ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4003 :  สพป.ขอนแก่น เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 050505 40030001 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
2 050506 40030002 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
ยังไม่ยืนยัน
3 050508 40030003 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา
ยังไม่ยืนยัน
4 050515 40030005 บ้านหนองบะโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
5 050516 40030006 บ้านหนองไผ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 050517 40030007 บ้านหนองแวงมน
ยังไม่ยืนยัน
7 050518 40030008 บ้านโจดหนองแกหนองสิม
ยังไม่ยืนยัน
8 050520 40030009 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
ยังไม่ยืนยัน
9 050522 40030010 บ้านวังขอนพาดหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
10 050523 40030011 บ้านหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
11 050524 40030012 บ้านหนองหว้าสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
12 050542 40030013 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
13 050543 40030014 บ้านโนนเมืองโคกกุง
ยังไม่ยืนยัน
14 050544 40030015 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
15 050548 40030016 บ้านหัวนาหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
16 050549 40030017 มิตรภาพ 2
ยังไม่ยืนยัน
17 050550 40030018 บ้านห้วยโจด
ยังไม่ยืนยัน
18 050527 40030019 บ้านทุ่งแค
ยังไม่ยืนยัน
19 050528 40030020 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
20 050529 40030021 บ้านยานางโนนแต้
ยังไม่ยืนยัน
21 050531 40030022 บ้านหนองสะแบงสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
22 050525 40030023 บ้านโคกกลางประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
23 050526 40030024 บ้านโนนหอมโนนศาลา
ยังไม่ยืนยัน
24 050534 40030025 ชุมชนบ้านชาด
ยังไม่ยืนยัน
25 050535 40030026 บ้านทับบา
ยังไม่ยืนยัน
26 050538 40030027 บ้านหญ้าคาท่าหลวง
ยังไม่ยืนยัน
27 050539 40030028 บ้านหันใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
28 050541 40030029 บ้านหนองห้าง
ยังไม่ยืนยัน
29 050514 40030030 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
30 050530 40030031 บ้านลอมคอม
ยังไม่ยืนยัน
31 050532 40030032 บ้านหนองอรุณ
ยังไม่ยืนยัน
32 050533 40030033 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
33 050519 40030034 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
34 050536 40030036 บ้านป่าเป้า
ยังไม่ยืนยัน
35 050537 40030037 บ้านโสกนกเต็น
ยังไม่ยืนยัน
36 050540 40030038 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
37 050547 40030039 บ้านหนองแวงนอก
ยังไม่ยืนยัน
38 050545 40030040 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ
ยังไม่ยืนยัน
39 050546 40030041 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 050513 40030043 บ้านโนนตะโก
ยังไม่ยืนยัน
41 050551 40030044 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
ยังไม่ยืนยัน
42 050552 40030045 บ้านฝาผนังวังจาน
ยังไม่ยืนยัน
43 050553 40030046 บ้านหนองแวงนางเบ้า
ยังไม่ยืนยัน
44 050554 40030047 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
45 050555 40030048 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
46 050556 40030049 ไตรคามราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
47 050557 40030050 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
48 050558 40030051 บ้านโนนชาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 050559 40030052 บ้านหนองแปน
ยังไม่ยืนยัน
50 050560 40030053 บ้านหนองแวงโสกพระ
ยังไม่ยืนยัน
51 050562 40030055 บ้านหันน้อย
ยังไม่ยืนยัน
52 050510 40030057 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
ยังไม่ยืนยัน
53 050509 40030058 สหราษฎร์อนุกูล
ยังไม่ยืนยัน
54 050507 40030059 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
55 050747 40030060 บ้านคอนฉิม
ยังไม่ยืนยัน
56 050748 40030061 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
57 050749 40030062 บ้านดอนโจด
ยังไม่ยืนยัน
58 050752 40030064 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
59 050755 40030065 บ้านโนนข่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
60 050756 40030066 โนนทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
61 050759 40030068 บ้านรัตนะ
ยังไม่ยืนยัน
62 050761 40030070 บ้านหนองแซงแสงอรุณ
ยังไม่ยืนยัน
63 050753 40030071 บ้านกุดหมากเห็บ
ยังไม่ยืนยัน
64 050754 40030072 นาโพธิ์ชีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
65 050757 40030073 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
66 050762 40030074 วังบงน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
67 050746 40030076 ชุมชนบ้านแวงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
68 050763 40030077 ชุมชนบ้านดอนหัน
ยังไม่ยืนยัน
69 050764 40030078 บ้านโจดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
70 050765 40030079 บ้านถลุงเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
71 050766 40030080 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
72 050767 40030081 บ้านโสกไผ่
ยังไม่ยืนยัน
73 050770 40030082 บ้านใหม่นาเพียง
ยังไม่ยืนยัน
74 050769 40030084 บ้านหนองแดง
ยังไม่ยืนยัน
75 050716 40030085 บ้านหนองโกโสกกระหนวน
ยังไม่ยืนยัน
76 050717 40030086 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
77 050742 40030087 บ้านบะแหบหญ้าคา
ยังไม่ยืนยัน
78 050711 40030088 บ้านตลาดหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
79 050712 40030089 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
80 050715 40030092 บ้านโสกน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
81 050726 40030093 บ้านทางขวาง
ยังไม่ยืนยัน
82 050727 40030094 บ้านโคกสง่า
ยังไม่ยืนยัน
83 050731 40030095 บ้านหันโสกเชือก
ยังไม่ยืนยัน
84 050723 40030096 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
85 050744 40030097 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
86 050733 40030098 บ้านท่านางแนว
ยังไม่ยืนยัน
87 050735 40030099 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
88 050730 40030102 บ้านหนองแวงท่าวัด
ยังไม่ยืนยัน
89 050732 40030103 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)
ยังไม่ยืนยัน
90 050728 40030104 บ้านรวงโนนไทโนนโจด
ยังไม่ยืนยัน
91 050738 40030106 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
92 050724 40030108 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
ยังไม่ยืนยัน
93 050725 40030109 บ้านห้วยทรายทุ่งมน
ยังไม่ยืนยัน
94 050734 40030110 บ้านละหานนา
ยังไม่ยืนยัน
95 050736 40030111 บ้านโนนทองหลางโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
96 050720 40030112 บ้านป่าเป้งน้ำซับ
ยังไม่ยืนยัน
97 050740 40030114 ชุมชนบ้านโคกสี
ยังไม่ยืนยัน
98 050741 40030115 บ้านกุดรู
ยังไม่ยืนยัน
99 050743 40030116 บ้านแวงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
100 050745 40030117 บ้านหนองแขมอีโล
ยังไม่ยืนยัน
101 050718 40030118 บ้านดอนหันนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
102 050892 40030120 บ้านคึมชาด
ยังไม่ยืนยัน
103 050893 40030121 บ้านชาดศรีสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
104 050895 40030122 บ้านปอแดง
ยังไม่ยืนยัน
105 050897 40030123 บ้านหนองกุงโนนทัน
ยังไม่ยืนยัน
106 050899 40030124 บ้านหนองแวงตอตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
107 050917 40030125 บ้านศุภชัย
ยังไม่ยืนยัน
108 050911 40030126 บ้านดงเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
109 050912 40030127 โนนชาดหนองช้างน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
110 050913 40030128 หนองพลวงมิตรประชา
ยังไม่ยืนยัน
111 050908 40030130 บ้านหนองหญ้าขาว
ยังไม่ยืนยัน
112 050891 40030131 บ้านกระหนวนดอนดั่ง
ยังไม่ยืนยัน
113 050896 40030133 บ้านหินแร่
ยังไม่ยืนยัน
114 050898 40030134 บ้านหนองวัดป่า
ยังไม่ยืนยัน
115 050900 40030135 บ้านหนองแวงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
116 050914 40030136 บ้านดอนดู่
ยังไม่ยืนยัน
117 050915 40030137 บ้านโนนท่อน
ยังไม่ยืนยัน
118 050916 40030138 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
119 050919 40030140 บ้านหนองไผ่น้อย
ยังไม่ยืนยัน
120 050920 40030141 บ้านหนองแวงยาว
ยังไม่ยืนยัน
121 050921 40030142 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
122 050952 40030143 บ้านกุดหว้า
ยังไม่ยืนยัน
123 050960 40030144 บ้านหนองบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
124 050906 40030145 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก
ยังไม่ยืนยัน
125 050907 40030146 บ้านหนองเปล่ง
ยังไม่ยืนยัน
126 050901 40030147 จตุคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
127 050904 40030148 บ้านตะกั่วป่า
ยังไม่ยืนยัน
128 050923 40030150 บ้านกอกโนนแต้
ยังไม่ยืนยัน
129 050924 40030151 บ้านโคกสูงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
130 050925 40030152 บ้านชาดหนองเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
131 050927 40030153 บ้านโนนธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
132 050929 40030154 บ้านสว่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
133 050930 40030155 บ้านสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
134 050932 40030156 ชุมชนวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
135 050933 40030157 บ้านหลักด่าน
ยังไม่ยืนยัน
136 050937 40030158 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
137 050938 40030159 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
138 050931 40030161 บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
139 050934 40030162 บ้านหินลาดนาดี
ยังไม่ยืนยัน
140 050935 40030163 บ้านหนองกาว
ยังไม่ยืนยัน
141 050936 40030164 บ้านหนองคลองดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
142 050940 40030165 บ้านเหล่านกชุม
ยังไม่ยืนยัน
143 050957 40030167 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
144 050958 40030168 บ้านหนองกุงสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
145 050941 40030169 ชุมชนหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
146 050942 40030170 บ้านโคกสูงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
147 050944 40030171 บ้านท่าหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
148 050945 40030172 บ้านโนนขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
149 050946 40030173 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
ยังไม่ยืนยัน
150 050947 40030174 บ้านวังคูณ
ยังไม่ยืนยัน
151 050949 40030175 บ้านหนองไทร
ยังไม่ยืนยัน
152 050950 40030176 บ้านหนองบัวแดงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
153 050951 40030177 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
154 050953 40030178 บ้านโนนกราด
ยังไม่ยืนยัน
155 050954 40030179 บ้านโนนรังหนองบอน
ยังไม่ยืนยัน
156 050955 40030180 บ้านเปาะ
ยังไม่ยืนยัน
157 050956 40030181 บ้านเมย
ยังไม่ยืนยัน
158 050959 40030183 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
159 050909 40030184 ไตรมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
160 050922 40030185 บ้านกุดหอยกาบ
ยังไม่ยืนยัน
161 050926 40030186 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
ยังไม่ยืนยัน
162 050948 40030187 บ้านหันโจดหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
163 050928 40030188 บ้านแฝก
ยังไม่ยืนยัน
164 050943 40030189 บ้านดอนชาด
ยังไม่ยืนยัน
165 051078 40030190 บ้านโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
166 051081 40030191 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
167 051077 40030192 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
168 051083 40030193 บ้านหลุบคา
ยังไม่ยืนยัน
169 051084 40030194 บ้านเหล่าโนนคูณ
ยังไม่ยืนยัน
170 051075 40030195 เบญจคามสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
171 051068 40030196 บ้านวังยาวสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
172 051069 40030197 บ้านหันศิลางาม
ยังไม่ยืนยัน
173 051070 40030198 บ้านหนองขี้เห็น
ยังไม่ยืนยัน
174 051071 40030199 ไตรมิตรพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
175 051072 40030200 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
176 051073 40030201 บ้านหนองไฮประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
177 051074 40030202 บ้านห้วยแคน
ยังไม่ยืนยัน
178 051076 40030203 ไตรราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
179 051079 40030204 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
180 051080 40030205 บ้านผักหวาน
ยังไม่ยืนยัน
181 051082 40030206 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
ยังไม่ยืนยัน
182 051085 40030207 หนองกุงห้วยเสียววิทยา
ยังไม่ยืนยัน