ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3701 :  สพป.อำนาจเจริญ

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 750028 37010001 บ้านกุดปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
2 750029 37010002 บ้านวังแคน
ยังไม่ยืนยัน
3 750037 37010003 บ้านนาสีนวน
ยังไม่ยืนยัน
4 750038 37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
5 750040 37010005 บ้านนาเมือง
ยังไม่ยืนยัน
6 750017 37010006 โคกศรีหนองคลอง
ยังไม่ยืนยัน
7 750016 37010007 บ้านสามัคคีพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
8 750013 37010008 บ้านไก่คำ
ยังไม่ยืนยัน
9 750014 37010009 บ่อบุโปโล
ยังไม่ยืนยัน
10 750015 37010010 บ้านไร่สมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
11 750018 37010011 บ้านโคกค่าย
ยังไม่ยืนยัน
12 750050 37010012 บ้านคึมใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
13 750053 37010013 บ้านภูเขาขาม
ยังไม่ยืนยัน
14 750055 37010014 บ้านดอนไร่
ยังไม่ยืนยัน
15 750056 37010015 บ้านหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
16 750057 37010016 บ้านนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
17 750054 37010017 บ้านหัวภู
ยังไม่ยืนยัน
18 750078 37010018 บ้านดอนเมย
ยังไม่ยืนยัน
19 750077 37010019 บ้านหนองปลิง
ยังไม่ยืนยัน
20 750081 37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)
ยังไม่ยืนยัน
21 750080 37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
22 750079 37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
ยังไม่ยืนยัน
23 750076 37010023 บ้านเชือก
ยังไม่ยืนยัน
24 750051 37010024 นาแต้โคกสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
25 750052 37010025 บ้านกุดน้ำกิน
ยังไม่ยืนยัน
26 750033 37010026 บ้านเหล่าหนาด
ยังไม่ยืนยัน
27 750027 37010027 นาผือโคกกอก
ยังไม่ยืนยัน
28 750030 37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
29 750031 37010029 บ้านโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
30 750032 37010030 บ้านนาเรือง
ยังไม่ยืนยัน
31 750046 37010031 บ้านนายม
ยังไม่ยืนยัน
32 750047 37010032 บ้านนาเยีย
ยังไม่ยืนยัน
33 750049 37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
34 750048 37010034 บ้านนาดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
35 750034 37010035 บ้านโคกช้างฮ้าย
ยังไม่ยืนยัน
36 750035 37010036 บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
37 750036 37010037 บ้านดงสวาง
ยังไม่ยืนยัน
38 750041 37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
ยังไม่ยืนยัน
39 750039 37010039 นาวังกุดตากล้า
ยังไม่ยืนยัน
40 750045 37010040 บ้านนาคำสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
41 750042 37010041 บ้านนาหมอม้า
ยังไม่ยืนยัน
42 750043 37010042 บ้านหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
43 750044 37010043 แก้งกฐินภูจำปา
ยังไม่ยืนยัน
44 750010 37010045 บ้านดงบังพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
45 750011 37010046 บ้านคำสร้างบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
46 750012 37010047 บ้านดอนดู่
ยังไม่ยืนยัน
47 750008 37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีก
ยังไม่ยืนยัน
48 750006 37010049 บ้านโนนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
49 750005 37010050 โพธิ์ศิลานาหว้า
ยังไม่ยืนยัน
50 750007 37010051 นาห้วยยางสองคอน
ยังไม่ยืนยัน
51 750024 37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม
ยังไม่ยืนยัน
52 750020 37010053 บ้านโนนหนามแท่ง
ยังไม่ยืนยัน
53 750022 37010054 โสกโดนคำไหลคำเตย
ยังไม่ยืนยัน
54 750023 37010055 บ้านทับเมย
ยังไม่ยืนยัน
55 750068 37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
56 750025 37010057 บ้านเจริญสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
57 750026 37010059 มิ่งมงคล
ยังไม่ยืนยัน
58 750065 37010060 บ้านดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
59 750069 37010061 บ้านโนนจาน
ยังไม่ยืนยัน
60 750002 37010062 เมืองอำนาจเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
61 750063 37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
62 750001 37010064 อนุบาลอำนาจเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
63 750003 37010065 ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น)
ยังไม่ยืนยัน
64 750082 37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
ยังไม่ยืนยัน
65 750083 37010068 บ้านถ่อนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
66 750085 37010069 บ้านก่อนาดี
ยังไม่ยืนยัน
67 750084 37010070 บ้านโคกก่องนคร
ยังไม่ยืนยัน
68 750058 37010071 สร้างนกทาดอนหวาย
ยังไม่ยืนยัน
69 750074 37010072 บ้านโนนดู่
ยังไม่ยืนยัน
70 750075 37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก
ยังไม่ยืนยัน
71 750062 37010074 ขามนาเพียงโคกยาว
ยังไม่ยืนยัน
72 750061 37010075 บ้านบาก
ยังไม่ยืนยัน
73 750059 37010076 พัฒนาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
74 750060 37010077 บ้านดงสีโท
ยังไม่ยืนยัน
75 750070 37010078 คำมะเบื่อแสงเพชร
ยังไม่ยืนยัน
76 750064 37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
77 750066 37010081 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
ยังไม่ยืนยัน
78 750073 37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหล
ยังไม่ยืนยัน
79 750071 37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
80 750072 37010085 บ้านหนองบัวสงยาง
ยังไม่ยืนยัน
81 750093 37010086 บ้านคำแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
82 750094 37010087 บ้านคำเดือย
ยังไม่ยืนยัน
83 750096 37010088 บ้านโคกจักจั่น
ยังไม่ยืนยัน
84 750098 37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
85 750095 37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
86 750102 37010091 นาเจริญหนองแดง
ยังไม่ยืนยัน
87 750103 37010092 บ้านโคกก่ง
ยังไม่ยืนยัน
88 750104 37010093 บ้านบุ่งเขียว
ยังไม่ยืนยัน
89 750105 37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
90 750106 37010095 บ้านหินกองสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
91 750107 37010096 บ้านพุทธรักษา
ยังไม่ยืนยัน
92 750108 37010097 บ้านนางาม
ยังไม่ยืนยัน
93 750110 37010098 บ้านโสกกระแต้
ยังไม่ยืนยัน
94 750091 37010099 ชุมชนโคกสารวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
95 750092 37010100 บ้านคันสูง
ยังไม่ยืนยัน
96 750109 37010101 บ้านหินขัน
ยังไม่ยืนยัน
97 750099 37010102 บ้านโนนกุง
ยังไม่ยืนยัน
98 750086 37010103 อนุบาลชานุมาน
ยังไม่ยืนยัน
99 750087 37010104 บ้านนาสีดา
ยังไม่ยืนยัน
100 750088 37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
ยังไม่ยืนยัน
101 750089 37010106 เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยังไม่ยืนยัน
102 750090 37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3
ยังไม่ยืนยัน
103 750097 37010108 บ้านหินสิ่ว
ยังไม่ยืนยัน
104 750100 37010109 บ้านหนองแมงดา
ยังไม่ยืนยัน
105 750101 37010110 บ้านห้วยทม
ยังไม่ยืนยัน
106 750119 37010111 สามแยกผดุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
107 750121 37010112 บ้านคำโพน
ยังไม่ยืนยัน
108 750125 37010113 บ้านนิคม
ยังไม่ยืนยัน
109 750120 37010114 บ้านโค้งอร่าม
ยังไม่ยืนยัน
110 750124 37010115 หินเกิ้งธารศิลา
ยังไม่ยืนยัน
111 750122 37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)
ยังไม่ยืนยัน
112 750116 37010117 บ้านสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
113 750132 37010118 บ้านโคกพระวินัยดี
ยังไม่ยืนยัน
114 750144 37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
115 750117 37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
116 750141 37010121 บ้านคำย่านาง
ยังไม่ยืนยัน
117 750111 37010122 อนุบาลปทุมราชวงศา
ยังไม่ยืนยัน
118 750113 37010123 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
119 750115 37010124 บ้านห้วยงูเหลือม
ยังไม่ยืนยัน
120 750112 37010125 บ้านทวีผล
ยังไม่ยืนยัน
121 750114 37010126 บ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
122 750145 37010127 บ้านโนนงาม
ยังไม่ยืนยัน
123 750146 37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
124 750136 37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
125 750138 37010130 บ้านชูชาติ
ยังไม่ยืนยัน
126 750133 37010131 บ้านลือนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
