ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4001 :  สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 050001 40010001 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
2 050002 40010002 บ้านโคกแปะ
ยังไม่ยืนยัน
3 050003 40010003 บ้านโคกสีวิทยาเสริม
ยังไม่ยืนยัน
4 050004 40010004 บ้านเลิง
ยังไม่ยืนยัน
5 050006 40010005 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
6 050089 40010007 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
7 050090 40010008 บ้านหนองหัววัว
ยังไม่ยืนยัน
8 050007 40010009 บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
9 050008 40010010 บ้านดอนหญ้านาง
ยังไม่ยืนยัน
10 050009 40010011 บ้านป่าสังข์หนองฮี
ยังไม่ยืนยัน
11 050010 40010012 บ้านป่าเหลื่อม
ยังไม่ยืนยัน
12 050012 40010014 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 050013 40010015 บ้านดอนหันวิทยาสาร
ยังไม่ยืนยัน
14 050014 40010016 บ้านโนนเขวา
ยังไม่ยืนยัน
15 050015 40010017 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
16 050018 40010020 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ยังไม่ยืนยัน
17 050019 40010021 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
18 050036 40010022 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
19 050040 40010024 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
20 050042 40010025 บ้านหนองหลุบ
ยังไม่ยืนยัน
21 050020 40010026 ชุมชนบ้านท่าพระ
ยังไม่ยืนยัน
22 050021 40010027 บ้านท่าพระเนาว์
ยังไม่ยืนยัน
23 050022 40010028 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
24 050023 40010029 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
25 050024 40010030 บ้านหนองบัวดีหมี
ยังไม่ยืนยัน
26 050025 40010031 บ้านหนองแวงบวรวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
27 050026 40010032 บ้านห้วยเตยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
28 050044 40010033 บ้านคำบอน
ยังไม่ยืนยัน
29 050047 40010034 บ้านโนนท่อนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 050048 40010035 บ้านบึงแก
ยังไม่ยืนยัน
31 050049 40010036 บ้านหนองค้ากลางฮุง
ยังไม่ยืนยัน
32 050050 40010037 บ้านหนองเบ็ญ
ยังไม่ยืนยัน
33 050073 40010038 สนามบิน
ยังไม่ยืนยัน
34 050083 40010039 อนุบาลขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
35 050051 40010040 บ้านโคกสีโคกเปี้ย
ยังไม่ยืนยัน
36 050052 40010041 บ้านค้อท่อนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
37 050053 40010042 บ้านโนนเรือง
ยังไม่ยืนยัน
38 050054 40010043 บ้านโนนลาน
ยังไม่ยืนยัน
39 050055 40010044 บ้านหินลาดวังตอ
ยังไม่ยืนยัน
40 050057 40010046 บ้านหนองกุงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
41 050058 40010047 บ้านหนองปอ
ยังไม่ยืนยัน
42 050045 40010048 บ้านซำจานเนินทอง
ยังไม่ยืนยัน
43 050115 40010049 บ้านตอกแป้น
ยังไม่ยืนยัน
44 050043 40010050 บ้านเหล่าเกวียนหัก
ยังไม่ยืนยัน
45 050039 40010051 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
46 050041 40010052 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
47 050034 40010053 บ้านกุดนางทุย
ยังไม่ยืนยัน
48 050035 40010054 บ้านแดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
49 050037 40010055 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
50 050078 40010056 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
51 050079 40010057 บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
52 050081 40010058 บ้านหนองขามประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
53 050076 40010060 บ้านกอก
ยังไม่ยืนยัน
54 050077 40010061 บ้านโคกฟันโปง
ยังไม่ยืนยัน
55 050061 40010062 บ้านทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
56 050062 40010063 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
57 050063 40010064 บ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
58 050065 40010066 บ้านเหล่านาดี
ยังไม่ยืนยัน
59 050066 40010067 บ้านเหล่านางาม
ยังไม่ยืนยัน
60 050059 40010068 บ้านโคกสูงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
61 050027 40010071 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
62 050028 40010072 บ้านบึงฉิม
ยังไม่ยืนยัน
63 050029 40010073 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
ยังไม่ยืนยัน
64 050032 40010075 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
65 050101 40010076 บ้านดงพอง
ยังไม่ยืนยัน
66 050069 40010077 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
67 050070 40010078 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
68 050031 40010079 บ้านเลิงเปือย
ยังไม่ยืนยัน
69 050071 40010081 บ้านหนองแสงโคกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
70 050072 40010082 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
ยังไม่ยืนยัน
71 050075 40010083 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
72 050080 40010084 บ้านสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
73 050067 40010085 บ้านดอนบม
ยังไม่ยืนยัน
74 050068 40010086 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
75 050092 40010087 บ้านโกทา
ยังไม่ยืนยัน
76 050093 40010088 บ้านดอนยาง
ยังไม่ยืนยัน
77 050094 40010089 บ้านเต่านอ
ยังไม่ยืนยัน
78 050095 40010090 บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
79 050097 40010092 บ้านศิลา
ยังไม่ยืนยัน
80 050098 40010093 บ้านหนองกุงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
81 050099 40010094 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
82 050100 40010095 บ้านห้วยชัน
ยังไม่ยืนยัน
83 050102 40010097 บ้านโคกล่าม
ยังไม่ยืนยัน
84 050104 40010098 บ้านโนนกู่
ยังไม่ยืนยัน
85 050107 40010099 บ้านม่วงโป้
ยังไม่ยืนยัน
86 050109 40010100 บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
ยังไม่ยืนยัน
87 050110 40010101 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
88 050103 40010102 บ้านงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
89 050105 40010103 บ้านโนนรังวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
90 050106 40010104 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
ยังไม่ยืนยัน
91 050108 40010105 บ้านลาดนาเพียง
ยังไม่ยืนยัน
92 050111 40010106 บ้านหนองปิง
ยังไม่ยืนยัน
93 050112 40010107 บ้านหินขาว
ยังไม่ยืนยัน
94 050113 40010108 บ้านไก่นา
ยังไม่ยืนยัน
95 050046 40010110 บ้านนาเพียง
ยังไม่ยืนยัน
96 050114 40010111 บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
ยังไม่ยืนยัน
97 050116 40010112 บ้านโนนแต้
ยังไม่ยืนยัน
98 050118 40010114 ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
ยังไม่ยืนยัน
99 050005 40010115 บ้านหนองบัวน้อย
ยังไม่ยืนยัน
100 050088 40010116 หนองตูมหนองงูเหลือม
ยังไม่ยืนยัน
101 050091 40010117 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
102 050085 40010118 บ้านโคกท่า
ยังไม่ยืนยัน
103 050086 40010119 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
ยังไม่ยืนยัน
104 050425 40010120 บ้านโคกกว้าง
ยังไม่ยืนยัน
105 050426 40010121 โคกงามวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
106 050427 40010122 บ้านคำหญ้าแดง
ยังไม่ยืนยัน
107 050429 40010123 บ้านโนนค้อ
ยังไม่ยืนยัน
108 050433 40010124 โนนฆ้องวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
109 050434 40010125 พงษ์ภิญโญ 2
ยังไม่ยืนยัน
110 050435 40010126 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง
ยังไม่ยืนยัน
111 050436 40010127 หินฮาวคุรุประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
112 050437 40010128 ห้วยหว้าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
113 050444 40010129 ชุมชนบ้านฝาง
ยังไม่ยืนยัน
114 050445 40010130 บ้านแก่นเท่า
ยังไม่ยืนยัน
115 050447 40010132 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
116 050448 40010133 ดอนหันประชารัฐศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
117 050449 40010134 สระแก้วราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
118 050450 40010135 ไตรมิตรวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
119 050451 40010136 เขื่อนกระพี้ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
120 050452 40010137 บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
121 050453 40010138 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
122 050454 40010139 หนองชาดพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
123 050455 40010140 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
124 050458 40010141 บ้านกระเดื่อง
ยังไม่ยืนยัน
125 050459 40010142 แก่นเท่าพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
126 050460 40010143 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
ยังไม่ยืนยัน
127 050462 40010144 หินกองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
128 050463 40010145 บ้านหนองคลอง
ยังไม่ยืนยัน
129 050464 40010146 บ้านป่าหวาย
ยังไม่ยืนยัน
130 050466 40010148 บ้านโสกแต้
ยังไม่ยืนยัน
131 050467 40010149 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
132 050442 40010150 บ้านบะยาว
ยังไม่ยืนยัน
133 050443 40010151 บ้านโสกม่วงดอนดู่
ยังไม่ยืนยัน
134 050439 40010152 ชุมชนบ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
135 050441 40010153 บ้านนาฝายนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
136 050491 40010154 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)
ยังไม่ยืนยัน
137 050493 40010155 บ้านชาด
ยังไม่ยืนยัน
138 050494 40010156 บ้านบ่อแก
ยังไม่ยืนยัน
139 050483 40010158 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
140 050484 40010159 บ้านโจดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
141 050485 40010160 บ้านดงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
142 050486 40010161 บ้านดงเก่า
ยังไม่ยืนยัน
143 050497 40010162 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
ยังไม่ยืนยัน
144 050492 40010164 บ้านโจดศรีวิชัย
ยังไม่ยืนยัน
145 050498 40010165 ชุมชนบ้านพระยืน
ยังไม่ยืนยัน
146 050499 40010166 บ้านแก่นประดู่
ยังไม่ยืนยัน
147 050500 40010167 บ้านนาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
148 050501 40010168 บ้านโนนบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
149 050502 40010169 บ้านป่าส่าน
ยังไม่ยืนยัน
150 050503 40010170 บ้านป่าหม้อหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
151 050504 40010171 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
152 050489 40010172 บ้านหนองหญ้าข้าวนก
ยังไม่ยืนยัน
153 050487 40010173 หนองโพธิ์ประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
154 050488 40010174 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
ยังไม่ยืนยัน
155 051087 40010175 พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
156 051088 40010177 บ้านวังโพน
ยังไม่ยืนยัน
157 050084 40010178 หนองไผ่มอดินแดง
ยังไม่ยืนยัน