ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3502 :  สพป.ยโสธร เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 430358 35020001 บ้านดงมะไฟ
ยืนยันแล้ว
2 430359 35020002 บ้านคำครตา
ยืนยันแล้ว
3 430360 35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
4 430361 35020004 บ้านกุดกว้าง
ยืนยันแล้ว
5 430362 35020005 บ้านคำแขนศอก
ยืนยันแล้ว
6 430357 35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
ยืนยันแล้ว
7 430355 35020007 บ้านหนองลาดควาย
ยืนยันแล้ว
8 430356 35020008 บ้านสีสุก
ยืนยันแล้ว
9 430351 35020009 บ้านดู่ลาด
ยืนยันแล้ว
10 430352 35020010 บ้านโสกผักหวาน
ยืนยันแล้ว
11 430353 35020011 บ้านเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
12 430345 35020013 ทรายมูลประชาราษฏร์
ยืนยันแล้ว
13 430346 35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว
ยืนยันแล้ว
14 430347 35020015 บ้านนาโป่ง
ยืนยันแล้ว
15 430348 35020016 บ้านเหล่าเมย
ยืนยันแล้ว
16 430349 35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
17 430350 35020018 บ้านดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
18 430363 35020019 บ้านนาเวียง
ยืนยันแล้ว
19 430364 35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
20 430365 35020021 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
21 430366 35020022 บ้านบะคอม
ยืนยันแล้ว
22 430367 35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143
ยืนยันแล้ว
23 430368 35020024 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
24 430369 35020025 บ้านนาเรียง
ยืนยันแล้ว
25 430084 35020026 ชุมชนบ้านกำแมด
ยืนยันแล้ว
26 430085 35020027 บ้านกุดหิน
ยืนยันแล้ว
27 430086 35020028 บ้านหนองตาไก้
ยืนยันแล้ว
28 430087 35020029 บ้านหนองเหี่ย
ยืนยันแล้ว
29 430088 35020030 บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
30 430089 35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
31 430083 35020033 บ้านหนองเมืองกลาง
ยืนยันแล้ว
32 430104 35020034 บ้านสองคร
ยืนยันแล้ว
33 430079 35020035 บ้านเอราวัณ
ยืนยันแล้ว
34 430080 35020036 บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
35 430081 35020037 บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
36 430082 35020038 บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
37 430077 35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
38 430078 35020040 บ้านเหล่าตำแย
ยืนยันแล้ว
39 430090 35020041 บ้านคำน้ำสร้าง
ยืนยันแล้ว
40 430091 35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง
ยืนยันแล้ว
41 430096 35020043 บ้านดงสำราญ
ยืนยันแล้ว
42 430097 35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
ยืนยันแล้ว
43 430098 35020045 โรงเรียนบ้านนาโส่
ยืนยันแล้ว
44 430099 35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
45 430100 35020047 บ้านกุดแดง
ยืนยันแล้ว
46 430101 35020048 บ้านนาซึม
ยืนยันแล้ว
47 430102 35020049 ชุมชนประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
48 430105 35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
49 430106 35020051 บ้านผักกะย่า
ยืนยันแล้ว
50 430107 35020052 บ้านหวายกุดสว่าง
ยืนยันแล้ว
51 430108 35020053 บ้านสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
52 430110 35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)
ยืนยันแล้ว
53 430111 35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
ยืนยันแล้ว
54 430112 35020056 บ้านแดงหนองแซง
ยืนยันแล้ว
55 430113 35020057 บ้านคำเลา
ยืนยันแล้ว
56 430114 35020058 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
57 430115 35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
ยืนยันแล้ว
58 430116 35020060 บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
59 430117 35020061 บ้านโคกศรี
ยืนยันแล้ว
60 430118 35020062 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
61 430124 35020063 บ้านหนองหมี
ยืนยันแล้ว
62 430125 35020064 บ้านกุดไกรสร
ยืนยันแล้ว
