ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4005 :  สพป.ขอนแก่น เขต 5

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 050881 40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2 050872 40050002 บ้านสำราญหินลาด
ยืนยันแล้ว
3 050873 40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
ยืนยันแล้ว
4 050848 40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
5 050850 40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง
ยืนยันแล้ว
6 050867 40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน
ยืนยันแล้ว
7 050870 40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
8 050846 40050008 บ้านกุดกว้าง
ยืนยันแล้ว
9 050847 40050009 บ้านขนวนนคร
ยืนยันแล้ว
10 050833 40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
ยืนยันแล้ว
11 050836 40050012 หนองหอยเทพเทวัญ
ยืนยันแล้ว
12 050837 40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ยืนยันแล้ว
13 050838 40050014 บ้านหัวบึงสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
14 050856 40050015 บ้านกุดแคน
ยืนยันแล้ว
15 050857 40050016 บ้านกุดเลา
ยืนยันแล้ว
16 050858 40050017 บ้านโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
17 050859 40050018 บ้านฝางน้อย
ยืนยันแล้ว
18 050860 40050019 บ้านภูมูลเบ้า
ยืนยันแล้ว
19 050861 40050020 บ้านสระพังข่า
ยืนยันแล้ว
20 050862 40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง
ยืนยันแล้ว
21 050863 40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
22 050864 40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด
ยืนยันแล้ว
23 050865 40050024 บ้านห้วยทรายทอง
ยืนยันแล้ว
24 050877 40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
25 050849 40050026 บ้านนาเปือย
ยืนยันแล้ว
26 050851 40050027 บ้านโนนทันวิทยา
ยืนยันแล้ว
27 050853 40050029 บ้านร่องสมอ
ยืนยันแล้ว
28 050854 40050030 บ้านหว้า
ยืนยันแล้ว
29 050855 40050031 บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
30 050866 40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
31 050868 40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่
ยืนยันแล้ว
32 050869 40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
33 050871 40050035 โนนสะอาดพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
34 050874 40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
35 050875 40050037 บ้านโนนหนองแวง
ยืนยันแล้ว
36 050844 40050038 บ้านหนองสระ
ยืนยันแล้ว
37 050839 40050039 บ้านกง(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
38 050843 40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
39 050842 40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
40 050841 40050043 โพธิ์ตากวิทยา
ยืนยันแล้ว
41 050845 40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
42 050832 40050045 บ้านหาด
ยังไม่ยืนยัน
43 050890 40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
ยืนยันแล้ว
44 050828 40050047 บ้านสว่างดอนช้าง
ยืนยันแล้ว
45 050829 40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา
ยืนยันแล้ว
46 050830 40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
47 050831 40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
48 050825 40050051 บ้านนาหว้า
ยืนยันแล้ว
49 050826 40050052 บ้านป่าเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
50 050827 40050053 บ้านเม็ง
ยืนยันแล้ว
51 050888 40050054 บ้านหนองแวงภูเขา
ยืนยันแล้ว
52 050889 40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
53 050884 40050056 บ้านดอนแขม
ยืนยันแล้ว
54 050885 40050057 บ้านดอนหันสระบัว
ยืนยันแล้ว
55 050886 40050058 บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
56 050887 40050059 บ้านยางคำ
ยืนยันแล้ว
57 050876 40050060 ชุมชนหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
58 050878 40050061 ท่าศาลาวิทยา
ยืนยันแล้ว
59 050879 40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม
ยังไม่ยืนยัน
60 050880 40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
ยืนยันแล้ว
61 050882 40050064 หนองไฮประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
62 050883 40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
63 050834 40050066 สะอาดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
64 050227 40050067 บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
65 050228 40050068 โคกม่วงศึกษา
ยืนยันแล้ว
66 050229 40050069 บ้านโป่งเอียด
ยืนยันแล้ว
67 050236 40050070 บ้านนาสีนวน
ยืนยันแล้ว
68 050239 40050071 บ้านสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
69 050274 40050072 เหมือดแอ่หนองบัว
ยืนยันแล้ว
70 050242 40050073 ชุมชนชุมแพ
ยืนยันแล้ว
71 050244 40050074 บ้านชุมแพ
ยืนยันแล้ว
72 050246 40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง
ยืนยันแล้ว
73 050247 40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
74 050248 40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
75 050252 40050082 บ้านโนนทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
76 050250 40050083 บ้านไชยสอ
ยืนยันแล้ว
77 050254 40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
78 050255 40050085 บ้านหนองสังข์
ยืนยันแล้ว
79 050256 40050086 ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
80 050257 40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา
ยืนยันแล้ว
81 050290 40050088 บ้านนาเพียง
ยืนยันแล้ว
82 050291 40050089 โนนงามศึกษา
ยืนยันแล้ว
83 050292 40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
ยืนยันแล้ว
84 050293 40050091 บ้านโนนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
85 050294 40050092 บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
86 050295 40050093 บ้านอาจสามารถ
ยืนยันแล้ว
87 050258 40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
88 050259 40050095 บ้านโนนโก
ยืนยันแล้ว
89 050261 40050096 บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
90 051086 40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
ยืนยันแล้ว
91 050267 40050099 ชุมชนโนนหันวันครู
ยืนยันแล้ว
92 050270 40050100 บ้านโนนบุรุษ
ยืนยันแล้ว
93 050271 40050101 บ้านโนนลาน
ยืนยันแล้ว
94 050272 40050102 หนองม่วงประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
95 050273 40050103 บ้านร่องแซง
ยืนยันแล้ว
96 050269 40050104 บ้านโนนชาติ
ยืนยันแล้ว
97 050240 40050105 บ้านหอย
ยืนยันแล้ว
98 050235 40050106 บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
99 050238 40050107 บ้านโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
100 050275 40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
101 050276 40050109 บ้านนาคำน้อย
ยืนยันแล้ว
102 050277 40050110 บ้านโป่งแห้ง
ยังไม่ยืนยัน
103 050278 40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
ยืนยันแล้ว
104 050279 40050112 วังหินลาดวังเจริญ
ยืนยันแล้ว
105 050281 40050113 บ้านหนองไผ่นาดี
ยืนยันแล้ว
106 050268 40050114 บ้านธาตุ
ยืนยันแล้ว
107 050263 40050115 หนองกุงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
108 050264 40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
ยืนยันแล้ว
109 050265 40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
110 050284 40050119 โคกสูงสำราญ
ยืนยันแล้ว
111 050287 40050120 ชุมชนหนองคะเน
ยืนยันแล้ว
112 050285 40050121 บ้านโนนแหลมทอง
ยังไม่ยืนยัน
113 050286 40050122 หนองขามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
114 050253 40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
ยืนยันแล้ว
115 050280 40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
116 050289 40050125 บ้านยอดห้วย
ยืนยันแล้ว
117 050282 40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
118 050288 40050127 หนองไผ่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
119 050233 40050128 บ้านหนองเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
120 050234 40050129 หนองหว้าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
121 050230 40050130 บ้านสุขสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
122 050231 40050131 บ้านหนองโพงโพด
ยืนยันแล้ว
123 050232 40050132 บ้านหนองศาลา
ยืนยันแล้ว
124 050782 40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง
ยืนยันแล้ว
125 050783 40050135 หนองกระบือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
126 050785 40050136 บ้านซำยาง
ยืนยันแล้ว
127 050819 40050137 บ้านซำจำปา
ยืนยันแล้ว
128 050822 40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
129 050823 40050139 อ่างทองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
130 050824 40050140 บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
131 050781 40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
132 050784 40050142 แสงบัวทอง
ยืนยันแล้ว
133 050818 40050143 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม
ยืนยันแล้ว
134 050777 40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
ยืนยันแล้ว
135 050778 40050145 ท่ากุญชร
ยืนยันแล้ว
136 050779 40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน
ยืนยันแล้ว
137 050773 40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง
ยืนยันแล้ว
138 050774 40050149 บ้านบริบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
139 050776 40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ
ยืนยันแล้ว
140 050821 40050151 บ้านผาขาม
ยืนยันแล้ว
141 050772 40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
142 050788 40050153 บ้านสวนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
143 050815 40050154 บ้านโสกจานนาดี
ยืนยันแล้ว
144 050820 40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ
ยังไม่ยืนยัน
145 050787 40050156 บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
146 050789 40050157 ภูห่านศึกษา
ยืนยันแล้ว
147 050791 40050159 บ้านหนองปลาซิว
ยืนยันแล้ว
148 050792 40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม
ยืนยันแล้ว
149 050793 40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
150 050794 40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
ยืนยันแล้ว
151 050795 40050163 บ้านปากห้วยฝาง
ยืนยันแล้ว
152 050796 40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์
ยืนยันแล้ว
153 050798 40050165 บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
154 050800 40050166 บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
155 050806 40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา
ยืนยันแล้ว
156 050807 40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
157 050808 40050170 บ้านโคกม่วง
ยืนยันแล้ว
158 050809 40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
ยืนยันแล้ว
159 050810 40050172 บ้านศรีสุข
ยืนยันแล้ว
160 050811 40050173 บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว
ยืนยันแล้ว
161 050775 40050175 บ้านป่าน
ยืนยันแล้ว
162 050802 40050176 อนุบาลสีชมพู
ยืนยันแล้ว
163 050803 40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา
ยืนยันแล้ว
164 050771 40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม
ยืนยันแล้ว
165 050799 40050180 บ้านโคกป่ากุง
ยืนยันแล้ว
166 050812 40050182 บ้านสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
167 050813 40050183 บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
168 050814 40050184 โสกเต็นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
169 050816 40050185 บ้านหนองแดง
ยังไม่ยืนยัน
170 050817 40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
171 050578 40050187 บ้านกุดขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
172 050579 40050188 บ้านไคร่นุ่น
ยืนยันแล้ว
173 050580 40050189 บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
174 050582 40050190 บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
175 050584 40050192 บ้านเลิงแสง
ยังไม่ยืนยัน
176 050585 40050193 หนองโพนนาหม่อ
ยืนยันแล้ว
177 050635 40050194 จตุรคามรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
178 050636 40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
ยืนยันแล้ว
179 050587 40050196 บ้านกุดดุกวิทยา
ยืนยันแล้ว
180 050589 40050197 ดินดำวังชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
181 050591 40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
182 050592 40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
183 050594 40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
184 050595 40050201 บ้านทุ่งชมพู
ยืนยันแล้ว
185 050597 40050202 บ้านหนองพลวง
ยังไม่ยืนยัน
186 050598 40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
187 050600 40050205 บ้านกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
188 050602 40050206 บ้านนาชุมแสง
ยืนยันแล้ว
189 050604 40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
190 050605 40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
ยืนยันแล้ว
191 050606 40050210 บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
192 050607 40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
193 050608 40050212 บ้านคำใหญ่
ยืนยันแล้ว
194 050609 40050213 นาหว้านาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
195 050610 40050214 บ้านโนนกระเดา
ยังไม่ยืนยัน
196 050611 40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
197 050612 40050216 โสกห้างศึกษา
ยืนยันแล้ว
198 050614 40050218 ห้วยชันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
199 050615 40050219 ภูเวียงวิทยายน
ยืนยันแล้ว
200 050616 40050220 บ้านโคกสูงวิทยา
ยืนยันแล้ว
201 050617 40050221 บ้านแดง
ยืนยันแล้ว
202 050618 40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
ยืนยันแล้ว
203 050588 40050223 บ้านโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
204 050624 40050224 บ้านเรือ
ยืนยันแล้ว
205 050586 40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
206 050621 40050226 บ้านนาก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
207 050590 40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา
ยืนยันแล้ว
208 050629 40050228 อนุบาลภูเวียง
ยืนยันแล้ว
209 050619 40050229 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
210 050637 40050230 บ้านเมืองเก่า
ยืนยันแล้ว
211 050638 40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
212 050639 40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
213 050640 40050233 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
214 050601 40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
215 050633 40050235 บ้านสงเปือย
ยืนยันแล้ว
216 050634 40050236 บ้านอ่างศิลา
ยืนยันแล้ว
217 050630 40050237 บ้านโคกไร่
ยังไม่ยืนยัน
218 050631 40050238 บ้านถ้ำแข้
ยังไม่ยืนยัน
219 050644 40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
220 050646 40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
ยืนยันแล้ว
221 050581 40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
222 050645 40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน
ยืนยันแล้ว
223 050642 40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
ยืนยันแล้ว
224 050643 40050245 บ้านวังขอนแดง
ยืนยันแล้ว
225 050625 40050248 บ้านหัน
ยืนยันแล้ว
226 050593 40050249 บ้านโคกกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
227 050596 40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
228 050628 40050251 บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
229 050623 40050252 บ้านพระบาท
ยืนยันแล้ว
230 050627 40050253 บ้านหว้าทอง
ยืนยันแล้ว
231 050565 40050254 นาฝายวิทยา
ยืนยันแล้ว
232 050567 40050255 บ้านสะแกเครือ
ยืนยันแล้ว
233 050568 40050256 บ้านสองคอน
ยืนยันแล้ว
234 050574 40050257 บ้านโนนคอม
ยืนยันแล้ว
235 050576 40050258 บ้านป่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
236 050577 40050259 บ้านสว่างโนนสูง
ยืนยันแล้ว
237 050575 40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
ยืนยันแล้ว
238 050573 40050261 บ้านนาน้ำซำ
ยืนยันแล้ว
239 050569 40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา
ยืนยันแล้ว
240 050566 40050263 บ้านวังสวาบ
ยืนยันแล้ว
241 050564 40050264 บ้านเขาวง
ยังไม่ยืนยัน
242 050572 40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
243 050570 40050266 ชีพอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
244 050571 40050267 บ้านซำภูทอง
ยืนยันแล้ว
245 051031 40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
246 051032 40050269 บ้านกุดธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
247 051033 40050270 บ้านโคกนาฝาย
ยืนยันแล้ว
248 051034 40050271 บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
249 051035 40050272 บ้านสะอาด
ยืนยันแล้ว
250 051036 40050273 บ้านหัวภู
ยืนยันแล้ว
251 051037 40050274 หนองแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
252 051038 40050275 บ้านขนวน
ยืนยันแล้ว
253 051039 40050276 บ้านศาลาดิน
ยังไม่ยืนยัน
254 051040 40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
ยืนยันแล้ว
255 051042 40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา
ยืนยันแล้ว
256 051045 40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
257 051043 40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
258 051044 40050281 บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
259 051041 40050282 บ้านหนองนาคำ
ยืนยันแล้ว
260 051193 40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
ยืนยันแล้ว