโนง
ยังไม่ยืนยัน
56 650268 32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
57 650266 32030057 บ้านปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
58 650312 32030058 บ้านคลอง
ยังไม่ยืนยัน
59 650318 32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1
ยังไม่ยืนยัน
60 650313 32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
61 650316 32030061 บ้านละลมระไซ
ยังไม่ยืนยัน
62 650315 32030062 บ้านบักดอก
ยังไม่ยืนยัน
63 650302 32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
64 650299 32030064 บ้านสองสะโกม
ยังไม่ยืนยัน
65 650298 32030065 ไพลศึกษาคาร
ยังไม่ยืนยัน
66 650306 32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
67 650307 32030067 บ้านสมุด
ยังไม่ยืนยัน
68 650308 32030068 บ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
69 650327 32030069 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
70 650328 32030070 บ้านปลัด
ยังไม่ยืนยัน
71 650329 32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)
ยังไม่ยืนยัน
72 650330 32030072 บ้านก็วล
ยังไม่ยืนยัน
73 650331 32030073 บ้านเสกกอง
ยังไม่ยืนยัน
74 650332 32030074 บ้านลังโกม
ยังไม่ยืนยัน
75 650333 32030075 บ้านกระวัน
ยังไม่ยืนยัน
76 650598 32030076 อนุบาลกาบเชิง
ยังไม่ยืนยัน
77 650599 32030077 บ้านปราสาทเบง
ยังไม่ยืนยัน
78 650602 32030078 บ้านบักจรัง
ยังไม่ยืนยัน
79 650603 32030079 เพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ
ยังไม่ยืนยัน
80 650619 32030080 หวลถวิลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
81 650613 32030081 บ้านคูตัน
ยังไม่ยืนยัน
82 650615 32030082 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
83 650616 32030083 บ้านหนองโยโคกปืด
ยังไม่ยืนยัน
84 650618 32030084 บ้านราวนคร
ยังไม่ยืนยัน
85 650600 32030085 บ้านโคกตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
86 650607 32030086 บ้านจารย์
ยังไม่ยืนยัน
87 650612 32030087 เกษตรอีสานสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
88 650601 32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)
ยังไม่ยืนยัน
89 650604 32030089 บ้านถนนชัย
ยังไม่ยืนยัน
90 650605 32030090 บ้านโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
91 650606 32030091 บ้านกู่
ยังไม่ยืนยัน
92 650625 32030092 บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
93 650623 32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
94 650624 32030094 บ้านโจรก
ยังไม่ยืนยัน
95 650620 32030095 บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
96 650621 32030096 บ้านเกษตรถาวร
ยังไม่ยืนยัน
97 650622 32030097 เรืองเจริญพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
98 650617 32030098 บ้านสกล
ยังไม่ยืนยัน
99 650614 32030099 บ้านตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
100 650611 32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2
ยังไม่ยืนยัน
101 650609 32030101 บ้านสระทอง
ยังไม่ยืนยัน
102 650610 32030102 ประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
103 650608 32030103 บ้านแนงมุด
ยังไม่ยืนยัน
104 650523 32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
105 650524 32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146
ยังไม่ยืนยัน
106 650525 32030106 บ้านโนนสบาย
ยังไม่ยืนยัน
107 650526 32030107 บ้านถนน
ยังไม่ยืนยัน
108 650527 32030108 บ้านโคกรัมย์
ยังไม่ยืนยัน
109 650528 32030109 สหราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
110 650552 32030110 บ้านขอนแตก
ยังไม่ยืนยัน
111 650553 32030111 บ้านอาวอก
ยังไม่ยืนยัน
112 650554 32030112 บ้านโตงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
113 650555 32030113 บ้านตอกตรา
ยังไม่ยืนยัน
114 650556 32030114 หนองโสนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
115 650557 32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ
ยังไม่ยืนยัน
116 650521 32030116 บ้านศรีมงคล
ยังไม่ยืนยัน
117 650515 32030117 ดมวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
118 650516 32030118 บ้านสนบ
ยังไม่ยืนยัน
119 650558 32030119 บ้านเถกิง
ยังไม่ยืนยัน
120 650559 32030120 บ้านกะปู
ยังไม่ยืนยัน
121 650560 32030121 บ้านตาคง
ยังไม่ยืนยัน
122 650562 32030122 จตุคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
123 650563 32030123 บ้านห้วยปูน
ยังไม่ยืนยัน
124 650564 32030124 บ้านสนวน
ยังไม่ยืนยัน
125 650530 32030125 บ้านขนาดมอญ
ยังไม่ยืนยัน
126 650531 32030126 บ้านตาแตรวทัพดัด
ยังไม่ยืนยัน
127 650532 32030127 บ้านปวงตึก
ยังไม่ยืนยัน
128 650533 32030128 บ้านห้วยสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
129 650534 32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
130 650536 32030130 สตรีวิทยาสมาคม
ยังไม่ยืนยัน
131 650537 32030131 บ้านคะนา
ยังไม่ยืนยัน
132 650545 32030132 บ้านทัพทัน
ยังไม่ยืนยัน
133 650546 32030133 บ้านเลิศอรุณ
ยังไม่ยืนยัน
134 650547 32030134 บ้านเสรียง
ยังไม่ยืนยัน
135 650548 32030135 บ้านร่มเย็น
ยังไม่ยืนยัน
136 650549 32030136 บ้านลำหาด
ยังไม่ยืนยัน
137 650550 32030137 บ้านโนนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
138 650551 32030138 บ้านวังปลัด
ยังไม่ยืนยัน
139 650517 32030139 บ้านตาพราม
ยังไม่ยืนยัน
140 650518 32030140 บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
141 650519 32030141 บ้านชำเบง
ยังไม่ยืนยัน
142 650520 32030142 บ้านลันแต้
ยังไม่ยืนยัน
143 650522 32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
ยังไม่ยืนยัน
144 650544 32030144 บ้านโคกไทร
ยังไม่ยืนยัน
145 650529 32030145 บ้านโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
146 650535 32030146 บ้านอังกอล
ยังไม่ยืนยัน
147 650543 32030147 บ้านจารย์
ยังไม่ยืนยัน
148 650508 32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
149 650504 32030149 บ้านโพนชาย
ยังไม่ยืนยัน
150 650505 32030150 บ้านชำสมิง
ยังไม่ยืนยัน
151 650506 32030151 บ้านศาลาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
152 650561 32030152 บ้านพรหมสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
153 650513 32030153 ราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
154 650514 32030154 บ้านหนองขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
155 650510 32030155 บ้านพระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
156 650511 32030156 บ้านกระสัง
ยังไม่ยืนยัน
157 650512 32030157 บ้านแสนกาง
ยังไม่ยืนยัน
158 650542 32030158 สหมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
159 650538 32030159 บ้านสะกาด
ยังไม่ยืนยัน
160 650539 32030160 บ้านตาโมม
ยังไม่ยืนยัน
161 650540 32030161 บ้านจังเอิล
ยังไม่ยืนยัน
162 650541 32030162 บ้านหลัก
ยังไม่ยืนยัน
163 650509 32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
164 650501 32030164 สังขะวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
165 650502 32030165 บ้านสังขะ
ยังไม่ยืนยัน
166 650507 32030166 บ้านศรีนวล
ยังไม่ยืนยัน
167 650503 32030167 บ้านโดง
ยังไม่ยืนยัน
168 650661 32030168 บ้านโชค
ยังไม่ยืนยัน
169 650663 32030169 บ้านจรัส
ยังไม่ยืนยัน
170 650664 32030170 กลาโหมราชเสนา 2
ยังไม่ยืนยัน
171 650666 32030171 บ้านโอทะลัน
ยังไม่ยืนยัน
172 650657 32030172 บ้านตาวัง
ยังไม่ยืนยัน
173 650658 32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