63 430126 35020065 บ้านคำบอนศรีชุมพล
ยืนยันแล้ว
64 430095 35020066 บ้านโพนดินแดง
ยืนยันแล้ว
65 430093 35020067 บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
66 430094 35020068 บ้านคำผักหนาม
ยืนยันแล้ว
67 430092 35020069 บ้านโนนประทาย
ยืนยันแล้ว
68 430103 35020070 บ้านคำก้าว
ยืนยันแล้ว
69 430120 35020071 บ้านโนนใหญ่
ยืนยันแล้ว
70 430121 35020072 บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
71 430122 35020073 บ้านหนองบัวบาน
ยืนยันแล้ว
72 430123 35020074 บ้านโสกน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
73 430119 35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา
ยืนยันแล้ว
74 430205 35020076 บ้านนิคม
ยืนยันแล้ว
75 430206 35020077 บ้านหนองบาก
ยืนยันแล้ว
76 430207 35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
ยืนยันแล้ว
77 430208 35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
ยืนยันแล้ว
78 430209 35020080 บ้านม่วงไข่
ยืนยันแล้ว
79 430201 35020081 บ้านกระจาย
ยืนยันแล้ว
80 430203 35020082 บ้านคำเกิด
ยืนยันแล้ว
81 430213 35020083 บ้านหนองสำโรง
ยืนยันแล้ว
82 430222 35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
83 430223 35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
ยืนยันแล้ว
84 430226 35020086 บ้านดงสวาง
ยืนยันแล้ว
85 430228 35020087 บ้านหนองแข้
ยืนยันแล้ว
86 430229 35020088 บ้านหนองชุม
ยืนยันแล้ว
87 430225 35020089 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
88 430227 35020090 บ้านโคกสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
89 430221 35020091 บ้านโคกนาโก
ยืนยันแล้ว
90 430224 35020092 บ้านคำกลาง
ยืนยันแล้ว
91 430219 35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา
ยืนยันแล้ว
92 430220 35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม
ยืนยันแล้ว
93 430217 35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
ยืนยันแล้ว
94 430218 35020096 บ้านเซโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
95 430216 35020097 บ้านกลางสระเกษ
ยืนยันแล้ว
96 430210 35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
ยืนยันแล้ว
97 430211 35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
98 430212 35020100 บ้านโพธิญาณ
ยืนยันแล้ว
99 430214 35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
100 430215 35020102 บ้านป่าตอง
ยืนยันแล้ว
101 430200 35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน
ยืนยันแล้ว
102 430202 35020104 บ้านเตาไห
ยืนยันแล้ว
103 430204 35020105 บ้านกุดสำโรง
ยืนยันแล้ว
104 430314 35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
ยืนยันแล้ว
105 430315 35020107 บ้านกุดเชียงหมี
ยืนยันแล้ว
106 430316 35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
ยืนยันแล้ว
107 430317 35020109 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
108 430318 35020110 บ้านแก้งนาคำ
ยืนยันแล้ว
109 430309 35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง
ยืนยันแล้ว
110 430310 35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน
ยืนยันแล้ว
111 430311 35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง
ยืนยันแล้ว
112 430312 35020115 บ้านมันปลา
ยืนยันแล้ว
113 430308 35020116 บ้านกุดแห่
ยืนยันแล้ว
114 430340 35020117 บ้านสมสะอาด
ยืนยันแล้ว
115 430343 35020118 บ้านคำเกิ่ง
ยืนยันแล้ว
116 430294 35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
117 430295 35020120 บ้านหินสิ่ว
ยืนยันแล้ว
118 430296 35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก
ยืนยันแล้ว
119 430297 35020122 บ้านดอนมะซ่อม
ยืนยันแล้ว
120 430307 35020123 น้อมเกล้า
ยืนยันแล้ว
121 430305 35020124 บ้านหนองแคนน้อย
ยืนยันแล้ว
122 430306 35020125 บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
123 430301 35020126 บ้านช่องเม็ก
ยืนยันแล้ว
124 430302 35020127 บ้านหนองเลิงคำ
ยืนยันแล้ว
125 430303 35020128 บ้านบุ่งค้า
ยืนยันแล้ว
126 430304 35020129 บ้านป่าขี้ยาง
ยืนยันแล้ว
127 430299 35020131 บ้านโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
128 430300 35020132 บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
129 430287 35020133 บ้านศรีแก้ว
ยืนยันแล้ว
130 430288 35020134 บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
131 430289 35020135 บ้านศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
132 430344 35020136 บ้านแสนสำราญ
ยืนยันแล้ว
133 430335 35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191
ยืนยันแล้ว
134 430336 35020138 บ้านโนนหาด
ยืนยันแล้ว
135 430337 35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ
ยืนยันแล้ว
136 430339 35020141 บ้านคึมยาว
ยืนยันแล้ว
137 430341 35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
ยืนยันแล้ว
138 430342 35020143 บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
139 430281 35020145 บ้านดอนฮี
ยืนยันแล้ว
140 430282 35020146 บ้านม่วงกาชัง
ยืนยันแล้ว
141 430283 35020147 บ้านกุดโจด
ยืนยันแล้ว
142 430284 35020148 บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
143 430285 35020149 บ้านพรหมนิยม
ยืนยันแล้ว
144 430286 35020150 บ้านแยประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
145 430290 35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
ยืนยันแล้ว
146 430291 35020152 อนุบาลเลิงนกทา
ยืนยันแล้ว
147 430292 35020153 บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
148 430293 35020154 บ้านโป่งหนองสิม
ยืนยันแล้ว
149 430333 35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
150 430334 35020156 บ้านสามัคคี
ยืนยันแล้ว
151 430329 35020157 บ้านหวาย
ยืนยันแล้ว
152 430330 35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
153 430331 35020159 บ้านนาเซแสงวิไล
ยืนยันแล้ว
154 430332 35020160 นาจานเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
155 430325 35020161 บ้านป่าชาด
ยืนยันแล้ว
156 430326 35020162 บ้านหนองบึง
ยืนยันแล้ว
157 430327 35020163 บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
158 430319 35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา
ยืนยันแล้ว
159 430320 35020166 บ้านห้องแซง
ยืนยันแล้ว
160 430321 35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
161 430322 35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ
ยืนยันแล้ว
162 430323 35020169 บ้านโพง
ยืนยันแล้ว
163 430324 35020170 บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
164 430374 35020171 บ้านคำเตย
ยืนยันแล้ว
165 430375 35020172 บ้านหนองซ่งแย้
ยืนยันแล้ว
166 430376 35020173 บ้านดงสวรรค์
ยืนยันแล้ว
167 430381 35020174 บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
168 430382 35020175 บ้านหนองสนม
ยืนยันแล้ว
169 430379 35020176 บ้านพืชคาม
ยืนยันแล้ว
170 430388 35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
171 430384 35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
172 430385 35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้
ยืนยันแล้ว
173 430386 35020180 บ้านโสกน้ำใส
ยืนยันแล้ว
174 430387 35020181 บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
175 430378 35020182 บ้านป่าตาว
ยืนยันแล้ว
176 430377 35020183 บ้านไทยเจริญ
ยืนยันแล้ว
177 430380 35020184 บ้านสามแยกภูกอย
ยืนยันแล้ว
178 430383 35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
179 430393 35020186 บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)
ยืนยันแล้ว
180 430392 35020187 บ้านน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
181 430389 35020188 บ้านคำสร้างช้าง
ยืนยันแล้ว
182 430390 35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ
ยืนยันแล้ว
183 430391 35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
ยืนยันแล้ว
184 430373 35020191 บ้านเหล่าหันทราย
ยืนยันแล้ว
185 430371 35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
186 430372 35020193 บ้านส้มผ่อ
ยืนยันแล้ว
187 430370 35020194 บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว