ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3601 :  สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 100082 36010001 บ้านผือวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
2 100083 36010002 สระไข่น้ำขุนีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
3 100084 36010003 บ้านหนองไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
4 100085 36010004 บ้านหนองเขื่อง
ยังไม่ยืนยัน
5 100086 36010005 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 100087 36010006 บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
7 100088 36010007 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
8 100033 36010008 โสกตลับราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
9 100061 36010011 บ้านห้วยตะแคง
ยังไม่ยืนยัน
10 100062 36010012 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
11 100026 36010013 โนนหว้านไพล
ยังไม่ยืนยัน
12 100028 36010014 วัดพุทโธวาท
ยังไม่ยืนยัน
13 100029 36010015 หนองสระสำราญราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
14 100034 36010016 บ้านหนองบัวขาว
ยังไม่ยืนยัน
15 100036 36010018 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
16 100066 36010019 บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน
ยังไม่ยืนยัน
17 100063 36010020 บ้านท่าหินโงม
ยังไม่ยืนยัน
18 100064 36010021 บ้านห้วยหมากแดง
ยังไม่ยืนยัน
19 100065 36010022 บ้านวังโพน
ยังไม่ยืนยัน
20 100050 36010025 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
21 100051 36010026 นาฝายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22 100044 36010027 บ้านช่อระกา
ยังไม่ยืนยัน
23 100045 36010028 บ้านกุดขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
24 100046 36010029 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
25 100067 36010031 นาเสียวศึกษาคาร
ยังไม่ยืนยัน
26 100068 36010032 บ้านนาวัง
ยังไม่ยืนยัน
27 100069 36010033 บ้านซับรวงไทร
ยังไม่ยืนยัน
28 100070 36010034 ไทรงามผดุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
29 100071 36010035 บ้านนาสีนวล
ยังไม่ยืนยัน
30 100020 36010036 บ้านแจ้งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
31 100022 36010038 โนนสำราญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32 100011 36010039 ฉิมพลีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 100041 36010041 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
34 100031 36010044 บ้านขี้เหล็กใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
35 100037 36010045 สุนทรวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
36 100038 36010046 อนุบาลชัยภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
37 100009 36010048 ชุมพลสวรรค์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
38 100010 36010049 โค้งน้ำตับวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
39 100012 36010050 วังก้านเหลืองดรุณกิจ
ยังไม่ยืนยัน
40 100013 36010051 กุดเวียนวิทย์ผดุง
ยังไม่ยืนยัน
41 100008 36010052 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
ยังไม่ยืนยัน
42 100075 36010053 บ้านเล่าวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
43 100076 36010054 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
ยังไม่ยืนยัน
44 100077 36010056 บ้านโพธิ์ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
45 100080 36010059 บ้านเสี้ยวน้อย
ยังไม่ยืนยัน
46 100089 36010060 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47 100090 36010061 บ้านขวาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
48 100073 36010067 บ้านซับพระไวย์
ยังไม่ยืนยัน
49 100005 36010068 บ้านหนองหญ้ารังกา
ยังไม่ยืนยัน
50 100072 36010069 บ้านซับม่วง
ยังไม่ยืนยัน
51 100001 36010070 โพนทองพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52 100004 36010071 บ้านนางเม้ง
ยังไม่ยืนยัน
53 100032 36010072 บ้านโนนกอก
ยังไม่ยืนยัน
54 100096 36010075 บ้านลาดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
55 100098 36010077 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
56 100102 36010079 บ้านโนนคูณ
ยังไม่ยืนยัน
57 100103 36010080 บ้านกุดเวียน
ยังไม่ยืนยัน
58 100027 36010081 บ้านกุดละลม
ยังไม่ยืนยัน
59 100023 36010082 หนองนาแซงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
60 100024 36010083 บ้านหนองโง้ง
ยังไม่ยืนยัน
61 100025 36010084 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
62 100019 36010085 บ้านดอนหัน
ยังไม่ยืนยัน
63 100015 36010086 บ้านหนองไผ่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
64 100016 36010087 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
65 100017 36010088 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
66 100018 36010089 บ้านหนองแหนดอนกู่
ยังไม่ยืนยัน
67 100052 36010090 ห้วยต้อนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
68 100053 36010091 บ้านโป่งคองเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
69 100055 36010093 บ้านชีลองกลาง
ยังไม่ยืนยัน
70 100060 36010094 บ้านชีลองใต้
ยังไม่ยืนยัน
71 100056 36010095 สามพันตาราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
72 100058 36010097 ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)
ยังไม่ยืนยัน
73 100059 36010098 บ้านชีลองเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
74 100003 36010099 บ้านม่วงเงาะ
ยืนยันแล้ว
