ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3601 :  สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 100082 36010001 บ้านผือวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2 100083 36010002 สระไข่น้ำขุนีวิทยา
ยืนยันแล้ว
3 100084 36010003 บ้านหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
4 100085 36010004 บ้านหนองเขื่อง
ยืนยันแล้ว
5 100086 36010005 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
6 100087 36010006 บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
7 100088 36010007 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
8 100033 36010008 โสกตลับราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
9 100061 36010011 บ้านห้วยตะแคง
ยืนยันแล้ว
10 100062 36010012 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
11 100026 36010013 โนนหว้านไพล
ยืนยันแล้ว
12 100028 36010014 วัดพุทโธวาท
ยืนยันแล้ว
13 100029 36010015 หนองสระสำราญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
14 100034 36010016 บ้านหนองบัวขาว
ยืนยันแล้ว
15 100036 36010018 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
16 100066 36010019 บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน
ยืนยันแล้ว
17 100063 36010020 บ้านท่าหินโงม
ยืนยันแล้ว
18 100064 36010021 บ้านห้วยหมากแดง
ยืนยันแล้ว
19 100065 36010022 บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
20 100050 36010025 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
21 100051 36010026 นาฝายวิทยา
ยืนยันแล้ว
22 100044 36010027 บ้านช่อระกา
ยืนยันแล้ว
23 100045 36010028 บ้านกุดขมิ้น
ยืนยันแล้ว
24 100046 36010029 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
25 100067 36010031 นาเสียวศึกษาคาร
ยืนยันแล้ว
26 100068 36010032 บ้านนาวัง
ยืนยันแล้ว
27 100069 36010033 บ้านซับรวงไทร
ยืนยันแล้ว
28 100070 36010034 ไทรงามผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
29 100071 36010035 บ้านนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
30 100020 36010036 บ้านแจ้งน้อย
ยืนยันแล้ว
31 100022 36010038 โนนสำราญวิทยา
ยืนยันแล้ว
32 100011 36010039 ฉิมพลีวิทยา
ยืนยันแล้ว
33 100041 36010041 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
34 100031 36010044 บ้านขี้เหล็กใหญ่
ยืนยันแล้ว
35 100037 36010045 สุนทรวัฒนา
ยืนยันแล้ว
36 100038 36010046 อนุบาลชัยภูมิ
ยืนยันแล้ว
37 100009 36010048 ชุมพลสวรรค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
38 100010 36010049 โค้งน้ำตับวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
39 100012 36010050 วังก้านเหลืองดรุณกิจ
ยืนยันแล้ว
40 100013 36010051 กุดเวียนวิทย์ผดุง
ยืนยันแล้ว
41 100008 36010052 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
ยืนยันแล้ว
42 100075 36010053 บ้านเล่าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
43 100076 36010054 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
ยืนยันแล้ว
44 100077 36010056 บ้านโพธิ์ใหญ่
ยืนยันแล้ว
45 100080 36010059 บ้านเสี้ยวน้อย
ยืนยันแล้ว
46 100089 36010060 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
47 100090 36010061 บ้านขวาน้อย
ยืนยันแล้ว
48 100073 36010067 บ้านซับพระไวย์
ยืนยันแล้ว
49 100005 36010068 บ้านหนองหญ้ารังกา
ยืนยันแล้ว
50 100072 36010069 บ้านซับม่วง
ยืนยันแล้ว
51 100001 36010070 โพนทองพิทยา
ยืนยันแล้ว
52 100004 36010071 บ้านนางเม้ง
ยืนยันแล้ว
53 100032 36010072 บ้านโนนกอก
ยืนยันแล้ว
54 100096 36010075 บ้านลาดใหญ่
ยืนยันแล้ว
55 100098 36010077 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
56 100102 36010079 บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
57 100103 36010080 บ้านกุดเวียน
ยืนยันแล้ว
58 100027 36010081 บ้านกุดละลม
ยืนยันแล้ว
59 100023 36010082 หนองนาแซงวิทยา
ยืนยันแล้ว
60 100024 36010083 บ้านหนองโง้ง
ยืนยันแล้ว
61 100025 36010084 บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
62 100019 36010085 บ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
63 100015 36010086 บ้านหนองไผ่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
64 100016 36010087 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
65 100017 36010088 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
66 100018 36010089 บ้านหนองแหนดอนกู่
ยืนยันแล้ว
67 100052 36010090 ห้วยต้อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
68 100053 36010091 บ้านโป่งคองเหนือ
ยืนยันแล้ว
69 100055 36010093 บ้านชีลองกลาง
ยืนยันแล้ว
70 100060 36010094 บ้านชีลองใต้
ยืนยันแล้ว
71 100056 36010095 สามพันตาราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
72 100058 36010097 ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)
ยืนยันแล้ว
73 100059 36010098 บ้านชีลองเหนือ
ยืนยันแล้ว
74 100003 36010099 บ้านม่วงเงาะ
ยืนยันแล้ว
75 100006 36010100 บ้านห้วยบงเหนือ
ยืนยันแล้ว
76 100074 36010101 บ้านหินกอง
ยืนยันแล้ว
77 100100 36010102 บ้านห้วยหว้า
ยืนยันแล้ว
78 100101 36010103 บ้านห้วยบงใต้
ยืนยันแล้ว
79 100305 36010104 บ้านสงแคน
ยืนยันแล้ว
80 100307 36010106 บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
81 100308 36010107 บ้านวังกำแพง
ยืนยันแล้ว
82 100309 36010108 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
83 100289 36010109 ยางนาดีราษฎร์ดำรง
ยืนยันแล้ว
84 100314 36010110 บ้านหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
85 100282 36010111 บ้านหลุบโพธิ์
ยืนยันแล้ว
86 100283 36010112 บ้านกุดไผ่
ยืนยันแล้ว
87 100284 36010113 บ้านห้วยหนองจันทิ
ยืนยันแล้ว
88 100285 36010114 บ้านโนนขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
89 100286 36010115 บ้านกุดยาง
ยืนยันแล้ว
90 100288 36010117 บ้านโนนเปลือย
ยืนยันแล้ว
91 100298 36010119 บ้านกุดหูลิง
ยืนยันแล้ว
92 100277 36010121 บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
93 100278 36010122 บ้านต้อน
ยืนยันแล้ว
94 100275 36010123 อนุบาลบ้านเขว้า
ยืนยันแล้ว
95 100276 36010124 บ้านเขว้าศึกษา
ยืนยันแล้ว
96 100280 36010125 บ้านโนนตาด
ยืนยันแล้ว
97 100281 36010126 บ้านกุดฉนวน
ยืนยันแล้ว
98 100299 36010127 บ้านคลองไผ่งาม
ยืนยันแล้ว
99 100301 36010129 บ้านหนองโสมง
ยืนยันแล้ว
100 100310 36010130 บ้านหว้าเฒ่า
ยืนยันแล้ว
101 100311 36010131 บ้านซับปลากั้ง
ยืนยันแล้ว
102 100312 36010132 บ้านแก้งยาว
ยืนยันแล้ว
103 100313 36010133 บ้านนาอินทร์แต่ง
ยืนยันแล้ว
104 100315 36010134 บ้านห้วยน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
105 100291 36010135 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
106 100304 36010136 ท่าแกวิทยากร
ยืนยันแล้ว
107 100292 36010137 โนนน้อยแผ่นดินทอง
ยืนยันแล้ว
108 100293 36010138 บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
109 100294 36010139 บ้านค่ายหางเรียง
ยืนยันแล้ว
110 100295 36010140 บ้านวังปลาฝา
ยืนยันแล้ว
111 100296 36010141 บ้านวังกุ่ม
ยืนยันแล้ว
112 100302 36010143 บ้านโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
113 100303 36010144 บ้านห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
114 100436 36010145 ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
ยืนยันแล้ว
115 100438 36010146 บ้านคอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
116 100440 36010148 บ้านโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
117 100437 36010151 สหราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
118 100442 36010152 บ้านหนองโนน้อย
ยืนยันแล้ว
119 100472 36010153 บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)
ยืนยันแล้ว
120 100457 36010155 บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
ยืนยันแล้ว
121 100458 36010156 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
122 100464 36010157 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
123 100465 36010158 บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
124 100467 36010159 บ้านโนนพันชาติกุดโดน
ยืนยันแล้ว
125 100468 36010160 บ้านดอนหันวิทยา
ยืนยันแล้ว
126 100469 36010161 บ้านลำชี
ยืนยันแล้ว
127 100446 36010162 ชุมชนบ้านโสก
ยืนยันแล้ว
128 100447 36010163 บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
129 100448 36010164 บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
130 100473 36010165 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
131 100474 36010166 บ้านโปร่งโก
ยืนยันแล้ว
132 100443 36010167 บ้านยางหวาย
ยืนยันแล้ว
133 100444 36010168 บ้านท่าฉาง
ยืนยันแล้ว
134 100454 36010170 บ้านนาโจด
ยืนยันแล้ว
135 100450 36010172 บ้านนามน
ยืนยันแล้ว
136 100451 36010173 บ้านสำราญ
ยืนยันแล้ว
137 100452 36010174 บ้านนาฮี
ยืนยันแล้ว
138 100453 36010175 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
ยืนยันแล้ว
139 100449 36010176 บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
140 100466 36010177 บ้านฝาย
ยืนยันแล้ว
141 100470 36010178 หนองตาไก้วิทยากร
ยืนยันแล้ว
142 100471 36010179 บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)
ยืนยันแล้ว
143 100477 36010180 ห้วยไร่วิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
144 100461 36010181 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
145 100462 36010182 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
ยืนยันแล้ว
146 100463 36010183 บ้านโสกมูลนาค
ยืนยันแล้ว
147 100475 36010184 บ้านหนองไฮโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
148 100316 36010186 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
149 100317 36010187 บ้านกุดชุมแสง
ยืนยันแล้ว
150 100318 36010188 บ้านนาทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
151 100332 36010189 บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
152 100334 36010190 บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
153 100335 36010191 บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
154 100337 36010192 บ้านโชคอำนวย
ยืนยันแล้ว
155 100330 36010193 คุรุประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
156 100331 36010194 บ้านห้วยกนทา
ยืนยันแล้ว
157 100333 36010195 บ้านปากห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
158 100336 36010196 บ้านท่าข่อย
ยืนยันแล้ว
159 100370 36010197 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา
ยืนยันแล้ว
160 100371 36010198 บ้านหัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
161 100372 36010199 บ้านโนนลาน
ยืนยันแล้ว
162 100373 36010200 บ้านโนนถาวร
ยืนยันแล้ว
163 100374 36010201 บ้านหนองไห
ยืนยันแล้ว
164 100375 36010202 บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
165 100367 36010204 ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
166 100368 36010205 ศรีสว่างสามัคคี
ยืนยันแล้ว
167 100363 36010206 บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
168 100364 36010207 บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
169 100365 36010208 บ้านโนนศรีทอง
ยืนยันแล้ว
170 100366 36010209 บ้านห้วยข่าเฒ่า
ยืนยันแล้ว
171 100346 36010210 บ้านโนนเหม่า
ยืนยันแล้ว
172 100347 36010211 บ้านโหล่นสามัคคี
ยืนยันแล้ว
173 100348 36010212 บ้านห้วยกุ่ม
ยืนยันแล้ว
174 100349 36010213 บ้านนางแดด
ยืนยันแล้ว
175 100350 36010214 บ้านโนนศรีสง่า
ยืนยันแล้ว
176 100351 36010215 บ้านคลองเจริญ
ยืนยันแล้ว
177 100352 36010216 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
178 100354 36010217 บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง
ยืนยันแล้ว
179 100355 36010218 บ้านโคกกรวดหนองพวง
ยืนยันแล้ว
180 100356 36010219 บ้านนางแดดเหนือ
ยืนยันแล้ว
181 100357 36010220 บ้านห้วยหัน
ยืนยันแล้ว
182 100358 36010221 บ้านโนนตูม
ยืนยันแล้ว
183 100359 36010222 บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
184 100360 36010223 บ้านทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
185 100361 36010224 บ้านท่าวังย่างควาย
ยืนยันแล้ว
186 100362 36010225 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
ยืนยันแล้ว
187 100321 36010226 บ้านหนองไฮเหนือ
ยืนยันแล้ว
188 100322 36010227 บ้านลาดเหนือ
ยืนยันแล้ว
189 100327 36010228 บ้านโสกรัง
ยืนยันแล้ว
190 100328 36010229 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
191 100319 36010230 บ้านราษฎร์ดำเนิน
ยืนยันแล้ว
192 100320 36010231 บ้านหนองไฮใต้
ยืนยันแล้ว
193 100323 36010232 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
194 100324 36010233 บ้านลาดใต้
ยืนยันแล้ว
195 100325 36010234 หนองเบ็นเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
196 100326 36010235 บ้านหนองแห้วพัฒนา
ยืนยันแล้ว
197 100338 36010236 ชุมชนบ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
198 100339 36010237 บ้านห้วยหว้า
ยืนยันแล้ว
199 100340 36010238 บ้านนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
200 100341 36010239 บ้านนารี
ยืนยันแล้ว
201 100342 36010240 บ้านหนองปล้อง
ยืนยันแล้ว
202 100343 36010241 บ้านห้วยไผ่ใต้
ยืนยันแล้ว
203 100344 36010242 บ้านสะพุงเหนือ
ยืนยันแล้ว
204 100345 36010243 บ้านโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
205 100329 36010244 บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
206 100353 36010245 บ้านหนองกุงบำรุง
ยืนยันแล้ว
207 100703 36010246 บ้านเจาทอง
ยืนยันแล้ว
208 100704 36010247 บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
209 100705 36010248 บ้านลาดชุมพล
ยืนยันแล้ว
210 100711 36010249 บ้านลาดไทรงาม
ยืนยันแล้ว
211 100712 36010250 บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
212 100714 36010251 บ้านพัฒนาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
213 100716 36010252 หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
214 100717 36010253 แจ้งตราดคลองไทร
ยืนยันแล้ว
215 100722 36010254 บ้านคลองจันลา
ยืนยันแล้ว
216 100702 36010255 บ้านนาระยะพัฒนา
ยืนยันแล้ว
217 100707 36010257 บ้านห้วยร่วม
ยืนยันแล้ว
218 100708 36010258 สหประชาสรร
ยืนยันแล้ว
219 100709 36010259 บ้านซับชมภู
ยืนยันแล้ว
220 100710 36010260 บ้านเจาเหนือ
ยืนยันแล้ว
221 100713 36010261 บ้านปรางค์มะค่า
ยืนยันแล้ว
222 100715 36010262 แหลมทองผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
223 100718 36010263 บ้านโนนผักหวาน
ยืนยันแล้ว
224 100719 36010264 หินเหิบซับภูทอง
ยืนยันแล้ว
225 100720 36010265 บ้านสามแยกดงสวรรค์
ยืนยันแล้ว
226 100721 36010266 บ้านวังตะกู
ยืนยันแล้ว
227 100657 36010267 บ้านซับสีทอง
ยืนยันแล้ว
228 100658 36010268 บ้านลาดผักหนาม
ยืนยันแล้ว
229 100659 36010269 บ้านห้วยผักหนาม
ยืนยันแล้ว
230 100660 36010270 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
231 100661 36010271 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว