ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3501 :  สพป.ยโสธร เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 430054 35010001 บ้านเชือกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
2 430055 35010002 บ้านหนองบั่ว
ยังไม่ยืนยัน
3 430056 35010003 บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
ยังไม่ยืนยัน
4 430058 35010004 บ้านคำฮี
ยังไม่ยืนยัน
5 430061 35010005 บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
ยังไม่ยืนยัน
6 430003 35010006 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
7 430004 35010007 บ้านขุมเงิน
ยังไม่ยืนยัน
8 430005 35010008 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
9 430008 35010009 บ้านคุยตับเต่า
ยังไม่ยืนยัน
10 430007 35010010 บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
11 430009 35010011 บ้านกุดกง
ยังไม่ยืนยัน
12 430006 35010012 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
13 430001 35010013 บ้านเขื่องคำ
ยังไม่ยืนยัน
14 430002 35010014 บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
ยังไม่ยืนยัน
15 430071 35010015 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
16 430072 35010016 บ้านดอนกลอย
ยังไม่ยืนยัน
17 430073 35010017 บ้านคำน้ำสร้าง
ยังไม่ยืนยัน
18 430074 35010018 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
19 430075 35010019 บ้านท่าเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
20 430076 35010020 บ้านแจ้งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
21 430048 35010021 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
22 430049 35010022 บ้านสามเพียแสนจำปา
ยังไม่ยืนยัน
23 430053 35010023 บ้านพลับหนองคำ
ยังไม่ยืนยัน
24 430047 35010024 บ้านดู่ทุ่งคำบอน
ยังไม่ยืนยัน
25 430046 35010025 บ้านเชือก
ยังไม่ยืนยัน
26 430059 35010026 บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
27 430060 35010027 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
ยังไม่ยืนยัน
28 430042 35010028 บ้านเดิด
ยังไม่ยืนยัน
29 430043 35010029 บ้านบาก
ยังไม่ยืนยัน
30 430044 35010030 บ้านน้ำโผ่
ยังไม่ยืนยัน
31 430045 35010031 บ้านใหม่ชุมพร
ยังไม่ยืนยัน
32 430062 35010032 บ้านตาดทอง
ยังไม่ยืนยัน
33 430065 35010033 บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
34 430066 35010034 บ้านหนองแฝก
ยังไม่ยืนยัน
35 430067 35010035 บ้านดอนมะยาง กม.3
ยังไม่ยืนยัน
36 430069 35010037 อนุบาลยโสธร
ยังไม่ยืนยัน
37 430026 35010038 บ้านทุ่งแต้
ยังไม่ยืนยัน
38 430027 35010039 บ้านคำเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
39 430029 35010040 บ้านคำน้ำเกี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
40 430057 35010041 บ้านหนองเป้า
ยังไม่ยืนยัน
41 430010 35010042 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
ยังไม่ยืนยัน
42 430011 35010043 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
ยังไม่ยืนยัน
43 430028 35010044 บ้านนาดีดอนจาน
ยังไม่ยืนยัน
44 430030 35010045 บ้านนาสะไมย์
ยังไม่ยืนยัน
45 430031 35010046 บ้านผือฮีนาลานาจาน
ยังไม่ยืนยัน
46 430032 35010047 บ้านชาดศาลา
ยังไม่ยืนยัน
47 430017 35010048 บ้านสมสะอาดหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
48 430015 35010049 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
49 430016 35010050 บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
50 430012 35010051 บ้านตับเต่า
ยังไม่ยืนยัน
51 430013 35010052 บ้านน้ำคำน้อย
ยังไม่ยืนยัน
52 430014 35010053 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
ยังไม่ยืนยัน
53 430050 35010054 บ้านสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
54 430051 35010055 เมืองยโสธร
ยังไม่ยืนยัน
55 430052 35010056 บ้านสว่างเชียงหวาง
ยังไม่ยืนยัน
56 430034 35010057 บ้านกุดระหวี่
ยังไม่ยืนยัน
57 430037 35010058 บ้านสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
58 430038 35010059 บ้านหนองขอนโพนสิม
ยังไม่ยืนยัน
59 430039 35010060 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
ยังไม่ยืนยัน
60 430040 35010061 หนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
61 430070 35010062 บ้านโนนทรายงาม
ยังไม่ยืนยัน
62 430063 35010063 ชุมชนบ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
63 430064 35010064 บ้านดงบัง
ยังไม่ยืนยัน
64 430019 35010065 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
ยังไม่ยืนยัน
65 430022 35010066 บ้านโนนค้อ
ยังไม่ยืนยัน
66 430023 35010067 บ้านโต่งโต้น
ยังไม่ยืนยัน
67 430041 35010068 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
68 430036 35010069 บ้านดอนกลองหนองไฮ
ยังไม่ยืนยัน
69 430033 35010071 บ้านหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
70 430024 35010072 บ้านหนองทองหลางโนนกุง
ยังไม่ยืนยัน
71 430025 35010073 บ้านหนองบกโนนสวาท
ยังไม่ยืนยัน
72 430018 35010074 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
73 430020 35010075 บ้านหนองเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
74 430021 35010076 บ้านหนองหงอก
ยังไม่ยืนยัน
75 430152 35010077 บ้านกุดกุง
ยังไม่ยืนยัน
76 430153 35010078 บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
77 430154 35010079 บ้านเหล่ามะเขียว
ยังไม่ยืนยัน
78 430155 35010080 บ้านทรายงาม
ยังไม่ยืนยัน
79 430156 35010081 บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
80 430157 35010082 ชุมชนกู่จาน
ยังไม่ยืนยัน
81 430158 35010083 บ้านนาเวียงคำศิริ
ยังไม่ยืนยัน
82 430162 35010084 บ้านหนองเสียวชัยมงคล
ยังไม่ยืนยัน
83 430179 35010085 ประชาสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
84 430180 35010086 บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ยังไม่ยืนยัน
85 430197 35010087 บ้านกลางนา
ยังไม่ยืนยัน
86 430195 35010088 บ้านนาถ่ม
ยังไม่ยืนยัน
87 430196 35010089 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
ยังไม่ยืนยัน
88 430193 35010090 ชุมชนดงแคนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
89 430194 35010091 บ้านผักบุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
90 430182 35010092 บ้านดงเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
91 430184 35010093 บ้านคำแหลม
ยังไม่ยืนยัน
92 430185 35010094 บ้านแหล่งหนู
ยังไม่ยืนยัน
93 430168 35010095 บ้านทุ่งมน
ยังไม่ยืนยัน
94 430169 35010096 โซงเหล่าโป่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
95 430163 35010097 บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ยังไม่ยืนยัน
96 430187 35010098 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ยังไม่ยืนยัน
97 430188 35010099 บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ยังไม่ยืนยัน
98 430189 35010100 บ้านหนองเทา
ยังไม่ยืนยัน
99 430190 35010101 บ้านปลาอีด
ยังไม่ยืนยัน
100 430191 35010102 บ้านหัวขัว
ยังไม่ยืนยัน
101 430198 35010104 บ้านนาห่อม
ยังไม่ยืนยัน
102 430199 35010105 บ้านนาคำปักแฮด
ยังไม่ยืนยัน
103 430186 35010106 บ้านน้ำเกลี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
104 430183 35010107 บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
105 430181 35010108 บ้านโพนทัน
ยังไม่ยืนยัน
106 430164 35010109 ชุมชนย่อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
107 430165 35010110 บ้านคำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
108 430166 35010111 บ้านสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
109 430167 35010112 บ้านโคกป่าจิก
ยังไม่ยืนยัน
110 430170 35010113 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ยังไม่ยืนยัน
111 430171 35010114 คำเขื่อนแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
112 430173 35010116 วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
113 430174 35010117 บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
114 430175 35010118 บ้านโนนหนองแฝก
ยังไม่ยืนยัน
115 430176 35010119 บ้านแหล่งแป้น
ยังไม่ยืนยัน
116 430177 35010120 บ้านเหล่าฝ้าย
ยังไม่ยืนยัน
117 430151 35010122 บ้านดอนขะยอม
ยังไม่ยืนยัน
118 430148 35010123 บ้านสงเปือย
ยังไม่ยืนยัน
119 430149 35010124 บ้านบุ่งหวาย
ยังไม่ยืนยัน
120 430150 35010125 บ้านกุดตากล้า
ยังไม่ยืนยัน
121 430161 35010126 บ้านกุดเป่ง
ยังไม่ยืนยัน
122 430159 35010127 บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
ยังไม่ยืนยัน
123 430160 35010128 บ้านเหล่าหุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
124 430252 35010129 บ้านคุ้ม
ยังไม่ยืนยัน
125 430253 35010130 บ้านขาม
ยังไม่ยืนยัน
126 430254 35010131 บ้านคูเมือง
ยังไม่ยืนยัน
127 430255 35010132 ชุมชนบ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
128 430256 35010133 บ้านพลไว
ยังไม่ยืนยัน
129 430272 35010134 บ้านราชมุนี
ยังไม่ยืนยัน
130 430273 35010135 บ้านเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
131 430274 35010136 บ้านยางกลาง
ยังไม่ยืนยัน
132 430275 35010137 บ้านแดง
ยังไม่ยืนยัน
133 430230 35010138 บ้านท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
134 430231 35010139 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
135 430232 35010140 บ้านปอแดงโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
136 430233 35010141 บ้านบากเรือ
ยังไม่ยืนยัน
137 430234 35010142 บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
138 430276 35010143 บ้านยางเครือ
ยังไม่ยืนยัน
139 430277 35010144 บ้านดงจงอาง
ยังไม่ยืนยัน
140 430278 35010145 บ้านยางน้อย
ยังไม่ยืนยัน
141 430279 35010146 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
ยังไม่ยืนยัน
142 430257 35010147 บ้านผือฮี
ยังไม่ยืนยัน
143 430258 35010148 บ้านหัวดอน
ยังไม่ยืนยัน
144 430259 35010149 บ้านเปือย
ยังไม่ยืนยัน
145 430260 35010150 บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
146 430261 35010151 บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
147 430262 35010152 บ้านแดงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
148 430263 35010153 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
149 430264 35010154 บ้านหัวดง
ยังไม่ยืนยัน
150 430265 35010155 บ้านโนนยาง
ยังไม่ยืนยัน
151 430266 35010156 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
152 430235 35010157 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ยังไม่ยืนยัน
153 430236 35010158 มหาชนะชัย
ยังไม่ยืนยัน
154 430237 35010159 บ้านเหมือดป่าตอง
ยังไม่ยืนยัน
155 430238 35010160 บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
156 430239 35010161 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
ยังไม่ยืนยัน
157 430240 35010162 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
158 430241 35010163 บ้านบัวขาว
ยังไม่ยืนยัน
159 430242 35010164 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
160 430243 35010165 บ้านเหล่าใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
161 430244 35010166 บ้านเหมือดขาว
ยังไม่ยืนยัน
162 430267 35010167 บ้านสร้างแป้น
ยังไม่ยืนยัน
163 430268 35010168 บ้านสงยาง
ยังไม่ยืนยัน
164 430269 35010169 บ้านบ่อบึงโพนจาน
ยังไม่ยืนยัน
165 430270 35010170 บ้านดงขวาง
ยังไม่ยืนยัน
166 430271 35010171 บ้านซำ
ยังไม่ยืนยัน
167 430245 35010172 ชุมชนบ้านหัวเมือง
ยังไม่ยืนยัน
168 430246 35010173 บ้านนาดีนาอุดม
ยังไม่ยืนยัน
169 430247 35010175 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
170 430248 35010176 บ้านหนองตุ
ยังไม่ยืนยัน
171 430249 35010177 คูสองชั้น
ยังไม่ยืนยัน
172 430250 35010178 กุดพันเขียว
ยังไม่ยืนยัน
173 430135 35010179 บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
174 430136 35010180 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
175 430138 35010182 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
176 430139 35010183 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
177 430140 35010184 บ้านแจนแลน
ยังไม่ยืนยัน
178 430141 35010185 สหประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
179 430134 35010186 บ้านผิผ่วน
ยังไม่ยืนยัน
180 430131 35010187 อนุบาลค้อวัง
ยังไม่ยืนยัน
181 430133 35010188 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
182 430129 35010189 บ้านดงมะหรี่
ยังไม่ยืนยัน
183 430130 35010190 บ้านหมากมาย
ยังไม่ยืนยัน
184 430142 35010191 บ้านน้ำอ้อม
ยังไม่ยืนยัน
185 430143 35010192 บ้านโพนแบง
ยังไม่ยืนยัน
186 430132 35010193 วัดบ้านเปาะ
ยังไม่ยืนยัน
187 430144 35010194 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
ยังไม่ยืนยัน
188 430145 35010195 บ้านศิริพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
189 430146 35010196 บ้านดวนบากน้อย
ยังไม่ยืนยัน
190 430147 35010197 บ้านจานทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
191 430127 35010198 บ้านแข่โพนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
192 430128 35010199 บ้านฟ้าห่วน
ยังไม่ยืนยัน