ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3901 :  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 760043 39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2 760044 39010002 บ้านโนนอุดม
ยังไม่ยืนยัน
3 760045 39010003 ยางหลวงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
4 760047 39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
5 760049 39010006 บ้านกุดจิก
ยังไม่ยืนยัน
6 760014 39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
7 760066 39010008 บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
8 760069 39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9 760071 39010010 บ้านกุดฉิม
ยังไม่ยืนยัน
10 760023 39010011 บ้านนามะเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
11 760024 39010012 บ้านทรายงาม
ยังไม่ยืนยัน
12 760025 39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
13 760026 39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
14 760027 39010015 บ้านกุดเต่า
ยังไม่ยืนยัน
15 760028 39010016 บ้านนาอ่าง
ยังไม่ยืนยัน
16 760057 39010017 บ้านโนนขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
17 760058 39010018 บ้านห้วยโจด
ยังไม่ยืนยัน
18 760062 39010019 บ้านโนนคูณ
ยังไม่ยืนยัน
19 760063 39010020 บ้านนาเลิง
ยังไม่ยืนยัน
20 760064 39010021 บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
21 760073 39010022 ร่มเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
22 760074 39010023 บ้านโนนทัน
ยังไม่ยืนยัน
23 760077 39010024 บ้านอ่างบูรพา
ยังไม่ยืนยัน
24 760078 39010025 บ้านภูพานคำ
ยังไม่ยืนยัน
25 760020 39010026 บ้านหินคูณ
ยังไม่ยืนยัน
26 760022 39010027 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
27 760016 39010028 บ้านโคกกุง
ยังไม่ยืนยัน
28 760018 39010030 บ้านดอนนาดี
ยังไม่ยืนยัน
29 760019 39010031 บ้านข้องโป้
ยังไม่ยืนยัน
30 760041 39010033 บ้านห้วยค้อ
ยังไม่ยืนยัน
31 760035 39010034 บ้านโคกม่วย
ยังไม่ยืนยัน
32 760036 39010035 บ้านพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
33 760037 39010036 บ้านบกโนนเรียง
ยังไม่ยืนยัน
34 760038 39010037 บ้านศรีสุขนาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
35 760040 39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
ยังไม่ยืนยัน
36 760054 39010040 บ้านบุ่งบก
ยังไม่ยืนยัน
37 760055 39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
38 760050 39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
39 760051 39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
40 760052 39010044 บ้านลาด
ยังไม่ยืนยัน
41 760053 39010045 บ้านห้วยหามต่าง
ยังไม่ยืนยัน
42 760008 39010046 บ้านห้วยลึก
ยังไม่ยืนยัน
43 760009 39010047 บ้านตำแย
ยังไม่ยืนยัน
44 760010 39010048 บ้านคึมชาดห้วยบง
ยังไม่ยืนยัน
45 760011 39010049 บ้านนาวังเวิน
ยังไม่ยืนยัน
46 760005 39010050 บ้านลำภู
ยังไม่ยืนยัน
47 760006 39010051 อนุบาลหนองบัวลำภู
ยังไม่ยืนยัน
48 760001 39010054 หนองบัววิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
49 760021 39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
50 760042 39010057 บ้านสุขเกษม
ยังไม่ยืนยัน
51 760075 39010058 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
52 760076 39010059 บ้านภูพานทอง
ยังไม่ยืนยัน
53 760003 39010060 บ้านเสาเล้า
ยังไม่ยืนยัน
54 760012 39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
55 760013 39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
ยังไม่ยืนยัน
56 760046 39010063 บ้านดอนยานาง
ยังไม่ยืนยัน
57 760065 39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
58 760067 39010065 บ้านหินลับศิลามงคล
ยังไม่ยืนยัน
59 760068 39010066 บ้านหนองบัวโซม
ยังไม่ยืนยัน
60 760070 39010067 บ้านโคกกลางโนนงาม
ยังไม่ยืนยัน
61 760072 39010068 บ้านหนองปลาขาว
ยังไม่ยืนยัน
62 760061 39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
63 760059 39010070 บ้านเพ็กเฟื้อย
ยังไม่ยืนยัน
64 760060 39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
65 760029 39010072 หัวนาศึกษาวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
66 760030 39010073 บ้านข่าดอนเข็ม
ยังไม่ยืนยัน
67 760031 39010074 บ้านดินทรายอ่อน
ยังไม่ยืนยัน
68 760032 39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแก
ยังไม่ยืนยัน
69 760056 39010076 บ้านดอนหัน
ยังไม่ยืนยัน
70 760033 39010077 บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
71 760034 39010078 บ้านหนองแสงนาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
72 760257 39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่
ยังไม่ยืนยัน
73 760258 39010080 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
74 760259 39010081 บ้านหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
75 760260 39010082 บ้านโสกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
76 760261 39010083 บ้านหัวขัว
ยังไม่ยืนยัน
77 760262 39010084 นิคมสงเคราะห์ 2
ยังไม่ยืนยัน
78 760263 39010085 บ้านกุดคอเมย
ยังไม่ยืนยัน
79 760284 39010086 โคกม่วงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
80 760285 39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
81 760286 39010088 บ้านข่าน้อย
ยังไม่ยืนยัน
82 760287 39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
83 760295 39010090 บ้านวังมน
ยังไม่ยืนยัน
84 760296 39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
ยังไม่ยืนยัน
85 760264 39010092 บ้านโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
86 760267 39010095 บ้านหนองตานา
ยังไม่ยืนยัน
87 760268 39010096 บ้านหนองสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
88 760269 39010097 บ้านโนนปอแดง
ยืนยันแล้ว
89 760290 39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
90 760291 39010099 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
91 760292 39010100 บ้านดงบาก
ยังไม่ยืนยัน
92 760254 39010103 บ้านโนนตาล
ยังไม่ยืนยัน
93 760255 39010104 บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
94 760256 39010105 บ้านโนนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
95 760288 39010106 บ้านห้วยบง
ยังไม่ยืนยัน
96 760289 39010107 บ้านโคกม่วงชุม
ยังไม่ยืนยัน
97 760248 39010108 บ้านโนนสงเปลือย
ยังไม่ยืนยัน
98 760243 39010109 โนนสังวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
99 760244 39010110 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
100 760245 39010111 บ้านโสกจาน
ยังไม่ยืนยัน
101 760247 39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตาก
ยังไม่ยืนยัน
102 760301 39010114 บ้านท่าศิลา
ยังไม่ยืนยัน
103 760302 39010115 บ้านกุดแห่
ยังไม่ยืนยัน
104 760297 39010116 บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
105 760298 39010117 บ้านหนองทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
106 760299 39010118 บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
107 760300 39010119 บ้านกุดฉิม
ยังไม่ยืนยัน
108 760276 39010120 บ้านหนองเล้าข้าว
ยังไม่ยืนยัน
109 760277 39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพร
ยังไม่ยืนยัน
110 760279 39010122 บ้านหินสิ่ว
ยังไม่ยืนยัน
111 760271 39010123 บ้านถิ่น
ยังไม่ยืนยัน
112 760272 39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
113 760273 39010125 บ้านกุดกวางสร้อย
ยังไม่ยืนยัน
114 760274 39010126 บ้านโสกก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
115 760280 39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
116 760281 39010128 ปรางค์กู่
ยังไม่ยืนยัน
117 760282 39010129 นิคมวัฒนา 6
ยืนยันแล้ว
118 760283 39010130 บ้านหนองบัวเงิน
ยังไม่ยืนยัน
119 760275 39010131 บ้านหนองแวงป่งสัง
ยังไม่ยืนยัน
120 760278 39010132 นิคมสงเคราะห์ 3
ยังไม่ยืนยัน
121 760250 39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่
ยังไม่ยืนยัน
122 760251 39010134 บ้านท่าลาด
ยังไม่ยืนยัน
123 760252 39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
124 760270 39010136 บ้านโคกป่ากุง
ยังไม่ยืนยัน
125 760253 39010137 บ้านหนองลุมพุก
ยังไม่ยืนยัน
126 760249 39010138 บ้านหนองกุงคำไฮ
ยังไม่ยืนยัน
127 760145 39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
ยังไม่ยืนยัน
128 760146 39010140 บ้านกุดแท่น
ยังไม่ยืนยัน
129 760147 39010141 บ้านวังคูณ
ยืนยันแล้ว
130 760148 39010142 บ้านนาทม
ยังไม่ยืนยัน
131 760149 39010143 บ้านนาชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
132 760150 39010144 บ้านโนนเสถียร
ยังไม่ยืนยัน
133 760189 39010145 บ้านทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
134 760190 39010146 บ้านหนองอุ
ยังไม่ยืนยัน
135 760191 39010147 บ้านหนองขามท่างาม
ยังไม่ยืนยัน
136 760192 39010148 บ้านดอนข่า
ยังไม่ยืนยัน
137 760186 39010151 บ้านห้วยบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
138 760174 39010152 ชุมชนบ้านนากอก
ยืนยันแล้ว
139 760175 39010153 โคกม่วงทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
140 760176 39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษม
ยังไม่ยืนยัน
141 760177 39010155 บ้านโคกล่าม
ยังไม่ยืนยัน
142 760178 39010156 บ้านโนนงาม
ยังไม่ยืนยัน
143 760179 39010157 บ้านโคกสนั่น
ยังไม่ยืนยัน
144 760180 39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
ยังไม่ยืนยัน
145 760181 39010159 บ้านแกท่าวารี
ยังไม่ยืนยัน
146 760182 39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุก
ยังไม่ยืนยัน
147 760183 39010161 บ้านวังไฮ
ยังไม่ยืนยัน
148 760184 39010162 บ้านโนนข่า(พอง)
ยังไม่ยืนยัน
149 760185 39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
150 760156 39010164 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
151 760157 39010165 บ้านโนนหว้าทอง
ยังไม่ยืนยัน
152 760158 39010166 บ้านตะเคียนทอง
ยังไม่ยืนยัน
153 760159 39010167 ฝายหินประชารักษ์
ยังไม่ยืนยัน
154 760160 39010168 บ้านมอเหนือ
ยืนยันแล้ว
155 760161 39010169 บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
156 760162 39010170 โนนคูณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
157 760163 39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
158 760164 39010172 บ้านโต่งโต้น
ยืนยันแล้ว
159 760166 39010173 บ้านวังโปร่ง
ยังไม่ยืนยัน
160 760165 39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
161 760167 39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
162 760168 39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง
ยังไม่ยืนยัน
163 760187 39010177 วังแคนวังคูณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
164 760188 39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)
ยังไม่ยืนยัน
165 760127 39010179 หนองม่วงชมพูทอง
ยังไม่ยืนยัน
166 760130 39010180 บ้านห้วยไผ่
ยังไม่ยืนยัน
167 760138 39010181 บ้านมอใต้
ยังไม่ยืนยัน
168 760124 39010182 เมืองใหม่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
169 760125 39010183 บ้านหนองทุ่งมน
ยังไม่ยืนยัน
170 760126 39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่า
ยังไม่ยืนยัน
171 760169 39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
172 760170 39010186 บ้านดอนเกล็ด
ยังไม่ยืนยัน
173 760171 39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า
ยังไม่ยืนยัน
174 760172 39010188 บ้านสันป่าพลวง
ยังไม่ยืนยัน
175 760173 39010189 โนนสมบูรณ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
176 760133 39010190 บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
177 760134 39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ยังไม่ยืนยัน
178 760135 39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ยืนยันแล้ว
179 760136 39010193 บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
180 760137 39010194 บ้านหนองแตง
ยังไม่ยืนยัน
181 760195 39010195 บ้านห้วยหว้าวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
182 760196 39010196 บ้านนาแพง
ยังไม่ยืนยัน
183 760197 39010197 บ้านหนองกุงแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
184 760198 39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
ยังไม่ยืนยัน
185 760199 39010199 บ้านคอกวัว
ยังไม่ยืนยัน
186 760200 39010200 บ้านผาสุก
ยังไม่ยืนยัน
187 760201 39010201 บ้านหนองคังคา
ยังไม่ยืนยัน
188 760202 39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
ยังไม่ยืนยัน
189 760151 39010206 หนองแกสระแก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
190 760152 39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
191 760153 39010208 บ้านสำราญสุข
ยังไม่ยืนยัน
192 760154 39010209 กุดหานสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
193 760140 39010210 ดอนปอวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
194 760141 39010211 บ้านนาทับควาย
ยังไม่ยืนยัน
195 760144 39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
ยังไม่ยืนยัน
196 760142 39010213 บ้านหนองโน
ยังไม่ยืนยัน
197 760143 39010214 บ้านสร้างเสี่ยน
ยังไม่ยืนยัน
198 760128 39010215 กุดจิกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
199 760131 39010217 บ้านโปร่งแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
200 760132 39010218 บ้านห้วยกวางทอง
ยังไม่ยืนยัน
201 760139 39010219 บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน