ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4003 :  สพป.ขอนแก่น เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 050505 40030001 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2 050506 40030002 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
ยืนยันแล้ว
3 050508 40030003 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา
ยืนยันแล้ว
4 050515 40030005 บ้านหนองบะโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
5 050516 40030006 บ้านหนองไผ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
6 050517 40030007 บ้านหนองแวงมน
ยืนยันแล้ว
7 050518 40030008 บ้านโจดหนองแกหนองสิม
ยืนยันแล้ว
8 050520 40030009 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
ยืนยันแล้ว
9 050522 40030010 บ้านวังขอนพาดหนองแวง
ยืนยันแล้ว
10 050523 40030011 บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
11 050524 40030012 บ้านหนองหว้าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
12 050542 40030013 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
13 050543 40030014 บ้านโนนเมืองโคกกุง
ยืนยันแล้ว
14 050544 40030015 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
ยืนยันแล้ว
15 050548 40030016 บ้านหัวนาหนองแวง
ยืนยันแล้ว
16 050549 40030017 มิตรภาพ 2
ยืนยันแล้ว
17 050550 40030018 บ้านห้วยโจด
ยืนยันแล้ว
18 050527 40030019 บ้านทุ่งแค
ยืนยันแล้ว
19 050528 40030020 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
20 050529 40030021 บ้านยานางโนนแต้
ยืนยันแล้ว
21 050531 40030022 บ้านหนองสะแบงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
22 050525 40030023 บ้านโคกกลางประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
23 050526 40030024 บ้านโนนหอมโนนศาลา
ยืนยันแล้ว
24 050534 40030025 ชุมชนบ้านชาด
ยืนยันแล้ว
25 050535 40030026 บ้านทับบา
ยืนยันแล้ว
26 050538 40030027 บ้านหญ้าคาท่าหลวง
ยืนยันแล้ว
27 050539 40030028 บ้านหันใหญ่
ยืนยันแล้ว
28 050541 40030029 บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
29 050514 40030030 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
ยืนยันแล้ว
30 050530 40030031 บ้านลอมคอม
ยืนยันแล้ว
31 050532 40030032 บ้านหนองอรุณ
ยืนยันแล้ว
32 050533 40030033 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
33 050519 40030034 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
34 050536 40030036 บ้านป่าเป้า
ยืนยันแล้ว
35 050537 40030037 บ้านโสกนกเต็น
ยืนยันแล้ว
36 050540 40030038 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง
ยืนยันแล้ว
37 050547 40030039 บ้านหนองแวงนอก
ยืนยันแล้ว
38 050545 40030040 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ
ยืนยันแล้ว
39 050546 40030041 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
ยืนยันแล้ว
40 050513 40030043 บ้านโนนตะโก
ยืนยันแล้ว
41 050551 40030044 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
ยืนยันแล้ว
42 050552 40030045 บ้านฝาผนังวังจาน
ยืนยันแล้ว
43 050553 40030046 บ้านหนองแวงนางเบ้า
ยืนยันแล้ว
44 050554 40030047 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
45 050555 40030048 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
46 050556 40030049 ไตรคามราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
47 050557 40030050 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
48 050558 40030051 บ้านโนนชาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 050559 40030052 บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
50 050560 40030053 บ้านหนองแวงโสกพระ
ยืนยันแล้ว
51 050562 40030055 บ้านหันน้อย
ยืนยันแล้ว
52 050510 40030057 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
ยืนยันแล้ว
53 050509 40030058 สหราษฎร์อนุกูล
ยืนยันแล้ว
54 050507 40030059 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง
ยืนยันแล้ว
55 050747 40030060 บ้านคอนฉิม
ยืนยันแล้ว
56 050748 40030061 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
57 050749 40030062 บ้านดอนโจด
ยืนยันแล้ว
58 050752 40030064 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
59 050755 40030065 บ้านโนนข่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
60 050756 40030066 โนนทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
61 050759 40030068 บ้านรัตนะ
ยืนยันแล้ว
62 050761 40030070 บ้านหนองแซงแสงอรุณ
ยืนยันแล้ว
63 050753 40030071 บ้านกุดหมากเห็บ
ยืนยันแล้ว
64 050754 40030072 นาโพธิ์ชีวิทยา
ยืนยันแล้ว
65 050757 40030073 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
66 050762 40030074 วังบงน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
67 050746 40030076 ชุมชนบ้านแวงใหญ่
ยืนยันแล้ว
68 050763 40030077 ชุมชนบ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
69 050764 40030078 บ้านโจดใหญ่
ยืนยันแล้ว
70 050765 40030079 บ้านถลุงเหล็ก
ยืนยันแล้ว
71 050766 40030080 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
72 050767 40030081 บ้านโสกไผ่
ยืนยันแล้ว
73 050770 40030082 บ้านใหม่นาเพียง
ยืนยันแล้ว
74 050769 40030084 บ้านหนองแดง
ยืนยันแล้ว
75 050716 40030085 บ้านหนองโกโสกกระหนวน
ยืนยันแล้ว
76 050717 40030086 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
77 050742 40030087 บ้านบะแหบหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
78 050711 40030088 บ้านตลาดหนองแก
ยืนยันแล้ว
79 050712 40030089 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
80 050715 40030092 บ้านโสกน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
81 050726 40030093 บ้านทางขวาง
ยืนยันแล้ว
82 050727 40030094 บ้านโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
83 050731 40030095 บ้านหันโสกเชือก
ยืนยันแล้ว
84 050723 40030096 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
85 050744 40030097 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
ยืนยันแล้ว
86 050733 40030098 บ้านท่านางแนว
ยืนยันแล้ว
87 050735 40030099 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา
ยืนยันแล้ว
88 050730 40030102 บ้านหนองแวงท่าวัด
ยืนยันแล้ว
89 050732 40030103 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)
ยืนยันแล้ว
90 050728 40030104 บ้านรวงโนนไทโนนโจด
ยืนยันแล้ว
91 050738 40030106 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
92 050724 40030108 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
ยืนยันแล้ว
93 050725 40030109 บ้านห้วยทรายทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
94 050734 40030110 บ้านละหานนา
ยืนยันแล้ว
95 050736 40030111 บ้านโนนทองหลางโคกสูง
ยืนยันแล้ว
96 050720 40030112 บ้านป่าเป้งน้ำซับ
ยืนยันแล้ว
97 050740 40030114 ชุมชนบ้านโคกสี
ยืนยันแล้ว
98 050741 40030115 บ้านกุดรู
ยืนยันแล้ว
99 050743 40030116 บ้านแวงน้อย
ยืนยันแล้ว
100 050745 40030117 บ้านหนองแขมอีโล
ยืนยันแล้ว
101 050718 40030118 บ้านดอนหันนาจาน
ยืนยันแล้ว
102 050892 40030120 บ้านคึมชาด
ยืนยันแล้ว
103 050893 40030121 บ้านชาดศรีสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
104 050895 40030122 บ้านปอแดง
ยืนยันแล้ว
105 050897 40030123 บ้านหนองกุงโนนทัน
ยืนยันแล้ว
106 050899 40030124 บ้านหนองแวงตอตั้ง
ยืนยันแล้ว
107 050917 40030125 บ้านศุภชัย
ยืนยันแล้ว
108 050911 40030126 บ้านดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
109 050912 40030127 โนนชาดหนองช้างน้ำ
ยืนยันแล้ว
110 050913 40030128 หนองพลวงมิตรประชา
ยืนยันแล้ว
111 050908 40030130 บ้านหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
112 050891 40030131 บ้านกระหนวนดอนดั่ง
ยืนยันแล้ว
113 050896 40030133 บ้านหินแร่
ยืนยันแล้ว
114 050898 40030134 บ้านหนองวัดป่า
ยืนยันแล้ว
115 050900 40030135 บ้านหนองแวงน้อย
ยืนยันแล้ว
116 050914 40030136 บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
117 050915 40030137 บ้านโนนท่อน
ยืนยันแล้ว
118 050916 40030138 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
ยืนยันแล้ว
119 050919 40030140 บ้านหนองไผ่น้อย
ยืนยันแล้ว
120 050920 40030141 บ้านหนองแวงยาว
ยืนยันแล้ว
121 050921 40030142 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
122 050952 40030143 บ้านกุดหว้า
ยืนยันแล้ว
123 050960 40030144 บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
124 050906 40030145 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก
ยืนยันแล้ว
125 050907 40030146 บ้านหนองเปล่ง
ยืนยันแล้ว
126 050901 40030147 จตุคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
127 050904 40030148 บ้านตะกั่วป่า
ยืนยันแล้ว
128 050923 40030150 บ้านกอกโนนแต้
ยืนยันแล้ว
129 050924 40030151 บ้านโคกสูงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
130 050925 40030152 บ้านชาดหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
131 050927 40030153 บ้านโนนธาตุ
ยืนยันแล้ว
132 050929 40030154 บ้านสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
133 050930 40030155 บ้านสำราญ
ยืนยันแล้ว
134 050932 40030156 ชุมชนวังหิน
ยืนยันแล้ว
135 050933 40030157 บ้านหลักด่าน
ยืนยันแล้ว
136 050937 40030158 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
137 050938 40030159 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
138 050931 40030161 บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
139 050934 40030162 บ้านหินลาดนาดี
ยืนยันแล้ว
140 050935 40030163 บ้านหนองกาว
ยืนยันแล้ว
141 050936 40030164 บ้านหนองคลองดอนแดง
ยืนยันแล้ว
142 050940 40030165 บ้านเหล่านกชุม
ยืนยันแล้ว
143 050957 40030167 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
144 050958 40030168 บ้านหนองกุงสว่าง
ยืนยันแล้ว
145 050941 40030169 ชุมชนหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
146 050942 40030170 บ้านโคกสูงวิทยา
ยืนยันแล้ว
147 050944 40030171 บ้านท่าหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
148 050945 40030172 บ้านโนนขามป้อม
ยืนยันแล้ว
149 050946 40030173 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
ยืนยันแล้ว
150 050947 40030174 บ้านวังคูณ
ยืนยันแล้ว
151 050949 40030175 บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
152 050950 40030176 บ้านหนองบัวแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
153 050951 40030177 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
154 050953 40030178 บ้านโนนกราด
ยืนยันแล้ว
155 050954 40030179 บ้านโนนรังหนองบอน
ยืนยันแล้ว
156 050955 40030180 บ้านเปาะ
ยืนยันแล้ว
157 050956 40030181 บ้านเมย
ยืนยันแล้ว
158 050959 40030183 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
159 050909 40030184 ไตรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
160 050922 40030185 บ้านกุดหอยกาบ
ยืนยันแล้ว
161 050926 40030186 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
162 050948 40030187 บ้านหันโจดหนองกุง
ยืนยันแล้ว
163 050928 40030188 บ้านแฝก
ยืนยันแล้ว
164 050943 40030189 บ้านดอนชาด
ยืนยันแล้ว
165 051078 40030190 บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
166 051081 40030191 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
167 051077 40030192 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
168 051083 40030193 บ้านหลุบคา
ยืนยันแล้ว
169 051084 40030194 บ้านเหล่าโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
170 051075 40030195 เบญจคามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
171 051068 40030196 บ้านวังยาวสามัคคี
ยืนยันแล้ว
172 051069 40030197 บ้านหันศิลางาม
ยืนยันแล้ว
173 051070 40030198 บ้านหนองขี้เห็น
ยืนยันแล้ว
174 051071 40030199 ไตรมิตรพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
175 051072 40030200 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
ยืนยันแล้ว
176 051073 40030201 บ้านหนองไฮประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
177 051074 40030202 บ้านห้วยแคน
ยืนยันแล้ว
178 051076 40030203 ไตรราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
179 051079 40030204 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
180 051080 40030205 บ้านผักหวาน
ยืนยันแล้ว
181 051082 40030206 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
ยืนยันแล้ว
182 051085 40030207 หนองกุงห้วยเสียววิทยา
ยืนยันแล้ว