ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4001 :  สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 050001 40010001 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
ยืนยันแล้ว
2 050002 40010002 บ้านโคกแปะ
ยืนยันแล้ว
3 050003 40010003 บ้านโคกสีวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
4 050004 40010004 บ้านเลิง
ยืนยันแล้ว
5 050006 40010005 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
6 050089 40010007 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
ยืนยันแล้ว
7 050090 40010008 บ้านหนองหัววัว
ยืนยันแล้ว
8 050007 40010009 บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
9 050008 40010010 บ้านดอนหญ้านาง
ยืนยันแล้ว
10 050009 40010011 บ้านป่าสังข์หนองฮี
ยืนยันแล้ว
11 050010 40010012 บ้านป่าเหลื่อม
ยืนยันแล้ว
12 050012 40010014 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
13 050013 40010015 บ้านดอนหันวิทยาสาร
ยืนยันแล้ว
14 050014 40010016 บ้านโนนเขวา
ยืนยันแล้ว
15 050015 40010017 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
16 050018 40010020 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ยืนยันแล้ว
17 050019 40010021 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
18 050036 40010022 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
19 050040 40010024 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
20 050042 40010025 บ้านหนองหลุบ
ยืนยันแล้ว
21 050020 40010026 ชุมชนบ้านท่าพระ
ยืนยันแล้ว
22 050021 40010027 บ้านท่าพระเนาว์
ยืนยันแล้ว
23 050022 40010028 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
ยืนยันแล้ว
24 050023 40010029 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
25 050024 40010030 บ้านหนองบัวดีหมี
ยืนยันแล้ว
26 050025 40010031 บ้านหนองแวงบวรวิทย์
ยืนยันแล้ว
27 050026 40010032 บ้านห้วยเตยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
28 050044 40010033 บ้านคำบอน
ยืนยันแล้ว
29 050047 40010034 บ้านโนนท่อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 050048 40010035 บ้านบึงแก
ยืนยันแล้ว
31 050049 40010036 บ้านหนองค้ากลางฮุง
ยืนยันแล้ว
32 050050 40010037 บ้านหนองเบ็ญ
ยืนยันแล้ว
33 050073 40010038 สนามบิน
ยืนยันแล้ว
34 050083 40010039 อนุบาลขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
35 050051 40010040 บ้านโคกสีโคกเปี้ย
ยืนยันแล้ว
36 050052 40010041 บ้านค้อท่อนน้อย
ยืนยันแล้ว
37 050053 40010042 บ้านโนนเรือง
ยืนยันแล้ว
38 050054 40010043 บ้านโนนลาน
ยืนยันแล้ว
39 050055 40010044 บ้านหินลาดวังตอ
ยืนยันแล้ว
40 050057 40010046 บ้านหนองกุงน้อย
ยืนยันแล้ว
41 050058 40010047 บ้านหนองปอ
ยืนยันแล้ว
42 050045 40010048 บ้านซำจานเนินทอง
ยืนยันแล้ว
43 050115 40010049 บ้านตอกแป้น
ยืนยันแล้ว
44 050043 40010050 บ้านเหล่าเกวียนหัก
ยืนยันแล้ว
45 050039 40010051 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
46 050041 40010052 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
47 050034 40010053 บ้านกุดนางทุย
ยืนยันแล้ว
48 050035 40010054 บ้านแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
49 050037 40010055 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
50 050078 40010056 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
51 050079 40010057 บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
52 050081 40010058 บ้านหนองขามประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
53 050076 40010060 บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
54 050077 40010061 บ้านโคกฟันโปง
ยืนยันแล้ว
55 050061 40010062 บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
56 050062 40010063 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
57 050063 40010064 บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
58 050065 40010066 บ้านเหล่านาดี
ยืนยันแล้ว
59 050066 40010067 บ้านเหล่านางาม
ยืนยันแล้ว
60 050059 40010068 บ้านโคกสูงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
61 050027 40010071 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
62 050028 40010072 บ้านบึงฉิม
ยืนยันแล้ว
63 050029 40010073 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
ยืนยันแล้ว
64 050032 40010075 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
ยืนยันแล้ว
65 050101 40010076 บ้านดงพอง
ยืนยันแล้ว
66 050069 40010077 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
67 050070 40010078 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
68 050031 40010079 บ้านเลิงเปือย
ยืนยันแล้ว
69 050071 40010081 บ้านหนองแสงโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
70 050072 40010082 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
71 050075 40010083 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
72 050080 40010084 บ้านสะอาด
ยืนยันแล้ว
73 050067 40010085 บ้านดอนบม
ยืนยันแล้ว
74 050068 40010086 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
ยืนยันแล้ว
75 050092 40010087 บ้านโกทา
ยืนยันแล้ว
76 050093 40010088 บ้านดอนยาง
ยืนยันแล้ว
77 050094 40010089 บ้านเต่านอ
ยืนยันแล้ว
78 050095 40010090 บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
79 050097 40010092 บ้านศิลา
ยืนยันแล้ว
80 050098 40010093 บ้านหนองกุงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
81 050099 40010094 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
82 050100 40010095 บ้านห้วยชัน
ยืนยันแล้ว
83 050102 40010097 บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
84 050104 40010098 บ้านโนนกู่
ยืนยันแล้ว
85 050107 40010099 บ้านม่วงโป้
ยืนยันแล้ว
86 050109 40010100 บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
ยืนยันแล้ว
87 050110 40010101 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
88 050103 40010102 บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
89 050105 40010103 บ้านโนนรังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
90 050106 40010104 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
91 050108 40010105 บ้านลาดนาเพียง
ยืนยันแล้ว
92 050111 40010106 บ้านหนองปิง
ยืนยันแล้ว
93 050112 40010107 บ้านหินขาว
ยืนยันแล้ว
94 050113 40010108 บ้านไก่นา
ยืนยันแล้ว
95 050046 40010110 บ้านนาเพียง
ยืนยันแล้ว
96 050114 40010111 บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
97 050116 40010112 บ้านโนนแต้
ยืนยันแล้ว
98 050118 40010114 ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
ยืนยันแล้ว
99 050005 40010115 บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
100 050088 40010116 หนองตูมหนองงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
101 050091 40010117 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
102 050085 40010118 บ้านโคกท่า
ยืนยันแล้ว
103 050086 40010119 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
ยืนยันแล้ว
104 050425 40010120 บ้านโคกกว้าง
ยืนยันแล้ว
105 050426 40010121 โคกงามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
106 050427 40010122 บ้านคำหญ้าแดง
ยืนยันแล้ว
107 050429 40010123 บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
108 050433 40010124 โนนฆ้องวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
109 050434 40010125 พงษ์ภิญโญ 2
ยืนยันแล้ว
110 050435 40010126 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง
ยืนยันแล้ว
111 050436 40010127 หินฮาวคุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
112 050437 40010128 ห้วยหว้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
113 050444 40010129 ชุมชนบ้านฝาง
ยืนยันแล้ว
114 050445 40010130 บ้านแก่นเท่า
ยืนยันแล้ว
115 050447 40010132 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
ยืนยันแล้ว
116 050448 40010133 ดอนหันประชารัฐศึกษา
ยืนยันแล้ว
117 050449 40010134 สระแก้วราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
118 050450 40010135 ไตรมิตรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
119 050451 40010136 เขื่อนกระพี้ศึกษา
ยืนยันแล้ว
120 050452 40010137 บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
121 050453 40010138 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
122 050454 40010139 หนองชาดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
123 050455 40010140 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
124 050458 40010141 บ้านกระเดื่อง
ยืนยันแล้ว
125 050459 40010142 แก่นเท่าพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
126 050460 40010143 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
127 050462 40010144 หินกองวิทยา
ยืนยันแล้ว
128 050463 40010145 บ้านหนองคลอง
ยืนยันแล้ว
129 050464 40010146 บ้านป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
130 050466 40010148 บ้านโสกแต้
ยืนยันแล้ว
131 050467 40010149 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
132 050442 40010150 บ้านบะยาว
ยืนยันแล้ว
133 050443 40010151 บ้านโสกม่วงดอนดู่
ยืนยันแล้ว
134 050439 40010152 ชุมชนบ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
135 050441 40010153 บ้านนาฝายนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
136 050491 40010154 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)
ยืนยันแล้ว
137 050493 40010155 บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
138 050494 40010156 บ้านบ่อแก
ยืนยันแล้ว
139 050483 40010158 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
ยืนยันแล้ว
140 050484 40010159 บ้านโจดใหญ่
ยืนยันแล้ว
141 050485 40010160 บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
142 050486 40010161 บ้านดงเก่า
ยืนยันแล้ว
143 050497 40010162 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
ยืนยันแล้ว
144 050492 40010164 บ้านโจดศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
145 050498 40010165 ชุมชนบ้านพระยืน
ยืนยันแล้ว
146 050499 40010166 บ้านแก่นประดู่
ยืนยันแล้ว
147 050500 40010167 บ้านนาล้อม
ยืนยันแล้ว
148 050501 40010168 บ้านโนนบ่อ
ยืนยันแล้ว
149 050502 40010169 บ้านป่าส่าน
ยืนยันแล้ว
150 050503 40010170 บ้านป่าหม้อหนองคู
ยืนยันแล้ว
151 050504 40010171 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
ยืนยันแล้ว
152 050489 40010172 บ้านหนองหญ้าข้าวนก
ยืนยันแล้ว
153 050487 40010173 หนองโพธิ์ประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
154 050488 40010174 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
155 051087 40010175 พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง
ยืนยันแล้ว
156 051088 40010177 บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
157 050084 40010178 หนองไผ่มอดินแดง
ยืนยันแล้ว