ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3302 :  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 530346 33020001 บ้านเชือก
ยังไม่ยืนยัน
2 530347 33020002 บ้านจิก
ยังไม่ยืนยัน
3 530348 33020003 บ้านมะฟัก
ยังไม่ยืนยัน
4 530344 33020004 บ้านหนองบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
5 530345 33020005 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
6 530343 33020006 บ้านดงแดง
ยังไม่ยืนยัน
7 530349 33020007 บ้านดู่ค้อ
ยังไม่ยืนยัน
8 530350 33020008 บ้านกระเดาอุ่มแสง
ยังไม่ยืนยัน
9 530351 33020009 บ้านครั่ง
ยังไม่ยืนยัน
10 530352 33020010 บ้านกอย
ยังไม่ยืนยัน
11 530353 33020011 บ้านท่าบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
12 530364 33020012 ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
ยังไม่ยืนยัน
13 530366 33020013 บ้านดอนไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
14 530367 33020014 บ้านโก
ยังไม่ยืนยัน
15 530368 33020015 บ้านบึงหมอก
ยังไม่ยืนยัน
16 530358 33020016 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
17 530359 33020017 บ้านหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
18 530360 33020018 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
19 530361 33020019 บ้านห้วย
ยังไม่ยืนยัน
20 530362 33020020 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
21 530363 33020021 บ้านโนนตุ่น
ยังไม่ยืนยัน
22 530373 33020022 บ้านไผ่
ยังไม่ยืนยัน
23 530374 33020023 บ้านเมี่ยงแคนดวน
ยังไม่ยืนยัน
24 530375 33020024 บ้านคูสระ
ยังไม่ยืนยัน
25 530328 33020025 เมืองคง(คงคาวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
26 530329 33020026 อนุบาลราษีไศล
ยังไม่ยืนยัน
27 530332 33020029 บ้านแสงเมืองแคน
ยังไม่ยืนยัน
28 530333 33020030 บ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
29 530371 33020031 บ้านท่า
ยังไม่ยืนยัน
30 530376 33020033 บ้านสร้างปี่
ยังไม่ยืนยัน
31 530377 33020034 บ้านด่านนอกดง
ยังไม่ยืนยัน
32 530378 33020035 จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
ยังไม่ยืนยัน
33 530379 33020036 บ้านหนองสวง(อสพป.2)
ยังไม่ยืนยัน
34 530340 33020038 บ้านปลาขาว
ยังไม่ยืนยัน
35 530341 33020039 บ้านมะยาง
ยังไม่ยืนยัน
36 530337 33020040 บ้านหนองแคสวนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
37 530338 33020041 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
38 530339 33020042 บ้านตัง
ยังไม่ยืนยัน
39 530370 33020043 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
ยังไม่ยืนยัน
40 530369 33020044 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
ยังไม่ยืนยัน
41 530365 33020045 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
42 530354 33020046 บ้านโต่งโต้น
ยังไม่ยืนยัน
43 530357 33020047 บ้านฮ่องข่า
ยังไม่ยืนยัน
44 530355 33020048 บ้านโกทา
ยังไม่ยืนยัน
45 530356 33020049 บ้านเปือยขาม
ยังไม่ยืนยัน
46 530336 33020050 บ้านหนองโง้งหนองขี้นก
ยังไม่ยืนยัน
47 530334 33020051 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
48 530335 33020052 บ้านน้ำอ้อมน้อย
ยังไม่ยืนยัน
49 530389 33020053 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
50 530390 33020054 บ้านขนวนสีแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
51 530391 33020055 บ้านอ้อมแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
52 530392 33020056 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
ยังไม่ยืนยัน
53 530393 33020057 บ้านกงพาน
ยังไม่ยืนยัน
54 530394 33020058 บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
ยังไม่ยืนยัน
55 530384 33020059 อนุบาลอุทุมพรพิสัย
ยังไม่ยืนยัน
56 530380 33020060 สระกำแพงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
57 530401 33020061 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
58 530403 33020063 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
59 530404 33020064 โรงเรียนบ้านโพนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
60 530408 33020065 บ้านแข้
ยังไม่ยืนยัน
61 530409 33020066 บ้านโนนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
62 530410 33020067 บ้านอะลาง
ยังไม่ยืนยัน
63 530438 33020068 บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
64 530436 33020069 บ้านแขมโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
65 530437 33020070 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
ยังไม่ยืนยัน
66 530396 33020071 บ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
67 530397 33020072 บ้านโปร่งสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
68 530430 33020073 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
69 530431 33020074 บ้านโนนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
70 530429 33020075 บ้านโคกหล่าม
ยังไม่ยืนยัน
71 530418 33020076 บ้านหนองลุงตาเกษ
ยังไม่ยืนยัน
72 530419 33020077 บ้านหนองเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
73 530420 33020078 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
74 530421 33020079 บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
75 530425 33020080 บ้านแต้(ประชาบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
76 530398 33020081 บ้านกุง
ยังไม่ยืนยัน
77 530399 33020082 บ้านโนนแดงโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
78 530395 33020083 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
79 530400 33020084 บ้านขวาว
ยังไม่ยืนยัน
80 530407 33020085 บ้านปะหละ
ยังไม่ยืนยัน
81 530405 33020086 บ้านปะอาว
ยังไม่ยืนยัน
82 530406 33020087 บ้านพลับฝางผักหม
ยังไม่ยืนยัน
83 530424 33020088 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
84 530422 33020089 บ้านบอนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
85 530423 33020090 บ้านสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
86 530432 33020091 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
87 530433 33020092 บ้านค้อโนนเพ็ก
ยังไม่ยืนยัน
88 530434 33020093 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
89 530381 33020094 บ้านสระภู
ยังไม่ยืนยัน
90 530382 33020095 บ้านค้อกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
91 530383 33020096 บ้านหนองหัวหมู
ยังไม่ยืนยัน
92 530411 33020097 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
93 530412 33020098 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
ยังไม่ยืนยัน
94 530413 33020099 บ้านยางเอือด
ยังไม่ยืนยัน
95 530385 33020101 บ้านหนองห้าง
ยังไม่ยืนยัน
96 530386 33020102 บ้านพงพรต
ยังไม่ยืนยัน
97 530387 33020103 บ้านฟ้าผ่า
ยังไม่ยืนยัน
98 530388 33020104 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
99 530415 33020105 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
100 530416 33020106 บ้านนาโนน
ยังไม่ยืนยัน
101 530417 33020107 บ้านโนนเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
102 530439 33020108 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
103 530440 33020109 บ้านหนองสำโรงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
104 530441 33020110 บ้านหอย
ยังไม่ยืนยัน
105 530428 33020112 บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
106 530426 33020113 บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
107 530645 33020116 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
108 530641 33020118 ชุมชนบ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
109 530642 33020119 บ้านหาด(อสพป.13)
ยังไม่ยืนยัน
110 530643 33020120 บ้านโนนลาน
ยังไม่ยืนยัน
111 530639 33020121 อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
ยังไม่ยืนยัน
112 530625 33020122 บ้านกล้วยกว้าง
ยังไม่ยืนยัน
113 530626 33020123 บ้านบุยาว
ยังไม่ยืนยัน
114 530627 33020124 บ้านไพรพะยอม
ยังไม่ยืนยัน
115 530629 33020125 บ้านพอกหนองแข้
ยังไม่ยืนยัน
116 530630 33020126 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย
ยังไม่ยืนยัน
117 530632 33020127 บ้านพะวร
ยังไม่ยืนยัน
118 530628 33020128 บ้านนานวนหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
119 530634 33020129 บ้านพงสิม
ยังไม่ยืนยัน
120 530635 33020130 บ้านจานแสนไชย
ยังไม่ยืนยัน
121 530617 33020131 บ้านหนองอาคูณ
ยังไม่ยืนยัน
122 530612 33020133 บ้านขะยุง
ยังไม่ยืนยัน
123 530613 33020134 บ้านหว้า
ยังไม่ยืนยัน
124 530614 33020135 บ้านปะโด๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
125 530615 33020136 บ้านอีสร้อย
ยังไม่ยืนยัน
126 530636 33020137 บ้านนาทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
127 530633 33020138 บ้านตาทอง
ยังไม่ยืนยัน
128 530637 33020139 บ้านกระสังข์
ยังไม่ยืนยัน
129 530638 33020140 บ้านกระเต็ล
ยังไม่ยืนยัน
130 530620 33020141 บ้านเมืองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
131 530621 33020142 บ้านจังเอิน
ยังไม่ยืนยัน
132 530622 33020143 บ้านหนองน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
133 530623 33020144 บ้านโทะ
ยังไม่ยืนยัน
134 530624 33020145 บ้านหนองสะมอน
ยังไม่ยืนยัน
135 530631 33020146 บ้านเมืองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
136 530619 33020148 บ้านสร้างเรือ
ยังไม่ยืนยัน
137 530618 33020149 อนุบาลห้วยทับทัน
ยังไม่ยืนยัน
138 530788 33020150 บ้านตาโกน
ยังไม่ยืนยัน
139 530792 33020151 บ้านหนองปลาคูณ
ยังไม่ยืนยัน
140 530793 33020152 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
141 530794 33020153 บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
ยังไม่ยืนยัน
142 530795 33020154 บ้านเมืองจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
143 530796 33020155 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
144 530797 33020156 บ้านหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
145 530798 33020157 บ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
146 530799 33020158 บ้านทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
147 530789 33020159 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
ยังไม่ยืนยัน
148 530790 33020160 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
149 530791 33020161 บ้านเขวา
ยังไม่ยืนยัน
150 530852 33020162 บ้านโดด
ยังไม่ยืนยัน
151 530853 33020163 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
152 530854 33020164 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
153 530855 33020165 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
154 530856 33020166 บ้านหนองหงอก
ยังไม่ยืนยัน
155 530857 33020167 บ้านผือ
ยังไม่ยืนยัน
156 530858 33020168 บ้านหนองแปน
ยังไม่ยืนยัน
157 530862 33020169 บ้านตลาดหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
158 530859 33020170 บ้านเสียว
ยังไม่ยืนยัน
159 530860 33020171 หนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
160 530861 33020172 บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
161 530864 33020173 บ้านจาน
ยังไม่ยืนยัน
162 530865 33020174 บ้านหนองม้า
ยังไม่ยืนยัน
163 530866 33020175 บ้านโซงเลง
ยังไม่ยืนยัน
164 530863 33020176 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
165 530867 33020177 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
166 530868 33020178 อนุบาลศิลาลาด
ยังไม่ยืนยัน
167 530869 33020179 บ้านแต้มะหลี่นาดี
ยังไม่ยืนยัน
168 530871 33020180 บ้านกุงขาม
ยังไม่ยืนยัน
169 530874 33020181 บ้านเกิ้ง(อสพป.37)
ยังไม่ยืนยัน
170 530872 33020182 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
171 530870 33020183 บ้านโจดม่วง
ยังไม่ยืนยัน
172 530873 33020184 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
ยังไม่ยืนยัน
173 530875 33020185 บ้านคลีกลิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
174 530876 33020186 บ้านโพธิ์แคน
ยังไม่ยืนยัน
175 530877 33020187 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
176 530878 33020188 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
ยังไม่ยืนยัน
177 530880 33020190 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
178 530881 33020191 บ้านหลักด่านหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
179 530882 33020192 บ้านดงเค็งตู้
ยังไม่ยืนยัน
180 530883 33020193 บ้านทัพส่วยหนองพอก
ยังไม่ยืนยัน