ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3501 :  สพป.ยโสธร เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 430054 35010001 บ้านเชือกน้อย
ยืนยันแล้ว
2 430055 35010002 บ้านหนองบั่ว
ยืนยันแล้ว
3 430056 35010003 บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
ยืนยันแล้ว
4 430058 35010004 บ้านคำฮี
ยืนยันแล้ว
5 430061 35010005 บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
ยืนยันแล้ว
6 430003 35010006 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
7 430004 35010007 บ้านขุมเงิน
ยืนยันแล้ว
8 430005 35010008 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
9 430008 35010009 บ้านคุยตับเต่า
ยืนยันแล้ว
10 430007 35010010 บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
11 430009 35010011 บ้านกุดกง
ยืนยันแล้ว
12 430006 35010012 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
ยืนยันแล้ว
13 430001 35010013 บ้านเขื่องคำ
ยืนยันแล้ว
14 430002 35010014 บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
ยืนยันแล้ว
15 430071 35010015 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
16 430072 35010016 บ้านดอนกลอย
ยืนยันแล้ว
17 430073 35010017 บ้านคำน้ำสร้าง
ยืนยันแล้ว
18 430074 35010018 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
ยืนยันแล้ว
19 430075 35010019 บ้านท่าเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
20 430076 35010020 บ้านแจ้งน้อย
ยืนยันแล้ว
21 430048 35010021 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
ยืนยันแล้ว
22 430049 35010022 บ้านสามเพียแสนจำปา
ยืนยันแล้ว
23 430053 35010023 บ้านพลับหนองคำ
ยืนยันแล้ว
24 430047 35010024 บ้านดู่ทุ่งคำบอน
ยืนยันแล้ว
25 430046 35010025 บ้านเชือก
ยืนยันแล้ว
26 430059 35010026 บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
27 430060 35010027 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
ยืนยันแล้ว
28 430042 35010028 บ้านเดิด
ยืนยันแล้ว
29 430043 35010029 บ้านบาก
ยืนยันแล้ว
30 430044 35010030 บ้านน้ำโผ่
ยืนยันแล้ว
31 430045 35010031 บ้านใหม่ชุมพร
ยืนยันแล้ว
32 430062 35010032 บ้านตาดทอง
ยืนยันแล้ว
33 430065 35010033 บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
34 430066 35010034 บ้านหนองแฝก
ยืนยันแล้ว
35 430067 35010035 บ้านดอนมะยาง กม.3
ยืนยันแล้ว
36 430069 35010037 อนุบาลยโสธร
ยืนยันแล้ว
37 430026 35010038 บ้านทุ่งแต้
ยืนยันแล้ว
38 430027 35010039 บ้านคำเม็ก
ยืนยันแล้ว
39 430029 35010040 บ้านคำน้ำเกี้ยง
ยืนยันแล้ว
40 430057 35010041 บ้านหนองเป้า
ยืนยันแล้ว
41 430010 35010042 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
ยืนยันแล้ว
42 430011 35010043 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
ยืนยันแล้ว
43 430028 35010044 บ้านนาดีดอนจาน
ยืนยันแล้ว
44 430030 35010045 บ้านนาสะไมย์
ยืนยันแล้ว
45 430031 35010046 บ้านผือฮีนาลานาจาน
ยืนยันแล้ว
46 430032 35010047 บ้านชาดศาลา
ยืนยันแล้ว
47 430017 35010048 บ้านสมสะอาดหนองแวง
ยืนยันแล้ว
48 430015 35010049 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
49 430016 35010050 บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
50 430012 35010051 บ้านตับเต่า
ยืนยันแล้ว
51 430013 35010052 บ้านน้ำคำน้อย
ยืนยันแล้ว
52 430014 35010053 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
ยืนยันแล้ว
53 430050 35010054 บ้านสำราญ
ยืนยันแล้ว
54 430051 35010055 เมืองยโสธร
ยืนยันแล้ว
55 430052 35010056 บ้านสว่างเชียงหวาง
ยืนยันแล้ว
56 430034 35010057 บ้านกุดระหวี่
ยืนยันแล้ว
57 430037 35010058 บ้านสิงห์
ยืนยันแล้ว
58 430038 35010059 บ้านหนองขอนโพนสิม
ยืนยันแล้ว
59 430039 35010060 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
ยืนยันแล้ว
60 430040 35010061 หนองแสง
ยืนยันแล้ว
61 430070 35010062 บ้านโนนทรายงาม
ยืนยันแล้ว
62 430063 35010063 ชุมชนบ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
63 430064 35010064 บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
64 430019 35010065 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
