ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3405 :  สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 710282 34050001 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
2 710283 34050002 บ้านหมากมาย
ยังไม่ยืนยัน
3 710284 34050003 บ้านเม็กใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
4 710285 34050004 ดำรงสินสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
5 710287 34050005 บ้านบัวเทียม
ยังไม่ยืนยัน
6 710288 34050006 บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
7 710290 34050007 บ้านสุขสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
8 710292 34050008 บ้านนาทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
9 710293 34050009 บ้านอุดมสุข
ยังไม่ยืนยัน
10 710294 34050010 บ้านดอนม่วย
ยังไม่ยืนยัน
11 710296 34050011 บ้านกุดประทาย
ยังไม่ยืนยัน
12 710298 34050012 บ้านโนนกอย
ยังไม่ยืนยัน
13 710299 34050013 บ้านโนนขาม
ยังไม่ยืนยัน
14 710300 34050014 บ้านแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
15 710301 34050015 บ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
16 710303 34050016 บ้านนาอุดม
ยังไม่ยืนยัน
17 710304 34050017 บ้านคำนาแซง
ยังไม่ยืนยัน
18 710316 34050018 บ้านแก้ง
ยังไม่ยืนยัน
19 710317 34050019 บ้านไฮตาก
ยังไม่ยืนยัน
20 710318 34050020 บ้านประหูต
ยังไม่ยืนยัน
21 710319 34050021 บ้านห้วยสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
22 710321 34050022 บ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
23 710302 34050023 บ้านนาประดู่
ยังไม่ยืนยัน
24 710295 34050024 บ้านนานวล
ยังไม่ยืนยัน
25 710291 34050025 บ้านนาสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
26 710289 34050026 บ้านคำครั่ง
ยังไม่ยืนยัน
27 710286 34050027 บ้านป่าตาว
ยังไม่ยืนยัน
28 710325 34050028 บ้านโนนแคน
ยังไม่ยืนยัน
29 710326 34050029 บ้านโนนกาเร็น
ยังไม่ยืนยัน
30 710327 34050030 บ้านโพธิ์ไทร
ยังไม่ยืนยัน
31 710328 34050031 บ้านคำสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
32 710329 34050032 บ้านโนนแก้ง
ยังไม่ยืนยัน
33 710330 34050033 บ้านสองคอน
ยังไม่ยืนยัน
34 710331 34050034 บ้านโพนดวน
ยังไม่ยืนยัน
35 710266 34050035 บ้านท่าโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
36 710267 34050036 บ้านวารีอุดม
ยังไม่ยืนยัน
37 710268 34050037 บ้านโพธิ์สง่า
ยังไม่ยืนยัน
38 710269 34050038 บ้านโนนหลี่
ยังไม่ยืนยัน
39 710270 34050039 บ้านม่วงนาดี
ยังไม่ยืนยัน
40 710332 34050040 บ้านทุ่งเทิง
ยังไม่ยืนยัน
41 710335 34050041 บ้านสว่างโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
42 710333 34050042 บ้านโนน
ยังไม่ยืนยัน
43 710334 34050043 บ้านบัวเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
44 710265 34050044 บ้านหม้อทอง
ยังไม่ยืนยัน
45 710261 34050045 บ้านเตย
ยังไม่ยืนยัน
46 710262 34050046 บ้านดอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
47 710263 34050047 บ้านหนองไฮ
ยังไม่ยืนยัน
48 710264 34050048 บ้านหนองแต้
ยังไม่ยืนยัน
49 710252 34050049 บ้านนากระแซง
ยังไม่ยืนยัน
50 710253 34050050 พิชัยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
51 710259 34050051 บ้านโนนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
52 710260 34050052 บ้านหนองเงินฮ้อย
ยังไม่ยืนยัน
53 710257 34050053 บ้านห่องเตย
ยังไม่ยืนยัน
54 710258 34050054 บ้านห่องคำ
ยังไม่ยืนยัน
55 710254 34050055 บ้านโชคชัย
ยังไม่ยืนยัน
56 710255 34050056 บ้านหนองบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
57 710256 34050057 บ้านโนนจิก
ยังไม่ยืนยัน
58 710251 34050058 บ้านนาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
59 710245 34050059 บ้านกระเบื้อง
ยังไม่ยืนยัน
60 710246 34050060 บ้านม่วงโนนกระแต
ยังไม่ยืนยัน
61 710247 34050061 บ้านนาห้วยแคน
ยังไม่ยืนยัน
62 710242 34050062 บ้านนาส่วง
ยังไม่ยืนยัน
63 710243 34050063 บ้านเสาเล้า
ยังไม่ยืนยัน
64 710244 34050064 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
65 710322 34050065 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