127 750135 37010132 บ้านแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
128 750137 37010133 บ้านโสกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
129 750139 37010134 บ้านเกษมสุข
ยังไม่ยืนยัน
130 750134 37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
ยังไม่ยืนยัน
131 750143 37010136 บ้านสงยางนาตากล้า
ยังไม่ยืนยัน
132 750142 37010137 หนองข่าป่าหวาย
ยังไม่ยืนยัน
133 750140 37010138 บ้านหนองไฮ
ยังไม่ยืนยัน
134 750118 37010139 บ้านตาด
ยังไม่ยืนยัน
135 750126 37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
136 750129 37010141 บ้านหนองสะโน
ยังไม่ยืนยัน
137 750131 37010142 บ้านคำน้อย
ยังไม่ยืนยัน
138 750128 37010143 บ้านสว่างใต้
ยังไม่ยืนยัน
139 750130 37010144 บ้านดอนดู่
ยังไม่ยืนยัน
140 750123 37010145 บ้านดอนชาด
ยังไม่ยืนยัน
141 750127 37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
142 750155 37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
143 750156 37010148 บ้านจานลาน
ยังไม่ยืนยัน
144 750157 37010149 บ้านโนนหวางโนนกุง
ยังไม่ยืนยัน
145 750158 37010150 บ้านผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
146 750159 37010151 บ้านดอนแดงนาโนน
ยังไม่ยืนยัน
147 750160 37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
148 750161 37010153 อุ่มยางหนองดั่ง
ยังไม่ยืนยัน
149 750162 37010154 บ้านนาแวงหนองหัวลิง
ยังไม่ยืนยัน
150 750151 37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
151 750147 37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
ยังไม่ยืนยัน
152 750149 37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
153 750163 37010160 บ้านนาสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
154 750150 37010161 ชุมชนบ้านเสารีก
ยังไม่ยืนยัน
155 750152 37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
156 750164 37010163 ไม้กลอนดอนหวาย
ยังไม่ยืนยัน
157 750165 37010164 บ้านโพนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
158 750166 37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาด
ยังไม่ยืนยัน
159 750167 37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
160 750168 37010167 โนนสูงโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
161 750169 37010168 บ้านถ่อนดอนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
162 750170 37010169 บ้านนายูง
ยังไม่ยืนยัน
163 750154 37010170 บ้านจิก
ยังไม่ยืนยัน
164 750190 37010171 บ้านโคกกลางเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
165 750191 37010172 บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
166 750192 37010173 บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
167 750193 37010174 บ้านห่องเตย
ยังไม่ยืนยัน
168 750177 37010175 บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
169 750178 37010176 บ้านโป่งหิน
ยังไม่ยืนยัน
170 750179 37010177 บ้านหนองโนสวนโคก
ยังไม่ยืนยัน
171 750188 37010178 บ้านนาหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
172 750189 37010179 บ้านศรีราชา
ยังไม่ยืนยัน
173 750184 37010180 ชุมชนไร่สีสุก
ยังไม่ยืนยัน
174 750176 37010181 บ้านหนองคล้า
ยังไม่ยืนยัน
175 750172 37010182 บ้านบก
ยังไม่ยืนยัน
176 750173 37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
177 750174 37010184 บ้านคึมข่า
ยังไม่ยืนยัน
178 750175 37010185 บ้านนาสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
179 750171 37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)
ยังไม่ยืนยัน
180 750185 37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
181 750186 37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุง
ยังไม่ยืนยัน
182 750187 37010189 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
183 750180 37010190 บ้านหนองไฮ
ยังไม่ยืนยัน
184 750181 37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
185 750182 37010192 บ้านนาอุดม
ยังไม่ยืนยัน
186 750183 37010193 บ้านดอนหมู
ยังไม่ยืนยัน
187 750199 37010194 บ้านหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
188 750204 37010195 ชุมชนบ้านคำพระ
ยังไม่ยืนยัน
189 750205 37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
190 750206 37010197 บ้านท่ายางชุม
ยังไม่ยืนยัน
191 750208 37010198 บ้านโนนหนามแท่ง
ยังไม่ยืนยัน
192 750209 37010199 บ้านโนนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
193 750197 37010200 บ้านดู่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
194 750200 37010201 บ้านเป้า
ยังไม่ยืนยัน
195 750201 37010202 หัวดงหนองคลอง
ยังไม่ยืนยัน
196 750194 37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม
ยังไม่ยืนยัน
197 750196 37010204 บ้านชาด
ยังไม่ยืนยัน
198 750232 37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่
ยังไม่ยืนยัน
199 750233 37010206 บ้านโพนขวาว
ยังไม่ยืนยัน
200 750234 37010207 บ้านโนนผักหวาน
ยังไม่ยืนยัน
201 750235 37010208 บ้านหนองเทา
ยังไม่ยืนยัน
202 750236 37010209 หนองยอดู่ในวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
203 750210 37010210 บ้านขุมเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
204 750211 37010211 คุรุประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
205 750212 37010212 บ้านชะแงะ
ยังไม่ยืนยัน
206 750213 37010213 บ้านโนนค้อทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
207 750215 37010214 บ้านโพนเมืองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
208 750216 37010215 บ้านเหล่าขวาว
ยังไม่ยืนยัน
209 750217 37010216 บ้านเวียงหลวง
ยังไม่ยืนยัน
210 750231 37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
ยังไม่ยืนยัน
211 750207 37010218 ประชารัฐวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
212 750227 37010219 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
213 750229 37010220 บ้านเสียว
ยังไม่ยืนยัน
214 750218 37010221 บ้านคำข่า
ยังไม่ยืนยัน
215 750219 37010222 บ้านคำน้อย
ยังไม่ยืนยัน
216 750220 37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
217 750221 37010224 บ้านโนนแคน
ยังไม่ยืนยัน
218 750222 37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
219 750223 37010226 บ้านสร้างถ่อ
ยังไม่ยืนยัน
220 750224 37010227 บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
221 750195 37010228 บ้านโคกเลาะ
ยังไม่ยืนยัน
222 750214 37010229 บ้านหนองแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
223 750198 37010230 บ้านโนนค้อ
ยังไม่ยืนยัน
224 750202 37010231 บ้านบ่อชะเนง
ยังไม่ยืนยัน
225 750203 37010232 บ้านคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
226 750226 37010234 บ้านหนองขอน
ยังไม่ยืนยัน
227 750228 37010235 บ้านโสกท่าวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
228 750230 37010236 บ้านหัวตะพาน
ยังไม่ยืนยัน
229 750244 37010237 บ้านกุงชัย
ยังไม่ยืนยัน
230 750246 37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
ยังไม่ยืนยัน
231 750249 37010239 บ้านเหล่าฝ้าย
ยังไม่ยืนยัน
232 750248 37010240 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
233 750247 37010241 ดอนชีหนองมะยอด
ยังไม่ยืนยัน
234 750245 37010242 บ้านจอกพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
235 750239 37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอ
ยังไม่ยืนยัน
236 750243 37010244 บ้านแยหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
237 750238 37010245 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
238 750237 37010246 บ้านกุดสิม
ยังไม่ยืนยัน
239 750242 37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา
ยังไม่ยืนยัน
240 750251 37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
ยังไม่ยืนยัน
241 750252 37010249 บ้านน้ำท่วม
ยังไม่ยืนยัน
242 750241 37010250 ประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
243 750256 37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
244 750240 37010252 บ้านน้ำซับ
ยังไม่ยืนยัน
245 750261 37010254 บ้านเหล่าเลิง
ยังไม่ยืนยัน
246 750260 37010255 บ้านไร่ขี
ยังไม่ยืนยัน
247 750258 37010256 บ้านนาอุดม
ยังไม่ยืนยัน
248 750259 37010257 บ้านฟ้าห่วน
ยังไม่ยืนยัน
249 750254 37010258 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
250 750255 37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
251 750253 37010261 บ้านยางช้า
ยังไม่ยืนยัน
252 750285 37010262 ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
ยังไม่ยืนยัน