ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4002 :  สพป.ขอนแก่น เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 050395 40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2 050372 40020002 ไตรคามประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
3 050374 40020003 บ้านแคนเหนือ
ยืนยันแล้ว
4 050375 40020004 โคกโกโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
5 050376 40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
ยืนยันแล้ว
6 050378 40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง
ยืนยันแล้ว
7 050391 40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา
ยืนยันแล้ว
8 050394 40020008 บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
9 050396 40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
10 050384 40020010 บ้านศิลานาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
11 050386 40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
ยืนยันแล้ว
12 050409 40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง
ยืนยันแล้ว
13 050415 40020013 บ้านหนองแวงไร่
ยืนยันแล้ว
14 050416 40020014 บ้านเก่าน้อย
ยืนยันแล้ว
15 050410 40020015 บ้านทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
16 050411 40020016 เบญจมิตรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
17 050412 40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
18 050413 40020018 บ้านหนองผือกอบง
ยืนยันแล้ว
19 050389 40020019 บ้านเกิ้ง
ยืนยันแล้ว
20 050392 40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
ยืนยันแล้ว
21 050393 40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
22 050417 40020022 บ้านขามเรียน
ยืนยันแล้ว
23 050418 40020023 บ้านชีกกค้อ
ยืนยันแล้ว
24 050419 40020024 บ้านดู่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
25 050420 40020025 บ้านเมืองเพีย
ยืนยันแล้ว
26 050421 40020026 บ้านละว้า
ยืนยันแล้ว
27 050422 40020027 บ้านหนองนางขวัญ
ยืนยันแล้ว
28 050382 40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
29 050385 40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
ยืนยันแล้ว
30 050397 40020030 บ้านกุดเชือก
ยืนยันแล้ว
31 050398 40020031 บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
32 050401 40020032 บ้านลาน
ยืนยันแล้ว
33 050408 40020033 บ้านสร้างเอี่ยน
ยืนยันแล้ว
34 050405 40020034 บ้านหนองตับเต่า
ยืนยันแล้ว
35 050407 40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
ยืนยันแล้ว
36 050399 40020036 บ้านป่าปอ
ยืนยันแล้ว
37 050400 40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น
ยืนยันแล้ว
38 050403 40020038 บ้านเสือเฒ่า
ยืนยันแล้ว
39 050404 40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย
ยืนยันแล้ว
40 050383 40020040 บ้านภูเหล็ก
ยืนยันแล้ว
41 050387 40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
42 050414 40020042 บ้านหนองรูแข้
ยืนยันแล้ว
43 050373 40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
44 050377 40020044 เก่านาโนมีวิทยา
ยืนยันแล้ว
45 050390 40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
46 050379 40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
47 050380 40020047 บ้านหนองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
48 050423 40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
ยืนยันแล้ว
49 050424 40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
50 050406 40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง
ยืนยันแล้ว
51 050388 40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
52 050402 40020052 บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
53 050381 40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี
ยืนยันแล้ว
54 050468 40020054 บ้านโกน้อย
ยืนยันแล้ว
55 050469 40020055 บ้านวังผือขามป้อม
ยืนยันแล้ว
56 050470 40020056 บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
57 050471 40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
ยืนยันแล้ว
58 050472 40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู
ยืนยันแล้ว
59 050473 40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
60 050474 40020060 ไตรคามประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
61 050478 40020061 บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
62 050479 40020062 บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
63 050480 40020063 บ้านโสกนาค
ยืนยันแล้ว
64 050481 40020064 บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
65 050482 40020065 บ้านห้วยแร่
ยืนยันแล้ว
66 050477 40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ
ยืนยันแล้ว
67 050475 40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
68 050476 40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
69 050647 40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
ยืนยันแล้ว
70 050648 40020070 บ้านโจด
ยืนยันแล้ว
71 050650 40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
72 050651 40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
73 050652 40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา
ยืนยันแล้ว
74 050653 40020074 บ้านขุมดิน
ยืนยันแล้ว
75 050654 40020075 บ้านเขวา
ยืนยันแล้ว
76 050655 40020076 บ้านบัว
ยืนยันแล้ว
77 050659 40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม
ยืนยันแล้ว
78 050660 40020080 บ้านคำแคน
ยืนยันแล้ว
79 050661 40020081 บ้านคำโซ่
ยืนยันแล้ว
80 050662 40020082 บ้านคำน้อย
ยืนยันแล้ว
81 050663 40020083 บ้านคำปากดาว
ยืนยันแล้ว
82 050664 40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
ยืนยันแล้ว
83 050665 40020085 บ้านป่าดู่
ยืนยันแล้ว
84 050666 40020086 บ้านห้วยแล้ง
ยืนยันแล้ว
85 050669 40020087 บ้านหนองขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
86 050682 40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
ยืนยันแล้ว
87 050683 40020089 บ้านท่าสวรรค์
ยืนยันแล้ว
88 050684 40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
89 050685 40020091 บ้านโนนเค็ง
ยืนยันแล้ว
90 050686 40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา
ยืนยันแล้ว
91 050687 40020093 บ้านไส้ไก่
ยืนยันแล้ว
92 050688 40020094 บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
93 050670 40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด
ยืนยันแล้ว
94 050671 40020096 หนองบัวเย็น
ยืนยันแล้ว
95 050672 40020097 เหล่าใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
96 050673 40020098 สวัสดี
ยืนยันแล้ว
97 050658 40020099 หัวห้วยหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
98 050677 40020100 บัวเหลือง
ยืนยันแล้ว
99 050667 40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง
ยืนยันแล้ว
100 050668 40020102 บ้านนาข่า
ยืนยันแล้ว
101 050678 40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)
ยืนยันแล้ว
102 050674 40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
103 050681 40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
104 050675 40020106 บ้านแจ้งทัพม้า
ยืนยันแล้ว
105 050676 40020107 บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
106 050679 40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก
ยืนยันแล้ว
107 050680 40020109 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
108 050689 40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
109 050690 40020111 บ้านนาฮี
ยืนยันแล้ว
110 050691 40020112 บ้านโนนคุต
ยืนยันแล้ว
111 050692 40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
112 050693 40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)
ยืนยันแล้ว
113 050694 40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา
ยืนยันแล้ว
114 050695 40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา
ยืนยันแล้ว
115 050696 40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
ยืนยันแล้ว
116 050697 40020118 บ้านห้วยฮวก
ยืนยันแล้ว
117 050698 40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา
ยืนยันแล้ว
118 050699 40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
119 050700 40020121 ไตรมิตรศึกษา
ยืนยันแล้ว
120 050701 40020122 โนนเขวาประชารักษ์
ยืนยันแล้ว
121 050702 40020123 บ้านมูลตุ่น
ยืนยันแล้ว
122 050703 40020124 บ้านสวนหม่อน
ยืนยันแล้ว
123 050704 40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
124 050649 40020126 บ้านวังแคน
ยืนยันแล้ว
125 050705 40020127 บ้านแจ้ง
ยืนยันแล้ว
126 050706 40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
127 050707 40020129 บ้านโนนสำนัก
ยืนยันแล้ว
128 050708 40020130 บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
129 050709 40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
ยืนยันแล้ว
130 050710 40020132 บ้านหนองไห
ยืนยันแล้ว
131 050192 40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
ยืนยันแล้ว
132 050193 40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ
ยืนยันแล้ว
133 050194 40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า
ยืนยันแล้ว
134 050196 40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
ยืนยันแล้ว
135 050200 40020137 ชุมชนบ้านชนบท
ยืนยันแล้ว
136 050202 40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
ยืนยันแล้ว
137 050195 40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล
ยืนยันแล้ว
138 050197 40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
139 050198 40020141 บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
140 050206 40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
141 050207 40020144 บ้านแท่น
ยืนยันแล้ว
142 050208 40020145 บ้านโนนแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
143 050210 40020146 สระแก้วโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
144 050212 40020147 บ้านหัวนากลาง
ยืนยันแล้ว
145 050213 40020148 บ้านหันแฮด
ยืนยันแล้ว
146 050209 40020149 มาบตากล้าร่มเย็น
ยืนยันแล้ว
147 050211 40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง
ยืนยันแล้ว
148 050222 40020151 บ้านปอแดง
ยืนยันแล้ว
149 050214 40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
150 050215 40020153 บ้านโนนข่า
ยืนยันแล้ว
151 050216 40020154 บ้านวังแสง
ยืนยันแล้ว
152 050217 40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
153 050218 40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
ยืนยันแล้ว
154 050219 40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
155 050199 40020158 ชุมชนโนนแสนสุข
ยืนยันแล้ว
156 050201 40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
157 050203 40020160 บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
158 050204 40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม
ยืนยันแล้ว
159 050220 40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี
ยืนยันแล้ว
160 050221 40020163 บ้านทุ่มห้วย
ยืนยันแล้ว
161 050223 40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
ยืนยันแล้ว
162 050224 40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน
ยืนยันแล้ว
163 050226 40020166 บ้านเหล่าเหนือ
ยืนยันแล้ว
164 050225 40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
165 051009 40020168 ซับแดงซำไผ่
ยืนยันแล้ว
166 051010 40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ
ยืนยันแล้ว
167 051011 40020170 บ้านนาจานซับสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
168 051012 40020171 บ้านนาตับเต่า
ยืนยันแล้ว
169 051015 40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
170 051007 40020173 บ้านหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
171 051001 40020174 บ้านโสกนาดี
ยืนยันแล้ว
172 050996 40020175 บ้านแก้งค้อ
ยืนยันแล้ว
173 050997 40020176 บ้านนาแพงสงแดง
ยืนยันแล้ว
174 050998 40020177 บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
175 050999 40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
176 051000 40020179 บ้านโนนสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
177 051002 40020180 ดอนหมู
ยืนยันแล้ว
178 051013 40020181 โนนคูณอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
179 050995 40020182 ชุมชนบ้านโคก
ยืนยันแล้ว
180 051014 40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
181 051016 40020184 อุดมคงคาคีรีเขต
ยืนยันแล้ว
182 051003 40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ
ยืนยันแล้ว
183 051004 40020186 บ้านโพธิ์ไชย
ยืนยันแล้ว
184 051008 40020187 สามหมอโนนทัน
ยืนยันแล้ว
185 051005 40020188 บ้านมูลนาค
ยืนยันแล้ว
186 051006 40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา
ยืนยันแล้ว
187 051046 40020190 บ้านโคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
188 051047 40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว
ยืนยันแล้ว
189 051048 40020192 บ้านดอนปอแดง
ยืนยันแล้ว
190 051049 40020193 บ้านโนนพันชาติ
ยืนยันแล้ว
191 051050 40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน
ยืนยันแล้ว
192 051051 40020195 บ้านป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
193 051052 40020196 บ้านเล็บเงือก
ยืนยันแล้ว
194 051053 40020197 บ้านหนองมะเขือ
ยืนยันแล้ว
195 051054 40020198 บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
196 051062 40020199 บ้านโนนทัน
ยืนยันแล้ว
197 051064 40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
198 051065 40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
199 051066 40020202 บ้านหนองผักตบ
ยืนยันแล้ว
200 051055 40020203 ชุมชนบ้านแฮด
ยืนยันแล้ว
201 051060 40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด
ยืนยันแล้ว
202 051063 40020205 บ้านวังหว้า
ยืนยันแล้ว
203 051067 40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย
ยืนยันแล้ว
204 051061 40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
205 051056 40020208 ขามป้อมประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
206 051057 40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
207 051058 40020210 หนองแซงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
208 051059 40020211 บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว