ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3602 :  สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 100635 36020001 ศาลาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2 100636 36020002 บ้านระหัด
ยืนยันแล้ว
3 100684 36020003 บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
4 100685 36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
5 100687 36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
6 100662 36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
7 100663 36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
8 100664 36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
9 100666 36020014 บ้านโนนเห็ดไคล
ยืนยันแล้ว
10 100667 36020015 บุปผาราม
ยืนยันแล้ว
11 100686 36020016 บ้านโนนเขวา
ยืนยันแล้ว
12 100688 36020017 บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
13 100689 36020018 บ้านโนนหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
14 100690 36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
15 100691 36020020 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
16 100692 36020021 บ้านแก้งตาดไซ
ยืนยันแล้ว
17 100675 36020022 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
18 100676 36020023 บ้านนาสีดา
ยืนยันแล้ว
19 100677 36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา
ยืนยันแล้ว
20 100670 36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
21 100671 36020026 บ้านหัวโสก
ยืนยันแล้ว
22 100672 36020027 บึงมะนาววิทยา
ยืนยันแล้ว
23 100673 36020028 บ้านจมื่น
ยืนยันแล้ว
24 100674 36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
25 100650 36020030 บ้านโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
26 100651 36020031 บ้านเขวา
ยืนยันแล้ว
27 100652 36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
28 100665 36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
29 100678 36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ยืนยันแล้ว
30 100679 36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
31 100680 36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
32 100681 36020037 บ้านโนนชาด
ยืนยันแล้ว
33 100632 36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า
ยืนยันแล้ว
34 100633 36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
ยืนยันแล้ว
35 100634 36020041 บ้านหนองแต้
ยืนยันแล้ว
36 100631 36020042 เกษตรศิลปวิทยา
ยืนยันแล้ว
37 100640 36020043 ชุมชนบ้านหัน
ยืนยันแล้ว
38 100641 36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
ยืนยันแล้ว
39 100642 36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
ยืนยันแล้ว
40 100643 36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
41 100644 36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
42 100637 36020050 สระโพนทอง
ยืนยันแล้ว
43 100638 36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
44 100639 36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
45 100668 36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
46 100669 36020054 บ้านพีพวย
ยืนยันแล้ว
47 100647 36020055 บ้านโจดพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
48 100648 36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
49 100649 36020057 บ้านฉนวน
ยืนยันแล้ว
50 100653 36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
51 100654 36020059 บ้านนาสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
52 100655 36020060 บ้านห้วยยางดำ
ยืนยันแล้ว
53 100656 36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก
ยืนยันแล้ว
54 100693 36020062 บ้านหนองโพนงาม
ยืนยันแล้ว
55 100694 36020063 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
56 100695 36020064 บ้านสารจอด
ยืนยันแล้ว
57 100696 36020065 บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
58 100697 36020066 บ้านโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
59 100698 36020067 บ้านทิกแล้ง
ยืนยันแล้ว
60 100699 36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
61 100700 36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
62 100701 36020070 บ้านสารจอดเก่า
ยืนยันแล้ว
63 100683 36020071 บ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
64 100528 36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
ยืนยันแล้ว
65 100529 36020073 บ้านสวนอ้อย
ยืนยันแล้ว
66 100530 36020074 บ้านหนองปอแดง
ยืนยันแล้ว
67 100531 36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง
ยืนยันแล้ว
68 100533 36020077 คุรุราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
69 100534 36020078 บ้านดอนจำปา
ยืนยันแล้ว
70 100537 36020079 บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
71 100556 36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
ยืนยันแล้ว
72 100557 36020082 บ้านเรือ
ยืนยันแล้ว
73 100558 36020083 บ้านโนนสาทร
ยืนยันแล้ว
74 100587 36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
75 100562 36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
76 100563 36020086 บ้านกุดโคลน
ยืนยันแล้ว
77 100564 36020087 บ้านหนองไรไก่
ยืนยันแล้ว
78 100566 36020089 บ้านกุดแดง
ยืนยันแล้ว
79 100567 36020090 บ้านโนนสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
80 100569 36020092 บ้านกุดจอก
ยืนยันแล้ว
81 100570 36020093 บ้านหนองปลา
ยืนยันแล้ว
82 100536 36020094 บ้านธาตุ
ยืนยันแล้ว
83 100538 36020095 บ้านหนองกุงใหม่
ยืนยันแล้ว
84 100539 36020096 บ้านฝายพญานาค
ยืนยันแล้ว
85 100541 36020097 บ้านตาดรินทอง
ยืนยันแล้ว
86 100535 36020098 บ้านหนองคัน
ยืนยันแล้ว
87 100571 36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
88 100572 36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
89 100573 36020101 บ้านนาหัวแรด
ยืนยันแล้ว
90 100574 36020102 บ้านโนนหินแร่
ยืนยันแล้ว
91 100575 36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก
ยืนยันแล้ว
92 100576 36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
93 100577 36020105 บ้านนาหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
94 100578 36020106 บ้านหนองแซง
ยืนยันแล้ว
95 100579 36020107 บ้านโป่งดินดำ
ยืนยันแล้ว
96 100526 36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
97 100547 36020109 บ้านฉนวน
ยืนยันแล้ว
98 100550 36020110 บ้านห้างสูง
ยืนยันแล้ว
99 100551 36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน
ยืนยันแล้ว
100 100552 36020112 บ้านกุดหมากเห็บ
ยืนยันแล้ว
101 100553 36020113 ฉิมพลีมา
ยืนยันแล้ว
102 100554 36020114 บ้านดงเมย
ยืนยันแล้ว
103 100542 36020115 เพชรราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
104 100543 36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
105 100544 36020117 บ้านหนองงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
106 100545 36020118 บ้านโป่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
107 100549 36020119 บ้านกุดขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
108 100546 36020120 บ้านเมืองคง
ยืนยันแล้ว
109 100548 36020121 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
110 100516 36020122 บ้านโนนดินแดง
ยืนยันแล้ว
111 100517 36020123 บ้านโนนสลวย
ยืนยันแล้ว
112 100525 36020124 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
113 100511 36020125 ภูมิวิทยา
ยืนยันแล้ว
114 100514 36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
115 100515 36020127 บ้านหว้าทอง
ยืนยันแล้ว
116 100520 36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
ยืนยันแล้ว
117 100522 36020129 บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
118 100524 36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
119 100586 36020132 บ้านกุดหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
120 100527 36020133 บ้านหนองบัวพรม
ยืนยันแล้ว
121 100580 36020134 หนองเบนประภากร
ยืนยันแล้ว
122 100581 36020135 บ้านหนองคอนไทย
ยืนยันแล้ว
123 100582 36020136 บ้านมูลกระบือ
ยืนยันแล้ว
124 100583 36020137 บ้านสีปลาด
ยืนยันแล้ว
125 100584 36020138 บ้านโนนข่า
ยืนยันแล้ว
126 100585 36020139 บ้านหัวหนอง
ยืนยันแล้ว
127 100518 36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก
ยืนยันแล้ว
128 100519 36020142 หนองเมยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
129 100521 36020143 บ้านแดงสว่าง
ยืนยันแล้ว
130 100512 36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์
ยืนยันแล้ว
131 100555 36020145 เนรมิตศึกษา
ยืนยันแล้ว
132 100559 36020146 บ้านโนนดินจี่
ยืนยันแล้ว
133 100560 36020147 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
134 100561 36020148 บ้านห้วยพลวง
ยืนยันแล้ว
135 100510 36020149 บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
136 100503 36020150 บ้านหินลาดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
137 100504 36020151 บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
138 100498 36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย
ยืนยันแล้ว
139 100499 36020153 บ้านหนองแฝก
ยืนยันแล้ว
140 100500 36020154 บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
141 100502 36020155 ชัยชุมพลวิทยา
ยืนยันแล้ว
142 100478 36020157 ชุมชนแท่นประจัน
ยืนยันแล้ว
143 100479 36020158 บ้านมอญ
ยืนยันแล้ว
144 100480 36020159 หัวนานคร
ยืนยันแล้ว
145 100481 36020160 บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
146 100482 36020161 บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
147 100483 36020162 บ้านหนองผักหลอด
ยืนยันแล้ว
148 100484 36020163 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
149 100492 36020164 บ้านข่าเชียงพิน
ยืนยันแล้ว
150 100494 36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
151 100493 36020166 ไตรมิตรพิทยา
ยืนยันแล้ว
152 100496 36020167 บ้านถนนกลาง
ยืนยันแล้ว
153 100497 36020168 บ้านนายม
ยืนยันแล้ว
154 100491 36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
155 100487 36020170 บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
156 100488 36020171 โคกสะอาดศึกษา
ยืนยันแล้ว
157 100489 36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน
ยืนยันแล้ว
158 100490 36020173 บ้านหลุบค่าย
ยืนยันแล้ว
159 100485 36020174 สามสวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
160 100486 36020175 บ้านโจดโนนข่า
ยืนยันแล้ว
161 100501 36020176 บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
162 100505 36020177 บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
163 100506 36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
164 100507 36020179 บ้านดอนเค็ง
ยืนยันแล้ว
165 100508 36020180 บ้านหนองดินดำ
ยืนยันแล้ว
166 100509 36020181 บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
167 100433 36020182 บ้านหนองพีพ่วน
ยืนยันแล้ว
168 100434 36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
169 100435 36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
170 100412 36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง
ยืนยันแล้ว
171 100413 36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ
ยืนยันแล้ว
172 100408 36020188 บ้านโคกกุง
ยืนยันแล้ว
173 100409 36020189 บ้านตลุกหิน
ยืนยันแล้ว
174 100410 36020190 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
175 100411 36020191 บ้านโปร่งสังข์
ยืนยันแล้ว
176 100376 36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
177 100377 36020193 ศรีแก้งคร้อ
ยืนยันแล้ว
178 100378 36020194 บ้านหนองแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
179 100381 36020195 บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
180 100382 36020196 บ้านสระแต้
ยืนยันแล้ว
181 100432 36020198 บ้านยางคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
182 100428 36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน
ยืนยันแล้ว
183 100429 36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์
ยืนยันแล้ว
184 100430 36020201 บ้านท่าทางเกวียน
ยืนยันแล้ว
185 100431 36020202 บ้านทุ่งคำหลวง
ยืนยันแล้ว
186 100404 36020203 บ้านนกเขาทอง
ยืนยันแล้ว
187 100405 36020204 บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
188 100406 36020205 บ้านโคกงาม
ยืนยันแล้ว
189 100407 36020206 บ้านดงพอง
ยืนยันแล้ว
190 100400 36020207 บ้านนาหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
191 100401 36020208 บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
192 100402 36020209 บ้านหนองรวก
ยืนยันแล้ว
193 100403 36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
194 100395 36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา
ยืนยันแล้ว
195 100396 36020212 หว้านไพรสามัคคี
ยืนยันแล้ว
196 100397 36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
197 100398 36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน
ยืนยันแล้ว
198 100393 36020215 บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
199 100394 36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ
ยืนยันแล้ว
200 100415 36020217 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
201 100417 36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่
ยืนยันแล้ว
202 100418 36020220 บ้านโนนงิ้วงาม
ยืนยันแล้ว
203 100419 36020221 บ้านหนองช้างเอก
ยืนยันแล้ว
204 100399 36020222 บ้านซำมูลนาก
ยืนยันแล้ว
205 100379 36020223 บ้านหนองสามขา
ยืนยันแล้ว
206 100380 36020224 บ้านโปร่ง
ยืนยันแล้ว
207 100383 36020225 บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
208 100391 36020226 บ้านหนองแกหนองโน
ยืนยันแล้ว
209 100420 36020227 บ้านหนองสังข์
ยืนยันแล้ว
210 100421 36020228 หนองพอกกองศรี
ยืนยันแล้ว
211 100422 36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
212 100423 36020230 หนองแต้วรวิทย์
ยืนยันแล้ว
213 100424 36020231 โคกม่วงศึกษา
ยืนยันแล้ว
214 100425 36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
215 100426 36020233 บ้านก่าน
ยืนยันแล้ว
216 100427 36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่
ยืนยันแล้ว
217 100389 36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร
ยืนยันแล้ว
218 100390 36020236 บ้านเหล่ากาดย่า
ยืนยันแล้ว
219 100385 36020237 บ้านภูดินหินกอง
ยืนยันแล้ว
220 100386 36020238 บ้านเลิงทุ่ม
ยืนยันแล้ว
221 100387 36020239 บ้านโคกไพรวัน
ยืนยันแล้ว
222 100388 36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม
ยืนยันแล้ว
223 100384 36020241 บ้านหลุบคา
ยืนยันแล้ว
224 100588 36020242 บ้านคอนสาร
ยืนยันแล้ว
225 100589 36020243 บ้านน้ำพุปางวัว
ยืนยันแล้ว
226 100591 36020245 บ้านคลองบอน
ยืนยันแล้ว
227 100626 36020247 บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
228 100627 36020248 บ้านดงใต้
ยืนยันแล้ว
229 100629 36020249 บ้านหนองตากล้า
ยืนยันแล้ว
230 100630 36020250 บ้านกุดแคน
ยืนยันแล้ว
231 100620 36020251 บ้านท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
232 100623 36020252 บ้านโคกนกทา
ยืนยันแล้ว
233 100592 36020254 บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
234 100593 36020255 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
235 100596 36020256 บ้านนาบัว
ยืนยันแล้ว
236 100618 36020257 บ้านหินรอยเมย
ยืนยันแล้ว
237 100598 36020258 บ้านนาเกาะ
ยืนยันแล้ว
238 100599 36020259 บ้านน้ำอุ่น
ยืนยันแล้ว
239 100619 36020260 บ้านนาวงเดือน
ยืนยันแล้ว
240 100600 36020261 บ้านน้ำพุหินลาด
ยืนยันแล้ว
241 100606 36020262 บ้านโนนหัวนา
ยืนยันแล้ว
242 100597 36020263 บ้านทุ่งพระ
ยืนยันแล้ว
243 100601 36020264 บ้านห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
244 100602 36020265 บ้านห้วยไห
ยืนยันแล้ว
245 100603 36020266 บ้านท่าเริงรมย์
ยืนยันแล้ว
246 100604 36020267 บ้านห้วยทรายทอง
ยืนยันแล้ว
247 100605 36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)
ยืนยันแล้ว
248 100607 36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
249 100608 36020270 บ้านน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
250 100610 36020272 บ้านหนองเชียงรอด
ยืนยันแล้ว
251 100625 36020273 บ้านโนนโจด
ยืนยันแล้ว
252 100628 36020274 บ้านโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
253 100621 36020275 บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
254 100622 36020276 บ้านโสกมะตูม
ยืนยันแล้ว
255 100624 36020277 บ้านโจดกลาง
ยืนยันแล้ว
256 100617 36020278 บ้านดอนอุดม
ยืนยันแล้ว
257 100611 36020279 ชุมชนห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
258 100612 36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย
ยืนยันแล้ว
259 100613 36020281 บ้านโนนเพิ่ม
ยืนยันแล้ว
260 100614 36020282 บ้านป่าว่าน
ยืนยันแล้ว
261 100615 36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
ยืนยันแล้ว
262 100616 36020284 บ้านปากช่องผาเบียด
ยืนยันแล้ว