ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3602 :  สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 100635 36020001 ศาลาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
2 100636 36020002 บ้านระหัด
ยังไม่ยืนยัน
3 100684 36020003 บ้านขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
4 100685 36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
5 100687 36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
6 100662 36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
7 100663 36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
8 100664 36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
9 100666 36020014 บ้านโนนเห็ดไคล
ยังไม่ยืนยัน
10 100667 36020015 บุปผาราม
ยังไม่ยืนยัน
11 100686 36020016 บ้านโนนเขวา
ยังไม่ยืนยัน
12 100688 36020017 บ้านโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
13 100689 36020018 บ้านโนนหนองไฮ
ยังไม่ยืนยัน
14 100690 36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
15 100691 36020020 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
16 100692 36020021 บ้านแก้งตาดไซ
ยังไม่ยืนยัน
17 100675 36020022 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
18 100676 36020023 บ้านนาสีดา
ยังไม่ยืนยัน
19 100677 36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
20 100670 36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
21 100671 36020026 บ้านหัวโสก
ยังไม่ยืนยัน
22 100672 36020027 บึงมะนาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 100673 36020028 บ้านจมื่น
ยังไม่ยืนยัน
24 100674 36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 100650 36020030 บ้านโนนงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
26 100651 36020031 บ้านเขวา
ยังไม่ยืนยัน
27 100652 36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
28 100665 36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
29 100678 36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
30 100679 36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
31 100680 36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32 100681 36020037 บ้านโนนชาด
ยังไม่ยืนยัน
33 100632 36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า
ยังไม่ยืนยัน
34 100633 36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
35 100634 36020041 บ้านหนองแต้
ยังไม่ยืนยัน
36 100631 36020042 เกษตรศิลปวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 100640 36020043 ชุมชนบ้านหัน
ยังไม่ยืนยัน
38 100641 36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
ยังไม่ยืนยัน
39 100642 36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
ยังไม่ยืนยัน
40 100643 36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
41 100644 36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
42 100637 36020050 สระโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
43 100638 36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
44 100639 36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
45 100668 36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
46 100669 36020054 บ้านพีพวย
ยังไม่ยืนยัน
47 100647 36020055 บ้านโจดพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
48 100648 36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
49 100649 36020057 บ้านฉนวน
ยังไม่ยืนยัน
50 100653 36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลา
ยังไม่ยืนยัน
51 100654 36020059 บ้านนาสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
52 100655 36020060 บ้านห้วยยางดำ
ยังไม่ยืนยัน
53 100656 36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก
ยังไม่ยืนยัน
54 100693 36020062 บ้านหนองโพนงาม
ยังไม่ยืนยัน
55 100694 36020063 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
56 100695 36020064 บ้านสารจอด
ยังไม่ยืนยัน
57 100696 36020065 บ้านวังม่วง
ยังไม่ยืนยัน
58 100697 36020066 บ้านโคกสง่า
ยังไม่ยืนยัน
59 100698 36020067 บ้านทิกแล้ง
ยังไม่ยืนยัน
60 100699 36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
61 100700 36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
62 100701 36020070 บ้านสารจอดเก่า
ยังไม่ยืนยัน
63 100683 36020071 บ้านดอนหัน
ยังไม่ยืนยัน
64 100528 36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
ยังไม่ยืนยัน
65 100529 36020073 บ้านสวนอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
66 100530 36020074 บ้านหนองปอแดง
ยังไม่ยืนยัน
67 100531 36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
68 100533 36020077 คุรุราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
69 100534 36020078 บ้านดอนจำปา
ยังไม่ยืนยัน
70 100537 36020079 บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
71 100556 36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
ยังไม่ยืนยัน
72 100557 36020082 บ้านเรือ
ยังไม่ยืนยัน
73 100558 36020083 บ้านโนนสาทร
ยังไม่ยืนยัน
74 100587 36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
75 100562 36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
76 100563 36020086 บ้านกุดโคลน
ยังไม่ยืนยัน
77 100564 36020087 บ้านหนองไรไก่
ยังไม่ยืนยัน
78 100566 36020089 บ้านกุดแดง
ยังไม่ยืนยัน
79 100567 36020090 บ้านโนนสาวเอ้
ยังไม่ยืนยัน
80 100569 36020092 บ้านกุดจอก
ยังไม่ยืนยัน
81 100570 36020093 บ้านหนองปลา
ยังไม่ยืนยัน
82 100536 36020094 บ้านธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
83 100538 36020095 บ้านหนองกุงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
84 100539 36020096 บ้านฝายพญานาค
ยังไม่ยืนยัน
85 100541 36020097 บ้านตาดรินทอง
ยังไม่ยืนยัน
86 100535 36020098 บ้านหนองคัน
ยังไม่ยืนยัน
87 100571 36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
88 100572 36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
89 100573 36020101 บ้านนาหัวแรด
ยังไม่ยืนยัน
90 100574 36020102 บ้านโนนหินแร่
ยังไม่ยืนยัน
91 100575 36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
92 100576 36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
93 100577 36020105 บ้านนาหนองทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
94 100578 36020106 บ้านหนองแซง
ยังไม่ยืนยัน
95 100579 36020107 บ้านโป่งดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
96 100526 36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
97 100547 36020109 บ้านฉนวน
ยังไม่ยืนยัน
98 100550 36020110 บ้านห้างสูง
ยังไม่ยืนยัน
99 100551 36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน
ยังไม่ยืนยัน
100 100552 36020112 บ้านกุดหมากเห็บ
ยังไม่ยืนยัน
101 100553 36020113 ฉิมพลีมา
ยังไม่ยืนยัน
102 100554 36020114 บ้านดงเมย
ยังไม่ยืนยัน
103 100542 36020115 เพชรราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
104 100543 36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
105 100544 36020117 บ้านหนองงูเหลือม
ยังไม่ยืนยัน
106 100545 36020118 บ้านโป่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
107 100549 36020119 บ้านกุดขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
108 100546 36020120 บ้านเมืองคง
ยังไม่ยืนยัน
109 100548 36020121 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
110 100516 36020122 บ้านโนนดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
111 100517 36020123 บ้านโนนสลวย
ยังไม่ยืนยัน
112 100525 36020124 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
113 100511 36020125 ภูมิวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
114 100514 36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
115 100515 36020127 บ้านหว้าทอง
ยังไม่ยืนยัน
116 100520 36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
ยังไม่ยืนยัน
117 100522 36020129 บ้านโนนงาม
ยังไม่ยืนยัน
118 100524 36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
119 100586 36020132 บ้านกุดหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
120 100527 36020133 บ้านหนองบัวพรม
ยังไม่ยืนยัน
121 100580 36020134 หนองเบนประภากร
ยังไม่ยืนยัน
122 100581 36020135 บ้านหนองคอนไทย
ยังไม่ยืนยัน
123 100582 36020136 บ้านมูลกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
124 100583 36020137 บ้านสีปลาด
ยังไม่ยืนยัน
125 100584 36020138 บ้านโนนข่า
ยังไม่ยืนยัน
126 100585 36020139 บ้านหัวหนอง
ยังไม่ยืนยัน
127 100518 36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก
ยังไม่ยืนยัน
128 100519 36020142 หนองเมยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
129 100521 36020143 บ้านแดงสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
130 100512 36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
131 100555 36020145 เนรมิตศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