75 100006 36010100 บ้านห้วยบงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
76 100074 36010101 บ้านหินกอง
ยังไม่ยืนยัน
77 100100 36010102 บ้านห้วยหว้า
ยังไม่ยืนยัน
78 100101 36010103 บ้านห้วยบงใต้
ยังไม่ยืนยัน
79 100305 36010104 บ้านสงแคน
ยังไม่ยืนยัน
80 100307 36010106 บ้านหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
81 100308 36010107 บ้านวังกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
82 100309 36010108 บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
83 100289 36010109 ยางนาดีราษฎร์ดำรง
ยังไม่ยืนยัน
84 100314 36010110 บ้านหนองอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
85 100282 36010111 บ้านหลุบโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
86 100283 36010112 บ้านกุดไผ่
ยังไม่ยืนยัน
87 100284 36010113 บ้านห้วยหนองจันทิ
ยังไม่ยืนยัน
88 100285 36010114 บ้านโนนขี้ตุ่น
ยังไม่ยืนยัน
89 100286 36010115 บ้านกุดยาง
ยังไม่ยืนยัน
90 100288 36010117 บ้านโนนเปลือย
ยังไม่ยืนยัน
91 100298 36010119 บ้านกุดหูลิง
ยังไม่ยืนยัน
92 100277 36010121 บ้านโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
93 100278 36010122 บ้านต้อน
ยังไม่ยืนยัน
94 100275 36010123 อนุบาลบ้านเขว้า
ยังไม่ยืนยัน
95 100276 36010124 บ้านเขว้าศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
96 100280 36010125 บ้านโนนตาด
ยังไม่ยืนยัน
97 100281 36010126 บ้านกุดฉนวน
ยังไม่ยืนยัน
98 100299 36010127 บ้านคลองไผ่งาม
ยังไม่ยืนยัน
99 100301 36010129 บ้านหนองโสมง
ยังไม่ยืนยัน
100 100310 36010130 บ้านหว้าเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
101 100311 36010131 บ้านซับปลากั้ง
ยังไม่ยืนยัน
102 100312 36010132 บ้านแก้งยาว
ยังไม่ยืนยัน
103 100313 36010133 บ้านนาอินทร์แต่ง
ยังไม่ยืนยัน
104 100315 36010134 บ้านห้วยน้ำคำ
ยังไม่ยืนยัน
105 100291 36010135 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
106 100304 36010136 ท่าแกวิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
107 100292 36010137 โนนน้อยแผ่นดินทอง
ยังไม่ยืนยัน
108 100293 36010138 บ้านป่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
109 100294 36010139 บ้านค่ายหางเรียง
ยังไม่ยืนยัน
110 100295 36010140 บ้านวังปลาฝา
ยังไม่ยืนยัน
111 100296 36010141 บ้านวังกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
112 100302 36010143 บ้านโนนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
113 100303 36010144 บ้านห้วยหวาย
ยังไม่ยืนยัน
114 100436 36010145 ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
ยังไม่ยืนยัน
115 100438 36010146 บ้านคอนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
116 100440 36010148 บ้านโนนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
117 100437 36010151 สหราษฎร์นุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
118 100442 36010152 บ้านหนองโนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
119 100472 36010153 บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)
ยังไม่ยืนยัน
120 100457 36010155 บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
ยังไม่ยืนยัน
121 100458 36010156 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
ยังไม่ยืนยัน
122 100464 36010157 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
123 100465 36010158 บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
124 100467 36010159 บ้านโนนพันชาติกุดโดน
ยังไม่ยืนยัน
125 100468 36010160 บ้านดอนหันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
126 100469 36010161 บ้านลำชี
ยังไม่ยืนยัน
127 100446 36010162 ชุมชนบ้านโสก
ยังไม่ยืนยัน
128 100447 36010163 บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
129 100448 36010164 บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
130 100473 36010165 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
131 100474 36010166 บ้านโปร่งโก
ยังไม่ยืนยัน
132 100443 36010167 บ้านยางหวาย
ยังไม่ยืนยัน
133 100444 36010168 บ้านท่าฉาง
ยังไม่ยืนยัน
134 100454 36010170 บ้านนาโจด
ยังไม่ยืนยัน
135 100450 36010172 บ้านนามน
ยังไม่ยืนยัน
136 100451 36010173 บ้านสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
137 100452 36010174 บ้านนาฮี
ยังไม่ยืนยัน
138 100453 36010175 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
ยังไม่ยืนยัน
139 100449 36010176 บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
140 100466 36010177 บ้านฝาย
ยังไม่ยืนยัน
141 100470 36010178 หนองตาไก้วิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
142 100471 36010179 บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
143 100477 36010180 ห้วยไร่วิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
144 100461 36010181 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
145 100462 36010182 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
ยังไม่ยืนยัน
146 100463 36010183 บ้านโสกมูลนาค
ยังไม่ยืนยัน
147 100475 36010184 บ้านหนองไฮโคกสง่า
ยังไม่ยืนยัน
148 100316 36010186 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
149 100317 36010187 บ้านกุดชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
150 100318 36010188 บ้านนาทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
151 100332 36010189 บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
152 100334 36010190 บ้านหนองลุมพุก
ยังไม่ยืนยัน
153 100335 36010191 บ้านหนองสะแก
ยังไม่ยืนยัน
154 100337 36010192 บ้านโชคอำนวย
ยังไม่ยืนยัน
155 100330 36010193 คุรุประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
156 100331 36010194 บ้านห้วยกนทา
ยังไม่ยืนยัน
157 100333 36010195 บ้านปากห้วยเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
158 100336 36010196 บ้านท่าข่อย
ยังไม่ยืนยัน
159 100370 36010197 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
160 100371 36010198 บ้านหัวนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
161 100372 36010199 บ้านโนนลาน
ยังไม่ยืนยัน
162 100373 36010200 บ้านโนนถาวร
ยังไม่ยืนยัน
163 100374 36010201 บ้านหนองไห
ยังไม่ยืนยัน
164 100375 36010202 บ้านบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
165 100367 36010204 ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
166 100368 36010205 ศรีสว่างสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
167 100363 36010206 บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
168 100364 36010207 บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
169 100365 36010208 บ้านโนนศรีทอง
ยังไม่ยืนยัน
170 100366 36010209 บ้านห้วยข่าเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
171 100346 36010210 บ้านโนนเหม่า
ยังไม่ยืนยัน
172 100347 36010211 บ้านโหล่นสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
173 100348 36010212 บ้านห้วยกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
174 100349 36010213 บ้านนางแดด
ยังไม่ยืนยัน
175 100350 36010214 บ้านโนนศรีสง่า
ยังไม่ยืนยัน
176 100351 36010215 บ้านคลองเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
177 100352 36010216 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
178 100354 36010217 บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
179 100355 36010218 บ้านโคกกรวดหนองพวง
ยังไม่ยืนยัน
180 100356 36010219 บ้านนางแดดเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
181 100357 36010220 บ้านห้วยหัน
ยังไม่ยืนยัน
182 100358 36010221 บ้านโนนตูม
ยังไม่ยืนยัน
183 100359 36010222 บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
184 100360 36010223 บ้านทรัพย์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
185 100361 36010224 บ้านท่าวังย่างควาย
ยังไม่ยืนยัน
186 100362 36010225 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
ยังไม่ยืนยัน
187 100321 36010226 บ้านหนองไฮเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
188 100322 36010227 บ้านลาดเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
189 100327 36010228 บ้านโสกรัง
ยังไม่ยืนยัน
190 100328 36010229 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
191 100319 36010230 บ้านราษฎร์ดำเนิน
ยังไม่ยืนยัน
192 100320 36010231 บ้านหนองไฮใต้
ยังไม่ยืนยัน
193 100323 36010232 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
194 100324 36010233 บ้านลาดใต้
ยังไม่ยืนยัน
195 100325 36010234 หนองเบ็นเจริญวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
196 100326 36010235 บ้านหนองแห้วพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
197 100338 36010236 ชุมชนบ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
198 100339 36010237 บ้านห้วยหว้า
ยังไม่ยืนยัน
199 100340 36010238 บ้านนาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
200 100341 36010239 บ้านนารี
ยังไม่ยืนยัน
201 100342 36010240 บ้านหนองปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
202 100343 36010241 บ้านห้วยไผ่ใต้
ยังไม่ยืนยัน
203 100344 36010242 บ้านสะพุงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
204 100345 36010243 บ้านโคกสง่า
ยังไม่ยืนยัน
205 100329 36010244 บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
206 100353 36010245 บ้านหนองกุงบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
207 100703 36010246 บ้านเจาทอง
ยังไม่ยืนยัน
208 100704 36010247 บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
209 100705 36010248 บ้านลาดชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
210 100711 36010249 บ้านลาดไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
211 100712 36010250 บ้านนาอุดม
ยังไม่ยืนยัน
212 100714 36010251 บ้านพัฒนาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
213 100716 36010252 หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
214 100717 36010253 แจ้งตราดคลองไทร
ยังไม่ยืนยัน
215 100722 36010254 บ้านคลองจันลา
ยังไม่ยืนยัน
216 100702 36010255 บ้านนาระยะพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
217 100707 36010257 บ้านห้วยร่วม
ยังไม่ยืนยัน
218 100708 36010258 สหประชาสรร
ยังไม่ยืนยัน
219 100709 36010259 บ้านซับชมภู
ยังไม่ยืนยัน
220 100710 36010260 บ้านเจาเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
221 100713 36010261 บ้านปรางค์มะค่า
ยังไม่ยืนยัน
222 100715 36010262 แหลมทองผดุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
223 100718 36010263 บ้านโนนผักหวาน
ยังไม่ยืนยัน
224 100719 36010264 หินเหิบซับภูทอง
ยังไม่ยืนยัน
225 100720 36010265 บ้านสามแยกดงสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
226 100721 36010266 บ้านวังตะกู
ยังไม่ยืนยัน
227 100657 36010267 บ้านซับสีทอง
ยังไม่ยืนยัน
228 100658 36010268 บ้านลาดผักหนาม
ยังไม่ยืนยัน
229 100659 36010269 บ้านห้วยผักหนาม
ยังไม่ยืนยัน
230 100660 36010270 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
231 100661 36010271 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน