ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3302 :  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 530346 33020001 บ้านเชือก
ยืนยันแล้ว
2 530347 33020002 บ้านจิก
ยืนยันแล้ว
3 530348 33020003 บ้านมะฟัก
ยืนยันแล้ว
4 530344 33020004 บ้านหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
5 530345 33020005 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
6 530343 33020006 บ้านดงแดง
ยืนยันแล้ว
7 530349 33020007 บ้านดู่ค้อ
ยืนยันแล้ว
8 530350 33020008 บ้านกระเดาอุ่มแสง
ยืนยันแล้ว
9 530351 33020009 บ้านครั่ง
ยืนยันแล้ว
10 530352 33020010 บ้านกอย
ยืนยันแล้ว
11 530353 33020011 บ้านท่าบ่อ
ยืนยันแล้ว
12 530364 33020012 ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
ยืนยันแล้ว
13 530366 33020013 บ้านดอนไม้งาม
ยืนยันแล้ว
14 530367 33020014 บ้านโก
ยืนยันแล้ว
15 530368 33020015 บ้านบึงหมอก
ยืนยันแล้ว
16 530358 33020016 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
17 530359 33020017 บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
18 530360 33020018 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
19 530361 33020019 บ้านห้วย
ยืนยันแล้ว
20 530362 33020020 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
ยืนยันแล้ว
21 530363 33020021 บ้านโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
22 530373 33020022 บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
23 530374 33020023 บ้านเมี่ยงแคนดวน
ยืนยันแล้ว
24 530375 33020024 บ้านคูสระ
ยืนยันแล้ว
25 530328 33020025 เมืองคง(คงคาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
26 530329 33020026 อนุบาลราษีไศล
ยืนยันแล้ว
27 530332 33020029 บ้านแสงเมืองแคน
ยืนยันแล้ว
28 530333 33020030 บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
29 530371 33020031 บ้านท่า
ยืนยันแล้ว
30 530376 33020033 บ้านสร้างปี่
ยืนยันแล้ว
31 530377 33020034 บ้านด่านนอกดง
ยืนยันแล้ว
32 530378 33020035 จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
ยืนยันแล้ว
33 530379 33020036 บ้านหนองสวง(อสพป.2)
ยืนยันแล้ว
34 530340 33020038 บ้านปลาขาว
ยืนยันแล้ว
35 530341 33020039 บ้านมะยาง
ยืนยันแล้ว
36 530337 33020040 บ้านหนองแคสวนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
37 530338 33020041 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
38 530339 33020042 บ้านตัง
ยืนยันแล้ว
39 530370 33020043 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
ยืนยันแล้ว
40 530369 33020044 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
ยืนยันแล้ว
41 530365 33020045 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
42 530354 33020046 บ้านโต่งโต้น
ยืนยันแล้ว
43 530357 33020047 บ้านฮ่องข่า
ยืนยันแล้ว
44 530355 33020048 บ้านโกทา
ยืนยันแล้ว
45 530356 33020049 บ้านเปือยขาม
ยืนยันแล้ว
46 530336 33020050 บ้านหนองโง้งหนองขี้นก
ยืนยันแล้ว
47 530334 33020051 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
48 530335 33020052 บ้านน้ำอ้อมน้อย
ยืนยันแล้ว
49 530389 33020053 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
ยืนยันแล้ว
50 530390 33020054 บ้านขนวนสีแก้ว
ยืนยันแล้ว
51 530391 33020055 บ้านอ้อมแก้ว
ยืนยันแล้ว
52 530392 33020056 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
ยืนยันแล้ว
53 530393 33020057 บ้านกงพาน
ยืนยันแล้ว
54 530394 33020058 บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
ยืนยันแล้ว
55 530384 33020059 อนุบาลอุทุมพรพิสัย
ยืนยันแล้ว
56 530380 33020060 สระกำแพงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
57 530401 33020061 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
58 530403 33020063 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
59 530404 33020064 โรงเรียนบ้านโพนเมือง
ยืนยันแล้ว
60 530408 33020065 บ้านแข้