174 650659 32030174 บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
175 650655 32030175 บ้านจบก
ยังไม่ยืนยัน
176 650656 32030176 บ้านหนองโจงโลง
ยังไม่ยืนยัน
177 650648 32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
178 650649 32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
179 650645 32030179 บ้านบัวเชด
ยังไม่ยืนยัน
180 650646 32030180 อนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ)
ยังไม่ยืนยัน
181 650647 32030181 บ้านโนนสังข์
ยังไม่ยืนยัน
182 650652 32030182 บ้านสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
183 650665 32030183 บ้านสน
ยังไม่ยืนยัน
184 650653 32030184 บ้านสำเภาลูน
ยังไม่ยืนยัน
185 650654 32030185 บ้านไทยเดิม
ยังไม่ยืนยัน
186 650651 32030186 บ้านโคกสมอง
ยังไม่ยืนยัน
187 650650 32030187 บ้านสวาท
ยังไม่ยืนยัน
188 650660 32030188 บ้านอาโพน
ยังไม่ยืนยัน
189 650662 32030189 บ้านสะแร
ยังไม่ยืนยัน
190 650705 32030190 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
191 650707 32030191 บ้านสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
192 650709 32030192 บ้านโคกโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
193 650708 32030193 บ้านโคกกรม
ยังไม่ยืนยัน
194 650710 32030194 บ้านตาลวก
ยังไม่ยืนยัน
195 650711 32030195 บ้านศรีสวาย
ยังไม่ยืนยัน
196 650706 32030196 บ้านจีกแดก
ยังไม่ยืนยัน
197 650704 32030197 บ้านละเอาะ
ยังไม่ยืนยัน
198 650696 32030198 บ้านพนมดิน
ยังไม่ยืนยัน
199 650697 32030199 บ้านตาเมียง
ยังไม่ยืนยัน
200 650698 32030200 บ้านหนองคันนา
ยังไม่ยืนยัน
201 650700 32030201 บ้านหนองจูบ
ยังไม่ยืนยัน
202 650694 32030202 บ้านอำปึล
ยังไม่ยืนยัน
203 650695 32030203 บ้านรุน
ยังไม่ยืนยัน
204 650699 32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4
ยังไม่ยืนยัน
205 650701 32030205 บ้านไทยสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
206 650703 32030207 บ้านอุโลก
ยังไม่ยืนยัน
207 650691 32030208 บ้านเกาะแจนแวน
ยังไม่ยืนยัน
208 650685 32030209 บ้านแดง
ยังไม่ยืนยัน
209 650686 32030210 บ้านตะโนน
ยังไม่ยืนยัน
210 650687 32030211 บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
211 650688 32030212 บ้านพะเนาว์
ยังไม่ยืนยัน
212 650668 32030213 อนุบาลศรีณรงค์
ยังไม่ยืนยัน
213 650669 32030214 บ้านละมงค์
ยังไม่ยืนยัน
214 650670 32030215 รัฐราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
215 650671 32030216 บ้านมหาชัย
ยังไม่ยืนยัน
216 650684 32030217 บ้านโสน
ยังไม่ยืนยัน
217 650667 32030218 บ้านณรงค์
ยังไม่ยืนยัน
218 650676 32030219 บ้านตรวจ
ยังไม่ยืนยัน
219 650677 32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซว
ยังไม่ยืนยัน
220 650678 32030221 บ้านเตาแดก
ยังไม่ยืนยัน
221 650679 32030222 บ้านโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
222 650680 32030223 บ้านเกาะตรวจ
ยังไม่ยืนยัน
223 650681 32030224 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
224 650682 32030225 บ้านน้อย
ยังไม่ยืนยัน
225 650672 32030226 ไพลอำนวยวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
226 650673 32030227 บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
227 650674 32030228 พระจันทร์ศรีสุข
ยังไม่ยืนยัน
228 650675 32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์
ยังไม่ยืนยัน
229 650683 32030230 วิทยาราษฎร์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
230 650689 32030231 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
231 650690 32030232 บ้านกุง
ยังไม่ยืนยัน
232 650692 32030233 บ้านคูขาด
ยังไม่ยืนยัน
233 650693 32030234 บ้านตราด
ยังไม่ยืนยัน