ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3502 :  สพป.ยโสธร เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 430358 35020001 บ้านดงมะไฟ
ยังไม่ยืนยัน
2 430359 35020002 บ้านคำครตา
ยังไม่ยืนยัน
3 430360 35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
4 430361 35020004 บ้านกุดกว้าง
ยังไม่ยืนยัน
5 430362 35020005 บ้านคำแขนศอก
ยังไม่ยืนยัน
6 430357 35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
ยังไม่ยืนยัน
7 430355 35020007 บ้านหนองลาดควาย
ยังไม่ยืนยัน
8 430356 35020008 บ้านสีสุก
ยังไม่ยืนยัน
9 430351 35020009 บ้านดู่ลาด
ยังไม่ยืนยัน
10 430352 35020010 บ้านโสกผักหวาน
ยังไม่ยืนยัน
11 430353 35020011 บ้านเสาเล้า
ยังไม่ยืนยัน
12 430345 35020013 ทรายมูลประชาราษฏร์
ยังไม่ยืนยัน
13 430346 35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว
ยังไม่ยืนยัน
14 430347 35020015 บ้านนาโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
15 430348 35020016 บ้านเหล่าเมย
ยังไม่ยืนยัน
16 430349 35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
17 430350 35020018 บ้านดอนหวาย
ยังไม่ยืนยัน
18 430363 35020019 บ้านนาเวียง
ยังไม่ยืนยัน
19 430364 35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
20 430365 35020021 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
21 430366 35020022 บ้านบะคอม
ยังไม่ยืนยัน
22 430367 35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143
ยังไม่ยืนยัน
23 430368 35020024 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
24 430369 35020025 บ้านนาเรียง
ยังไม่ยืนยัน
25 430084 35020026 ชุมชนบ้านกำแมด
ยังไม่ยืนยัน
26 430085 35020027 บ้านกุดหิน
ยังไม่ยืนยัน
27 430086 35020028 บ้านหนองตาไก้
ยังไม่ยืนยัน
28 430087 35020029 บ้านหนองเหี่ย
ยังไม่ยืนยัน
29 430088 35020030 บ้านโนนยาง
ยังไม่ยืนยัน
30 430089 35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
31 430083 35020033 บ้านหนองเมืองกลาง
ยังไม่ยืนยัน
32 430104 35020034 บ้านสองคร
ยังไม่ยืนยัน
33 430079 35020035 บ้านเอราวัณ
ยังไม่ยืนยัน
34 430080 35020036 บ้านหนองบอน
ยังไม่ยืนยัน
35 430081 35020037 บ้านหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
36 430082 35020038 บ้านหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
37 430077 35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
38 430078 35020040 บ้านเหล่าตำแย
ยังไม่ยืนยัน
39 430090 35020041 บ้านคำน้ำสร้าง
ยังไม่ยืนยัน
40 430091 35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง
ยังไม่ยืนยัน
41 430096 35020043 บ้านดงสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
42 430097 35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
43 430098 35020045 โรงเรียนบ้านนาโส่
ยังไม่ยืนยัน
44 430099 35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
45 430100 35020047 บ้านกุดแดง
ยังไม่ยืนยัน
46 430101 35020048 บ้านนาซึม
ยังไม่ยืนยัน
47 430102 35020049 ชุมชนประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
48 430105 35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
49 430106 35020051 บ้านผักกะย่า
ยังไม่ยืนยัน
50 430107 35020052 บ้านหวายกุดสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
51 430108 35020053 บ้านสุขเกษม
ยังไม่ยืนยัน
52 430110 35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)
ยังไม่ยืนยัน
53 430111 35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
ยังไม่ยืนยัน
54 430112 35020056 บ้านแดงหนองแซง
ยังไม่ยืนยัน
55 430113 35020057 บ้านคำเลา
ยังไม่ยืนยัน
56 430114 35020058 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
57 430115 35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
ยังไม่ยืนยัน
58 430116 35020060 บ้านนาทม
ยังไม่ยืนยัน
59 430117 35020061 บ้านโคกศรี
ยังไม่ยืนยัน
60 430118 35020062 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
61 430124 35020063 บ้านหนองหมี
ยังไม่ยืนยัน
62 430125 35020064 บ้านกุดไกรสร
ยังไม่ยืนยัน
63 430126 35020065 บ้านคำบอนศรีชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
64 430095 35020066 บ้านโพนดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
65 430093 35020067 บ้านหนองแหน
ยังไม่ยืนยัน
66 430094 35020068 บ้านคำผักหนาม
ยังไม่ยืนยัน
67 430092 35020069 บ้านโนนประทาย
ยังไม่ยืนยัน
68 430103 35020070 บ้านคำก้าว
ยังไม่ยืนยัน
69 430120 35020071 บ้านโนนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
70 430121 35020072 บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
71 430122 35020073 บ้านหนองบัวบาน
ยังไม่ยืนยัน
72 430123 35020074 บ้านโสกน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
73 430119 35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา
ยังไม่ยืนยัน
74 430205 35020076 บ้านนิคม
ยังไม่ยืนยัน
75 430206 35020077 บ้านหนองบาก
ยังไม่ยืนยัน
76 430207 35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
77 430208 35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
ยังไม่ยืนยัน
78 430209 35020080 บ้านม่วงไข่
ยังไม่ยืนยัน
79 430201 35020081 บ้านกระจาย
ยังไม่ยืนยัน
80 430203 35020082 บ้านคำเกิด
ยังไม่ยืนยัน
81 430213 35020083 บ้านหนองสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
82 430222 35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
83 430223 35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
ยังไม่ยืนยัน
84 430226 35020086 บ้านดงสวาง
ยังไม่ยืนยัน
85 430228 35020087 บ้านหนองแข้
ยังไม่ยืนยัน
86 430229 35020088 บ้านหนองชุม
ยังไม่ยืนยัน
87 430225 35020089 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
88 430227 35020090 บ้านโคกสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
89 430221 35020091 บ้านโคกนาโก
ยังไม่ยืนยัน
90 430224 35020092 บ้านคำกลาง
ยังไม่ยืนยัน
91 430219 35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
92 430220 35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม
ยังไม่ยืนยัน
93 430217 35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
ยังไม่ยืนยัน
94 430218 35020096 บ้านเซโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
95 430216 35020097 บ้านกลางสระเกษ
ยังไม่ยืนยัน
96 430210 35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
97 430211 35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
98 430212 35020100 บ้านโพธิญาณ
ยังไม่ยืนยัน
99 430214 35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
100 430215 35020102 บ้านป่าตอง
ยังไม่ยืนยัน
101 430200 35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน
ยังไม่ยืนยัน
102 430202 35020104 บ้านเตาไห
ยังไม่ยืนยัน
103 430204 35020105 บ้านกุดสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
104 430314 35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
105 430315 35020107 บ้านกุดเชียงหมี
ยังไม่ยืนยัน
106 430316 35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
107 430317 35020109 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
108 430318 35020110 บ้านแก้งนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
109 430309 35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง
ยังไม่ยืนยัน
110 430310 35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน
ยังไม่ยืนยัน
111 430311 35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง
ยังไม่ยืนยัน
112 430312 35020115 บ้านมันปลา
ยังไม่ยืนยัน
113 430308 35020116 บ้านกุดแห่
ยังไม่ยืนยัน
114 430340 35020117 บ้านสมสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
115 430343 35020118 บ้านคำเกิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
116 430294 35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
117 430295 35020120 บ้านหินสิ่ว
ยังไม่ยืนยัน
118 430296 35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก
ยังไม่ยืนยัน
119 430297 35020122 บ้านดอนมะซ่อม
ยังไม่ยืนยัน
120 430307 35020123 น้อมเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
121 430305 35020124 บ้านหนองแคนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
122 430306 35020125 บ้านโคกก่อง
ยังไม่ยืนยัน
123 430301 35020126 บ้านช่องเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
124 430302 35020127 บ้านหนองเลิงคำ
ยังไม่ยืนยัน
125 430303 35020128 บ้านบุ่งค้า
ยังไม่ยืนยัน
126 430304 35020129 บ้านป่าขี้ยาง
ยังไม่ยืนยัน
127 430299 35020131 บ้านโคกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
128 430300 35020132 บ้านหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
129 430287 35020133 บ้านศรีแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
130 430288 35020134 บ้านโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
131 430289 35020135 บ้านศรีสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
132 430344 35020136 บ้านแสนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
133 430335 35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191
ยังไม่ยืนยัน
134 430336 35020138 บ้านโนนหาด
ยังไม่ยืนยัน
135 430337 35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ
ยังไม่ยืนยัน
136 430339 35020141 บ้านคึมยาว
ยังไม่ยืนยัน
137 430341 35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
ยังไม่ยืนยัน
138 430342 35020143 บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
139 430281 35020145 บ้านดอนฮี
ยังไม่ยืนยัน
140 430282 35020146 บ้านม่วงกาชัง
ยังไม่ยืนยัน
141 430283 35020147 บ้านกุดโจด
ยังไม่ยืนยัน
142 430284 35020148 บ้านนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
143 430285 35020149 บ้านพรหมนิยม
ยังไม่ยืนยัน
144 430286 35020150 บ้านแยประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
145 430290 35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
ยังไม่ยืนยัน
146 430291 35020152 อนุบาลเลิงนกทา
ยังไม่ยืนยัน
147 430292 35020153 บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
148 430293 35020154 บ้านโป่งหนองสิม
ยังไม่ยืนยัน
149 430333 35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
150 430334 35020156 บ้านสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
151 430329 35020157 บ้านหวาย
ยังไม่ยืนยัน
152 430330 35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
153 430331 35020159 บ้านนาเซแสงวิไล
ยังไม่ยืนยัน
154 430332 35020160 นาจานเจริญวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
155 430325 35020161 บ้านป่าชาด
ยังไม่ยืนยัน
156 430326 35020162 บ้านหนองบึง
ยังไม่ยืนยัน
157 430327 35020163 บ้านท่าศิลา
ยังไม่ยืนยัน
158 430319 35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
159 430320 35020166 บ้านห้องแซง
ยังไม่ยืนยัน
160 430321 35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
161 430322 35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ
ยังไม่ยืนยัน
162 430323 35020169 บ้านโพง
ยังไม่ยืนยัน
163 430324 35020170 บ้านโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
164 430374 35020171 บ้านคำเตย
ยังไม่ยืนยัน
165 430375 35020172 บ้านหนองซ่งแย้
ยังไม่ยืนยัน
166 430376 35020173 บ้านดงสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
167 430381 35020174 บ้านหนองลุมพุก
ยังไม่ยืนยัน
168 430382 35020175 บ้านหนองสนม
ยังไม่ยืนยัน
169 430379 35020176 บ้านพืชคาม
ยังไม่ยืนยัน
170 430388 35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
171 430384 35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
172 430385 35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้
ยังไม่ยืนยัน
173 430386 35020180 บ้านโสกน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
174 430387 35020181 บ้านหนองนกเขียน
ยังไม่ยืนยัน
175 430378 35020182 บ้านป่าตาว
ยังไม่ยืนยัน
176 430377 35020183 บ้านไทยเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
177 430380 35020184 บ้านสามแยกภูกอย
ยังไม่ยืนยัน
178 430383 35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
179 430393 35020186 บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)
ยังไม่ยืนยัน
180 430392 35020187 บ้านน้ำคำ
ยังไม่ยืนยัน
181 430389 35020188 บ้านคำสร้างช้าง
ยังไม่ยืนยัน
182 430390 35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ
ยังไม่ยืนยัน
183 430391 35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
184 430373 35020191 บ้านเหล่าหันทราย
ยังไม่ยืนยัน
185 430371 35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
186 430372 35020193 บ้านส้มผ่อ
ยังไม่ยืนยัน
187 430370 35020194 บ้านนางาม
ยังไม่ยืนยัน