66 710323 34050066 บ้านสวนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
67 710324 34050067 อุดมสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
68 710320 34050068 บ้านนาแก
ยังไม่ยืนยัน
69 710275 34050069 บ้านบัวงาม
ยังไม่ยืนยัน
70 710276 34050070 บ้านหนองสนม
ยังไม่ยืนยัน
71 710281 34050071 บ้านโนนแฝก
ยังไม่ยืนยัน
72 710277 34050072 ประชานุเคราะห์ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
73 710278 34050073 บ้านนาเลิง
ยังไม่ยืนยัน
74 710279 34050074 บ้านบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
75 710280 34050075 บ้านราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
76 710248 34050076 บ้านโนนค้อ
ยังไม่ยืนยัน
77 710249 34050077 บ้านป่าหวาย
ยังไม่ยืนยัน
78 710250 34050078 บ้านป่าโมง
ยังไม่ยืนยัน
79 710311 34050079 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
80 710312 34050080 ชุมชนบ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
81 710297 34050081 บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
82 710305 34050082 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
83 710306 34050083 เมืองเดช
ยังไม่ยืนยัน
84 710307 34050084 เวตวันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
85 710308 34050085 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ยังไม่ยืนยัน
86 710309 34050086 บ้านแขมเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
87 710310 34050087 ประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
88 710315 34050088 บ้านสมสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
89 710313 34050089 ดำรงสินอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
90 710314 34050090 บ้านหนองสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
91 710273 34050091 สมสะอาดสวนฝ้าย
ยังไม่ยืนยัน
92 710274 34050092 บ้านหนองบัวหลวง
ยังไม่ยืนยัน
93 710271 34050093 บ้านโนนสนาม
ยังไม่ยืนยัน
94 710272 34050094 บ้านท่าหลวงนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
95 710451 34050095 นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
96 710452 34050096 บ้านแก้งขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
97 710454 34050097 บ้านโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
98 710456 34050098 ผอบ ณ นคร 2
ยังไม่ยืนยัน
99 710457 34050099 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)
ยังไม่ยืนยัน
100 710460 34050100 บ้านดงขวางคำโทน
ยังไม่ยืนยัน
101 710462 34050101 บ้านท่าก่อ
ยังไม่ยืนยัน
102 710464 34050102 บ้านป่าพอก
ยังไม่ยืนยัน
103 710473 34050103 บ้านกวางดีด
ยังไม่ยืนยัน
104 710474 34050104 บ้านโคกเทียม
ยังไม่ยืนยัน
105 710476 34050105 บ้านโนนคูณแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
106 710477 34050106 บ้านโนนบก
ยังไม่ยืนยัน
107 710478 34050107 บ้านป่าก้าว
ยังไม่ยืนยัน
108 710475 34050108 บ้านตบหู
ยังไม่ยืนยัน
109 710470 34050109 บ้านโนนว่าน
ยังไม่ยืนยัน
110 710468 34050110 บ้านคำอุดม
ยังไม่ยืนยัน
111 710461 34050111 บ้านดอนยาว
ยังไม่ยืนยัน
112 710459 34050112 บ้านคำบอน
ยังไม่ยืนยัน
113 710458 34050113 ชุมชนบ้านโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
114 710455 34050114 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
115 710453 34050115 บ้านโคกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
116 710469 34050116 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)
ยังไม่ยืนยัน
117 710471 34050117 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
118 710472 34050118 บ้านฝั่งเพ
ยังไม่ยืนยัน
119 710467 34050119 บ้านคุ้มแสนชะนี
ยังไม่ยืนยัน
120 710465 34050120 บ้านบุ่งคำ
ยังไม่ยืนยัน
121 710466 34050121 บ้านแก้งขอ
ยังไม่ยืนยัน
122 710463 34050122 บ้านทุ่งเพียง
ยังไม่ยืนยัน
123 710479 34050123 บ้านโสกแสง
ยังไม่ยืนยัน
124 710480 34050124 บ้านคำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
125 710481 34050125 บ้านดอนชัยชนะ
ยังไม่ยืนยัน
126 710482 34050126 บ้านทับไฮ
ยังไม่ยืนยัน
127 710483 34050127 บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
128 710484 34050128 บ้านป่าไร่
ยังไม่ยืนยัน
129 710485 34050129 บ้านโพนแอวขัน
ยังไม่ยืนยัน
130 710488 34050130 โนนสูงโนนโฮมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
131 710489 34050131 บ้านคำกลาง
ยังไม่ยืนยัน
132 710490 34050132 บ้านเก่าขาม
ยังไม่ยืนยัน
133 710492 34050133 บ้านหนองทัพ
ยังไม่ยืนยัน
134 710517 34050134 บ้านโซง
ยังไม่ยืนยัน
135 710518 34050135 บ้านดวน
ยังไม่ยืนยัน
136 710519 34050136 บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
137 710520 34050137 บ้านตาโม
ยังไม่ยืนยัน
138 710521 34050138 บ้านหนองเทา
ยังไม่ยืนยัน
139 710494 34050139 บ้านหนองขอน
ยังไม่ยืนยัน
140 710495 34050140 บ้านแข้ด่อน
ยังไม่ยืนยัน
141 710496 34050141 ตชด.บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
142 710497 34050142 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
ยังไม่ยืนยัน
143 710498 34050143 บ้านกุดเชียงมุน
ยังไม่ยืนยัน
144 710499 34050144 บ้านจันลา
ยังไม่ยืนยัน
145 710500 34050145 บ้านแปดอุ้ม
ยังไม่ยืนยัน
146 710505 34050146 บ้านตายอย
ยังไม่ยืนยัน
147 710506 34050147 บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
148 710515 34050148 หนองโพดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
149 710509 34050149 บ้านแก้งโตน
ยังไม่ยืนยัน
150 710510 34050150 ชุมชนบ้านบุเปือย
ยังไม่ยืนยัน
151 710511 34050151 บ้านเปือย
ยังไม่ยืนยัน
152 710508 34050152 ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
153 710493 34050153 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา
ยังไม่ยืนยัน
154 710491 34050154 บ้านยางกลาง
ยังไม่ยืนยัน
155 710487 34050155 บ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
156 710486 34050156 ชุมชนบ้านปลาขาว
ยังไม่ยืนยัน
157 710512 34050157 บ้านยางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
158 710513 34050159 บ้านโนนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
159 710514 34050160 บ้านดงกระชู
ยังไม่ยืนยัน
160 710507 34050161 บ้านห้วยแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
161 710501 34050162 น้ำยืน
ยังไม่ยืนยัน
162 710502 34050163 บ้านนาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
163 710503 34050164 บ้านซำหวาย
ยังไม่ยืนยัน
164 710504 34050165 เจริญศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
165 710540 34050166 บ้านดงเมย
ยังไม่ยืนยัน
166 710542 34050167 บ้านคอแลน
ยังไม่ยืนยัน
167 710543 34050168 บ้านขอนแป้น
ยังไม่ยืนยัน
168 710544 34050169 บ้านหนองกบ
ยังไม่ยืนยัน
169 710545 34050170 บ้านป่าแขมหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
170 710546 34050171 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
171 710547 34050172 บ้านแก้งยาง
ยังไม่ยืนยัน
172 710565 34050173 บ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
173 710566 34050174 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
174 710563 34050175 บ้านโนนเขืองจงเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
175 710529 34050176 ชุมชนบ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
176 710557 34050177 บ้านโนนหมากเดือย
ยังไม่ยืนยัน
177 710558 34050178 บ้านหนองยู
ยังไม่ยืนยัน
178 710555 34050179 บ้านโนนค้อ
ยังไม่ยืนยัน
179 710556 34050180 บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
180 710553 34050181 บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
181 710549 34050182 บ้านหัวแข้
ยังไม่ยืนยัน
182 710550 34050183 บ้านห้วยปอ
ยังไม่ยืนยัน
183 710548 34050184 อนุบาลบุณฑริก
ยังไม่ยืนยัน
184 710535 34050185 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
ยังไม่ยืนยัน
185 710533 34050186 บ้านดอนโจด
ยังไม่ยืนยัน
186 710534 34050187 บ้านนาแคน
ยังไม่ยืนยัน
187 710530 34050188 บ้านหาดทรายคูณ
ยังไม่ยืนยัน
188 710531 34050189 บ้านโนนกาหลงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
189 710564 34050191 บ้านแมด
ยังไม่ยืนยัน
190 710551 34050192 บ้านป่าสน
ยังไม่ยืนยัน
191 710567 34050193 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
192 710569 34050194 บ้านโนนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
193 710570 34050195 บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
194 710571 34050196 บ้านป่าเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
195 710572 34050197 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
196 710539 34050198 บ้านโนนหุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
197 710537 34050199 บ้านนาโดม
ยังไม่ยืนยัน
198 710538 34050200 บ้านอุดมชาติ
ยังไม่ยืนยัน
199 710536 34050201 บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
200 710554 34050203 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
201 710561 34050204 บ้านโนนจิก
ยังไม่ยืนยัน
202 710562 34050205 ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
203 710559 34050206 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
204 710560 34050207 บ้านสมพรรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
205 710552 34050208 บ้านแก้งสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
206 710568 34050209 บ้านบก
ยังไม่ยืนยัน
207 710573 34050210 บ้านเก่ากลาง
ยังไม่ยืนยัน
208 710525 34050211 บ้านหนองแปน
ยังไม่ยืนยัน
209 710526 34050212 บ้านสร้างหอม
ยังไม่ยืนยัน
210 710527 34050213 บ้านคำบาก
ยังไม่ยืนยัน
211 710528 34050214 บ้านแก้งสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
212 710522 34050215 บ้านห้วยข่า
ยังไม่ยืนยัน
213 710523 34050216 บ้านหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
214 710524 34050217 บ้านหนองแปก
ยังไม่ยืนยัน
215 710993 34050218 บ้านซำงู
ยังไม่ยืนยัน
216 710994 34050219 บ้านกุดเรือ
ยังไม่ยืนยัน
217 710995 34050220 บ้านทุ่งช้าง
ยังไม่ยืนยัน
218 710999 34050221 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
219 710986 34050222 บ้านโคกชำแระ
ยังไม่ยืนยัน
220 710987 34050223 บ้านหนองสนมพะลาน
ยังไม่ยืนยัน
221 710988 34050224 บ้านคำกลางวังม่วง
ยังไม่ยืนยัน
222 710996 34050225 นาเกษมเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
223 710997 34050226 บ้านโนนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
224 710998 34050227 บ้านหนองถาวร
ยังไม่ยืนยัน
225 710989 34050228 บ้านนาห่อม
ยังไม่ยืนยัน
226 710990 34050229 บ้านโนนจานหนองสีขา
ยังไม่ยืนยัน
227 710991 34050230 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
ยังไม่ยืนยัน
228 710992 34050231 บ้านหนองบัวอารี
ยังไม่ยืนยัน
229 711000 34050232 บ้านหนองอ้ม
ยังไม่ยืนยัน
230 711001 34050233 บ้านทองสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
231 711002 34050234 บ้านโนนรังหนองบัวดง
ยังไม่ยืนยัน
232 711003 34050235 บ้านเบญจ์โนนดู่
ยังไม่ยืนยัน
233 711004 34050236 บ้านห่องปอ
ยังไม่ยืนยัน
234 711005 34050237 บ้านหนองขี้เห็น
ยังไม่ยืนยัน
235 711078 34050238 บ้านตาโอง
ยังไม่ยืนยัน
236 711079 34050239 บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
237 711083 34050240 บ้านหนองดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
238 711086 34050241 บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
239 711090 34050242 บ้านห้วยเสลา
ยังไม่ยืนยัน
240 711093 34050243 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน
ยังไม่ยืนยัน
241 711085 34050244 บ้านโนนยาง
ยังไม่ยืนยัน
242 711082 34050245 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
243 711080 34050246 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
ยังไม่ยืนยัน
244 711077 34050247 บ้านตาเกาตาโกย
ยังไม่ยืนยัน
245 711084 34050248 บ้านหมากแหน่ง
ยังไม่ยืนยัน
246 711075 34050249 อนุบาลน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
247 711076 34050250 บ้านซำสะกวยน้อย
ยังไม่ยืนยัน
248 711081 34050251 บ้านแสนถาวร
ยังไม่ยืนยัน
249 711087 34050252 บ้านดอนโมกข์
ยังไม่ยืนยัน
250 711088 34050253 บ้านโนนสว่างวังเสือ
ยังไม่ยืนยัน
251 711089 34050254 บ้านไพบูลย์
ยังไม่ยืนยัน
252 711091 34050255 บ้านหนองดุม
ยังไม่ยืนยัน
253 711092 34050256 บ้านหนองโด
ยังไม่ยืนยัน
254 711094 34050257 บ้านอิสานเศรษฐกิจ
ยังไม่ยืนยัน