ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3304 :  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 530147 33040001 บ้านไฮ(วันครู 2503)
ยังไม่ยืนยัน
2 530148 33040002 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
3 530149 33040003 บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
4 530150 33040004 บ้านระโยง
ยังไม่ยืนยัน
5 530151 33040005 บ้านจำนรรจ์
ยังไม่ยืนยัน
6 530152 33040006 บ้านโนนจิก
ยังไม่ยืนยัน
7 530153 33040007 บ้านกระแชงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
8 530154 33040008 บ้านชำเบ็ง
ยังไม่ยืนยัน
9 530155 33040009 บ้านหนองทา
ยังไม่ยืนยัน
10 530208 33040010 บ้านกุดเสลาหนองขวาง
ยังไม่ยืนยัน
11 530209 33040011 บ้านนารังกา
ยังไม่ยืนยัน
12 530210 33040012 บ้านกันจาน
ยังไม่ยืนยัน
13 530211 33040013 บ้านซะวาซอ
ยังไม่ยืนยัน
14 530212 33040014 บ้านโนนคูณ
ยังไม่ยืนยัน
15 530213 33040015 บ้านโนนงาม
ยังไม่ยืนยัน
16 530214 33040016 บ้านสามแยก-หินกอง
ยังไม่ยืนยัน
17 530217 33040017 บ้านหนองรุงพระทะเล
ยังไม่ยืนยัน
18 530215 33040018 บ้านขนุน
ยังไม่ยืนยัน
19 530216 33040019 บ้านตาเครือ
ยังไม่ยืนยัน
20 530218 33040020 บ้านโตนด
ยังไม่ยืนยัน
21 530219 33040021 บ้านนาขนวน
ยังไม่ยืนยัน
22 530220 33040022 บ้านหนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
23 530221 33040023 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
24 530223 33040024 บ้านจานทองกวาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 530224 33040025 บ้านตาลอย-หนองคัน
ยังไม่ยืนยัน
26 530225 33040026 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
27 530227 33040027 มหาราช 2 (ภูคำ)
ยังไม่ยืนยัน
28 530228 33040028 บ้านไร่เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
29 530201 33040029 บ้านชำแจงแมง
ยังไม่ยืนยัน
30 530202 33040030 ชนะใช้กิจการ
ยังไม่ยืนยัน
31 530203 33040031 บ้านชำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
32 530156 33040032 บ้านตระกาศขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
33 530157 33040033 บ้านโคกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
34 530158 33040034 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
35 530159 33040035 บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์ 11)
ยังไม่ยืนยัน
36 530160 33040036 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
ยังไม่ยืนยัน
37 530193 33040037 บ้านร่องตาซุน
ยังไม่ยืนยัน
38 530195 33040038 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
39 530188 33040039 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
40 530189 33040040 บ้านโคก(อสพป.32)
ยังไม่ยืนยัน
41 530190 33040041 บ้านปะทาย
ยังไม่ยืนยัน
42 530145 33040042 บ้านสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
43 530138 33040043 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
44 530140 33040044 บ้านขะยูง
ยังไม่ยืนยัน
45 530141 33040045 บ้านขนา
ยังไม่ยืนยัน
46 530143 33040046 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
47 530229 33040047 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
48 530230 33040048 บ้านท่าสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
49 530231 33040049 บ้านจันทน์หอมตาเสก
ยังไม่ยืนยัน
50 530232 33040050 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
51 530174 33040052 บ้านบึงมะลู
ยังไม่ยืนยัน
52 530175 33040053 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
53 530176 33040054 บ้านตาแท่น
ยังไม่ยืนยัน
54 530177 33040055 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
ยังไม่ยืนยัน
55 530178 33040056 บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
56 530179 33040057 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย
ยังไม่ยืนยัน
57 530161 33040058 บ้านนาไพรงาม
ยังไม่ยืนยัน
58 530162 33040059 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
59 530163 33040060 บ้านหนองกระทิง
ยังไม่ยืนยัน
60 530164 33040061 บ้านหินวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
61 530165 33040062 บ้านท่าพระตระกาศ
ยังไม่ยืนยัน
62 530166 33040063 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
ยังไม่ยืนยัน
63 530185 33040064 บ้านโศกขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
64 530187 33040065 บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
65 530191 33040066 บ้านผือ
ยังไม่ยืนยัน
66 530192 33040067 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
67 530194 33040068 บ้านจานเลียว
ยังไม่ยืนยัน
68 530196 33040069 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
69 530197 33040070 บ้านโนนเปือย
ยังไม่ยืนยัน
70 530198 33040071 บ้านรุงสมบุรณ์
ยังไม่ยืนยัน
71 530199 33040072 เกษตรประชาตาทวด
ยังไม่ยืนยัน
72 530200 33040073 บ้านโดนอาว
ยังไม่ยืนยัน
73 530204 33040074 บ้านโคกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
74 530205 33040075 บ้านละลายมีชัย
ยังไม่ยืนยัน
75 530206 33040076 บ้านทุ่งยาวคำโปรย
ยังไม่ยืนยัน
76 530207 33040077 บ้านสามเส้า
ยังไม่ยืนยัน
77 530167 33040078 บ้านเดียง(พลีศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
78 530173 33040079 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
ยังไม่ยืนยัน
79 530233 33040081 บ้านหนองหิน(อสพป.15)
ยังไม่ยืนยัน
80 530234 33040082 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
81 530235 33040083 บ้านสวนกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
82 530236 33040084 บ้านทุ่งขนวน
ยังไม่ยืนยัน
83 530237 33040085 บ้านโนนเรือคำบอน
ยังไม่ยืนยัน
84 530172 33040086 บ้านโนนแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
85 530226 33040087 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
86 530168 33040088 บ้านสังเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
87 530169 33040089 บ้านไหล่ดุมตาเหมา
ยังไม่ยืนยัน
88 530170 33040090 บ้านทุ่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
89 530171 33040091 บ้านโนนคำแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
90 530180 33040092 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
91 530181 33040093 บ้านภูมิซรอล
ยังไม่ยืนยัน
92 530182 33040094 ไทยรัฐวิทยา 27
ยังไม่ยืนยัน
93 530186 33040095 บ้านพรทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
94 530183 33040096 บ้านหนองเม็กพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
95 530184 33040097 บ้านเสาธงชัย
ยังไม่ยืนยัน
96 530144 33040098 บ้านหนองหญ้าลาด
ยังไม่ยืนยัน
97 530142 33040099 บ้านแก
ยังไม่ยืนยัน
98 530139 33040100 บ้านกระบี่
ยังไม่ยืนยัน
99 530450 33040101 บ้านจะเนียว
ยังไม่ยืนยัน
100 530451 33040102 บ้านกระหวัน
ยังไม่ยืนยัน
101 530452 33040103 บัานกันจด
ยังไม่ยืนยัน
102 530453 33040104 บ้านเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
103 530454 33040105 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
104 530455 33040106 บ้านระหาร
ยังไม่ยืนยัน
105 530490 33040107 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
106 530491 33040108 บ้านตาเอก
ยังไม่ยืนยัน
107 530492 33040109 บ้านตานวน
ยังไม่ยืนยัน
108 530493 33040110 บ้านกันทรอม
ยังไม่ยืนยัน
109 530494 33040111 บ้านกันทรอมน้อย
ยังไม่ยืนยัน
110 530495 33040112 บ้านจองกอ
ยังไม่ยืนยัน
111 530458 33040113 บ้านขุนหาญ
ยังไม่ยืนยัน
112 530459 33040114 บ้านดู่
ยังไม่ยืนยัน
113 530457 33040115 บ้านโคกระเวียง
ยังไม่ยืนยัน
114 530447 33040116 บ้านดาน
ยังไม่ยืนยัน
115 530449 33040118 บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
116 530471 33040119 บ้านกระเจา
ยังไม่ยืนยัน
117 530472 33040120 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
118 530487 33040121 บ้านกระเบา
ยังไม่ยืนยัน
119 530465 33040122 บ้านบักดอง
ยังไม่ยืนยัน
120 530466 33040123 บ้านสำโรงเกียรติ
ยังไม่ยืนยัน
121 530467 33040124 บ้านหนองบัวเรณ
ยังไม่ยืนยัน
122 530468 33040125 บ้านตาเส็ด
ยังไม่ยืนยัน
123 530469 33040126 บ้านตาปรก
ยังไม่ยืนยัน
124 530470 33040127 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
ยังไม่ยืนยัน
125 530473 33040128 บ้านภูดินพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
126 530474 33040129 หมู่บ้านทับทิมสยาม07
ยังไม่ยืนยัน
127 530505 33040131 บ้านซำตาโตง
ยังไม่ยืนยัน
128 530503 33040132 บ้านหนองเก่า
ยังไม่ยืนยัน
129 530504 33040133 บ้านโนนแฝก
ยังไม่ยืนยัน
130 530499 33040134 บ้านม่วงแยก
ยังไม่ยืนยัน
131 530500 33040135 บ้านทุ่งเลน
ยังไม่ยืนยัน
132 530501 33040136 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
133 530502 33040137 บ้านซำขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
134 530496 33040138 บ้านอาราง
ยังไม่ยืนยัน
135 530497 33040139 บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
136 530498 33040140 บ้านดอนข่า
ยังไม่ยืนยัน
137 530456 33040141 บ้านพยอม
ยังไม่ยืนยัน
138 530461 33040142 บ้านซำ
ยังไม่ยืนยัน
139 530462 33040143 บ้านสดำ
ยังไม่ยืนยัน
140 530463 33040144 บ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
141 530464 33040145 บ้านหนองขนาน
ยังไม่ยืนยัน
142 530460 33040146 บ้านโพธิ์กระสังข์
ยังไม่ยืนยัน
143 530476 33040147 บ้านโพธิ์กระมัล
ยังไม่ยืนยัน
144 530477 33040148 บ้านกระมัลพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
145 530478 33040149 บ้านตาหมื่น
ยังไม่ยืนยัน
146 530481 33040150 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
147 530483 33040151 บ้านชำเขียน
ยังไม่ยืนยัน
148 530484 33040152 บ้านกราม
ยังไม่ยืนยัน
149 530485 33040153 บ้านพอกบำรุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
150 530486 33040154 บ้านปุนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
151 530479 33040155 บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
152 530480 33040156 บ้านกุดนาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
153 530482 33040157 บ้านภูทอง
ยังไม่ยืนยัน
154 530446 33040158 บ้านโนนอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
155 530444 33040159 บ้านกระทิง
ยังไม่ยืนยัน
156 530445 33040160 บ้านศิวาลัย
ยังไม่ยืนยัน
157 530443 33040162 อนุบาลขุนหาญ (สิ)
ยังไม่ยืนยัน
158 530488 33040163 บ้านกันตรวจห้วย
ยังไม่ยืนยัน
159 530489 33040164 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
160 530678 33040165 บ้านตูม
ยังไม่ยืนยัน
161 530704 33040166 บ้านหนองสังข์
ยังไม่ยืนยัน
162 530700 33040167 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
163 530701 33040168 บ้านศิลาทอง
ยังไม่ยืนยัน
164 530702 33040169 บ้านบกห้วยโนน
ยังไม่ยืนยัน
165 530703 33040170 บ้านตระกวน
ยังไม่ยืนยัน
166 530686 33040171 บ้านศรีแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
167 530687 33040172 อนุบาลศรีรัตนะ
ยังไม่ยืนยัน
168 530691 33040173 บ้านตระกาจ
ยังไม่ยืนยัน
169 530694 33040174 บ้านตาแบน
ยังไม่ยืนยัน
170 530692 33040175 บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
ยังไม่ยืนยัน
171 530690 33040177 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
172 530688 33040178 บ้านหนองรุง
ยังไม่ยืนยัน
173 530689 33040179 บ้านโนนแก
ยังไม่ยืนยัน
174 530695 33040180 บ้านปุน
ยังไม่ยืนยัน
175 530696 33040181 บ้านสลับ
ยังไม่ยืนยัน
176 530697 33040182 บ้านขนาด
ยังไม่ยืนยัน
177 530698 33040183 บ้านตายู(อสพป.32)
ยังไม่ยืนยัน
178 530699 33040184 บ้านหนองบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
179 530681 33040185 บ้านทุ่งสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
180 530683 33040186 บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
181 530679 33040187 บ้านสะพุง
ยังไม่ยืนยัน
182 530682 33040188 บ้านหนองปิงโปง
ยังไม่ยืนยัน
183 530680 33040189 บ้านจานบัว
ยังไม่ยืนยัน
184 530684 33040190 บ้านเสื่องข้าว
ยังไม่ยืนยัน
185 530685 33040191 บ้านกระหวัน
ยังไม่ยืนยัน
186 530814 33040192 บ้านท่าคล้อ
ยังไม่ยืนยัน
187 530815 33040193 บ้านหนองบักโทน
ยังไม่ยืนยัน
188 530816 33040194 บ้านหนองคับคา
ยังไม่ยืนยัน
189 530817 33040195 บ้านโนนสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
190 530818 33040196 บ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
191 530819 33040197 บ้านคำสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
192 530820 33040198 บ้านคำกลาง
ยังไม่ยืนยัน
193 530812 33040199 บ้านดอนเขียว
ยังไม่ยืนยัน
194 530800 33040200 อนุบาลเบญจลักษ์
ยังไม่ยืนยัน
195 530802 33040201 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
196 530803 33040202 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง
ยังไม่ยืนยัน
197 530801 33040203 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
ยังไม่ยืนยัน
198 530804 33040204 บ้านหนองนกเขียน
ยังไม่ยืนยัน
199 530805 33040205 บ้านเขวาธะนัง
ยังไม่ยืนยัน
200 530806 33040206 บ้านโนนจักจั่น
ยังไม่ยืนยัน
201 530807 33040207 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
ยังไม่ยืนยัน
202 530808 33040209 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
203 530809 33040210 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1)
ยังไม่ยืนยัน
204 530810 33040211 บ้านเพ็ก
ยังไม่ยืนยัน
205 530811 33040212 บ้านหนองบัวใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
206 530821 33040213 บ้านหนองฮาง
ยังไม่ยืนยัน
207 530822 33040214 บ้านไผ่หนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
208 530823 33040215 บ้านสร้างเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
209 530824 33040216 บ้านกุดผักหนามคำน้อย
ยังไม่ยืนยัน
210 530825 33040217 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ยังไม่ยืนยัน