ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3405 :  สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 710282 34050001 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2 710283 34050002 บ้านหมากมาย
ยืนยันแล้ว
3 710284 34050003 บ้านเม็กใหญ่
ยืนยันแล้ว
4 710285 34050004 ดำรงสินสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
5 710287 34050005 บ้านบัวเทียม
ยืนยันแล้ว
6 710288 34050006 บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
7 710290 34050007 บ้านสุขสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
8 710292 34050008 บ้านนาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
9 710293 34050009 บ้านอุดมสุข
ยืนยันแล้ว
10 710294 34050010 บ้านดอนม่วย
ยืนยันแล้ว
11 710296 34050011 บ้านกุดประทาย
ยืนยันแล้ว
12 710298 34050012 บ้านโนนกอย
ยืนยันแล้ว
13 710299 34050013 บ้านโนนขาม
ยืนยันแล้ว
14 710300 34050014 บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
15 710301 34050015 บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
16 710303 34050016 บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
17 710304 34050017 บ้านคำนาแซง
ยืนยันแล้ว
18 710316 34050018 บ้านแก้ง
ยืนยันแล้ว
19 710317 34050019 บ้านไฮตาก
ยืนยันแล้ว
20 710318 34050020 บ้านประหูต
ยืนยันแล้ว
21 710319 34050021 บ้านห้วยสำราญ
ยืนยันแล้ว
22 710321 34050022 บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
23 710302 34050023 บ้านนาประดู่
ยืนยันแล้ว
24 710295 34050024 บ้านนานวล
ยืนยันแล้ว
25 710291 34050025 บ้านนาสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
26 710289 34050026 บ้านคำครั่ง
ยืนยันแล้ว
27 710286 34050027 บ้านป่าตาว
ยืนยันแล้ว
28 710325 34050028 บ้านโนนแคน
ยืนยันแล้ว
29 710326 34050029 บ้านโนนกาเร็น
ยืนยันแล้ว
30 710327 34050030 บ้านโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
31 710328 34050031 บ้านคำสำราญ
ยืนยันแล้ว
32 710329 34050032 บ้านโนนแก้ง
ยืนยันแล้ว
33 710330 34050033 บ้านสองคอน
ยืนยันแล้ว
34 710331 34050034 บ้านโพนดวน
ยืนยันแล้ว
35 710266 34050035 บ้านท่าโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
36 710267 34050036 บ้านวารีอุดม
ยืนยันแล้ว
37 710268 34050037 บ้านโพธิ์สง่า
ยืนยันแล้ว
38 710269 34050038 บ้านโนนหลี่
ยืนยันแล้ว
39 710270 34050039 บ้านม่วงนาดี
ยืนยันแล้ว
40 710332 34050040 บ้านทุ่งเทิง
ยืนยันแล้ว
41 710335 34050041 บ้านสว่างโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
42 710333 34050042 บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
43 710334 34050043 บ้านบัวเจริญ
ยืนยันแล้ว
44 710265 34050044 บ้านหม้อทอง
ยืนยันแล้ว
45 710261 34050045 บ้านเตย
ยืนยันแล้ว
46 710262 34050046 บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
47 710263 34050047 บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
48 710264 34050048 บ้านหนองแต้
ยืนยันแล้ว
49 710252 34050049 บ้านนากระแซง
ยืนยันแล้ว
50 710253 34050050 พิชัยศึกษา
ยืนยันแล้ว
51 710259 34050051 บ้านโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
52 710260 34050052 บ้านหนองเงินฮ้อย
ยืนยันแล้ว
53 710257 34050053 บ้านห่องเตย
ยืนยันแล้ว
54 710258 34050054 บ้านห่องคำ
ยืนยันแล้ว
55 710254 34050055 บ้านโชคชัย
ยืนยันแล้ว
56 710255 34050056 บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
57 710256 34050057 บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
58 710251 34050058 บ้านนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
59 710245 34050059 บ้านกระเบื้อง
ยืนยันแล้ว
60 710246 34050060 บ้านม่วงโนนกระแต
ยืนยันแล้ว
61 710247 34050061 บ้านนาห้วยแคน
ยืนยันแล้ว
62 710242 34050062 บ้านนาส่วง
ยืนยันแล้ว
63 710243 34050063 บ้านเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
64 710244 34050064 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
