ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3304 :  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 530147 33040001 บ้านไฮ(วันครู 2503)
ยืนยันแล้ว
2 530148 33040002 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
3 530149 33040003 บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
4 530150 33040004 บ้านระโยง
ยืนยันแล้ว
5 530151 33040005 บ้านจำนรรจ์
ยืนยันแล้ว
6 530152 33040006 บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
7 530153 33040007 บ้านกระแชงใหญ่
ยืนยันแล้ว
8 530154 33040008 บ้านชำเบ็ง
ยืนยันแล้ว
9 530155 33040009 บ้านหนองทา
ยืนยันแล้ว
10 530208 33040010 บ้านกุดเสลาหนองขวาง
ยืนยันแล้ว
11 530209 33040011 บ้านนารังกา
ยืนยันแล้ว
12 530210 33040012 บ้านกันจาน
ยืนยันแล้ว
13 530211 33040013 บ้านซะวาซอ
ยืนยันแล้ว
14 530212 33040014 บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
15 530213 33040015 บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
16 530214 33040016 บ้านสามแยก-หินกอง
ยืนยันแล้ว
17 530217 33040017 บ้านหนองรุงพระทะเล
ยืนยันแล้ว
18 530215 33040018 บ้านขนุน
ยืนยันแล้ว
19 530216 33040019 บ้านตาเครือ
ยืนยันแล้ว
20 530218 33040020 บ้านโตนด
ยืนยันแล้ว
21 530219 33040021 บ้านนาขนวน
ยืนยันแล้ว
22 530220 33040022 บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
23 530221 33040023 บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
24 530223 33040024 บ้านจานทองกวาววิทยา
ยืนยันแล้ว
25 530224 33040025 บ้านตาลอย-หนองคัน
ยืนยันแล้ว
26 530225 33040026 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
27 530227 33040027 มหาราช 2 (ภูคำ)
ยืนยันแล้ว
28 530228 33040028 บ้านไร่เจริญ
ยืนยันแล้ว
29 530201 33040029 บ้านชำแจงแมง
ยืนยันแล้ว
30 530202 33040030 ชนะใช้กิจการ
ยืนยันแล้ว
31 530203 33040031 บ้านชำม่วง
ยืนยันแล้ว
32 530156 33040032 บ้านตระกาศขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
33 530157 33040033 บ้านโคกวิทยา
ยืนยันแล้ว
34 530158 33040034 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
ยืนยันแล้ว
35 530159 33040035 บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์ 11)
ยืนยันแล้ว
36 530160 33040036 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
ยืนยันแล้ว
37 530193 33040037 บ้านร่องตาซุน
ยืนยันแล้ว
38 530195 33040038 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
39 530188 33040039 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
40 530189 33040040 บ้านโคก(อสพป.32)
ยืนยันแล้ว
41 530190 33040041 บ้านปะทาย
ยืนยันแล้ว
42 530145 33040042 บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
43 530138 33040043 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
44 530140 33040044 บ้านขะยูง
ยืนยันแล้ว
45 530141 33040045 บ้านขนา
ยืนยันแล้ว
46 530143 33040046 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
47 530229 33040047 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
48 530230 33040048 บ้านท่าสว่าง
ยืนยันแล้ว
49 530231 33040049 บ้านจันทน์หอมตาเสก
ยืนยันแล้ว
50 530232 33040050 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
51 530174 33040052 บ้านบึงมะลู
ยืนยันแล้ว
52 530175 33040053 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
53 530176 33040054 บ้านตาแท่น
ยืนยันแล้ว
54 530177 33040055 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
ยืนยันแล้ว
55 530178 33040056 บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
ยืนยันแล้ว
56 530179 33040057 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย
ยืนยันแล้ว
57 530161 33040058 บ้านนาไพรงาม
ยืนยันแล้ว
58 530162 33040059 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
59 530163 33040060 บ้านหนองกระทิง
ยืนยันแล้ว
60 530164 33040061 บ้านหินวิทยา
ยืนยันแล้ว
61 530165 33040062 บ้านท่าพระตระกาศ
ยืนยันแล้ว
62 530166 33040063 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
ยืนยันแล้ว
63 530185 33040064 บ้านโศกขามป้อม
ยืนยันแล้ว
64 530187 33040065 บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
65 530191 33040066 บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
66 530192 33040067 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
ยืนยันแล้ว
67 530194 33040068 บ้านจานเลียว
ยืนยันแล้ว
68 530196 33040069 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
69 530197 33040070 บ้านโนนเปือย
ยืนยันแล้ว
70 530198 33040071 บ้านรุงสมบุรณ์
ยืนยันแล้ว
71 530199 33040072 เกษตรประชาตาทวด
ยืนยันแล้ว
72 530200 33040073 บ้านโดนอาว
ยืนยันแล้ว
73 530204 33040074 บ้านโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
74 530205 33040075 บ้านละลายมีชัย
ยืนยันแล้ว
75 530206 33040076 บ้านทุ่งยาวคำโปรย
ยืนยันแล้ว
76 530207 33040077 บ้านสามเส้า
ยืนยันแล้ว
77 530167 33040078 บ้านเดียง(พลีศึกษา)
ยืนยันแล้ว
78 530173 33040079 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
ยืนยันแล้ว
79 530233 33040081 บ้านหนองหิน(อสพป.15)
ยืนยันแล้ว
80 530234 33040082 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
ยืนยันแล้ว
81 530235 33040083 บ้านสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
82 530236 33040084 บ้านทุ่งขนวน
ยืนยันแล้ว
83 530237 33040085 บ้านโนนเรือคำบอน
ยืนยันแล้ว
84 530172 33040086 บ้านโนนแสนสุข
ยืนยันแล้ว
85 530226 33040087 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
86 530168 33040088 บ้านสังเม็ก
ยืนยันแล้ว
87 530169 33040089 บ้านไหล่ดุมตาเหมา
ยืนยันแล้ว
88 530170 33040090 บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
89 530171 33040091 บ้านโนนคำแก้ว
ยืนยันแล้ว
90 530180 33040092 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
91 530181 33040093 บ้านภูมิซรอล
ยืนยันแล้ว
92 530182 33040094 ไทยรัฐวิทยา 27
ยืนยันแล้ว
93 530186 33040095 บ้านพรทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
94 530183 33040096 บ้านหนองเม็กพิทยา
ยืนยันแล้ว
95 530184 33040097 บ้านเสาธงชัย
ยืนยันแล้ว
96 530144 33040098 บ้านหนองหญ้าลาด
ยืนยันแล้ว
97 530142 33040099 บ้านแก
ยืนยันแล้ว
98 530139 33040100 บ้านกระบี่
ยืนยันแล้ว
99 530450 33040101 บ้านจะเนียว
ยืนยันแล้ว
100 530451 33040102 บ้านกระหวัน
ยืนยันแล้ว
101 530452 33040103 บัานกันจด
ยืนยันแล้ว
102 530453 33040104 บ้านเดื่อ
ยืนยันแล้ว
103 530454 33040105 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
104 530455 33040106 บ้านระหาร
ยืนยันแล้ว
105 530490 33040107 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
ยืนยันแล้ว
106 530491 33040108 บ้านตาเอก
ยืนยันแล้ว
107 530492 33040109 บ้านตานวน
ยืนยันแล้ว
108 530493 33040110 บ้านกันทรอม
ยืนยันแล้ว
109 530494 33040111 บ้านกันทรอมน้อย
ยืนยันแล้ว
110 530495 33040112 บ้านจองกอ
ยืนยันแล้ว
111 530458 33040113 บ้านขุนหาญ
ยืนยันแล้ว
112 530459 33040114 บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
113 530457 33040115 บ้านโคกระเวียง
ยืนยันแล้ว
114 530447 33040116 บ้านดาน
ยืนยันแล้ว
115 530449 33040118 บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
116 530471 33040119 บ้านกระเจา
ยืนยันแล้ว
117 530472 33040120 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
118 530487 33040121 บ้านกระเบา
ยืนยันแล้ว
119 530465 33040122 บ้านบักดอง
ยืนยันแล้ว
120 530466 33040123 บ้านสำโรงเกียรติ
ยืนยันแล้ว
121 530467 33040124 บ้านหนองบัวเรณ
ยืนยันแล้ว
122 530468 33040125 บ้านตาเส็ด
ยืนยันแล้ว
123 530469 33040126 บ้านตาปรก
ยืนยันแล้ว
124 530470 33040127 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
ยืนยันแล้ว
125 530473 33040128 บ้านภูดินพัฒนา
ยืนยันแล้ว
126 530474 33040129 หมู่บ้านทับทิมสยาม07
ยืนยันแล้ว
127 530505 33040131 บ้านซำตาโตง
ยืนยันแล้ว
128 530503 33040132 บ้านหนองเก่า
ยืนยันแล้ว
129 530504 33040133 บ้านโนนแฝก
ยืนยันแล้ว
130 530499 33040134 บ้านม่วงแยก
ยืนยันแล้ว
131 530500 33040135 บ้านทุ่งเลน
ยืนยันแล้ว
132 530501 33040136 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
133 530502 33040137 บ้านซำขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
134 530496 33040138 บ้านอาราง
ยืนยันแล้ว
135 530497 33040139 บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
136 530498 33040140 บ้านดอนข่า
ยืนยันแล้ว
137 530456 33040141 บ้านพยอม
ยืนยันแล้ว
138 530461 33040142 บ้านซำ
ยืนยันแล้ว
139 530462 33040143 บ้านสดำ
ยืนยันแล้ว
140 530463 33040144 บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
141 530464 33040145 บ้านหนองขนาน
ยืนยันแล้ว
142 530460 33040146 บ้านโพธิ์กระสังข์
ยืนยันแล้ว
143 530476 33040147 บ้านโพธิ์กระมัล
ยืนยันแล้ว
144 530477 33040148 บ้านกระมัลพัฒนา
ยืนยันแล้ว
145 530478 33040149 บ้านตาหมื่น
ยืนยันแล้ว
146 530481 33040150 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
147 530483 33040151 บ้านชำเขียน
ยืนยันแล้ว
148 530484 33040152 บ้านกราม
ยืนยันแล้ว
149 530485 33040153 บ้านพอกบำรุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
150 530486 33040154 บ้านปุนวิทยา
ยืนยันแล้ว
151 530479 33040155 บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
152 530480 33040156 บ้านกุดนาแก้ว
ยืนยันแล้ว
153 530482 33040157 บ้านภูทอง
ยืนยันแล้ว
154 530446 33040158 บ้านโนนอ้อ
ยืนยันแล้ว
155 530444 33040159 บ้านกระทิง
ยืนยันแล้ว
156 530445 33040160 บ้านศิวาลัย
ยืนยันแล้ว
157 530443 33040162 อนุบาลขุนหาญ (สิ)
ยืนยันแล้ว
158 530488 33040163 บ้านกันตรวจห้วย
ยืนยันแล้ว
159 530489 33040164 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
160 530678 33040165 บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
161 530704 33040166 บ้านหนองสังข์
ยืนยันแล้ว
162 530700 33040167 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
163 530701 33040168 บ้านศิลาทอง
ยืนยันแล้ว
164 530702 33040169 บ้านบกห้วยโนน
ยืนยันแล้ว
165 530703 33040170 บ้านตระกวน
ยืนยันแล้ว
166 530686 33040171 บ้านศรีแก้ว
ยืนยันแล้ว
167 530687 33040172 อนุบาลศรีรัตนะ
ยืนยันแล้ว
168 530691 33040173 บ้านตระกาจ
ยืนยันแล้ว
169 530694 33040174 บ้านตาแบน
ยืนยันแล้ว
170 530692 33040175 บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
ยืนยันแล้ว
171 530690 33040177 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
172 530688 33040178 บ้านหนองรุง
ยืนยันแล้ว
173 530689 33040179 บ้านโนนแก
ยืนยันแล้ว
174 530695 33040180 บ้านปุน
ยืนยันแล้ว
175 530696 33040181 บ้านสลับ
ยืนยันแล้ว
176 530697 33040182 บ้านขนาด
ยืนยันแล้ว
177 530698 33040183 บ้านตายู(อสพป.32)
ยืนยันแล้ว
178 530699 33040184 บ้านหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
179 530681 33040185 บ้านทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
180 530683 33040186 บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
181 530679 33040187 บ้านสะพุง
ยืนยันแล้ว
182 530682 33040188 บ้านหนองปิงโปง
ยืนยันแล้ว
183 530680 33040189 บ้านจานบัว
ยืนยันแล้ว
184 530684 33040190 บ้านเสื่องข้าว
ยืนยันแล้ว
185 530685 33040191 บ้านกระหวัน
ยืนยันแล้ว
186 530814 33040192 บ้านท่าคล้อ
ยืนยันแล้ว
187 530815 33040193 บ้านหนองบักโทน
ยืนยันแล้ว
188 530816 33040194 บ้านหนองคับคา
ยืนยันแล้ว
189 530817 33040195 บ้านโนนสำโรง
ยืนยันแล้ว
190 530818 33040196 บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
191 530819 33040197 บ้านคำสะอาด
ยืนยันแล้ว
192 530820 33040198 บ้านคำกลาง
ยืนยันแล้ว
193 530812 33040199 บ้านดอนเขียว
ยืนยันแล้ว
194 530800 33040200 อนุบาลเบญจลักษ์
ยืนยันแล้ว
195 530802 33040201 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
196 530803 33040202 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง
ยืนยันแล้ว
197 530801 33040203 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
ยืนยันแล้ว
198 530804 33040204 บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
199 530805 33040205 บ้านเขวาธะนัง
ยืนยันแล้ว
200 530806 33040206 บ้านโนนจักจั่น
ยืนยันแล้ว
201 530807 33040207 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
ยืนยันแล้ว
202 530808 33040209 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
203 530809 33040210 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1)
ยืนยันแล้ว
204 530810 33040211 บ้านเพ็ก
ยืนยันแล้ว
205 530811 33040212 บ้านหนองบัวใหญ่
ยืนยันแล้ว
206 530821 33040213 บ้านหนองฮาง
ยืนยันแล้ว
207 530822 33040214 บ้านไผ่หนองแคน
ยืนยันแล้ว
208 530823 33040215 บ้านสร้างเม็ก
ยืนยันแล้ว
209 530824 33040216 บ้านกุดผักหนามคำน้อย
ยืนยันแล้ว
210 530825 33040217 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ยืนยันแล้ว