132 100559 36020146 บ้านโนนดินจี่
ยังไม่ยืนยัน
133 100560 36020147 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
134 100561 36020148 บ้านห้วยพลวง
ยังไม่ยืนยัน
135 100510 36020149 บ้านหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
136 100503 36020150 บ้านหินลาดพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
137 100504 36020151 บ้านดอนดู่
ยังไม่ยืนยัน
138 100498 36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย
ยังไม่ยืนยัน
139 100499 36020153 บ้านหนองแฝก
ยังไม่ยืนยัน
140 100500 36020154 บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
141 100502 36020155 ชัยชุมพลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
142 100478 36020157 ชุมชนแท่นประจัน
ยังไม่ยืนยัน
143 100479 36020158 บ้านมอญ
ยังไม่ยืนยัน
144 100480 36020159 หัวนานคร
ยังไม่ยืนยัน
145 100481 36020160 บ้านโนนคูณ
ยังไม่ยืนยัน
146 100482 36020161 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
147 100483 36020162 บ้านหนองผักหลอด
ยังไม่ยืนยัน
148 100484 36020163 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
149 100492 36020164 บ้านข่าเชียงพิน
ยังไม่ยืนยัน
150 100494 36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
151 100493 36020166 ไตรมิตรพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
152 100496 36020167 บ้านถนนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
153 100497 36020168 บ้านนายม
ยังไม่ยืนยัน
154 100491 36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
155 100487 36020170 บ้านหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
156 100488 36020171 โคกสะอาดศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
157 100489 36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน
ยังไม่ยืนยัน
158 100490 36020173 บ้านหลุบค่าย
ยังไม่ยืนยัน
159 100485 36020174 สามสวนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
160 100486 36020175 บ้านโจดโนนข่า
ยังไม่ยืนยัน
161 100501 36020176 บ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
162 100505 36020177 บ้านหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
163 100506 36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
164 100507 36020179 บ้านดอนเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
165 100508 36020180 บ้านหนองดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
166 100509 36020181 บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
167 100433 36020182 บ้านหนองพีพ่วน
ยังไม่ยืนยัน
168 100434 36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
169 100435 36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
170 100412 36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
171 100413 36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
172 100408 36020188 บ้านโคกกุง
ยังไม่ยืนยัน
173 100409 36020189 บ้านตลุกหิน
ยังไม่ยืนยัน
174 100410 36020190 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
175 100411 36020191 บ้านโปร่งสังข์
ยังไม่ยืนยัน
176 100376 36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
177 100377 36020193 ศรีแก้งคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
178 100378 36020194 บ้านหนองแสงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
179 100381 36020195 บ้านหนองไฮ
ยังไม่ยืนยัน
180 100382 36020196 บ้านสระแต้
ยังไม่ยืนยัน
181 100432 36020198 บ้านยางคำวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
182 100428 36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน
ยังไม่ยืนยัน
183 100429 36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
184 100430 36020201 บ้านท่าทางเกวียน
ยังไม่ยืนยัน
185 100431 36020202 บ้านทุ่งคำหลวง
ยังไม่ยืนยัน
186 100404 36020203 บ้านนกเขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
187 100405 36020204 บ้านโคกล่าม
ยังไม่ยืนยัน
188 100406 36020205 บ้านโคกงาม
ยังไม่ยืนยัน
189 100407 36020206 บ้านดงพอง
ยังไม่ยืนยัน
190 100400 36020207 บ้านนาหนองทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
191 100401 36020208 บ้านนาแก
ยังไม่ยืนยัน
192 100402 36020209 บ้านหนองรวก
ยังไม่ยืนยัน
193 100403 36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
194 100395 36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา
ยังไม่ยืนยัน
195 100396 36020212 หว้านไพรสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
196 100397 36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
197 100398 36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน
ยังไม่ยืนยัน
198 100393 36020215 บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
199 100394 36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ
ยังไม่ยืนยัน
200 100415 36020217 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
201 100417 36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่
ยังไม่ยืนยัน
202 100418 36020220 บ้านโนนงิ้วงาม
ยังไม่ยืนยัน
203 100419 36020221 บ้านหนองช้างเอก
ยังไม่ยืนยัน
204 100399 36020222 บ้านซำมูลนาก
ยังไม่ยืนยัน
205 100379 36020223 บ้านหนองสามขา
ยังไม่ยืนยัน
206 100380 36020224 บ้านโปร่ง
ยังไม่ยืนยัน
207 100383 36020225 บ้านโนนคูณ
ยังไม่ยืนยัน
208 100391 36020226 บ้านหนองแกหนองโน
ยังไม่ยืนยัน
209 100420 36020227 บ้านหนองสังข์
ยังไม่ยืนยัน
210 100421 36020228 หนองพอกกองศรี
ยังไม่ยืนยัน
211 100422 36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
ยังไม่ยืนยัน
212 100423 36020230 หนองแต้วรวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
213 100424 36020231 โคกม่วงศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
214 100425 36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
215 100426 36020233 บ้านก่าน
ยังไม่ยืนยัน
216 100427 36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่
ยังไม่ยืนยัน
217 100389 36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร
ยังไม่ยืนยัน
218 100390 36020236 บ้านเหล่ากาดย่า
ยังไม่ยืนยัน
219 100385 36020237 บ้านภูดินหินกอง
ยังไม่ยืนยัน
220 100386 36020238 บ้านเลิงทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
221 100387 36020239 บ้านโคกไพรวัน
ยังไม่ยืนยัน
222 100388 36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม
ยังไม่ยืนยัน
223 100384 36020241 บ้านหลุบคา
ยังไม่ยืนยัน
224 100588 36020242 บ้านคอนสาร
ยังไม่ยืนยัน
225 100589 36020243 บ้านน้ำพุปางวัว
ยังไม่ยืนยัน
226 100591 36020245 บ้านคลองบอน
ยังไม่ยืนยัน
227 100626 36020247 บ้านดงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
228 100627 36020248 บ้านดงใต้
ยังไม่ยืนยัน
229 100629 36020249 บ้านหนองตากล้า
ยังไม่ยืนยัน
230 100630 36020250 บ้านกุดแคน
ยังไม่ยืนยัน
231 100620 36020251 บ้านท่าศาลา
ยังไม่ยืนยัน
232 100623 36020252 บ้านโคกนกทา
ยังไม่ยืนยัน
233 100592 36020254 บ้านดงบัง
ยังไม่ยืนยัน
234 100593 36020255 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
235 100596 36020256 บ้านนาบัว
ยังไม่ยืนยัน
236 100618 36020257 บ้านหินรอยเมย
ยังไม่ยืนยัน
237 100598 36020258 บ้านนาเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
238 100599 36020259 บ้านน้ำอุ่น
ยังไม่ยืนยัน
239 100619 36020260 บ้านนาวงเดือน
ยังไม่ยืนยัน
240 100600 36020261 บ้านน้ำพุหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
241 100606 36020262 บ้านโนนหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
242 100597 36020263 บ้านทุ่งพระ
ยังไม่ยืนยัน
243 100601 36020264 บ้านห้วยแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
244 100602 36020265 บ้านห้วยไห
ยังไม่ยืนยัน
245 100603 36020266 บ้านท่าเริงรมย์
ยังไม่ยืนยัน
246 100604 36020267 บ้านห้วยทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
247 100605 36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)
ยังไม่ยืนยัน
248 100607 36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
249 100608 36020270 บ้านน้ำทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
250 100610 36020272 บ้านหนองเชียงรอด
ยังไม่ยืนยัน
251 100625 36020273 บ้านโนนโจด
ยังไม่ยืนยัน
252 100628 36020274 บ้านโนนสง่า
ยังไม่ยืนยัน
253 100621 36020275 บ้านโนนคูณ
ยังไม่ยืนยัน
254 100622 36020276 บ้านโสกมะตูม
ยังไม่ยืนยัน
255 100624 36020277 บ้านโจดกลาง
ยังไม่ยืนยัน
256 100617 36020278 บ้านดอนอุดม
ยังไม่ยืนยัน
257 100611 36020279 ชุมชนห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
258 100612 36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย
ยังไม่ยืนยัน
259 100613 36020281 บ้านโนนเพิ่ม
ยังไม่ยืนยัน
260 100614 36020282 บ้านป่าว่าน
ยังไม่ยืนยัน
261 100615 36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
ยังไม่ยืนยัน
262 100616 36020284 บ้านปากช่องผาเบียด
ยังไม่ยืนยัน