65 710322 34050065 บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
66 710323 34050066 บ้านสวนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
67 710324 34050067 อุดมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
68 710320 34050068 บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
69 710275 34050069 บ้านบัวงาม
ยืนยันแล้ว
70 710276 34050070 บ้านหนองสนม
ยืนยันแล้ว
71 710281 34050071 บ้านโนนแฝก
ยืนยันแล้ว
72 710277 34050072 ประชานุเคราะห์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
73 710278 34050073 บ้านนาเลิง
ยืนยันแล้ว
74 710279 34050074 บ้านบัวทอง
ยืนยันแล้ว
75 710280 34050075 บ้านราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
76 710248 34050076 บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
77 710249 34050077 บ้านป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
78 710250 34050078 บ้านป่าโมง
ยืนยันแล้ว
79 710311 34050079 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
ยืนยันแล้ว
80 710312 34050080 ชุมชนบ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
81 710297 34050081 บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
82 710305 34050082 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
83 710306 34050083 เมืองเดช
ยืนยันแล้ว
84 710307 34050084 เวตวันวิทยา
ยืนยันแล้ว
85 710308 34050085 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ยังไม่ยืนยัน
86 710309 34050086 บ้านแขมเจริญ
ยืนยันแล้ว
87 710310 34050087 ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
88 710315 34050088 บ้านสมสะอาด
ยืนยันแล้ว
89 710313 34050089 ดำรงสินอุทิศ
ยืนยันแล้ว
90 710314 34050090 บ้านหนองสำราญ
ยืนยันแล้ว
91 710273 34050091 สมสะอาดสวนฝ้าย
ยืนยันแล้ว
92 710274 34050092 บ้านหนองบัวหลวง
ยืนยันแล้ว
93 710271 34050093 บ้านโนนสนาม
ยืนยันแล้ว
94 710272 34050094 บ้านท่าหลวงนาคำ
ยืนยันแล้ว
95 710451 34050095 นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
96 710452 34050096 บ้านแก้งขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
97 710454 34050097 บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
98 710456 34050098 ผอบ ณ นคร 2
ยืนยันแล้ว
99 710457 34050099 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)
ยืนยันแล้ว
100 710460 34050100 บ้านดงขวางคำโทน
ยืนยันแล้ว
101 710462 34050101 บ้านท่าก่อ
ยืนยันแล้ว
102 710464 34050102 บ้านป่าพอก
ยืนยันแล้ว
103 710473 34050103 บ้านกวางดีด
ยืนยันแล้ว
104 710474 34050104 บ้านโคกเทียม
ยืนยันแล้ว
105 710476 34050105 บ้านโนนคูณแสนสุข
ยืนยันแล้ว
106 710477 34050106 บ้านโนนบก
ยืนยันแล้ว
107 710478 34050107 บ้านป่าก้าว
ยืนยันแล้ว
108 710475 34050108 บ้านตบหู
ยืนยันแล้ว
109 710470 34050109 บ้านโนนว่าน
ยืนยันแล้ว
110 710468 34050110 บ้านคำอุดม
ยืนยันแล้ว
111 710461 34050111 บ้านดอนยาว
ยืนยันแล้ว
112 710459 34050112 บ้านคำบอน
ยังไม่ยืนยัน
113 710458 34050113 ชุมชนบ้านโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
114 710455 34050114 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
115 710453 34050115 บ้านโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
116 710469 34050116 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
117 710471 34050117 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
118 710472 34050118 บ้านฝั่งเพ
ยืนยันแล้ว
119 710467 34050119 บ้านคุ้มแสนชะนี
ยืนยันแล้ว
120 710465 34050120 บ้านบุ่งคำ
ยืนยันแล้ว
121 710466 34050121 บ้านแก้งขอ
ยังไม่ยืนยัน
122 710463 34050122 บ้านทุ่งเพียง
ยังไม่ยืนยัน
123 710479 34050123 บ้านโสกแสง
ยืนยันแล้ว
124 710480 34050124 บ้านคำม่วง
ยืนยันแล้ว
125 710481 34050125 บ้านดอนชัยชนะ
ยืนยันแล้ว
126 710482 34050126 บ้านทับไฮ
ยืนยันแล้ว
127 710483 34050127 บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
128 710484 34050128 บ้านป่าไร่
ยืนยันแล้ว
129 710485 34050129 บ้านโพนแอวขัน
ยืนยันแล้ว
130 710488 34050130 โนนสูงโนนโฮมวิทยา
ยืนยันแล้ว
131 710489 34050131 บ้านคำกลาง
ยังไม่ยืนยัน
132 710490 34050132 บ้านเก่าขาม
ยืนยันแล้ว
133 710492 34050133 บ้านหนองทัพ
ยืนยันแล้ว
134 710517 34050134 บ้านโซง
ยืนยันแล้ว
135 710518 34050135 บ้านดวน
ยืนยันแล้ว
136 710519 34050136 บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
137 710520 34050137 บ้านตาโม
ยืนยันแล้ว
138 710521 34050138 บ้านหนองเทา
ยืนยันแล้ว
139 710494 34050139 บ้านหนองขอน
ยืนยันแล้ว
140 710495 34050140 บ้านแข้ด่อน
ยืนยันแล้ว
141 710496 34050141 ตชด.บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
142 710497 34050142 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
ยืนยันแล้ว
143 710498 34050143 บ้านกุดเชียงมุน
ยืนยันแล้ว
144 710499 34050144 บ้านจันลา
ยืนยันแล้ว
145 710500 34050145 บ้านแปดอุ้ม
ยืนยันแล้ว
146 710505 34050146 บ้านตายอย
ยังไม่ยืนยัน
147 710506 34050147 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
148 710515 34050148 หนองโพดวิทยา
ยืนยันแล้ว
149 710509 34050149 บ้านแก้งโตน
ยืนยันแล้ว
150 710510 34050150 ชุมชนบ้านบุเปือย
ยังไม่ยืนยัน
151 710511 34050151 บ้านเปือย
ยืนยันแล้ว
152 710508 34050152 ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
153 710493 34050153 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา
ยืนยันแล้ว
154 710491 34050154 บ้านยางกลาง
ยืนยันแล้ว
155 710487 34050155 บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
156 710486 34050156 ชุมชนบ้านปลาขาว
ยืนยันแล้ว
157 710512 34050157 บ้านยางใหญ่
ยืนยันแล้ว
158 710513 34050159 บ้านโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
159 710514 34050160 บ้านดงกระชู
ยืนยันแล้ว
160 710507 34050161 บ้านห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
161 710501 34050162 น้ำยืน
ยืนยันแล้ว
162 710502 34050163 บ้านนาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
163 710503 34050164 บ้านซำหวาย
ยืนยันแล้ว
164 710504 34050165 เจริญศึกษา
ยืนยันแล้ว
165 710540 34050166 บ้านดงเมย
ยืนยันแล้ว
166 710542 34050167 บ้านคอแลน
ยืนยันแล้ว
167 710543 34050168 บ้านขอนแป้น
ยืนยันแล้ว
168 710544 34050169 บ้านหนองกบ
ยืนยันแล้ว
169 710545 34050170 บ้านป่าแขมหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
170 710546 34050171 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
171 710547 34050172 บ้านแก้งยาง
ยืนยันแล้ว
172 710565 34050173 บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
173 710566 34050174 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
174 710563 34050175 บ้านโนนเขืองจงเจริญ
ยืนยันแล้ว
175 710529 34050176 ชุมชนบ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
176 710557 34050177 บ้านโนนหมากเดือย
ยืนยันแล้ว
177 710558 34050178 บ้านหนองยู
ยืนยันแล้ว
178 710555 34050179 บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
179 710556 34050180 บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
180 710553 34050181 บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
181 710549 34050182 บ้านหัวแข้
ยืนยันแล้ว
182 710550 34050183 บ้านห้วยปอ
ยืนยันแล้ว
183 710548 34050184 อนุบาลบุณฑริก
ยืนยันแล้ว
184 710535 34050185 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
ยืนยันแล้ว
185 710533 34050186 บ้านดอนโจด
ยืนยันแล้ว
186 710534 34050187 บ้านนาแคน
ยืนยันแล้ว
187 710530 34050188 บ้านหาดทรายคูณ
ยืนยันแล้ว
188 710531 34050189 บ้านโนนกาหลงน้อย
ยืนยันแล้ว
189 710564 34050191 บ้านแมด
ยังไม่ยืนยัน
190 710551 34050192 บ้านป่าสน
ยืนยันแล้ว
191 710567 34050193 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา
ยืนยันแล้ว
192 710569 34050194 บ้านโนนน้อย
