ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3401 :  สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 710032 34010001 บ้านหมากมี่
ยังไม่ยืนยัน
2 710033 34010002 บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
3 710034 34010003 บ้านเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
4 710035 34010004 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
5 710031 34010006 บ้านนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
6 710029 34010007 บ้านค้อกุดลาด
ยังไม่ยืนยัน
7 710030 34010008 บ้านปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
8 710037 34010009 บ้านผาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
9 710051 34010010 ประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
10 710022 34010014 บ้านหนองปลาปาก
ยังไม่ยืนยัน
11 710016 34010015 บ้านด้ามพร้า
ยังไม่ยืนยัน
12 710017 34010016 บ้านนาดูน
ยังไม่ยืนยัน
13 710018 34010017 บ้านขามใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
14 710019 34010018 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
15 710020 34010019 บ้านหัวคำ
ยังไม่ยืนยัน
16 710050 34010020 บ้านหนองตอแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
17 710046 34010021 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
18 710047 34010022 บ้านสว่างหนองเสือ
ยังไม่ยืนยัน
19 710048 34010023 บ้านหนองแต้
ยังไม่ยืนยัน
20 710013 34010024 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
21 710009 34010025 บ้านท่าบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
22 710010 34010026 บ้านคูเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
23 710011 34010027 บ้านทัพไทย
ยังไม่ยืนยัน
24 710012 34010028 บ้านหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
25 710006 34010029 วัดท่าวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
26 710015 34010031 เมืองอุบล
ยังไม่ยืนยัน
27 710001 34010032 อุบลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28 710002 34010033 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ
ยังไม่ยืนยัน
29 710003 34010034 อนุบาลอุบลราชธานี
ยังไม่ยืนยัน
30 710004 34010035 ปทุมวิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
31 710005 34010036 บ้านปากห้วยวังนอง
ยังไม่ยืนยัน
32 710045 34010037 บ้านสร้างหมากแข้ง
ยังไม่ยืนยัน
33 710042 34010038 บ้านปะอาว
ยังไม่ยืนยัน
34 710043 34010039 บ้านข่าโคม
ยังไม่ยืนยัน
35 710061 34010040 บ้านนาเมือง
ยังไม่ยืนยัน
36 710062 34010041 บ้านนามึน
ยังไม่ยืนยัน
37 710064 34010043 กิตติญาณอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
38 710059 34010044 บ้านปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
39 710060 34010045 บ้านยางลุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
40 710007 34010046 กองบินอุบลสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
41 710014 34010047 บ้านทุ่งขุนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
42 710044 34010048 บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
43 710041 34010049 บ้านเชือก(ทวีปัญญา)
ยังไม่ยืนยัน
44 710038 34010050 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
45 710039 34010051 บ้านหนองช้าง
ยังไม่ยืนยัน
46 710023 34010053 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
47 710024 34010054 บ้านมะเขือ
ยังไม่ยืนยัน
48 710025 34010055 บ้านท่าสนามชัย
ยังไม่ยืนยัน
49 710026 34010056 บ้านจานตะโนน
ยังไม่ยืนยัน
50 710027 34010057 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
51 710028 34010058 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
52 710049 34010059 บ้านหนองก่านคำไผ่
ยังไม่ยืนยัน
53 710057 34010060 บ้านหนองมุก
ยังไม่ยืนยัน
54 710053 34010062 ชุมชนบ้านหัวเรือ
ยังไม่ยืนยัน
55 710054 34010063 บ้านหนองจำนัก
ยังไม่ยืนยัน
56 710056 34010065 บ้านสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
57 710175 34010066 บ้านกลางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
58 710176 34010067 ประชานุเคราะห์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
59 710177 34010068 บ้านไผ่
ยังไม่ยืนยัน
60 710165 34010069 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
61 710166 34010070 บ้านพับ
ยังไม่ยืนยัน
62 710167 34010071 บ้านก่อ
ยังไม่ยืนยัน
63 710168 34010072 บ้านเอ้
ยังไม่ยืนยัน
64 710169 34010073 บ้านโนนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
65 710170 34010074 บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
66 710171 34010075 บ้านท่าลาด
ยังไม่ยืนยัน
67 710172 34010076 บ้านนามน
ยังไม่ยืนยัน
68 710164 34010077 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
69 710183 34010078 เขื่องใน(เจริญราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
70 710184 34010079 บ้านกุดกะเสียน
ยังไม่ยืนยัน
71 710185 34010080 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)
ยังไม่ยืนยัน
72 710190 34010082 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
73 710191 34010083 บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
74 710192 34010084 บ้านหนองขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
75 710193 34010085 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
76 710194 34010086 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
77 710196 34010087 บ้านชีทวน
ยังไม่ยืนยัน
78 710197 34010088 บ้านหวาง
ยังไม่ยืนยัน
79 710198 34010089 บ้านหนองฮีหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
80 710199 34010090 บ้านหนองโนหนองดูน
ยังไม่ยืนยัน
81 710200 34010091 บ้านท่าศาลา
ยังไม่ยืนยัน
82 710201 34010092 บ้านแดงหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
83 710202 34010093 บ้านทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
84 710203 34010094 บ้านบุตร
ยังไม่ยืนยัน
85 710189 34010095 บ้านโนนจานหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
86 710187 34010096 บ้านท่าค้อ
ยังไม่ยืนยัน
87 710188 34010097 บ้านท่าไห(ไหทอง)
ยังไม่ยืนยัน
88 710204 34010098 บ้านทัน
ยังไม่ยืนยัน
89 710205 34010099 บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
90 710206 34010100 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
91 710207 34010101 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
ยังไม่ยืนยัน
92 710208 34010102 บ้านแสงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
93 710209 34010103 บ้านป่าข่า
ยังไม่ยืนยัน
94 710210 34010104 บ้านโนนรัง
ยังไม่ยืนยัน
95 710211 34010105 บ้านนาผาย
ยังไม่ยืนยัน
96 710212 34010106 บ้านแก้งซาว
ยังไม่ยืนยัน
97 710173 34010107 บ้านกอก
ยังไม่ยืนยัน
98 710174 34010108 บ้านนาแก้วประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
99 710179 34010110 บ้านไทยโพนทราย
ยังไม่ยืนยัน
100 710180 34010111 บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
101 710181 34010112 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
102 710182 34010113 บ้านโนนดู่
ยังไม่ยืนยัน
103 710213 34010114 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
104 710214 34010115 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
105 710215 34010116 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
106 710216 34010117 บ้านยางขี้นก
ยังไม่ยืนยัน
107 710217 34010118 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
108 710218 34010119 บ้านศรีสุข
ยังไม่ยืนยัน
109 710220 34010120 บ้านหนองห้างหนองกวาง
ยังไม่ยืนยัน
110 710221 34010121 บ้านอีต้อม
ยังไม่ยืนยัน
111 710222 34010122 บ้านเค็งนาดี
ยังไม่ยืนยัน
112 710224 34010123 บ้านดู่น้อย
ยังไม่ยืนยัน
113 710228 34010124 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
114 710229 34010125 บ้านปลาฝา
ยังไม่ยืนยัน
115 710230 34010126 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
ยังไม่ยืนยัน
116 710231 34010127 บ้านศรีบัว
ยังไม่ยืนยัน
117 710232 34010128 บ้านหนองเซือม
ยังไม่ยืนยัน
118 710233 34010129 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้
ยังไม่ยืนยัน
119 710234 34010130 บ้านขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
120 710235 34010131 บ้านกุดตากล้า
ยังไม่ยืนยัน
121 710195 34010132 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
122 710227 34010133 บ้านคำหมีหนองข่า
ยังไม่ยืนยัน
123 710225 34010134 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
124 710226 34010135 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
125 710223 34010136 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
126 710219 34010137 บ้านป่าก่อ
ยังไม่ยืนยัน
127 710236 34010138 บ้านท่าวารี
ยังไม่ยืนยัน
128 710237 34010139 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
129 710238 34010140 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
130 710240 34010142 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
131 710241 34010143 ศรีศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
132 710708 34010144 บ้านดุมใหญ่ดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
133 710709 34010145 บ้านบัวยาง
ยังไม่ยืนยัน
134 710710 34010146 ชุมชนบ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
135 710711 34010147 บ้านท่าลาด
ยังไม่ยืนยัน
136 710725 34010148 บ้านเตย
ยังไม่ยืนยัน
137 710701 34010149 บ้านหนองเค็ม
ยังไม่ยืนยัน
138 710704 34010150 บ้านโนนขวาวนายูง
ยังไม่ยืนยัน
139 710697 34010151 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
140 710698 34010152 บ้านน้ำคำน้อย
ยังไม่ยืนยัน
141 710699 34010153 บ้านคำเกิ่งหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
142 710700 34010154 บ้านผาสุกหนองซองแมว
ยังไม่ยืนยัน
143 710727 34010155 บ้านหนองคูทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
144 710728 34010156 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
145 710731 34010157 บ้านนาเลิง
ยังไม่ยืนยัน
146 710732 34010158 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
147 710751 34010159 บ้านผือ
ยังไม่ยืนยัน
148 710752 34010160 บ้านโนนรังใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
149 710749 34010161 ประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
150 710750 34010162 บ้านหนองมะทอ
ยังไม่ยืนยัน
151 710746 34010163 บ้านไผ่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
152 710747 34010164 บ้านแสงไผ่
ยังไม่ยืนยัน
153 710734 34010165 บ้านโพนแพง
ยังไม่ยืนยัน
154 710735 34010166 บ้านเป็ดฟากทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
155 710738 34010167 บ้านผึ้ง(สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
156 710695 34010168 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
157 710684 34010169 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
ยังไม่ยืนยัน
158 710685 34010170 บ้านเทพา
ยังไม่ยืนยัน
159 710686 34010171 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
ยังไม่ยืนยัน
160 710687 34010172 บ้านหนองขอนดอนยูง
ยังไม่ยืนยัน
161 710688 34010173 บ้านตำแย
ยังไม่ยืนยัน
162 710745 34010174 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง
ยังไม่ยืนยัน
163 710748 34010175 บ้านโนนรังน้อย
ยังไม่ยืนยัน
164 710712 34010176 ชุมชนบ้านหนองขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
165 710713 34010177 บ้านยางโยภาพ
ยังไม่ยืนยัน
166 710714 34010178 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า
ยังไม่ยืนยัน
167 710718 34010180 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
168 710739 34010181 บ้านหนองแฝกยางเครือ
ยังไม่ยืนยัน
169 710691 34010182 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
170 710692 34010183 บ้านยางเทิง
ยังไม่ยืนยัน
171 710696 34010184 บ้านนาดีทุ่งเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
172 710693 34010185 บ้านแคน(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
173 710694 34010186 บ้านหนองบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
174 710737 34010187 บ้านก่อบึง
ยังไม่ยืนยัน
175 710736 34010188 บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
176 710733 34010189 บ้านหนองไข่นก
ยังไม่ยืนยัน
177 710723 34010190 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
178 710724 34010191 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
179 710703 34010192 บ้านหนองแสงหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
180 710702 34010193 บ้านไพบูลย์
ยังไม่ยืนยัน
181 710689 34010194 บ้านสร้างมิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
182 710721 34010195 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)
ยังไม่ยืนยัน
183 710722 34010196 บ้านหนองเมืองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
184 710719 34010197 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
185 710720 34010198 บ้านนาขามดอนติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
186 710740 34010199 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
187 710741 34010200 บ้านโพนเมืองมะทัน
ยังไม่ยืนยัน
188 710742 34010201 บ้านวังมนเดือยไก่
ยังไม่ยืนยัน
189 710743 34010202 บ้านดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
190 710744 34010203 บ้านทุ่งใต้
ยังไม่ยืนยัน
191 710729 34010204 บ้านเหล่าบาก
ยังไม่ยืนยัน
192 710730 34010205 บ้านนาไร่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
193 710726 34010206 บ้านหนองฮาง
ยังไม่ยืนยัน
194 710690 34010207 บ้านดอนประทาย
ยังไม่ยืนยัน
195 710707 34010208 บ้านเศรษฐี
ยังไม่ยืนยัน
196 710705 34010209 บ้านหนองหลัก
ยังไม่ยืนยัน
197 710706 34010210 บ้านสงยางดอนไม้คูณ
ยังไม่ยืนยัน
198 710717 34010211 บ้านโนนชาติยูง
ยังไม่ยืนยัน
199 710716 34010212 บ้านขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
200 710954 34010213 บ้านคำไฮใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
201 710955 34010214 บ้านหนองแล้ง
ยังไม่ยืนยัน
202 710956 34010215 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
203 710961 34010216 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
ยังไม่ยืนยัน
204 710962 34010217 บ้านกุดกั่ว
ยังไม่ยืนยัน
205 710963 34010218 บ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
206 710964 34010219 บ้านวังพระวังไฮ
ยังไม่ยืนยัน
207 710965 34010220 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
208 710966 34010221 บ้านท่าเมือง
ยังไม่ยืนยัน
209 710967 34010222 บ้านยางกะเดา
ยังไม่ยืนยัน
210 710968 34010223 บ้านสว่างโนนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
211 710969 34010224 บ้านโอดนาดี
ยังไม่ยืนยัน
212 710970 34010226 บ้านกระบูน
ยังไม่ยืนยัน
213 710957 34010227 บ้านท่าศิลา
ยังไม่ยืนยัน
214 710958 34010228 บ้านเหล่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
215 710959 34010229 บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
216 710960 34010230 บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ
ยังไม่ยืนยัน
217 711011 34010231 บ้านแพง
ยังไม่ยืนยัน
218 711012 34010232 บ้านจิก
ยังไม่ยืนยัน
219 711013 34010233 บ้านแสง
ยังไม่ยืนยัน
220 711014 34010234 บ้านหนองเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
221 711015 34010235 ชุมชนโพนเมืองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
222 711016 34010236 บ้านขามน้อย
ยังไม่ยืนยัน
223 711017 34010237 บ้านคำไหล
ยังไม่ยืนยัน
224 711018 34010238 บ้านหาด
ยังไม่ยืนยัน
225 711019 34010239 บ้านหนองมะแซว
ยังไม่ยืนยัน
226 711020 34010240 บ้านสร้างถ่อ
ยังไม่ยืนยัน
227 711021 34010241 บ้านธรรมละ
ยังไม่ยืนยัน
228 711022 34010242 บ้านรังแร้ง
ยังไม่ยืนยัน
229 711023 34010243 บ้านดอนกลอยนากลาง
ยังไม่ยืนยัน
230 711024 34010244 บ้านหนองบก
ยังไม่ยืนยัน
231 711025 34010245 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ยังไม่ยืนยัน
232 711026 34010246 บ้านแต้เก่า
ยังไม่ยืนยัน
233 711027 34010247 บ้านคำไฮน้อย
ยังไม่ยืนยัน
234 711028 34010248 บ้านนาขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
235 711029 34010249 บ้านดูน
ยังไม่ยืนยัน
236 711030 34010250 บ้านแต้ใหม่
ยังไม่ยืนยัน
237 711009 34010251 บ้านเหล่าคำ
ยังไม่ยืนยัน
238 711010 34010252 บ้านนาไผ่
ยังไม่ยืนยัน
239 711006 34010253 บ้านเหล่าเสือโก้ก
ยังไม่ยืนยัน
240 711007 34010254 บ้านเป้า
ยังไม่ยืนยัน
241 711008 34010255 บ้านเหล่าแค
ยังไม่ยืนยัน