ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3901 :  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 760043 39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2 760044 39010002 บ้านโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
3 760045 39010003 ยางหลวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
4 760047 39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
5 760049 39010006 บ้านกุดจิก
ยืนยันแล้ว
6 760014 39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
7 760066 39010008 บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
8 760069 39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยา
ยืนยันแล้ว
9 760071 39010010 บ้านกุดฉิม
ยืนยันแล้ว
10 760023 39010011 บ้านนามะเฟือง
ยืนยันแล้ว
11 760024 39010012 บ้านทรายงาม
ยืนยันแล้ว
12 760025 39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
13 760026 39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
14 760027 39010015 บ้านกุดเต่า
ยืนยันแล้ว
15 760028 39010016 บ้านนาอ่าง
ยืนยันแล้ว
16 760057 39010017 บ้านโนนขมิ้น
ยืนยันแล้ว
17 760058 39010018 บ้านห้วยโจด
ยืนยันแล้ว
18 760062 39010019 บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
19 760063 39010020 บ้านนาเลิง
ยืนยันแล้ว
20 760064 39010021 บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
21 760073 39010022 ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
22 760074 39010023 บ้านโนนทัน
ยืนยันแล้ว
23 760077 39010024 บ้านอ่างบูรพา
ยืนยันแล้ว
24 760078 39010025 บ้านภูพานคำ
ยืนยันแล้ว
25 760020 39010026 บ้านหินคูณ
ยืนยันแล้ว
26 760022 39010027 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
27 760016 39010028 บ้านโคกกุง
ยืนยันแล้ว
28 760018 39010030 บ้านดอนนาดี
ยืนยันแล้ว
29 760019 39010031 บ้านข้องโป้
ยืนยันแล้ว
30 760041 39010033 บ้านห้วยค้อ
ยืนยันแล้ว
31 760035 39010034 บ้านโคกม่วย
ยืนยันแล้ว
32 760036 39010035 บ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
33 760037 39010036 บ้านบกโนนเรียง
ยืนยันแล้ว
34 760038 39010037 บ้านศรีสุขนาล้อม
ยืนยันแล้ว
35 760040 39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
ยืนยันแล้ว
36 760054 39010040 บ้านบุ่งบก
ยืนยันแล้ว
37 760055 39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
38 760050 39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
39 760051 39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยง
ยืนยันแล้ว
40 760052 39010044 บ้านลาด
ยืนยันแล้ว
41 760053 39010045 บ้านห้วยหามต่าง
ยืนยันแล้ว
42 760008 39010046 บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
43 760009 39010047 บ้านตำแย
ยืนยันแล้ว
44 760010 39010048 บ้านคึมชาดห้วยบง
ยืนยันแล้ว
45 760011 39010049 บ้านนาวังเวิน
ยืนยันแล้ว
46 760005 39010050 บ้านลำภู
ยืนยันแล้ว
47 760006 39010051 อนุบาลหนองบัวลำภู
ยืนยันแล้ว
48 760001 39010054 หนองบัววิทยายน
ยืนยันแล้ว
49 760021 39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
50 760042 39010057 บ้านสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
51 760075 39010058 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
52 760076 39010059 บ้านภูพานทอง
ยืนยันแล้ว
53 760003 39010060 บ้านเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
54 760012 39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
55 760013 39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
ยืนยันแล้ว
56 760046 39010063 บ้านดอนยานาง
ยืนยันแล้ว
57 760065 39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
ยืนยันแล้ว
58 760067 39010065 บ้านหินลับศิลามงคล
ยืนยันแล้ว
59 760068 39010066 บ้านหนองบัวโซม
ยืนยันแล้ว
60 760070 39010067 บ้านโคกกลางโนนงาม
ยืนยันแล้ว
61 760072 39010068 บ้านหนองปลาขาว
ยืนยันแล้ว
62 760061 39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
63 760059 39010070 บ้านเพ็กเฟื้อย
ยืนยันแล้ว
64 760060 39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์
ยืนยันแล้ว
65 760029 39010072 หัวนาศึกษาวิทย์
ยืนยันแล้ว
66 760030 39010073 บ้านข่าดอนเข็ม
ยืนยันแล้ว
67 760031 39010074 บ้านดินทรายอ่อน
ยืนยันแล้ว
68 760032 39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแก
ยืนยันแล้ว
69 760056 39010076 บ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
