ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3401 :  สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 710032 34010001 บ้านหมากมี่
ยืนยันแล้ว
2 710033 34010002 บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
3 710034 34010003 บ้านเค็ง
ยืนยันแล้ว
4 710035 34010004 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ
ยืนยันแล้ว
5 710031 34010006 บ้านนาคำ
ยืนยันแล้ว
6 710029 34010007 บ้านค้อกุดลาด
ยืนยันแล้ว
7 710030 34010008 บ้านปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
8 710037 34010009 บ้านผาแก้ว
ยืนยันแล้ว
9 710051 34010010 ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
10 710022 34010014 บ้านหนองปลาปาก
ยืนยันแล้ว
11 710016 34010015 บ้านด้ามพร้า
ยืนยันแล้ว
12 710017 34010016 บ้านนาดูน
ยืนยันแล้ว
13 710018 34010017 บ้านขามใหญ่
ยืนยันแล้ว
14 710019 34010018 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
15 710020 34010019 บ้านหัวคำ
ยืนยันแล้ว
16 710050 34010020 บ้านหนองตอแก้ว
ยืนยันแล้ว
17 710046 34010021 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
18 710047 34010022 บ้านสว่างหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
19 710048 34010023 บ้านหนองแต้
ยืนยันแล้ว
20 710013 34010024 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
ยืนยันแล้ว
21 710009 34010025 บ้านท่าบ่อ
ยืนยันแล้ว
22 710010 34010026 บ้านคูเดื่อ
ยืนยันแล้ว
23 710011 34010027 บ้านทัพไทย
ยืนยันแล้ว
24 710012 34010028 บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
25 710006 34010029 วัดท่าวังหิน
ยืนยันแล้ว
26 710015 34010031 เมืองอุบล
ยืนยันแล้ว
27 710001 34010032 อุบลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
28 710002 34010033 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ
ยืนยันแล้ว
29 710003 34010034 อนุบาลอุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
30 710004 34010035 ปทุมวิทยากร
ยืนยันแล้ว
31 710005 34010036 บ้านปากห้วยวังนอง
ยืนยันแล้ว
32 710045 34010037 บ้านสร้างหมากแข้ง
ยืนยันแล้ว
33 710042 34010038 บ้านปะอาว
ยืนยันแล้ว
34 710043 34010039 บ้านข่าโคม
ยืนยันแล้ว
35 710061 34010040 บ้านนาเมือง
ยืนยันแล้ว
36 710062 34010041 บ้านนามึน
ยืนยันแล้ว
37 710064 34010043 กิตติญาณอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
38 710059 34010044 บ้านปลาดุก
ยืนยันแล้ว
39 710060 34010045 บ้านยางลุ่ม
ยืนยันแล้ว
40 710007 34010046 กองบินอุบลสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
41 710014 34010047 บ้านทุ่งขุนใหญ่
ยืนยันแล้ว
42 710044 34010048 บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
43 710041 34010049 บ้านเชือก(ทวีปัญญา)
ยืนยันแล้ว
44 710038 34010050 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
45 710039 34010051 บ้านหนองช้าง
ยืนยันแล้ว
46 710023 34010053 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
47 710024 34010054 บ้านมะเขือ
ยืนยันแล้ว
48 710025 34010055 บ้านท่าสนามชัย
ยืนยันแล้ว
49 710026 34010056 บ้านจานตะโนน
ยืนยันแล้ว
50 710027 34010057 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
51 710028 34010058 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
52 710049 34010059 บ้านหนองก่านคำไผ่
ยืนยันแล้ว
53 710057 34010060 บ้านหนองมุก
ยืนยันแล้ว
54 710053 34010062 ชุมชนบ้านหัวเรือ
ยืนยันแล้ว
55 710054 34010063 บ้านหนองจำนัก
ยืนยันแล้ว
56 710056 34010065 บ้านสำราญ
ยืนยันแล้ว
57 710175 34010066 บ้านกลางใหญ่
ยืนยันแล้ว
58 710176 34010067 ประชานุเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
59 710177 34010068 บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
60 710165 34010069 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
ยืนยันแล้ว
61 710166 34010070 บ้านพับ
ยืนยันแล้ว
62 710167 34010071 บ้านก่อ
ยืนยันแล้ว
63 710168 34010072 บ้านเอ้
ยืนยันแล้ว
64 710169 34010073 บ้านโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
65 710170 34010074 บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
66 710171 34010075 บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
67 710172 34010076 บ้านนามน
ยืนยันแล้ว
68 710164 34010077 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
69 710183 34010078 เขื่องใน(เจริญราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
70 710184 34010079 บ้านกุดกะเสียน
ยืนยันแล้ว
71 710185 34010080 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)
ยืนยันแล้ว
72 710190 34010082 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
73 710191 34010083 บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
74 710192 34010084 บ้านหนองขุ่น
ยืนยันแล้ว
75 710193 34010085 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
76 710194 34010086 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
77 710196 34010087 บ้านชีทวน
ยืนยันแล้ว
78 710197 34010088 บ้านหวาง
ยืนยันแล้ว
79 710198 34010089 บ้านหนองฮีหนองแคน
ยืนยันแล้ว
80 710199 34010090 บ้านหนองโนหนองดูน
ยืนยันแล้ว
81 710200 34010091 บ้านท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
82 710201 34010092 บ้านแดงหม้อ
ยืนยันแล้ว
83 710202 34010093 บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
84 710203 34010094 บ้านบุตร
ยืนยันแล้ว
85 710189 34010095 บ้านโนนจานหนองแสง
ยืนยันแล้ว
86 710187 34010096 บ้านท่าค้อ
ยืนยันแล้ว
87 710188 34010097 บ้านท่าไห(ไหทอง)
ยืนยันแล้ว
88 710204 34010098 บ้านทัน
ยืนยันแล้ว
89 710205 34010099 บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
90 710206 34010100 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
91 710207 34010101 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
ยืนยันแล้ว
92 710208 34010102 บ้านแสงน้อย
ยืนยันแล้ว
93 710209 34010103 บ้านป่าข่า
ยืนยันแล้ว
94 710210 34010104 บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
95 710211 34010105 บ้านนาผาย
ยืนยันแล้ว
96 710212 34010106 บ้านแก้งซาว
ยืนยันแล้ว
97 710173 34010107 บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
98 710174 34010108 บ้านนาแก้วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
99 710179 34010110 บ้านไทยโพนทราย
ยืนยันแล้ว
100 710180 34010111 บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
101 710181 34010112 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
102 710182 34010113 บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
103 710213 34010114 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี
ยืนยันแล้ว
104 710214 34010115 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
105 710215 34010116 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
106 710216 34010117 บ้านยางขี้นก
ยืนยันแล้ว
107 710217 34010118 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
ยืนยันแล้ว
108 710218 34010119 บ้านศรีสุข
ยืนยันแล้ว
109 710220 34010120 บ้านหนองห้างหนองกวาง
ยืนยันแล้ว
110 710221 34010121 บ้านอีต้อม
ยืนยันแล้ว
111 710222 34010122 บ้านเค็งนาดี
ยืนยันแล้ว
112 710224 34010123 บ้านดู่น้อย
ยืนยันแล้ว
113 710228 34010124 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
ยืนยันแล้ว
114 710229 34010125 บ้านปลาฝา
ยืนยันแล้ว
115 710230 34010126 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
ยืนยันแล้ว
116 710231 34010127 บ้านศรีบัว
ยืนยันแล้ว
117 710232 34010128 บ้านหนองเซือม
ยืนยันแล้ว
118 710233 34010129 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้
ยืนยันแล้ว
119 710234 34010130 บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
120 710235 34010131 บ้านกุดตากล้า
ยืนยันแล้ว
121 710195 34010132 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
122 710227 34010133 บ้านคำหมีหนองข่า
ยืนยันแล้ว
123 710225 34010134 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
ยืนยันแล้ว
124 710226 34010135 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
125 710223 34010136 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
126 710219 34010137 บ้านป่าก่อ
ยืนยันแล้ว
127 710236 34010138 บ้านท่าวารี
ยืนยันแล้ว
128 710237 34010139 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
129 710238 34010140 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
130 710240 34010142 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
131 710241 34010143 ศรีศึกษา
ยืนยันแล้ว
132 710708 34010144 บ้านดุมใหญ่ดงยาง
ยืนยันแล้ว
133 710709 34010145 บ้านบัวยาง
ยืนยันแล้ว
134 710710 34010146 ชุมชนบ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
135 710711 34010147 บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
136 710725 34010148 บ้านเตย
ยืนยันแล้ว
137 710701 34010149 บ้านหนองเค็ม
ยืนยันแล้ว
138 710704 34010150 บ้านโนนขวาวนายูง
ยืนยันแล้ว
139 710697 34010151 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)
ยืนยันแล้ว
140 710698 34010152 บ้านน้ำคำน้อย
ยืนยันแล้ว
141 710699 34010153 บ้านคำเกิ่งหนองจิก
ยืนยันแล้ว
142 710700 34010154 บ้านผาสุกหนองซองแมว
ยืนยันแล้ว
143 710727 34010155 บ้านหนองคูทรายมูล
ยืนยันแล้ว
144 710728 34010156 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
145 710731 34010157 บ้านนาเลิง
ยืนยันแล้ว
146 710732 34010158 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
147 710751 34010159 บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
148 710752 34010160 บ้านโนนรังใหญ่
ยืนยันแล้ว
149 710749 34010161 ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
150 710750 34010162 บ้านหนองมะทอ
ยืนยันแล้ว
151 710746 34010163 บ้านไผ่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
152 710747 34010164 บ้านแสงไผ่
ยืนยันแล้ว
153 710734 34010165 บ้านโพนแพง
ยืนยันแล้ว
154 710735 34010166 บ้านเป็ดฟากทุ่ง
ยืนยันแล้ว
155 710738 34010167 บ้านผึ้ง(สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
156 710695 34010168 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
157 710684 34010169 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
ยืนยันแล้ว
158 710685 34010170 บ้านเทพา
ยืนยันแล้ว
159 710686 34010171 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
ยืนยันแล้ว
160 710687 34010172 บ้านหนองขอนดอนยูง
ยืนยันแล้ว
161 710688 34010173 บ้านตำแย
ยืนยันแล้ว
162 710745 34010174 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง
ยืนยันแล้ว
163 710748 34010175 บ้านโนนรังน้อย
ยืนยันแล้ว
164 710712 34010176 ชุมชนบ้านหนองขุ่น
ยืนยันแล้ว
165 710713 34010177 บ้านยางโยภาพ
ยืนยันแล้ว
166 710714 34010178 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า
ยืนยันแล้ว
167 710718 34010180 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
168 710739 34010181 บ้านหนองแฝกยางเครือ
ยืนยันแล้ว
169 710691 34010182 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม
ยืนยันแล้ว
170 710692 34010183 บ้านยางเทิง
ยืนยันแล้ว
171 710696 34010184 บ้านนาดีทุ่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
172 710693 34010185 บ้านแคน(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
173 710694 34010186 บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
174 710737 34010187 บ้านก่อบึง
ยืนยันแล้ว
175 710736 34010188 บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
176 710733 34010189 บ้านหนองไข่นก
ยืนยันแล้ว
177 710723 34010190 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
178 710724 34010191 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
179 710703 34010192 บ้านหนองแสงหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
180 710702 34010193 บ้านไพบูลย์
ยืนยันแล้ว
181 710689 34010194 บ้านสร้างมิ่ง
ยืนยันแล้ว
182 710721 34010195 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)
ยืนยันแล้ว
183 710722 34010196 บ้านหนองเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
184 710719 34010197 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
185 710720 34010198 บ้านนาขามดอนติ้ว
ยืนยันแล้ว
186 710740 34010199 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า
ยืนยันแล้ว
187 710741 34010200 บ้านโพนเมืองมะทัน
ยืนยันแล้ว
188 710742 34010201 บ้านวังมนเดือยไก่
ยืนยันแล้ว
189 710743 34010202 บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
190 710744 34010203 บ้านทุ่งใต้
ยืนยันแล้ว
191 710729 34010204 บ้านเหล่าบาก
ยืนยันแล้ว
192 710730 34010205 บ้านนาไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
193 710726 34010206 บ้านหนองฮาง
ยืนยันแล้ว
194 710690 34010207 บ้านดอนประทาย
ยืนยันแล้ว
195 710707 34010208 บ้านเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
196 710705 34010209 บ้านหนองหลัก
ยืนยันแล้ว
197 710706 34010210 บ้านสงยางดอนไม้คูณ
ยืนยันแล้ว
198 710717 34010211 บ้านโนนชาติยูง
ยืนยันแล้ว
199 710716 34010212 บ้านขมิ้น
ยืนยันแล้ว
200 710954 34010213 บ้านคำไฮใหญ่
ยืนยันแล้ว
201 710955 34010214 บ้านหนองแล้ง
ยืนยันแล้ว
202 710956 34010215 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
203 710961 34010216 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
ยืนยันแล้ว
204 710962 34010217 บ้านกุดกั่ว
ยืนยันแล้ว
205 710963 34010218 บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
206 710964 34010219 บ้านวังพระวังไฮ
ยืนยันแล้ว
207 710965 34010220 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
208 710966 34010221 บ้านท่าเมือง
ยืนยันแล้ว
209 710967 34010222 บ้านยางกะเดา
ยืนยันแล้ว
210 710968 34010223 บ้านสว่างโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
211 710969 34010224 บ้านโอดนาดี
ยืนยันแล้ว
212 710970 34010226 บ้านกระบูน
ยืนยันแล้ว
213 710957 34010227 บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
214 710958 34010228 บ้านเหล่าแดง
ยืนยันแล้ว
215 710959 34010229 บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
216 710960 34010230 บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ
ยืนยันแล้ว
217 711011 34010231 บ้านแพง
ยืนยันแล้ว
218 711012 34010232 บ้านจิก
ยืนยันแล้ว
219 711013 34010233 บ้านแสง
ยืนยันแล้ว
220 711014 34010234 บ้านหนองเป็ด
ยืนยันแล้ว
221 711015 34010235 ชุมชนโพนเมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
222 711016 34010236 บ้านขามน้อย
ยืนยันแล้ว
223 711017 34010237 บ้านคำไหล
ยืนยันแล้ว
224 711018 34010238 บ้านหาด
ยืนยันแล้ว
225 711019 34010239 บ้านหนองมะแซว
ยืนยันแล้ว
226 711020 34010240 บ้านสร้างถ่อ
ยืนยันแล้ว
227 711021 34010241 บ้านธรรมละ
ยืนยันแล้ว
228 711022 34010242 บ้านรังแร้ง
ยืนยันแล้ว
229 711023 34010243 บ้านดอนกลอยนากลาง
ยืนยันแล้ว
230 711024 34010244 บ้านหนองบก
ยืนยันแล้ว
231 711025 34010245 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ยืนยันแล้ว
232 711026 34010246 บ้านแต้เก่า
ยืนยันแล้ว
233 711027 34010247 บ้านคำไฮน้อย
ยืนยันแล้ว
234 711028 34010248 บ้านนาขมิ้น
ยืนยันแล้ว
235 711029 34010249 บ้านดูน
ยืนยันแล้ว
236 711030 34010250 บ้านแต้ใหม่
ยืนยันแล้ว
237 711009 34010251 บ้านเหล่าคำ
ยืนยันแล้ว
238 711010 34010252 บ้านนาไผ่
ยืนยันแล้ว
239 711006 34010253 บ้านเหล่าเสือโก้ก
ยืนยันแล้ว
240 711007 34010254 บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
241 711008 34010255 บ้านเหล่าแค
ยืนยันแล้ว