ยืนยันแล้ว
193 710570 34050195 บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
194 710571 34050196 บ้านป่าเตี้ย
ยืนยันแล้ว
195 710572 34050197 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
196 710539 34050198 บ้านโนนหุ่ง
ยืนยันแล้ว
197 710537 34050199 บ้านนาโดม
ยืนยันแล้ว
198 710538 34050200 บ้านอุดมชาติ
ยืนยันแล้ว
199 710536 34050201 บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ
ยืนยันแล้ว
200 710554 34050203 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
201 710561 34050204 บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
202 710562 34050205 ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์
ยืนยันแล้ว
203 710559 34050206 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
204 710560 34050207 บ้านสมพรรัตน์
ยืนยันแล้ว
205 710552 34050208 บ้านแก้งสว่าง
ยืนยันแล้ว
206 710568 34050209 บ้านบก
ยืนยันแล้ว
207 710573 34050210 บ้านเก่ากลาง
ยืนยันแล้ว
208 710525 34050211 บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
209 710526 34050212 บ้านสร้างหอม
ยืนยันแล้ว
210 710527 34050213 บ้านคำบาก
ยืนยันแล้ว
211 710528 34050214 บ้านแก้งสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
212 710522 34050215 บ้านห้วยข่า
ยืนยันแล้ว
213 710523 34050216 บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
214 710524 34050217 บ้านหนองแปก
ยืนยันแล้ว
215 710993 34050218 บ้านซำงู
ยืนยันแล้ว
216 710994 34050219 บ้านกุดเรือ
ยืนยันแล้ว
217 710995 34050220 บ้านทุ่งช้าง
ยืนยันแล้ว
218 710999 34050221 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
ยืนยันแล้ว
219 710986 34050222 บ้านโคกชำแระ
ยืนยันแล้ว
220 710987 34050223 บ้านหนองสนมพะลาน
ยืนยันแล้ว
221 710988 34050224 บ้านคำกลางวังม่วง
ยืนยันแล้ว
222 710996 34050225 นาเกษมเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
223 710997 34050226 บ้านโนนใหญ่
ยืนยันแล้ว
224 710998 34050227 บ้านหนองถาวร
ยืนยันแล้ว
225 710989 34050228 บ้านนาห่อม
ยืนยันแล้ว
226 710990 34050229 บ้านโนนจานหนองสีขา
ยืนยันแล้ว
227 710991 34050230 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
ยืนยันแล้ว
228 710992 34050231 บ้านหนองบัวอารี
ยืนยันแล้ว
229 711000 34050232 บ้านหนองอ้ม
ยืนยันแล้ว
230 711001 34050233 บ้านทองสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
231 711002 34050234 บ้านโนนรังหนองบัวดง
ยืนยันแล้ว
232 711003 34050235 บ้านเบญจ์โนนดู่
ยืนยันแล้ว
233 711004 34050236 บ้านห่องปอ
ยืนยันแล้ว
234 711005 34050237 บ้านหนองขี้เห็น
ยืนยันแล้ว
235 711078 34050238 บ้านตาโอง
ยืนยันแล้ว
236 711079 34050239 บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
237 711083 34050240 บ้านหนองดินดำ
ยืนยันแล้ว
238 711086 34050241 บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
239 711090 34050242 บ้านห้วยเสลา
ยืนยันแล้ว
240 711093 34050243 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน
ยังไม่ยืนยัน
241 711085 34050244 บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
242 711082 34050245 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
243 711080 34050246 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
ยืนยันแล้ว
244 711077 34050247 บ้านตาเกาตาโกย
ยืนยันแล้ว
245 711084 34050248 บ้านหมากแหน่ง
ยืนยันแล้ว
246 711075 34050249 อนุบาลน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
247 711076 34050250 บ้านซำสะกวยน้อย
ยืนยันแล้ว
248 711081 34050251 บ้านแสนถาวร
ยืนยันแล้ว
249 711087 34050252 บ้านดอนโมกข์
ยืนยันแล้ว
250 711088 34050253 บ้านโนนสว่างวังเสือ
ยืนยันแล้ว
251 711089 34050254 บ้านไพบูลย์
ยืนยันแล้ว
252 711091 34050255 บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
253 711092 34050256 บ้านหนองโด
ยืนยันแล้ว
254 711094 34050257 บ้านอิสานเศรษฐกิจ
ยืนยันแล้ว