ยืนยันแล้ว
65 430022 35010066 บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
66 430023 35010067 บ้านโต่งโต้น
ยืนยันแล้ว
67 430041 35010068 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
68 430036 35010069 บ้านดอนกลองหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
69 430033 35010071 บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
70 430024 35010072 บ้านหนองทองหลางโนนกุง
ยืนยันแล้ว
71 430025 35010073 บ้านหนองบกโนนสวาท
ยืนยันแล้ว
72 430018 35010074 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
73 430020 35010075 บ้านหนองเป็ด
ยืนยันแล้ว
74 430021 35010076 บ้านหนองหงอก
ยืนยันแล้ว
75 430152 35010077 บ้านกุดกุง
ยืนยันแล้ว
76 430153 35010078 บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
77 430154 35010079 บ้านเหล่ามะเขียว
ยืนยันแล้ว
78 430155 35010080 บ้านทรายงาม
ยืนยันแล้ว
79 430156 35010081 บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
80 430157 35010082 ชุมชนกู่จาน
ยืนยันแล้ว
81 430158 35010083 บ้านนาเวียงคำศิริ
ยืนยันแล้ว
82 430162 35010084 บ้านหนองเสียวชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
83 430179 35010085 ประชาสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
84 430180 35010086 บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ยืนยันแล้ว
85 430197 35010087 บ้านกลางนา
ยืนยันแล้ว
86 430195 35010088 บ้านนาถ่ม
ยืนยันแล้ว
87 430196 35010089 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
ยืนยันแล้ว
88 430193 35010090 ชุมชนดงแคนใหญ่
ยืนยันแล้ว
89 430194 35010091 บ้านผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
90 430182 35010092 บ้านดงเจริญ
ยืนยันแล้ว
91 430184 35010093 บ้านคำแหลม
ยืนยันแล้ว
92 430185 35010094 บ้านแหล่งหนู
ยืนยันแล้ว
93 430168 35010095 บ้านทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
94 430169 35010096 โซงเหล่าโป่วิทยา
ยืนยันแล้ว
95 430163 35010097 บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ยืนยันแล้ว
96 430187 35010098 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ยืนยันแล้ว
97 430188 35010099 บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ยืนยันแล้ว
98 430189 35010100 บ้านหนองเทา
ยืนยันแล้ว
99 430190 35010101 บ้านปลาอีด
ยืนยันแล้ว
100 430191 35010102 บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
101 430198 35010104 บ้านนาห่อม
ยืนยันแล้ว
102 430199 35010105 บ้านนาคำปักแฮด
ยืนยันแล้ว
103 430186 35010106 บ้านน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
104 430183 35010107 บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
105 430181 35010108 บ้านโพนทัน
ยืนยันแล้ว
106 430164 35010109 ชุมชนย่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
107 430165 35010110 บ้านคำม่วง
ยืนยันแล้ว
108 430166 35010111 บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
109 430167 35010112 บ้านโคกป่าจิก
ยืนยันแล้ว
110 430170 35010113 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ยืนยันแล้ว
111 430171 35010114 คำเขื่อนแก้ว
ยืนยันแล้ว
112 430173 35010116 วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
113 430174 35010117 บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
114 430175 35010118 บ้านโนนหนองแฝก
ยืนยันแล้ว
115 430176 35010119 บ้านแหล่งแป้น
ยืนยันแล้ว
116 430177 35010120 บ้านเหล่าฝ้าย
ยืนยันแล้ว
117 430151 35010122 บ้านดอนขะยอม
ยืนยันแล้ว
118 430148 35010123 บ้านสงเปือย
ยืนยันแล้ว
119 430149 35010124 บ้านบุ่งหวาย
ยืนยันแล้ว
120 430150 35010125 บ้านกุดตากล้า
ยืนยันแล้ว
121 430161 35010126 บ้านกุดเป่ง
ยืนยันแล้ว
122 430159 35010127 บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
ยืนยันแล้ว
123 430160 35010128 บ้านเหล่าหุ่ง
ยืนยันแล้ว
124 430252 35010129 บ้านคุ้ม
ยืนยันแล้ว
125 430253 35010130 บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
126 430254 35010131 บ้านคูเมือง
ยืนยันแล้ว
127 430255 35010132 ชุมชนบ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
128 430256 35010133 บ้านพลไว
ยืนยันแล้ว
129 430272 35010134 บ้านราชมุนี
ยืนยันแล้ว
130 430273 35010135 บ้านเลียบ
ยืนยันแล้ว
131 430274 35010136 บ้านยางกลาง
ยืนยันแล้ว
132 430275 35010137 บ้านแดง
ยืนยันแล้ว
133 430230 35010138 บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
134 430231 35010139 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
ยืนยันแล้ว
135 430232 35010140 บ้านปอแดงโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
136 430233 35010141 บ้านบากเรือ
ยืนยันแล้ว
137 430234 35010142 บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
138 430276 35010143 บ้านยางเครือ
ยืนยันแล้ว
139 430277 35010144 บ้านดงจงอาง
ยืนยันแล้ว
140 430278 35010145 บ้านยางน้อย
ยืนยันแล้ว
141 430279 35010146 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
ยืนยันแล้ว
142 430257 35010147 บ้านผือฮี
ยืนยันแล้ว
143 430258 35010148 บ้านหัวดอน
ยืนยันแล้ว
144 430259 35010149 บ้านเปือย
ยืนยันแล้ว
145 430260 35010150 บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
146 430261 35010151 บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
ยืนยันแล้ว
147 430262 35010152 บ้านแดงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
148 430263 35010153 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
149 430264 35010154 บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
150 430265 35010155 บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
151 430266 35010156 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
ยืนยันแล้ว
152 430235 35010157 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ยืนยันแล้ว
153 430236 35010158 มหาชนะชัย
ยืนยันแล้ว
154 430237 35010159 บ้านเหมือดป่าตอง
ยืนยันแล้ว
155 430238 35010160 บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
156 430239 35010161 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
ยืนยันแล้ว
157 430240 35010162 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
158 430241 35010163 บ้านบัวขาว
ยืนยันแล้ว
159 430242 35010164 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
160 430243 35010165 บ้านเหล่าใหญ่
ยืนยันแล้ว
161 430244 35010166 บ้านเหมือดขาว
ยืนยันแล้ว
162 430267 35010167 บ้านสร้างแป้น
ยืนยันแล้ว
163 430268 35010168 บ้านสงยาง
ยืนยันแล้ว
164 430269 35010169 บ้านบ่อบึงโพนจาน
ยืนยันแล้ว
165 430270 35010170 บ้านดงขวาง
ยืนยันแล้ว
166 430271 35010171 บ้านซำ
ยืนยันแล้ว
167 430245 35010172 ชุมชนบ้านหัวเมือง
ยืนยันแล้ว
168 430246 35010173 บ้านนาดีนาอุดม
ยืนยันแล้ว
169 430247 35010175 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
170 430248 35010176 บ้านหนองตุ
ยืนยันแล้ว
171 430249 35010177 คูสองชั้น
ยืนยันแล้ว
172 430250 35010178 กุดพันเขียว
ยืนยันแล้ว
173 430135 35010179 บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
174 430136 35010180 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ยืนยันแล้ว
175 430138 35010182 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
176 430139 35010183 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
177 430140 35010184 บ้านแจนแลน
ยืนยันแล้ว
178 430141 35010185 สหประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
179 430134 35010186 บ้านผิผ่วน
ยืนยันแล้ว
180 430131 35010187 อนุบาลค้อวัง
ยืนยันแล้ว
181 430133 35010188 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
182 430129 35010189 บ้านดงมะหรี่
ยืนยันแล้ว
183 430130 35010190 บ้านหมากมาย
ยืนยันแล้ว
184 430142 35010191 บ้านน้ำอ้อม
ยืนยันแล้ว
185 430143 35010192 บ้านโพนแบง
ยืนยันแล้ว
186 430132 35010193 วัดบ้านเปาะ
ยืนยันแล้ว
187 430144 35010194 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
ยืนยันแล้ว
188 430145 35010195 บ้านศิริพัฒนา
ยืนยันแล้ว
189 430146 35010196 บ้านดวนบากน้อย
ยืนยันแล้ว
190 430147 35010197 บ้านจานทุ่ง
ยืนยันแล้ว
191 430127 35010198 บ้านแข่โพนเมือง
ยืนยันแล้ว
192 430128 35010199 บ้านฟ้าห่วน
ยืนยันแล้ว