ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3701 :  สพป.อำนาจเจริญ

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 750028 37010001 บ้านกุดปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2 750029 37010002 บ้านวังแคน
ยืนยันแล้ว
3 750037 37010003 บ้านนาสีนวน
ยืนยันแล้ว
4 750038 37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
5 750040 37010005 บ้านนาเมือง
ยืนยันแล้ว
6 750017 37010006 โคกศรีหนองคลอง
ยืนยันแล้ว
7 750016 37010007 บ้านสามัคคีพัฒนา
ยืนยันแล้ว
8 750013 37010008 บ้านไก่คำ
ยืนยันแล้ว
9 750014 37010009 บ่อบุโปโล
ยืนยันแล้ว
10 750015 37010010 บ้านไร่สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
11 750018 37010011 บ้านโคกค่าย
ยืนยันแล้ว
12 750050 37010012 บ้านคึมใหญ่
ยืนยันแล้ว
13 750053 37010013 บ้านภูเขาขาม
ยืนยันแล้ว
14 750055 37010014 บ้านดอนไร่
ยืนยันแล้ว
15 750056 37010015 บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
16 750057 37010016 บ้านนาคำ
ยืนยันแล้ว
17 750054 37010017 บ้านหัวภู
ยืนยันแล้ว
18 750078 37010018 บ้านดอนเมย
ยืนยันแล้ว
19 750077 37010019 บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
20 750081 37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)
ยืนยันแล้ว
21 750080 37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้ง
ยืนยันแล้ว
22 750079 37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
ยืนยันแล้ว
23 750076 37010023 บ้านเชือก
ยืนยันแล้ว
24 750051 37010024 นาแต้โคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
25 750052 37010025 บ้านกุดน้ำกิน
ยืนยันแล้ว
26 750033 37010026 บ้านเหล่าหนาด
ยืนยันแล้ว
27 750027 37010027 นาผือโคกกอก
ยืนยันแล้ว
28 750030 37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
ยืนยันแล้ว
29 750031 37010029 บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
30 750032 37010030 บ้านนาเรือง
ยืนยันแล้ว
31 750046 37010031 บ้านนายม
ยืนยันแล้ว
32 750047 37010032 บ้านนาเยีย
ยืนยันแล้ว
33 750049 37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
34 750048 37010034 บ้านนาดอกไม้
ยืนยันแล้ว
35 750034 37010035 บ้านโคกช้างฮ้าย
ยืนยันแล้ว
36 750035 37010036 บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
37 750036 37010037 บ้านดงสวาง
ยืนยันแล้ว
38 750041 37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
ยืนยันแล้ว
39 750039 37010039 นาวังกุดตากล้า
ยืนยันแล้ว
40 750045 37010040 บ้านนาคำสามัคคี
ยืนยันแล้ว
41 750042 37010041 บ้านนาหมอม้า
ยืนยันแล้ว
42 750043 37010042 บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
43 750044 37010043 แก้งกฐินภูจำปา
ยืนยันแล้ว
44 750010 37010045 บ้านดงบังพัฒนา
ยืนยันแล้ว
45 750011 37010046 บ้านคำสร้างบ่อ
ยืนยันแล้ว
46 750012 37010047 บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
47 750008 37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีก
ยืนยันแล้ว
48 750006 37010049 บ้านโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
49 750005 37010050 โพธิ์ศิลานาหว้า
ยืนยันแล้ว
50 750007 37010051 นาห้วยยางสองคอน
ยืนยันแล้ว
51 750024 37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
52 750020 37010053 บ้านโนนหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
53 750022 37010054 โสกโดนคำไหลคำเตย
ยืนยันแล้ว
54 750023 37010055 บ้านทับเมย
ยืนยันแล้ว
55 750068 37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
56 750025 37010057 บ้านเจริญสามัคคี
ยืนยันแล้ว
57 750026 37010059 มิ่งมงคล
ยืนยันแล้ว
58 750065 37010060 บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
59 750069 37010061 บ้านโนนจาน
ยืนยันแล้ว
60 750002 37010062 เมืองอำนาจเจริญ
ยืนยันแล้ว
61 750063 37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ
ยืนยันแล้ว
62 750001 37010064 อนุบาลอำนาจเจริญ
ยืนยันแล้ว
63 750003 37010065 ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น)
ยืนยันแล้ว
64 750082 37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
ยืนยันแล้ว
65 750083 37010068 บ้านถ่อนใหญ่
ยืนยันแล้ว
66 750085 37010069 บ้านก่อนาดี
ยืนยันแล้ว
67 750084 37010070 บ้านโคกก่องนคร
ยืนยันแล้ว
68 750058 37010071 สร้างนกทาดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
69 750074 37010072 บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
70 750075 37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก
ยืนยันแล้ว
71 750062 37010074 ขามนาเพียงโคกยาว
ยืนยันแล้ว
72 750061 37010075 บ้านบาก
ยืนยันแล้ว
73 750059 37010076 พัฒนาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
74 750060 37010077 บ้านดงสีโท
ยืนยันแล้ว
75 750070 37010078 คำมะเบื่อแสงเพชร
ยืนยันแล้ว
76 750064 37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูล
ยืนยันแล้ว
77 750066 37010081 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
ยืนยันแล้ว
78 750073 37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหล
ยืนยันแล้ว
79 750071 37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
80 750072 37010085 บ้านหนองบัวสงยาง
ยืนยันแล้ว
81 750093 37010086 บ้านคำแก้ว
ยืนยันแล้ว
82 750094 37010087 บ้านคำเดือย
ยืนยันแล้ว
83 750096 37010088 บ้านโคกจักจั่น
ยืนยันแล้ว
84 750098 37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญ
ยืนยันแล้ว
85 750095 37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
86 750102 37010091 นาเจริญหนองแดง
ยืนยันแล้ว
87 750103 37010092 บ้านโคกก่ง
ยืนยันแล้ว
88 750104 37010093 บ้านบุ่งเขียว
ยืนยันแล้ว
89 750105 37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
90 750106 37010095 บ้านหินกองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
91 750107 37010096 บ้านพุทธรักษา
ยืนยันแล้ว
92 750108 37010097 บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
93 750110 37010098 บ้านโสกกระแต้
ยืนยันแล้ว
94 750091 37010099 ชุมชนโคกสารวิทยา
ยืนยันแล้ว
95 750092 37010100 บ้านคันสูง
ยืนยันแล้ว
96 750109 37010101 บ้านหินขัน
ยืนยันแล้ว
97 750099 37010102 บ้านโนนกุง
ยืนยันแล้ว
98 750086 37010103 อนุบาลชานุมาน
ยืนยันแล้ว
99 750087 37010104 บ้านนาสีดา
ยืนยันแล้ว
100 750088 37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
ยืนยันแล้ว
101 750089 37010106 เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
102 750090 37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3
ยืนยันแล้ว
103 750097 37010108 บ้านหินสิ่ว
ยืนยันแล้ว
104 750100 37010109 บ้านหนองแมงดา
ยืนยันแล้ว
105 750101 37010110 บ้านห้วยทม
ยืนยันแล้ว
106 750119 37010111 สามแยกผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
107 750121 37010112 บ้านคำโพน
ยืนยันแล้ว
108 750125 37010113 บ้านนิคม
ยืนยันแล้ว
109 750120 37010114 บ้านโค้งอร่าม
ยืนยันแล้ว
110 750124 37010115 หินเกิ้งธารศิลา
ยืนยันแล้ว
111 750122 37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)
ยืนยันแล้ว
112 750116 37010117 บ้านสามัคคี
ยืนยันแล้ว
113 750132 37010118 บ้านโคกพระวินัยดี
ยืนยันแล้ว
114 750144 37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
ยืนยันแล้ว
115 750117 37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
116 750141 37010121 บ้านคำย่านาง
ยืนยันแล้ว
117 750111 37010122 อนุบาลปทุมราชวงศา
ยืนยันแล้ว
118 750113 37010123 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
119 750115 37010124 บ้านห้วยงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
120 750112 37010125 บ้านทวีผล
ยืนยันแล้ว
121 750114 37010126 บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
122 750145 37010127 บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
123 750146 37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
124 750136 37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ยืนยันแล้ว
125 750138 37010130 บ้านชูชาติ
ยืนยันแล้ว
126 750133 37010131 บ้านลือนาคำ
ยืนยันแล้ว
127 750135 37010132 บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
128 750137 37010133 บ้านโสกใหญ่
ยืนยันแล้ว
129 750139 37010134 บ้านเกษมสุข
ยืนยันแล้ว
130 750134 37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
ยืนยันแล้ว
131 750143 37010136 บ้านสงยางนาตากล้า
ยืนยันแล้ว
132 750142 37010137 หนองข่าป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
133 750140 37010138 บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
134 750118 37010139 บ้านตาด
ยืนยันแล้ว
135 750126 37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
136 750129 37010141 บ้านหนองสะโน
ยืนยันแล้ว
137 750131 37010142 บ้านคำน้อย
ยืนยันแล้ว
138 750128 37010143 บ้านสว่างใต้
ยืนยันแล้ว
139 750130 37010144 บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
140 750123 37010145 บ้านดอนชาด
ยืนยันแล้ว
141 750127 37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
142 750155 37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
143 750156 37010148 บ้านจานลาน
ยืนยันแล้ว
144 750157 37010149 บ้านโนนหวางโนนกุง
ยืนยันแล้ว
145 750158 37010150 บ้านผึ้ง
ยืนยันแล้ว
146 750159 37010151 บ้านดอนแดงนาโนน
ยืนยันแล้ว
147 750160 37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
148 750161 37010153 อุ่มยางหนองดั่ง
ยืนยันแล้ว
149 750162 37010154 บ้านนาแวงหนองหัวลิง
ยืนยันแล้ว
150 750151 37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์
ยืนยันแล้ว
151 750147 37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
ยืนยันแล้ว
152 750149 37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
153 750163 37010160 บ้านนาสะแบง
ยืนยันแล้ว
154 750150 37010161 ชุมชนบ้านเสารีก
ยืนยันแล้ว
155 750152 37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
156 750164 37010163 ไม้กลอนดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
157 750165 37010164 บ้านโพนเมือง
ยืนยันแล้ว
158 750166 37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาด
ยืนยันแล้ว
159 750167 37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
160 750168 37010167 โนนสูงโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
161 750169 37010168 บ้านถ่อนดอนม่วง
ยืนยันแล้ว
162 750170 37010169 บ้านนายูง
ยืนยันแล้ว
163 750154 37010170 บ้านจิก
ยืนยันแล้ว
164 750190 37010171 บ้านโคกกลางเหนือ
ยืนยันแล้ว
165 750191 37010172 บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
166 750192 37010173 บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
167 750193 37010174 บ้านห่องเตย
ยืนยันแล้ว
168 750177 37010175 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
169 750178 37010176 บ้านโป่งหิน
ยืนยันแล้ว
170 750179 37010177 บ้านหนองโนสวนโคก
ยืนยันแล้ว
171 750188 37010178 บ้านนาหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
172 750189 37010179 บ้านศรีราชา
ยืนยันแล้ว
173 750184 37010180 ชุมชนไร่สีสุก
ยืนยันแล้ว
174 750176 37010181 บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
175 750172 37010182 บ้านบก
ยืนยันแล้ว
176 750173 37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
177 750174 37010184 บ้านคึมข่า
ยืนยันแล้ว
178 750175 37010185 บ้านนาสะอาด
ยืนยันแล้ว
179 750171 37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)
ยืนยันแล้ว
180 750185 37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ
ยืนยันแล้ว
181 750186 37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุง
ยืนยันแล้ว
182 750187 37010189 บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
183 750180 37010190 บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
184 750181 37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
185 750182 37010192 บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
186 750183 37010193 บ้านดอนหมู
ยืนยันแล้ว
187 750199 37010194 บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
188 750204 37010195 ชุมชนบ้านคำพระ
ยืนยันแล้ว
189 750205 37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
190 750206 37010197 บ้านท่ายางชุม
ยืนยันแล้ว
191 750208 37010198 บ้านโนนหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
192 750209 37010199 บ้านโนนเมือง
ยืนยันแล้ว
193 750197 37010200 บ้านดู่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
194 750200 37010201 บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
195 750201 37010202 หัวดงหนองคลอง
ยืนยันแล้ว
196 750194 37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
197 750196 37010204 บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
198 750232 37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่
ยืนยันแล้ว
199 750233 37010206 บ้านโพนขวาว
ยืนยันแล้ว
200 750234 37010207 บ้านโนนผักหวาน
ยืนยันแล้ว
201 750235 37010208 บ้านหนองเทา
ยืนยันแล้ว
202 750236 37010209 หนองยอดู่ในวิทยา
ยืนยันแล้ว
203 750210 37010210 บ้านขุมเหล็ก
ยืนยันแล้ว
204 750211 37010211 คุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
205 750212 37010212 บ้านชะแงะ
ยืนยันแล้ว
206 750213 37010213 บ้านโนนค้อทุ่ง
ยืนยันแล้ว
207 750215 37010214 บ้านโพนเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
208 750216 37010215 บ้านเหล่าขวาว
ยืนยันแล้ว
209 750217 37010216 บ้านเวียงหลวง
ยืนยันแล้ว
210 750231 37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
ยืนยันแล้ว
211 750207 37010218 ประชารัฐวิทยา
ยืนยันแล้ว
212 750227 37010219 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
213 750229 37010220 บ้านเสียว
ยืนยันแล้ว
214 750218 37010221 บ้านคำข่า
ยืนยันแล้ว
215 750219 37010222 บ้านคำน้อย
ยืนยันแล้ว
216 750220 37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
217 750221 37010224 บ้านโนนแคน
ยืนยันแล้ว
218 750222 37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
219 750223 37010226 บ้านสร้างถ่อ
ยืนยันแล้ว
220 750224 37010227 บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
221 750195 37010228 บ้านโคกเลาะ
ยืนยันแล้ว
222 750214 37010229 บ้านหนองแก้ว
ยืนยันแล้ว
223 750198 37010230 บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
224 750202 37010231 บ้านบ่อชะเนง
ยืนยันแล้ว
225 750203 37010232 บ้านคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
226 750226 37010234 บ้านหนองขอน
ยืนยันแล้ว
227 750228 37010235 บ้านโสกท่าวังหิน
ยืนยันแล้ว
228 750230 37010236 บ้านหัวตะพาน
ยืนยันแล้ว
229 750244 37010237 บ้านกุงชัย
ยืนยันแล้ว
230 750246 37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
231 750249 37010239 บ้านเหล่าฝ้าย
ยืนยันแล้ว
232 750248 37010240 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
233 750247 37010241 ดอนชีหนองมะยอด
ยืนยันแล้ว
234 750245 37010242 บ้านจอกพัฒนา
ยืนยันแล้ว
235 750239 37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอ
ยืนยันแล้ว
236 750243 37010244 บ้านแยหนองแคน
ยืนยันแล้ว
237 750238 37010245 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
238 750237 37010246 บ้านกุดสิม
ยืนยันแล้ว
239 750242 37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา
ยืนยันแล้ว
240 750251 37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
ยืนยันแล้ว
241 750252 37010249 บ้านน้ำท่วม
ยืนยันแล้ว
242 750241 37010250 ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
243 750256 37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
244 750240 37010252 บ้านน้ำซับ
ยืนยันแล้ว
245 750261 37010254 บ้านเหล่าเลิง
ยืนยันแล้ว
246 750260 37010255 บ้านไร่ขี
ยืนยันแล้ว
247 750258 37010256 บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
248 750259 37010257 บ้านฟ้าห่วน
ยืนยันแล้ว
249 750254 37010258 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
250 750255 37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
251 750253 37010261 บ้านยางช้า
ยืนยันแล้ว
252 750285 37010262 ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
ยืนยันแล้ว