70 760033 39010077 บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
71 760034 39010078 บ้านหนองแสงนาล้อม
ยืนยันแล้ว
72 760257 39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่
ยืนยันแล้ว
73 760258 39010080 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
74 760259 39010081 บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
75 760260 39010082 บ้านโสกช้าง
ยืนยันแล้ว
76 760261 39010083 บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
77 760262 39010084 นิคมสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
78 760263 39010085 บ้านกุดคอเมย
ยืนยันแล้ว
79 760284 39010086 โคกม่วงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
80 760285 39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
ยืนยันแล้ว
81 760286 39010088 บ้านข่าน้อย
ยืนยันแล้ว
82 760287 39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยา
ยืนยันแล้ว
83 760295 39010090 บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
84 760296 39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
85 760264 39010092 บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
86 760267 39010095 บ้านหนองตานา
ยืนยันแล้ว
87 760268 39010096 บ้านหนองสะแบง
ยืนยันแล้ว
88 760269 39010097 บ้านโนนปอแดง
ยืนยันแล้ว
89 760290 39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
90 760291 39010099 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
91 760292 39010100 บ้านดงบาก
ยืนยันแล้ว
92 760254 39010103 บ้านโนนตาล
ยืนยันแล้ว
93 760255 39010104 บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
94 760256 39010105 บ้านโนนเมือง
ยืนยันแล้ว
95 760288 39010106 บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
96 760289 39010107 บ้านโคกม่วงชุม
ยืนยันแล้ว
97 760248 39010108 บ้านโนนสงเปลือย
ยืนยันแล้ว
98 760243 39010109 โนนสังวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
99 760244 39010110 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
100 760245 39010111 บ้านโสกจาน
ยืนยันแล้ว
101 760247 39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตาก
ยืนยันแล้ว
102 760301 39010114 บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
103 760302 39010115 บ้านกุดแห่
ยืนยันแล้ว
104 760297 39010116 บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
105 760298 39010117 บ้านหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
106 760299 39010118 บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
107 760300 39010119 บ้านกุดฉิม
ยืนยันแล้ว
108 760276 39010120 บ้านหนองเล้าข้าว
ยืนยันแล้ว
109 760277 39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพร
ยืนยันแล้ว
110 760279 39010122 บ้านหินสิ่ว
ยืนยันแล้ว
111 760271 39010123 บ้านถิ่น
ยืนยันแล้ว
112 760272 39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
ยืนยันแล้ว
113 760273 39010125 บ้านกุดกวางสร้อย
ยืนยันแล้ว
114 760274 39010126 บ้านโสกก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
115 760280 39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
116 760281 39010128 ปรางค์กู่
ยืนยันแล้ว
117 760282 39010129 นิคมวัฒนา 6
ยืนยันแล้ว
118 760283 39010130 บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
119 760275 39010131 บ้านหนองแวงป่งสัง
ยืนยันแล้ว
120 760278 39010132 นิคมสงเคราะห์ 3
ยืนยันแล้ว
121 760250 39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
122 760251 39010134 บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
123 760252 39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยา
ยืนยันแล้ว
124 760270 39010136 บ้านโคกป่ากุง
ยืนยันแล้ว
125 760253 39010137 บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
126 760249 39010138 บ้านหนองกุงคำไฮ
ยืนยันแล้ว
127 760145 39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
ยืนยันแล้ว
128 760146 39010140 บ้านกุดแท่น
ยืนยันแล้ว
129 760147 39010141 บ้านวังคูณ
ยืนยันแล้ว
130 760148 39010142 บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
131 760149 39010143 บ้านนาชุมแสง
ยืนยันแล้ว
132 760150 39010144 บ้านโนนเสถียร
ยืนยันแล้ว
133 760189 39010145 บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
134 760190 39010146 บ้านหนองอุ
ยืนยันแล้ว
135 760191 39010147 บ้านหนองขามท่างาม
ยืนยันแล้ว
136 760192 39010148 บ้านดอนข่า