ยืนยันแล้ว
61 530409 33020066 บ้านโนนกลาง
ยืนยันแล้ว
62 530410 33020067 บ้านอะลาง
ยืนยันแล้ว
63 530438 33020068 บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
64 530436 33020069 บ้านแขมโพนทอง
ยืนยันแล้ว
65 530437 33020070 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
ยืนยันแล้ว
66 530396 33020071 บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
67 530397 33020072 บ้านโปร่งสามัคคี
ยืนยันแล้ว
68 530430 33020073 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
ยืนยันแล้ว
69 530431 33020074 บ้านโนนน้อย
ยืนยันแล้ว
70 530429 33020075 บ้านโคกหล่าม
ยืนยันแล้ว
71 530418 33020076 บ้านหนองลุงตาเกษ
ยืนยันแล้ว
72 530419 33020077 บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
73 530420 33020078 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
74 530421 33020079 บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
75 530425 33020080 บ้านแต้(ประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
76 530398 33020081 บ้านกุง
ยืนยันแล้ว
77 530399 33020082 บ้านโนนแดงโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
78 530395 33020083 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
79 530400 33020084 บ้านขวาว
ยืนยันแล้ว
80 530407 33020085 บ้านปะหละ
ยืนยันแล้ว
81 530405 33020086 บ้านปะอาว
ยืนยันแล้ว
82 530406 33020087 บ้านพลับฝางผักหม
ยืนยันแล้ว
83 530424 33020088 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
84 530422 33020089 บ้านบอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
85 530423 33020090 บ้านสะเดา
ยืนยันแล้ว
86 530432 33020091 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
87 530433 33020092 บ้านค้อโนนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
88 530434 33020093 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
89 530381 33020094 บ้านสระภู
ยืนยันแล้ว
90 530382 33020095 บ้านค้อกำแพง
ยืนยันแล้ว
91 530383 33020096 บ้านหนองหัวหมู
ยืนยันแล้ว
92 530411 33020097 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
93 530412 33020098 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
ยืนยันแล้ว
94 530413 33020099 บ้านยางเอือด
ยืนยันแล้ว
95 530385 33020101 บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
96 530386 33020102 บ้านพงพรต
ยืนยันแล้ว
97 530387 33020103 บ้านฟ้าผ่า
ยืนยันแล้ว
98 530388 33020104 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว
ยืนยันแล้ว
99 530415 33020105 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
100 530416 33020106 บ้านนาโนน
ยืนยันแล้ว
101 530417 33020107 บ้านโนนเค็ง
ยืนยันแล้ว
102 530439 33020108 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
103 530440 33020109 บ้านหนองสำโรงน้อย
ยืนยันแล้ว
104 530441 33020110 บ้านหอย
ยืนยันแล้ว
105 530428 33020112 บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
106 530426 33020113 บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
107 530645 33020116 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
108 530641 33020118 ชุมชนบ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
109 530642 33020119 บ้านหาด(อสพป.13)
ยืนยันแล้ว
110 530643 33020120 บ้านโนนลาน
ยืนยันแล้ว
111 530639 33020121 อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
ยืนยันแล้ว
112 530625 33020122 บ้านกล้วยกว้าง
ยืนยันแล้ว
113 530626 33020123 บ้านบุยาว
ยืนยันแล้ว
114 530627 33020124 บ้านไพรพะยอม
ยืนยันแล้ว
115 530629 33020125 บ้านพอกหนองแข้
ยืนยันแล้ว
116 530630 33020126 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย
ยืนยันแล้ว
117 530632 33020127 บ้านพะวร
ยืนยันแล้ว
118 530628 33020128 บ้านนานวนหนองแคน
ยืนยันแล้ว
119 530634 33020129 บ้านพงสิม
ยืนยันแล้ว
120 530635 33020130 บ้านจานแสนไชย
ยืนยันแล้ว
121 530617 33020131 บ้านหนองอาคูณ
ยืนยันแล้ว
122 530612 33020133 บ้านขะยุง
ยืนยันแล้ว
123 530613 33020134 บ้านหว้า
ยืนยันแล้ว
124 530614 33020135 บ้านปะโด๊ะ
ยืนยันแล้ว
125 530615 33020136 บ้านอีสร้อย
ยืนยันแล้ว
126 530636 33020137 บ้านนาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
127 530633 33020138 บ้านตาทอง
ยืนยันแล้ว
128 530637 33020139 บ้านกระสังข์
ยืนยันแล้ว
129 530638 33020140 บ้านกระเต็ล
ยืนยันแล้ว
130 530620 33020141 บ้านเมืองหลวง
ยืนยันแล้ว
131 530621 33020142 บ้านจังเอิน
ยืนยันแล้ว
132 530622 33020143 บ้านหนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
133 530623 33020144 บ้านโทะ
ยืนยันแล้ว
134 530624 33020145 บ้านหนองสะมอน
ยืนยันแล้ว
135 530631 33020146 บ้านเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
136 530619 33020148 บ้านสร้างเรือ
ยืนยันแล้ว
137 530618 33020149 อนุบาลห้วยทับทัน
ยืนยันแล้ว
138 530788 33020150 บ้านตาโกน
ยืนยันแล้ว
139 530792 33020151 บ้านหนองปลาคูณ
ยืนยันแล้ว
140 530793 33020152 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
141 530794 33020153 บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
ยืนยันแล้ว
142 530795 33020154 บ้านเมืองจันทร์
ยืนยันแล้ว
143 530796 33020155 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
144 530797 33020156 บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
145 530798 33020157 บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
146 530799 33020158 บ้านทุ่ม
ยืนยันแล้ว
147 530789 33020159 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
ยืนยันแล้ว
148 530790 33020160 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
ยืนยันแล้ว
149 530791 33020161 บ้านเขวา
ยืนยันแล้ว
150 530852 33020162 บ้านโดด
ยืนยันแล้ว
151 530853 33020163 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
152 530854 33020164 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
153 530855 33020165 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
154 530856 33020166 บ้านหนองหงอก
ยืนยันแล้ว
155 530857 33020167 บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
156 530858 33020168 บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
157 530862 33020169 บ้านตลาดหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
158 530859 33020170 บ้านเสียว
ยืนยันแล้ว
159 530860 33020171 หนองผือ
ยืนยันแล้ว
160 530861 33020172 บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
161 530864 33020173 บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
162 530865 33020174 บ้านหนองม้า
ยืนยันแล้ว
163 530866 33020175 บ้านโซงเลง
ยืนยันแล้ว
164 530863 33020176 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
165 530867 33020177 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
166 530868 33020178 อนุบาลศิลาลาด
ยืนยันแล้ว
167 530869 33020179 บ้านแต้มะหลี่นาดี
ยืนยันแล้ว
168 530871 33020180 บ้านกุงขาม
ยืนยันแล้ว
169 530874 33020181 บ้านเกิ้ง(อสพป.37)
ยืนยันแล้ว
170 530872 33020182 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
171 530870 33020183 บ้านโจดม่วง
ยืนยันแล้ว
172 530873 33020184 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
ยืนยันแล้ว
173 530875 33020185 บ้านคลีกลิ้ง
ยืนยันแล้ว
174 530876 33020186 บ้านโพธิ์แคน
ยืนยันแล้ว
175 530877 33020187 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
ยืนยันแล้ว
176 530878 33020188 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
ยืนยันแล้ว
177 530880 33020190 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
178 530881 33020191 บ้านหลักด่านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
179 530882 33020192 บ้านดงเค็งตู้
ยืนยันแล้ว
180 530883 33020193 บ้านทัพส่วยหนองพอก
ยืนยันแล้ว