ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3902 :  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 760085 39020001 บ้านกุดดินจี่
ยืนยันแล้ว
2 760086 39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
3 760087 39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
4 760088 39020004 บ้านอาบช้าง
ยืนยันแล้ว
5 760089 39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา
ยืนยันแล้ว
6 760092 39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
ยืนยันแล้ว
7 760108 39020007 กุดแห่วิทยา
ยืนยันแล้ว
8 760109 39020008 บ้านป่าแดงงาม
ยืนยันแล้ว
9 760110 39020009 บ้านสนามชัย
ยืนยันแล้ว
10 760083 39020010 บ้านนาสมใจ
ยืนยันแล้ว
11 760084 39020011 บ้านยางชุม
ยังไม่ยืนยัน
12 760079 39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
ยืนยันแล้ว
13 760080 39020013 บ้านหนองแวงคำ
ยืนยันแล้ว
14 760081 39020014 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
15 760082 39020015 บ้านขอบเหล็ก
ยืนยันแล้ว
16 760091 39020016 บ้านห้วยหานประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
17 760093 39020017 ดงสวรรค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
18 760090 39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา
ยืนยันแล้ว
19 760111 39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวร
ยืนยันแล้ว
20 760112 39020020 บ้านหนองเอี่ยน
ยืนยันแล้ว
21 760121 39020021 บ้านหนองด่าน
ยืนยันแล้ว
22 760107 39020022 บ้านหนองบัวคำแสน
ยืนยันแล้ว
23 760105 39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
24 760106 39020024 นครชัยประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
25 760104 39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
26 760120 39020026 บ้านโนนเมือง
ยืนยันแล้ว
27 760122 39020027 บ้านภูพระโนนผักหวาน
ยืนยันแล้ว
28 760123 39020028 บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว
ยืนยันแล้ว
29 760103 39020029 บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
30 760095 39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุ
ยืนยันแล้ว
31 760096 39020031 บ้านก่าน
ยืนยันแล้ว
32 760097 39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
33 760098 39020033 บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
34 760099 39020034 บ้านซำเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
35 760101 39020036 บ้านโนนตาล
ยืนยันแล้ว
36 760102 39020037 บ้านนาหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
37 760094 39020038 บ้านฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
38 760113 39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
39 760114 39020040 บ้านท่าอุทัย
ยืนยันแล้ว
40 760115 39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
ยืนยันแล้ว
41 760116 39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร
ยืนยันแล้ว
42 760117 39020043 บ้านห้วยนาหลวง
ยืนยันแล้ว
43 760118 39020044 หนองด้วงวังประทุม
ยืนยันแล้ว
44 760119 39020045 ซำขอนแก่นวิทย์
ยืนยันแล้ว
45 760222 39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
ยืนยันแล้ว
46 760224 39020047 ยูงทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47 760225 39020048 บ้านกุดผึ้ง
ยืนยันแล้ว
48 760216 39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 760229 39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
50 760230 39020051 บ้านดงมะไฟ
ยืนยันแล้ว
51 760231 39020052 บ้านนาไร่
ยังไม่ยืนยัน
52 760232 39020053 บ้านวังหินซา
ยืนยันแล้ว
53 760240 39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัย
ยืนยันแล้ว
54 760217 39020055 บ้านกุดฮู
ยืนยันแล้ว
55 760221 39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
ยืนยันแล้ว
56 760219 39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
ยืนยันแล้ว
57 760220 39020058 บ้านนาด่าน
ยืนยันแล้ว
58 760215 39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
ยืนยันแล้ว
59 760218 39020060 บ้านโนนงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
60 760212 39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
61 760213 39020062 บ้านวิจิตรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
62 760214 39020063 บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
63 760234 39020064 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยทสาขาบ้านซำภูทอง
ยืนยันแล้ว
64 760207 39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
65 760226 39020066 บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
66 760227 39020067 บ้านนาสี
ยืนยันแล้ว
67 760233 39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา
ยืนยันแล้ว
68 760235 39020069 บ้านโคกทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
69 760236 39020070 โนนอุดมศึกษา
ยืนยันแล้ว
70 760237 39020071 โนนปอแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
71 760239 39020072 บ้านต่างแคน
ยืนยันแล้ว
72 760208 39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
73 760211 39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
74 760209 39020075 บ้านนาโมง
ยืนยันแล้ว
75 760210 39020076 บ้านต้อง
ยืนยันแล้ว
76 760242 39020077 บ้านโคกนกสาริกา
ยืนยันแล้ว
77 760241 39020078 บ้านคลองเจริญ
ยืนยันแล้ว
78 760238 39020079 บ้านบุญทัน
ยืนยันแล้ว
79 760223 39020080 หนองเหลืองขามนคร
ยืนยันแล้ว
80 760205 39020081 อนุบาลสุวรรณคูหา
ยังไม่ยืนยัน
81 760206 39020082 นาโกทรายทองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
82 760314 39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วง
ยืนยันแล้ว
83 760315 39020084 บ้านภูเขาวง
ยืนยันแล้ว
84 760304 39020085 เทพคีรีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
85 760305 39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์
ยืนยันแล้ว
86 760306 39020087 บ้านนาส้มโฮง
ยืนยันแล้ว
87 760309 39020088 บ้านหนองค้อ
ยืนยันแล้ว
88 760311 39020089 บ้านผาเวียง
ยืนยันแล้ว
89 760303 39020090 บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
90 760312 39020091 บ้านโคกนาเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
91 760323 39020092 บ้านโคกกะทอ
ยืนยันแล้ว
92 760317 39020093 บ้านนาสมนึก
ยืนยันแล้ว
93 760318 39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์
ยืนยันแล้ว
94 760316 39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคี
ยืนยันแล้ว
95 760313 39020096 บ้านนากลาง
ยืนยันแล้ว
96 760319 39020097 บ้านวังสำราญ
ยืนยันแล้ว
97 760320 39020098 บ้านผาวัง
ยังไม่ยืนยัน
98 760321 39020099 บ้านโคกสง่า
ยังไม่ยืนยัน
99 760322 39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
100 760324 39020101 บ้านไทยนิยม
ยืนยันแล้ว
101 760325 39020102 บ้านนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
102 760326 39020103 บ้านนาสุรินทร์
ยังไม่ยืนยัน
103 760310 39020104 บ้านโคกหนองบัว
ยืนยันแล้ว
104 760307 39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
105 760308 39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา
ยืนยันแล้ว