ยืนยันแล้ว
137 760186 39010151 บ้านห้วยบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
138 760174 39010152 ชุมชนบ้านนากอก
ยืนยันแล้ว
139 760175 39010153 โคกม่วงทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
140 760176 39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
141 760177 39010155 บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
142 760178 39010156 บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
143 760179 39010157 บ้านโคกสนั่น
ยืนยันแล้ว
144 760180 39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
ยืนยันแล้ว
145 760181 39010159 บ้านแกท่าวารี
ยืนยันแล้ว
146 760182 39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุก
ยืนยันแล้ว
147 760183 39010161 บ้านวังไฮ
ยืนยันแล้ว
148 760184 39010162 บ้านโนนข่า(พอง)
ยืนยันแล้ว
149 760185 39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
150 760156 39010164 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
151 760157 39010165 บ้านโนนหว้าทอง
ยืนยันแล้ว
152 760158 39010166 บ้านตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
153 760159 39010167 ฝายหินประชารักษ์
ยืนยันแล้ว
154 760160 39010168 บ้านมอเหนือ
ยืนยันแล้ว
155 760161 39010169 บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
156 760162 39010170 โนนคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
157 760163 39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
158 760164 39010172 บ้านโต่งโต้น
ยืนยันแล้ว
159 760166 39010173 บ้านวังโปร่ง
ยืนยันแล้ว
160 760165 39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
161 760167 39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
162 760168 39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง
ยืนยันแล้ว
163 760187 39010177 วังแคนวังคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
164 760188 39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)
ยืนยันแล้ว
165 760127 39010179 หนองม่วงชมพูทอง
ยืนยันแล้ว
166 760130 39010180 บ้านห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
167 760138 39010181 บ้านมอใต้
ยืนยันแล้ว
168 760124 39010182 เมืองใหม่วิทยา
ยืนยันแล้ว
169 760125 39010183 บ้านหนองทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
170 760126 39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
171 760169 39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
172 760170 39010186 บ้านดอนเกล็ด
ยืนยันแล้ว
173 760171 39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า
ยืนยันแล้ว
174 760172 39010188 บ้านสันป่าพลวง
ยืนยันแล้ว
175 760173 39010189 โนนสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
176 760133 39010190 บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
177 760134 39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ยืนยันแล้ว
178 760135 39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ยืนยันแล้ว
179 760136 39010193 บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
180 760137 39010194 บ้านหนองแตง
ยืนยันแล้ว
181 760195 39010195 บ้านห้วยหว้าวังทอง
ยืนยันแล้ว
182 760196 39010196 บ้านนาแพง
ยืนยันแล้ว
183 760197 39010197 บ้านหนองกุงแก้ว
ยืนยันแล้ว
184 760198 39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
ยืนยันแล้ว
185 760199 39010199 บ้านคอกวัว
ยืนยันแล้ว
186 760200 39010200 บ้านผาสุก
ยืนยันแล้ว
187 760201 39010201 บ้านหนองคังคา
ยืนยันแล้ว
188 760202 39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
ยืนยันแล้ว
189 760151 39010206 หนองแกสระแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
190 760152 39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
191 760153 39010208 บ้านสำราญสุข
ยืนยันแล้ว
192 760154 39010209 กุดหานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
193 760140 39010210 ดอนปอวิทยา
ยืนยันแล้ว
194 760141 39010211 บ้านนาทับควาย
ยืนยันแล้ว
195 760144 39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
ยืนยันแล้ว
196 760142 39010213 บ้านหนองโน
ยืนยันแล้ว
197 760143 39010214 บ้านสร้างเสี่ยน
ยืนยันแล้ว
198 760128 39010215 กุดจิกวิทยา
ยืนยันแล้ว
199 760131 39010217 บ้านโปร่งแจ้ง
ยืนยันแล้ว
200 760132 39010218 บ้านห้วยกวางทอง
ยืนยันแล้ว
201 760139 39010219 บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว