ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3404 :  สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 710765 34040001 บ้านแฮหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2 710766 34040002 บ้านคำขวาง
ยืนยันแล้ว
3 710757 34040004 บ้านท่าข้องเหล็ก
ยืนยันแล้ว
4 710758 34040005 บ้านคำนางรวย
ยืนยันแล้ว
5 710756 34040006 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า
ยืนยันแล้ว
6 710771 34040007 บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
7 710772 34040008 วัดบ้านค้อหวาง
ยืนยันแล้ว
8 710773 34040009 บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
9 710774 34040010 บ้านดอนผอุง
ยืนยันแล้ว
10 710780 34040011 บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
11 710795 34040012 บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
12 710798 34040013 บ้านโนนทรายน้อย
ยืนยันแล้ว
13 710799 34040014 บ้านถ่อน
ยืนยันแล้ว
14 710804 34040015 บ้านโนนเกษม
ยืนยันแล้ว
15 710762 34040016 บ้านบัววัด
ยืนยันแล้ว
16 710763 34040017 บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
17 710764 34040018 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
18 710760 34040019 บ้านจั่น
ยืนยันแล้ว
19 710781 34040020 บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
ยืนยันแล้ว
20 710782 34040021 บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
21 710783 34040022 บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
22 710784 34040023 บ้านคอนสาย
ยืนยันแล้ว
23 710785 34040024 บ้านนาโหนนน้อย
ยืนยันแล้ว
24 710803 34040025 บ้านท่างอย
ยืนยันแล้ว
25 710801 34040026 บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
26 710802 34040027 บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
27 710800 34040028 บ้านบุ่งหวาย
ยืนยันแล้ว
28 710805 34040029 บ้านดอนชาด
ยืนยันแล้ว
29 710806 34040030 บ้านห่องชัน
ยืนยันแล้ว
30 710769 34040031 บ้านกุดระงุม
ยืนยันแล้ว
31 710768 34040032 บ้านยางวังกางฮุง
ยืนยันแล้ว
32 710777 34040033 บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
33 710775 34040035 บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
34 710776 34040036 บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
35 710793 34040037 โนนชาดผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
36 710770 34040038 ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
37 710759 34040039 บ้านหาดสวนยา
ยืนยันแล้ว
38 710755 34040040 บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
39 710753 34040041 ชุมชนบ้านกุดเป่ง
ยืนยันแล้ว
40 710754 34040042 บ้านกุดปลาขาว
ยืนยันแล้ว
41 710794 34040043 บ้านหนองตาปู่
ยืนยันแล้ว
42 710789 34040044 บ้านหนองบัวแดนเกษม
ยืนยันแล้ว
43 710790 34040045 บ้านบาก
ยืนยันแล้ว
44 710791 34040046 บ้านสระสมิง
ยืนยันแล้ว
45 710792 34040047 บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
46 710787 34040048 ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)
ยืนยันแล้ว
47 710788 34040049 บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
48 710786 34040050 บ้านคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
49 710779 34040051 อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
50 710761 34040052 บ้านธาตุ
ยืนยันแล้ว
51 710807 34040053 บ้านปากกุดหวาย
ยืนยันแล้ว
52 710808 34040054 บ้านทางสาย
ยืนยันแล้ว
53 710809 34040055 บ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3)
ยืนยันแล้ว
54 710810 34040056 บ้านคูสว่าง
ยืนยันแล้ว
55 710811 34040057 บ้านกุดชุม
ยืนยันแล้ว
56 710812 34040058 บ้านนาสะแบง
ยืนยันแล้ว
57 710813 34040059 บ้านหนองกินเพล
ยืนยันแล้ว
58 710796 34040060 บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
59 710797 34040061 บ้านน้ำเที่ยง
ยืนยันแล้ว
60 710890 34040062 บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
61 710891 34040063 บ้านโนนแคน
ยืนยันแล้ว
62 710893 34040064 บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
63 710921 34040067 บ้านสร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
64 710917 34040068 บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
65 710918 34040069 บ้านหินแห่
ยืนยันแล้ว
66 710919 34040070 บ้านกระแอกน้อย
ยืนยันแล้ว
67 710920 34040071 บ้านสำโรงน้อย
ยืนยันแล้ว
68 710902 34040072 บ้านคำสว่าง
ยืนยันแล้ว
69 710915 34040073 บ้านค้อน้อย
ยืนยันแล้ว
70 710916 34040074 บ้านอาเลา
ยืนยันแล้ว
71 710888 34040075 บ้านผำ
ยืนยันแล้ว
72 710875 34040076 บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
73 710876 34040077 บ้านแกนาคำ
ยืนยันแล้ว
74 710877 34040078 บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
75 710879 34040080 บ้านหนองจิกนาเรือง
ยืนยันแล้ว
76 710880 34040081 บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
77 710898 34040083 บ้านวังคกอูบมุง
ยืนยันแล้ว
78 710899 34040084 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
79 710900 34040085 บ้านคุ้ม
ยืนยันแล้ว
80 710901 34040086 บ้านกะแอก
ยืนยันแล้ว
81 710903 34040087 บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
82 710904 34040088 บ้านสระดอกเกษ
ยืนยันแล้ว
83 710905 34040089 บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
ยืนยันแล้ว
84 710906 34040090 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
85 710907 34040091 หนองมังโนนกลางห่องแดง
ยืนยันแล้ว
86 710913 34040092 บ้านโนนสัง
ยืนยันแล้ว
87 710911 34040093 บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
88 710912 34040094 บ้านดอนม่วง
ยืนยันแล้ว
89 710873 34040095 โพนเมืองโนนกาเล็น (ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
90 710874 34040096 บ้านเปือย
ยืนยันแล้ว
91 710870 34040097 บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
92 710871 34040098 บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
93 710872 34040099 บ้านหนองผือโปร่งคำ
ยืนยันแล้ว
94 710868 34040100 บ้านบุ่ง
ยืนยันแล้ว
95 710869 34040101 บ้านห่องขอน
ยืนยันแล้ว
96 710882 34040102 บ้านบอน
ยืนยันแล้ว
97 710883 34040103 บ้านค้อบอน
ยืนยันแล้ว
98 710887 34040104 บ้านห่องยูง
ยืนยันแล้ว
99 710885 34040105 บ้านหนองหัวงัว
ยืนยันแล้ว
100 710886 34040106 บ้านหนองเทา
ยืนยันแล้ว
101 710892 34040107 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
102 710889 34040108 บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
103 710895 34040109 บ้านผับแล้ง
ยืนยันแล้ว
104 710884 34040110 บ้านหว้านแกเจริญ
ยืนยันแล้ว
105 710896 34040111 บ้านน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
106 710909 34040112 บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
107 710910 34040113 บ้านนานวล
ยืนยันแล้ว
108 710914 34040114 บ้านสร้างโหง่น
ยืนยันแล้ว
109 710908 34040115 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
110 710972 34040116 บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
111 710973 34040117 บ้านดอนยู
ยืนยันแล้ว
112 710974 34040118 บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
113 710975 34040119 บ้านนาดู่
ยืนยันแล้ว
114 710976 34040120 บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
115 710978 34040121 บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
116 710979 34040122 บ้านนาประชุม
ยืนยันแล้ว
117 710980 34040123 ชุมชนบ้านนาเยีย
ยืนยันแล้ว
118 710977 34040124 บ้านแก้งยาง
ยืนยันแล้ว
119 710981 34040125 บ้านนาเรือง
ยืนยันแล้ว
120 710982 34040126 บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
121 710983 34040127 บ้านหนองกระบือ
ยืนยันแล้ว
122 710984 34040128 บ้านม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
123 710985 34040129 บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
124 711055 34040130 บ้านโคกสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
125 711061 34040131 บ้านผึ้งโดม
ยืนยันแล้ว
126 711063 34040132 บ้านแก่งโดม
ยืนยันแล้ว
127 711066 34040133 บ้านคำหมากอ่อน
ยืนยันแล้ว
128 711067 34040134 อนุบาลสว่างวีระวงศ์
ยืนยันแล้ว
129 711071 34040135 บ้านสะพานโดม
ยืนยันแล้ว
130 711056 34040136 บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)
ยืนยันแล้ว
131 711054 34040137 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง
ยืนยันแล้ว
132 711057 34040138 บ้านบัวท่า
ยืนยันแล้ว
133 711058 34040139 บ้านบัวเทิง
ยืนยันแล้ว
134 711059 34040140 บ้านบุ่งมะแลง
ยืนยันแล้ว
135 711060 34040141 บ้านป่าข่า
ยืนยันแล้ว
136 711073 34040142 บ้านสุขสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
137 711062 34040143 บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
138 711064 34040144 บ้านคำข่า
ยืนยันแล้ว
139 711068 34040145 บ้านทุ่งเพียง
ยืนยันแล้ว
140 711065 34040146 บ้านคำสมิง
ยืนยันแล้ว
141 711074 34040147 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา(สาขาบ้านหนองแวง)
ยืนยันแล้ว
142 711072 34040148 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
143 711069 34040149 บ้านแพง
ยืนยันแล้ว
144 711070 34040150 บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว