ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3603 :  สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 100132 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
2 100133 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
3 100134 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
4 100135 36030004 บ้านร่วมมิตร
ยังไม่ยืนยัน
5 100136 36030005 บ้านท่าแตง
ยังไม่ยืนยัน
6 100137 36030006 บ้านเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
7 100138 36030007 บ้านสำโรงโคก
ยังไม่ยืนยัน
8 100104 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
9 100105 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
10 100107 36030011 บ้านหลุบงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
11 100152 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
12 100153 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
13 100139 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
14 100140 36030015 บ้านโนนคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
15 100141 36030016 บ้านใหม่นาดี
ยังไม่ยืนยัน
16 100143 36030018 บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
17 100144 36030019 บ้านหนองลูกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
18 100145 36030020 บ้านงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
19 100112 36030021 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
20 100113 36030022 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
21 100114 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก
ยังไม่ยืนยัน
22 100115 36030024 บ้านดอนละนาม
ยังไม่ยืนยัน
23 100116 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
24 100117 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
25 100118 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
26 100119 36030028 บ้านส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
27 100121 36030029 บ้านโนนเชือก
ยังไม่ยืนยัน
28 100122 36030030 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
29 100125 36030031 บ้านห้วยบง
ยังไม่ยืนยัน
30 100126 36030032 บ้านห้วย
ยังไม่ยืนยัน
31 100127 36030033 บ้านหนองโดน
ยังไม่ยืนยัน
32 100128 36030034 บ้านยางเครือ
ยังไม่ยืนยัน
33 100129 36030035 บ้านร้านหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
34 100130 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
35 100131 36030037 บ้านโนนฝาย
ยังไม่ยืนยัน
36 100147 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
37 100148 36030040 บ้านหนองลุมพุก
ยังไม่ยืนยัน
38 100149 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก
ยังไม่ยืนยัน
39 100150 36030042 บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
40 100151 36030043 บ้านทามจาน
ยังไม่ยืนยัน
41 100120 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
42 100123 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น
ยังไม่ยืนยัน
43 100108 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
44 100109 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
45 100110 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
46 100111 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
47 100157 36030051 บ้านเกาะมะนาว
ยังไม่ยืนยัน
48 100158 36030052 จอมแก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 100186 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
50 100190 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย
ยังไม่ยืนยัน
51 100191 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
52 100192 36030056 บ้านซับยาง
ยังไม่ยืนยัน
53 100189 36030057 บ้านหนองตะครอง
ยังไม่ยืนยัน
54 100185 36030058 ปากจาบวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
55 100183 36030059 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
56 100184 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
57 100187 36030061 บ้านโปร่งมีชัย
ยังไม่ยืนยัน
58 100188 36030062 บ้านกุดตาลาด
ยังไม่ยืนยัน
59 100182 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
ยังไม่ยืนยัน
60 100155 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
61 100156 36030065 บ้านหนองตะไก้
ยังไม่ยืนยัน
62 100154 36030066 ชุมชนชวนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
63 100159 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ
ยังไม่ยืนยัน
64 100160 36030068 หินตั้งพิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
65 100161 36030069 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
66 100169 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
67 100170 36030072 บ้านตาล
ยังไม่ยืนยัน
68 100171 36030073 วังกะอาม
ยังไม่ยืนยัน
69 100173 36030075 บ้านหนองอีหล่อ
ยังไม่ยืนยัน
70 100181 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
71 100167 36030077 บ้านกลอยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
72 100168 36030078 หนองกกสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
73 100162 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
ยังไม่ยืนยัน
74 100163 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
75 100164 36030081 บ้านหนองผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
76 100165 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
77 100166 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
ยังไม่ยืนยัน
78 100175 36030084 หัวสระวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
79 100176 36030085 เขาดินพิทยารักษ์
ยังไม่ยืนยัน
80 100177 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
81 100180 36030087 บ้านหนองดง
ยังไม่ยืนยัน
82 100178 36030088 หนองประดู่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
83 100179 36030089 บ้านโคกแสว
ยังไม่ยืนยัน
84 100251 36030090 บ้านละหานค่าย
ยังไม่ยืนยัน
85 100252 36030091 บ้านตะลอมไผ่
ยังไม่ยืนยัน
86 100253 36030092 บ้านหนองจาน
ยังไม่ยืนยัน
87 100255 36030093 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
88 100257 36030095 โป่งขุนเพชร
ยังไม่ยืนยัน
89 100259 36030096 บ้านดอนกอก
ยังไม่ยืนยัน
90 100258 36030098 บ้านวังตะเฆ่
ยังไม่ยืนยัน
91 100260 36030099 บ้านวังกะทะ
ยังไม่ยืนยัน
92 100261 36030100 บ้านหัวสะพาน
ยังไม่ยืนยัน
93 100262 36030101 บ้านวังอ้ายจีด
ยังไม่ยืนยัน
94 100263 36030102 บ้านสำนักตูมกา
ยังไม่ยืนยัน
95 100264 36030103 บ้านท่าโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
96 100265 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
ยังไม่ยืนยัน
97 100267 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
ยังไม่ยืนยัน
98 100268 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
ยังไม่ยืนยัน
99 100250 36030107 บ้านท่าศิลา
ยังไม่ยืนยัน
100 100247 36030108 บ้านหนองตานา
ยังไม่ยืนยัน
101 100248 36030109 บ้านโสกปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
102 100249 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
ยังไม่ยืนยัน
103 100244 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
ยังไม่ยืนยัน
104 100245 36030112 บ้านหัวหนอง
ยังไม่ยืนยัน
105 100246 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว
ยังไม่ยืนยัน
106 100254 36030114 บ้านหนองโจด
ยังไม่ยืนยัน
107 100269 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้
ยังไม่ยืนยัน
108 100270 36030116 บ้านหนองกองแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
109 100271 36030117 บ้านห้วยยางดี
ยังไม่ยืนยัน
110 100272 36030118 บ้านห้วยไฮ
ยังไม่ยืนยัน
111 100273 36030119 บ้านแจ้งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
112 100274 36030120 บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
113 100243 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
ยังไม่ยืนยัน
114 100228 36030122 บ้านน้ำลาด
ยังไม่ยืนยัน
115 100233 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์
ยังไม่ยืนยัน
116 100234 36030124 บ้านวังตาท้าว
ยังไม่ยืนยัน
117 100235 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง
ยังไม่ยืนยัน
118 100236 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
119 100240 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
ยังไม่ยืนยัน
120 100241 36030128 หินฝนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
121 100242 36030129 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
122 100239 36030130 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
ยังไม่ยืนยัน
123 100213 36030131 บ้านวังอ้ายคง
ยังไม่ยืนยัน
124 100218 36030132 วังใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
125 100237 36030133 บ้านวังตาเทพ
ยังไม่ยืนยัน
126 100238 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
127 100212 36030135 บ้านไร่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
128 100214 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห
ยังไม่ยืนยัน
129 100215 36030137 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
130 100216 36030138 บ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
131 100217 36030139 บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
132 100222 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
133 100232 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
ยังไม่ยืนยัน
134 100223 36030142 บ้านสะพานหิน
ยังไม่ยืนยัน
135 100224 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
136 100225 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
137 100226 36030145 บ้านสะพานยาว
ยังไม่ยืนยัน
138 100227 36030146 บ้านศิลาทอง
ยังไม่ยืนยัน
139 100229 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
140 100230 36030148 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
141 100231 36030149 ซับมงคลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
142 100199 36030150 บ้านวังมน
ยังไม่ยืนยัน
143 100200 36030151 ซับถาวรพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
144 100207 36030152 บ้านโคกไค
ยังไม่ยืนยัน
145 100209 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก
ยังไม่ยืนยัน
146 100211 36030155 บ้านซับหมี
ยังไม่ยืนยัน
147 100201 36030157 บ้านห้วยเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
148 100221 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
149 100202 36030159 อนุบาลเทพสถิต
ยังไม่ยืนยัน
150 100204 36030161 บ้านดงลาน
ยังไม่ยืนยัน
151 100205 36030162 บ้านช่องสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
152 100206 36030163 บ้านซับไทร
ยังไม่ยืนยัน
153 100219 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง
ยังไม่ยืนยัน
154 100220 36030165 บ้านประดู่งาม
ยังไม่ยืนยัน
155 100193 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
ยังไม่ยืนยัน
156 100194 36030167 บ้านหนองจะบก
ยังไม่ยืนยัน
157 100195 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม
ยังไม่ยืนยัน
158 100196 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
159 100198 36030171 บ้านวังคมคาย
ยังไม่ยืนยัน
160 100736 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
161 100738 36030174 บ้านหนองดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
162 100739 36030175 บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
163 100732 36030176 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
164 100733 36030177 บ้านหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
165 100734 36030178 บ้านโกรกกุลา
ยังไม่ยืนยัน
166 100735 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
167 100731 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
168 100727 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
169 100728 36030182 รังงามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
170 100729 36030183 บ้านหนองตอ
ยังไม่ยืนยัน
171 100730 36030184 ดอนเปล้าศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
172 100726 36030185 บ้านโสกคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
173 100724 36030186 บ้านหนองผักชี
ยังไม่ยืนยัน
174 100725 36030187 บ้านบะเสียว
ยังไม่ยืนยัน
175 100723 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
176 100748 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
177 100751 36030191 บ้านซับเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
178 100752 36030192 บ้านวังพง
ยังไม่ยืนยัน
179 100753 36030193 บ้านบุฉนวน
ยังไม่ยืนยัน
180 100754 36030194 บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
181 100755 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
182 100742 36030197 บ้านเขื่อนลั่น
ยังไม่ยืนยัน
183 100744 36030198 บ้านหนองนกเขียน
ยังไม่ยืนยัน
184 100749 36030199 บ้านซับใหม่
ยังไม่ยืนยัน
185 100746 36030200 บ้านวังกุง
ยังไม่ยืนยัน
186 100747 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
187 100740 36030202 บ้านท่ากูบ
ยังไม่ยืนยัน
188 100741 36030203 บ้านโป่งเกต
ยังไม่ยืนยัน
189 100743 36030204 บ้านวังขอนสัก
ยังไม่ยืนยัน
190 100745 36030205 บ้านท่าชวน
ยังไม่ยืนยัน