ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3404 :  สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 710765 34040001 บ้านแฮหนามแท่ง
ยังไม่ยืนยัน
2 710766 34040002 บ้านคำขวาง
ยังไม่ยืนยัน
3 710757 34040004 บ้านท่าข้องเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
4 710758 34040005 บ้านคำนางรวย
ยังไม่ยืนยัน
5 710756 34040006 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า
ยังไม่ยืนยัน
6 710771 34040007 บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
7 710772 34040008 วัดบ้านค้อหวาง
ยังไม่ยืนยัน
8 710773 34040009 บ้านโนนจิก
ยังไม่ยืนยัน
9 710774 34040010 บ้านดอนผอุง
ยังไม่ยืนยัน
10 710780 34040011 บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
11 710795 34040012 บ้านท่าลาด
ยังไม่ยืนยัน
12 710798 34040013 บ้านโนนทรายน้อย
ยังไม่ยืนยัน
13 710799 34040014 บ้านถ่อน
ยังไม่ยืนยัน
14 710804 34040015 บ้านโนนเกษม
ยังไม่ยืนยัน
15 710762 34040016 บ้านบัววัด
ยังไม่ยืนยัน
16 710763 34040017 บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
17 710764 34040018 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
18 710760 34040019 บ้านจั่น
ยังไม่ยืนยัน
19 710781 34040020 บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
ยังไม่ยืนยัน
20 710782 34040021 บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
21 710783 34040022 บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
22 710784 34040023 บ้านคอนสาย
ยังไม่ยืนยัน
23 710785 34040024 บ้านนาโหนนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
24 710803 34040025 บ้านท่างอย
ยังไม่ยืนยัน
25 710801 34040026 บ้านวังยาง
ยังไม่ยืนยัน
26 710802 34040027 บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
27 710800 34040028 บ้านบุ่งหวาย
ยังไม่ยืนยัน
28 710805 34040029 บ้านดอนชาด
ยังไม่ยืนยัน
29 710806 34040030 บ้านห่องชัน
ยังไม่ยืนยัน
30 710769 34040031 บ้านกุดระงุม
ยังไม่ยืนยัน
31 710768 34040032 บ้านยางวังกางฮุง
ยังไม่ยืนยัน
32 710777 34040033 บ้านโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
33 710775 34040035 บ้านโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
34 710776 34040036 บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
35 710793 34040037 โนนชาดผดุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
36 710770 34040038 ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
37 710759 34040039 บ้านหาดสวนยา
ยังไม่ยืนยัน
38 710755 34040040 บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
39 710753 34040041 ชุมชนบ้านกุดเป่ง
ยังไม่ยืนยัน
40 710754 34040042 บ้านกุดปลาขาว
ยังไม่ยืนยัน
41 710794 34040043 บ้านหนองตาปู่
ยังไม่ยืนยัน
42 710789 34040044 บ้านหนองบัวแดนเกษม
ยังไม่ยืนยัน
43 710790 34040045 บ้านบาก
ยังไม่ยืนยัน
44 710791 34040046 บ้านสระสมิง
ยังไม่ยืนยัน
45 710792 34040047 บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
46 710787 34040048 ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)
ยังไม่ยืนยัน
47 710788 34040049 บ้านโนนยาง
ยังไม่ยืนยัน
48 710786 34040050 บ้านคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
49 710779 34040051 อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
50 710761 34040052 บ้านธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
51 710807 34040053 บ้านปากกุดหวาย
ยังไม่ยืนยัน
52 710808 34040054 บ้านทางสาย
ยังไม่ยืนยัน
53 710809 34040055 บ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3)
ยังไม่ยืนยัน
54 710810 34040056 บ้านคูสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
55 710811 34040057 บ้านกุดชุม
ยังไม่ยืนยัน
56 710812 34040058 บ้านนาสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
57 710813 34040059 บ้านหนองกินเพล
ยังไม่ยืนยัน
58 710796 34040060 บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
59 710797 34040061 บ้านน้ำเที่ยง
ยังไม่ยืนยัน
60 710890 34040062 บ้านนางาม
ยังไม่ยืนยัน
61 710891 34040063 บ้านโนนแคน
ยังไม่ยืนยัน
62 710893 34040064 บ้านขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
63 710921 34040067 บ้านสร้างแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
64 710917 34040068 บ้านทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
65 710918 34040069 บ้านหินแห่
ยังไม่ยืนยัน
66 710919 34040070 บ้านกระแอกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
67 710920 34040071 บ้านสำโรงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
68 710902 34040072 บ้านคำสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
69 710915 34040073 บ้านค้อน้อย
ยังไม่ยืนยัน
70 710916 34040074 บ้านอาเลา
ยังไม่ยืนยัน
71 710888 34040075 บ้านผำ
ยังไม่ยืนยัน
72 710875 34040076 บ้านโคกก่อง
ยังไม่ยืนยัน
73 710876 34040077 บ้านแกนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
74 710877 34040078 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
75 710879 34040080 บ้านหนองจิกนาเรือง
ยังไม่ยืนยัน
76 710880 34040081 บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
77 710898 34040083 บ้านวังคกอูบมุง
ยังไม่ยืนยัน
78 710899 34040084 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
79 710900 34040085 บ้านคุ้ม
ยังไม่ยืนยัน
80 710901 34040086 บ้านกะแอก
ยังไม่ยืนยัน
81 710903 34040087 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
82 710904 34040088 บ้านสระดอกเกษ
ยังไม่ยืนยัน
83 710905 34040089 บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
84 710906 34040090 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
85 710907 34040091 หนองมังโนนกลางห่องแดง
ยังไม่ยืนยัน
86 710913 34040092 บ้านโนนสัง
ยังไม่ยืนยัน
87 710911 34040093 บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
88 710912 34040094 บ้านดอนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
89 710873 34040095 โพนเมืองโนนกาเล็น (ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
90 710874 34040096 บ้านเปือย
ยังไม่ยืนยัน
91 710870 34040097 บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
92 710871 34040098 บ้านโพนงาม
ยังไม่ยืนยัน
93 710872 34040099 บ้านหนองผือโปร่งคำ
ยังไม่ยืนยัน
94 710868 34040100 บ้านบุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
95 710869 34040101 บ้านห่องขอน
ยังไม่ยืนยัน
96 710882 34040102 บ้านบอน
ยังไม่ยืนยัน
97 710883 34040103 บ้านค้อบอน
ยังไม่ยืนยัน
98 710887 34040104 บ้านห่องยูง
ยังไม่ยืนยัน
99 710885 34040105 บ้านหนองหัวงัว
ยังไม่ยืนยัน
100 710886 34040106 บ้านหนองเทา
ยังไม่ยืนยัน
101 710892 34040107 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
102 710889 34040108 บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
103 710895 34040109 บ้านผับแล้ง
ยังไม่ยืนยัน
104 710884 34040110 บ้านหว้านแกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
105 710896 34040111 บ้านน้ำเกลี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
106 710909 34040112 บ้านนาแก
ยังไม่ยืนยัน
107 710910 34040113 บ้านนานวล
ยังไม่ยืนยัน
108 710914 34040114 บ้านสร้างโหง่น
ยังไม่ยืนยัน
109 710908 34040115 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
110 710972 34040116 บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
111 710973 34040117 บ้านดอนยู
ยังไม่ยืนยัน
112 710974 34040118 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
113 710975 34040119 บ้านนาดู่
ยังไม่ยืนยัน
114 710976 34040120 บ้านหนองแปน
ยังไม่ยืนยัน
115 710978 34040121 บ้านนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
116 710979 34040122 บ้านนาประชุม
ยังไม่ยืนยัน
117 710980 34040123 ชุมชนบ้านนาเยีย
ยังไม่ยืนยัน
118 710977 34040124 บ้านแก้งยาง
ยังไม่ยืนยัน
119 710981 34040125 บ้านนาเรือง
ยังไม่ยืนยัน
120 710982 34040126 บ้านโนนงาม
ยังไม่ยืนยัน
121 710983 34040127 บ้านหนองกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
122 710984 34040128 บ้านม่วงคำ
ยังไม่ยืนยัน
123 710985 34040129 บ้านหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
124 711055 34040130 บ้านโคกสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
125 711061 34040131 บ้านผึ้งโดม
ยังไม่ยืนยัน
126 711063 34040132 บ้านแก่งโดม
ยังไม่ยืนยัน
127 711066 34040133 บ้านคำหมากอ่อน
ยังไม่ยืนยัน
128 711067 34040134 อนุบาลสว่างวีระวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
129 711071 34040135 บ้านสะพานโดม
ยังไม่ยืนยัน
130 711056 34040136 บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)
ยังไม่ยืนยัน
131 711054 34040137 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง
ยังไม่ยืนยัน
132 711057 34040138 บ้านบัวท่า
ยังไม่ยืนยัน
133 711058 34040139 บ้านบัวเทิง
ยังไม่ยืนยัน
134 711059 34040140 บ้านบุ่งมะแลง
ยังไม่ยืนยัน
135 711060 34040141 บ้านป่าข่า
ยังไม่ยืนยัน
136 711073 34040142 บ้านสุขสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
137 711062 34040143 บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
138 711064 34040144 บ้านคำข่า
ยังไม่ยืนยัน
139 711068 34040145 บ้านทุ่งเพียง
ยังไม่ยืนยัน
140 711065 34040146 บ้านคำสมิง
ยังไม่ยืนยัน
141 711074 34040147 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา(สาขาบ้านหนองแวง)
ยังไม่ยืนยัน
142 711072 34040148 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
143 711069 34040149 บ้านแพง
ยังไม่ยืนยัน
144 711070 34040150 บ้านสว่าง
ยังไม่ยืนยัน