ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4004 :  สพป.ขอนแก่น เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 050350 40040001 บ้านกุดกว้าง
ยืนยันแล้ว
2 050351 40040002 บ้านกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
3 050353 40040003 บ้านฟากพอง
ยืนยันแล้ว
4 050354 40040004 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
ยืนยันแล้ว
5 050296 40040006 อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
6 050315 40040007 บ้านโคกสง่านางาม
ยืนยันแล้ว
7 050316 40040008 บ้านจำปาหัวบึง
ยืนยันแล้ว
8 050317 40040009 บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
9 050320 40040011 บ้านหนองหว้าสุขใจ
ยืนยันแล้ว
10 050312 40040012 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
11 050308 40040013 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
ยืนยันแล้ว
12 050309 40040014 บ้านท่ามะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
13 050306 40040015 บ้านกุดพังเครือ
ยืนยันแล้ว
14 050307 40040016 บ้านท่ากระเสริม
ยืนยันแล้ว
15 050348 40040017 น้ำพองประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
16 050352 40040019 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
ยืนยันแล้ว
17 050356 40040020 บ้านห้วยไผ่หนองโน
ยืนยันแล้ว
18 050357 40040021 โคกสูงกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
19 050358 40040022 บ้านคำมืด
ยืนยันแล้ว
20 050369 40040023 บ้านหนองหารจาง
ยืนยันแล้ว
21 050371 40040024 บ้านห้วยเสือเต้น
ยืนยันแล้ว
22 050325 40040025 บ้านนาฝายเหนือ
ยืนยันแล้ว
23 050326 40040026 บ้านโนนแดงโคกเล้า
ยืนยันแล้ว
24 050327 40040027 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
25 050328 40040028 บ้านหนองกุงขี้ควง
ยืนยันแล้ว
26 050329 40040029 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
27 050321 40040030 บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
28 050322 40040031 บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
29 050323 40040032 คำบอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 050324 40040033 บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
31 050330 40040034 กู่สว่างสามัคคี
ยืนยันแล้ว
32 050331 40040035 ชุมชนบ้านบัวใหญ่
ยืนยันแล้ว
33 050332 40040036 บ้านคอกคีแสนตอ
ยืนยันแล้ว
34 050333 40040037 บ้านคำม่วมดงเย็น
ยืนยันแล้ว
35 050334 40040038 บ้านโนนหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
36 050335 40040039 พระธาตุขามแก่น
ยืนยันแล้ว
37 050336 40040040 บ้านโนนเชือก
ยืนยันแล้ว
38 050337 40040041 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
ยืนยันแล้ว
39 050338 40040042 บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
40 050339 40040043 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
41 050340 40040044 บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
42 050346 40040045 บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
43 050347 40040046 บ้านหัวบึง
ยืนยันแล้ว
44 050341 40040047 บ้านกุดพังทุย
ยืนยันแล้ว
45 050343 40040049 บ้านนาขาม
ยืนยันแล้ว
46 050304 40040051 บ้านสระกุด
ยืนยันแล้ว
47 050305 40040052 บ้านห้วยหินลาด
ยืนยันแล้ว
48 050298 40040054 บ้านคำแก่นคูณ
ยืนยันแล้ว
49 050300 40040055 บ้านโนนพยอม
ยืนยันแล้ว
50 050301 40040056 บ้านโนนศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
51 050303 40040057 บ้านม่วงหวาน
ยืนยันแล้ว
52 050361 40040059 บ้านวังชัย
ยืนยันแล้ว
53 050362 40040060 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
ยืนยันแล้ว
54 050363 40040061 บ้านเสียวโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
55 050370 40040062 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
56 050365 40040063 บ้านคำบง
ยืนยันแล้ว
57 050366 40040064 บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
58 050367 40040065 บ้านนาศรีดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
59 050368 40040066 บ้านสะอาดหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
60 050302 40040067 บ้านบึงกลาง
ยืนยันแล้ว
61 050313 40040069 ชุมชนหนองกุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
62 050314 40040070 น้ำพอง
ยืนยันแล้ว
63 050318 40040071 บ้านโสกแสง
ยืนยันแล้ว
64 050344 40040072 บ้านนาคู
ยืนยันแล้ว
65 050359 40040073 บ้านนาเรียง
ยืนยันแล้ว
66 050961 40040074 อนุบาลอุบลรัตน์
ยืนยันแล้ว
67 050965 40040075 บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
68 050966 40040076 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
ยืนยันแล้ว
69 050967 40040077 บ้านพระบาทท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
70 050969 40040078 บ้านภูคำเบ้า
ยืนยันแล้ว
71 050963 40040079 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
72 050970 40040080 โคกสูงใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
73 050972 40040081 บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
74 050973 40040082 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
75 050964 40040083 บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
76 050975 40040084 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
77 050976 40040085 ห้วยยางวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
78 050978 40040086 บ้านกุดกระหนวน
ยืนยันแล้ว
79 050979 40040087 นาคำพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
80 050982 40040088 หนองขามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
81 050983 40040089 บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
82 050984 40040090 บ้านกุดเชียงมี
ยืนยันแล้ว
83 050985 40040091 บ้านขุนด่าน
ยืนยันแล้ว
84 050986 40040092 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
85 050987 40040093 บ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
86 050988 40040094 บ้านหนองแต้
ยืนยันแล้ว
87 050989 40040095 บ้านห้วยทรายศึกษา
ยืนยันแล้ว
88 050990 40040096 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
89 050991 40040097 บ้านโนนศิลาราศรี
ยืนยันแล้ว
90 050992 40040098 บ้านศาลาดินห้วยเตย
ยืนยันแล้ว
91 050993 40040099 บ้านศรีสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
92 050994 40040100 บ้านหนองแสงน้อย
ยืนยันแล้ว
93 050137 40040101 ชุมชนดูนสาด
ยืนยันแล้ว
94 050138 40040102 นามูลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
95 050134 40040103 บ้านหนองซา
ยืนยันแล้ว
96 050129 40040104 ชุมชนน้ำอ้อม
ยืนยันแล้ว
97 050128 40040105 บ้านหนองแวงเป่ง
ยืนยันแล้ว
98 050125 40040106 บ้านฝางวิทยา
ยืนยันแล้ว
99 050127 40040107 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ
ยืนยันแล้ว
100 050123 40040109 บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
101 050130 40040110 บ้านผักหนาม
ยืนยันแล้ว
102 050131 40040111 บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
103 050132 40040112 บ้านเวียงแก้ว
ยืนยันแล้ว
104 050133 40040113 ชุมชนหนองกุงใหญ่
ยืนยันแล้ว
105 050135 40040114 บ้านหนองโอง
ยืนยันแล้ว
106 050136 40040115 ชุมชนกระนวน
ยืนยันแล้ว
107 050139 40040116 บ้านคำไฮผักแว่น
ยืนยันแล้ว
108 050140 40040117 บ้านบะแต้
ยืนยันแล้ว
109 050141 40040118 ศรีสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
110 050142 40040119 บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
111 050143 40040120 บ้านห้วยเชือก
ยืนยันแล้ว
112 050120 40040121 ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
ยืนยันแล้ว
113 050121 40040122 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
114 050126 40040124 บ้านป่าติ้ว
ยืนยันแล้ว
115 050148 40040125 หนองโนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
116 050144 40040126 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
117 050145 40040127 บ้านนาฝาย
ยืนยันแล้ว
118 050146 40040128 บ้านโนนสังป่ารัง
ยืนยันแล้ว
119 050147 40040129 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
ยืนยันแล้ว
120 050149 40040130 ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
121 050150 40040131 ศิลาโป่งคำ
ยืนยันแล้ว
122 050155 40040132 บ้านน้ำสามวัง
ยืนยันแล้ว
123 050156 40040133 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
124 050151 40040134 บ้านโคกกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
125 050154 40040135 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
126 050153 40040136 บ้านท่าลาดคำตานา
ยืนยันแล้ว
127 050152 40040137 บ้านคำครึ่ง
ยืนยันแล้ว
128 050157 40040138 บ้านหัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
129 050186 40040139 บ้านคำนางปุ่ม
ยืนยันแล้ว
130 050188 40040140 บ้านนาค้อ
ยืนยันแล้ว
131 050190 40040141 บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
132 050191 40040142 สองห้องประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
133 050158 40040143 อนุบาลเขาสวนกวาง
ยืนยันแล้ว
134 050164 40040144 บ้านโนนสว่างหนองตะนา
ยืนยันแล้ว
135 050159 40040145 บ้านคำม่วง
ยืนยันแล้ว
136 050160 40040146 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
137 050161 40040147 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง
ยืนยันแล้ว
138 050162 40040148 บ้านนาอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
139 050163 40040149 บ้านโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
140 050165 40040150 บ้านโนนทองห้วยบาก
ยืนยันแล้ว
141 050174 40040151 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
142 050175 40040152 ทุ่งบ่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
143 050176 40040153 บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
144 050166 40040154 ศรีเมืองแอม
ยืนยันแล้ว
145 050189 40040155 บ้านโนนน้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
146 050172 40040156 บ้านคำแคนคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
147 050173 40040157 บ้านโคกสูงสะอาด
ยืนยันแล้ว
148 050177 40040158 หนองแวงเรือประชาศึกษา
ยืนยันแล้ว
149 050178 40040159 บ้านห้วยยางสะอาด
ยืนยันแล้ว
150 050187 40040160 บ้านคำสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
151 050171 40040161 บ้านแสงสว่าง
ยืนยันแล้ว
152 050169 40040162 บ้านนาง้อง
ยืนยันแล้ว
153 050170 40040163 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
154 050167 40040164 บ้านขามป้อมดงเย็น
ยืนยันแล้ว
155 050168 40040165 บ้านนางิ้วนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
156 050179 40040166 ชุมชนโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
157 050180 40040167 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
158 050181 40040168 บ้านโนนหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
159 050182 40040169 บ้านคำป่าก่อ
ยืนยันแล้ว
160 050185 40040170 บ้านหัวฝายประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
161 050183 40040171 บ้านโคกกลางนาล้อม
ยืนยันแล้ว
162 051017 40040173 บ้านกระนวนซำสูง
ยืนยันแล้ว
163 051018 40040174 บ้านคำแมด
ยืนยันแล้ว
164 051029 40040175 บ้านหนองบัวคำมูล
ยืนยันแล้ว
165 051027 40040176 บ้านบ่อใหญ่
ยืนยันแล้ว
166 051028 40040177 บ้านหม้อ
ยืนยันแล้ว
167 051023 40040178 คูคำพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
168 051024 40040179 บ้านโคกใหม่นายม
ยืนยันแล้ว
169 051025 40040180 บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ
ยืนยันแล้ว
170 051026 40040181 บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
171 051030 40040182 บ้านแห้ว
ยืนยันแล้ว
172 051022 40040183 บ้านห้วยเตย
ยืนยันแล้ว
173 051020 40040184 บ้านหนองกุงดิ่ง
ยืนยันแล้ว
174 051021 40040185 บ้านหลุบเลา
ยืนยันแล้ว
175 051019 40040186 บ้านสว่างซำโอง
ยืนยันแล้ว